De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

142 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s17sn04h4c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vtatn. i§6 39e |aar. ©.DeGraave,Keteivesi»lâ DE KLEINE PÀTRÎOT Zaierdag *8 Augustus 1317. Prîis S eentiemsa insr KXJSL^kisrr) Eieawo onlusten in SUPeteraburg. WEENEN, 16 Oogst. — De « Reichspost » foeldt onrechtstreeks uit St-Petersburg: De Dnlustea begonneu te St-Petersburg opnieuw. Zondag ontstondan ia verscheidene stads-kwartiaren gelijktijdig bewegingen die door Ceninùten zouden iugericht geweest zijn. Eene afdeilicg kozakken werd bçschoten. Van aile kanten ltwàmea gewapende lieden die îegen de soldaten opiraden. Het schieten duurde Terscheideue urea. De toestaad in Sint-Petersburg is opnieuw "kritisch. De stcliing der voorloopige regeering îchijnt op dea daur oiîhoudbi&r te zijn. S30 Tsar verbannen. ST-PETERSBURG, 15 Oogst. — De vcor-toaliga Tzar en de keizerlijke familie zijn in dea feacht van 14 Oogst in aile geheim raar eens Oïbekende plaats Taa bestemming overge-bracht, die later zal bekend gemaakt worden. De overbrenging geschiedda wegens een ïesluit van de voorloopige regeering. De werklieden- en soldatenraad werd daarom-lïcnt niet eeiaadpleegd. BERL1JN, 16 Oogst. — Zooals aan het « Ber-Jinrr Tageblatt » gemeld wordt, werden da Tzar en de Tzarin van Tzarkoje-Selonaar Podolsk in fiberie oversebracht per bijzonderen trein. De ochters van den Tzar drukten den wensch uit hunne oudersin de rerbanning te volgen. ST-PETERSBURG, 16 Oogst. — Een oS- tiëele mededeeling zegt dat aile berichten^ der agblat'en nopens de plaats, waarheen dcTsar înet zijna familie is overgebracht in den nacht Van 14 Oogst, uit ds lucht gegrepen zijn. Geen lid der regeering heeft den Czaar ver-f^zc'd. De overbrenging had plaats in de vol-jtrektste geheimhouding. De beweegredenen iaarvoor zweefdea sedert hall Juliin de lucht Jn hebben enkel militarische ea politieke gron-âen fiehad. Hat besltiit der voorloopige regeering, dea fawezen Tzar onz:jne familie naar Tobolsk ia iberie te verbannen, werd genomen om redea HiCjiWJt&Ls iV —iO AUGUSTUS l»ii. îuo li 711 fies Innriîfiiaara -» =•> V U ^ V Vk ** *» *..* ta» «M» t* — En voor wien offert gij u zelven op indien ge, gelijk gij zegt eu uwe zuster her-haalt, onschuldig zijt ? jos gaf geen antwoord. .— Zoo gij demisdaad niet hebt gepleêgd, *ie heeft het dan gedaan ? drong mijnheer Trevor aan ; ais gij hierop niet antwoordt Bioet ik \an de veidediging afzien. , — Gij zegdet daareveo, sprak Jos ; dat als « mij schuldig verklaarde, gij mij toclx toudt verdedigen ; nu, omdatikzeg dat ik ®i)5chu;dig ben en niet zeggen wil wie de îchuldige is, zoudt gij van de verdediging S'zien. Dat komt toch niet overeen. 7-Maar Jk mcet toch uw vertrouwen uebben, mijn jongen. Gij zu!t ncoit mee'r hebben dan ik nu fegeven heb. Ik heb u niet gevraagd mij te Teiaedigen.Ik bekommer mij daar niet over. *~>Ven£cht gij dan opgehangen te worden? . -• Iseen, zekerlijk niet ; maar toch liever îets te zeggen, wil ik dit gevaar loopen. Dit is zonderling, sprak Mr Tievor. a eer«e poos ging hij voovt î van het tegen-revolutionnaira Btreven waarvan . de zetel van Tzarkoje-Selo was. Er werd bij de 1 overbrenging gepoo^d den ex-Tzar te bevrijdan. j ALLERLEî. 35s rels vaa Polnoaré. BERLIJN, 16 Oogst. — Aan ds « Kriegs-zeitung » wordt uit Lugano gemeld: Hetnieuws der reis van Poincaré naar den koning Viktor-Emmanuel, do«t de vraag naar haar dos! oprijzen. Natuurlijk zijn enkel vermoedens toegeîatea. Men inoet echter aannemen, dat het wellicht een voetstap van buitengewone beteekenia i3 en misschien in samenhang met devredesnota van den Paus. Er wordt vermoedt dat Poincaré de reis beeft aangevat om den Koning van Italie te orertaigea van de noodzakelijkheid vrede te sluiten. KEULEN, 16 Oogst. — Ult Parijs wordt onrechtstreeks gemeld : In de afwezigheid van Poincaré, die zich op het Italiaansch front bevlndt, heeft Woensdag; het kabinct, onder voorzitterschap van Ribot, den ministerieelen toestaad besproken. Men besloot de portefeuille van het b'olckade-ministerie den kdtholieken fenator Las Cazes aan te bieden. Daar deze weigerde, z\l Ribot de portefeuille aan tea ander katholie'c parîeraants-Sid aanbieden. ®raaf Czsrnla la Bsrl'ja. BERLIJN, 15 Oogst. — De « Norddeutsche AUgemtine Zeitung » meldt : De besprekingen tussebea den Rijkskanselier ea dea Oosten-rijkschon minister van buitenlandschs zaken werden heden voortgezat en geëindigd; graaf Czeroiu ving de terussreis aan. Zijn r erblijf in Berlijn heoft geifgenheid ge-geven de hangende politieke en ekoaomiscaa vragen tusschen de leidende staatsmannen der verbondeae rijken gioadig te bespreken. In het onderhoud van twee dagen is de ge-dichtenwisseling voortgezet geworden, die eecige we'cen geledea begonnen werd toea de Rijkskaaseiier te Wsenen was en verderstijdens het oponthoud der tvveo Staatsmannen ia het — Ik bemerk dat gij verondersteld wordt dien man, Byies, gedood te hebben, terwijl niemand anders er bij was ; gij stond be-reid uit te gaan met uws vaders gev/eer en de getuigenis van den boschwachter beves-tigt dat su strooptet. >; Daar er nu geen bevvijs tegen u is van moord met voorbedachtheid, is het niet onwaarschijnlijk dat het gevveer bij toeval is afgegaan, e.i dat gij, op dien leefdjd nog een kleine jongen zijnde, zoo verschrikt zijt geweest door dit ongeluk, dat gij van angst zijt weggeloopen. Mij dunkt dat wij u op deze wijze moetea zien te verdedigen. — Ik heb in het geheel geen schot op den man gelosl, sprak Jos. — Wie schoot dan het gevveer af ? Jos antwoordde niet. — Rushbrook, zegde Mr. Trevor, ik vrees dat ik u van niet veel dienst kan zijn ; waarlijk, was het niet om de ttanen uwer zuster, ik zou de verdediging niet op mij v/illen nemen. Ik versta uw gedrag niet, hetwelk mij ongerijmd toeschijnt ; uwe redenen zijn onuitlegbaar, en aî wat ik ge-Iooven kan is, dat gij de misdaad begaan hebt en het geheim aan niemand wilt toe-vertrouwen, zelfs niet aan degenen, welke u zouden willen helpen. — » Mijnheer, denk van mij vsat gij wilt, De sadert korten tijd herha'lle samenkora-sten beantwoordden ds woaschsa van bîider kantea de gemeenzime politieka opgaven in vertrouwensvol samenwerken te regelen. De bespreking der laatste dagen was gesteund op hét voile vertrouwen in den gelukkigen vooruitgang van dea oorlog en heeft de vol-komene eenheid der leidende Staatsmannen over ae groaanjnen cer le voigsn pouueic oe-krachtigd.>9 f* W -r* vass heî GroaS Hooîdkwaftiar Twasda ïîaitsoli b 2 ri oit van 15 Oo^si:. BERLIJN, 15 Oogst (Avondbericht). Sterk afwisselend artilleriegevecht in Vlaan deren, in Artesië, aaa de Aisne ea bij Verdua. Tôt hiertoe slechts infaateriegevechtea ten Noorden van Lens en tea Oosten vaa Cerny-ea-Laonacis.In Roemenië hebben wij bij de vervolging in do gebergtea en bij aanvallen ten Wcsten vaa Sereth, goeden vooruitgang gemaakt. Serato Dultsoh berloht. BERLIJN, 16 Oogst. WssîsS'jHc kplfgstosnoeS. Learers nan kroonpnns Rupprecht uan Eeterin De tweede greote slag is ia Vlaanderen begonnen. Gistsren steag de artillerieiirijd aan de kust en tusschen dea IJzer en da Deule tôt buiten-gewone hevigheid en hield gedur^nda de nacht onvermiaderd aan. HeJen vroeg ping hij tôt trommelvuur over. Ac'ater de vuurgolvingen gingen dan de Engelschen op eene frontbre8dte van IS km. tosschea Bixschoote ea Wyisehaete ten aan val over. De Engelschen vialea gisteren morgend ia Artesië, tusschen Hulluch en Lens, met vier Kanadee;che divisies aan. Na eene sterke vuur-roorbereiding drongen zij in onze eerste stelling en <rachtten door het inzetten van frisscha krachten de inbreukplaats aan beide zijdea van Lens te verdiepen. Volgans gevondeno bevelen was hua doel groot aangelogd ea bedoelie het 4ktn. achter antwoordde Jos, laat mij veroordeelen, en, als het zijn moet ophangen; waaneer dat ge-beurd is.geloof mij dan, al9 ik u vetzeker op mijne ziel en zaligheid — ik ben onschuldig. » Ik dank u, mijnheer, ik dank u uit den grond mijns harten voor de belangstelling, welke gij mij betoond hebt, ik gevoel er mij zeer dankbaar voor, nog meer voor hefgeen gij van Mary hebt gezegd ; maar al zoudt gij hier eene maand blijven zitten, daa zoudt ge nog niet meer te weten komea dan ik u reeds gezegd heb. » — Na zulke veiklaring is het nutteloos nog langer hier te blijven, sprak Trevor ; 3m wille uwer zuster zal ik u zien te ver-îedigen zoo goed als ik maar kan. — Dank u, mij nheer, voor uwe vriende-ijkheid ; ik ben u waarlijk innig dankbaar, antwoordde Jos. Mr. Trevor zag Jos eenen tijd lang inderzoekend aan. Er was iets ia zijn jelaat zoo helder eu schitterend, zoocprecht în klaarblijkelijk onschuldig, dat hij diep :uchtend de cel verliet. Het on derhoud, dat hij daarop met Mary lad, was kort ; hij legde haar de moeielijk-leden uit welke voortsproten uit de hard-îekkigheid van haren broeder, maar 'erzekerde terzelfdertijd dat hij zijn best ;ou dosa om hem te redden. i ons front gelegeao dorp Vandil-le-Vieil te bezetten. Tijdeas verbitterde gevechten, die gansch dea dag door duurden.hebben onze troepen opnieuw door tegenaanvallen, dea ingedrongene vijani tôt voorbij de 33 linie oazer stellingen teiug ga-worpen. De wiast der Engelschen is gering. la nieuwe aanvailea, die tôt 11-maal toe herhaalcî werden, trachtte da vijand 's avonds nogmaala het geluk naar zijnea kant te Iceeren. De vijan-delijke stormaanvallen zaktea voor oc» front ineen. Zuidelijk Huiluch ea westelijk Leas wercj de aaavaller, die op aile plaatsea vaa het slag» veld de ztvaarste verliezsa geledea had, afge* slagen. Da Franschen oitplooidaa bij St-Queatin 's namiddags bijzondere levendige vuurbedrij-vigheid. Het gelakte hua door rond de 3,00G schoten, gericht op het center der stad, de pastorij in brand te schieten. Het vuur dîelda zich mede aaa de Kathedraal, die sedert 8,30 u» 's avonds ia braad staat. Lcgerfront vsn der, DniUchtn kroonprim• In het middendesl vaa da Chemin-des«Dampfl heerschte overdag levendige bedrijvi^heid deî arlilleriën. Nadat dos morgends een opmarsch mislukt was, haddea 's avonds sterke Fransche aanvailea op eene frontbreedte van 5 kilometera plaats. Deze aanvallen wardoa vernieuwd. Da heen en weer golvende strijd woedde toï in daa nacht. Wij hebben al onze stellingen behouden. De vruchtelooze aanvallen hebben den vijasd vel« offt-rsgekost.'sVoormiddagsnamde artïlleriestrijd op het Noordelijk front vanVerdun ia hevigheid toe. De stiijd werd van Fransche zij de niet met zooveei gcwel 1 gevoerd als den 12 en 13 OossU Leger osn den generRiil-veMmauvschalk Prins Leopold van BeUreri. De toestand is onveranderd. Legerfront van çener. -oversle aartsh. Josef Tijdensvervo1ging=gevechten hebben Duitsche en Oostearijkscne Hoagaarscha troepen, rer-scheidene malea den weerstand gebroken vaa vijandelijke achtorhoeden ia de bergen Zuid* waarts het Trodusuldal. Legergroep van generaal-oeldmaarschaUt von Mackensen Tea Noordsa vaa Stravani en van Pancia. hebben Pruische en Beiersc'ae regimentea s iksesrol ta'rijka aanvallen van Roemenen ea versch aangevoerde Russische krach:e:i afgc-slagen. Aan de Sereth, werd de vijand die zich nog op dea Wrstoever genes'e'd hieli, dooE krachtige aanvailea onzer trcepec, over dea stroou geworpen. 54 ofificieren, waarouder ook Franschen, 3300 soldaten, 16 lianonnen ea meer dan 50 machiengewaren bleven iu onza haadsa. SfacefIoal.~oh front. iNiets nieuws. Tviezds Saltsch berloht vai 13 Oo^st. BERLIJN, 16 Oogst (Avondbericht). — De vijandelijke aanvalstorm in Vlaanderen, die zich uùstrekt op eene breaite vaa 30 kilometers, is ver'ie3rijk gefaald. Slechts bij Driegrachten, aan het kanaal van. Iepe:en ea bij Langemark heeft de vijand plaat-Eclijke suksessea bekomea. Hier wordt nojï gevochtea. Van St-Julien, Noord-Oostalijk van Ieperen bij Waastea aan de Leie, is de vijand overal terug^e worpen. la Artesië en bij Verdun, sterk vuurgevecht, la het Oostea niets vaa beteekeais. , Offîcieele Oostenrijksche bariclitsn WEENEN, 16 Oogst. Oosteli$k kr!{gstoosteel Ten Oosten van Marscsci wierpen Duitsch» regiaienten dea vijaad over de Sereth texug^\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods