De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1093 0
11 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 11 October. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 27 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk1b30w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTEHAAR-DE LANDWACHT S8e5aas% llitaever G. De Graeve» Geiat, Ketelvest. * ©. T3T3 T5HL."EÎZ3>TB PATRIOT Woensdag *t Oktober 19£& Nhot. d i t Duitschs berichten van het Groot fïooSdkwartîer. Wastel'Jk kriigstooneel. ïtPgcr v n up.ldmaRrseh.nlk hertog Albrccht van Wurtemberg : BERLIJN, 9 Oktober. — Nabij de lcust en ien Zuiden van Ieperen, evenals op het Artois-front van het Legerfvont »an veldmaarschalk kroonprins Rupprccht van Beieren. îseerschte le vendre aitilierie- en patroeljebe-diijvigueid. De gewelui^e siag aan de Somme ■duuri vi^ort. Nogmaals Iùten gisteren onze ver-feondene \ij&.nien nog hunne Lrachtsinspai<nin-£en stijgen. Des te gevoeliger was vo^ r hea de ïerliesrijke neuerlaag, die hun het heldh^fiige voelvolk en de sterke artillerie van het leger "van geiitraai von Below bereid hebhen. Niet fcet gerinpste locp^rachtstuk uit het 25 kilomet. Areede slagfioi t is verloren gegaan. Met bijzondere hcvigheid en op kort tijd-fcestek li< pea de Kngeischen en de Franschan sonder in. cainemiQ^ . aa hunne buiienïewone ïeiliezen tus.chea Gueudecouit ta Boucha-vesnes stoim. De troepen van generaal von Bochm en van G iini^r s oegen ze volkornen tenig. Bij Le Sars fameu wij tijdens de stuivering van een En^elsch nest 90 rn-in gevan-geu en maakien 7 rr achiengevveren biut. De ïiti.leries rijd bere.lc e ook ten Ncordcn van de Ancre en in zei.ere sektoren ten Zuiden van de Somme, tevens aau beide zijdea van Veima.ido-■villerc grotte beirijvigheid. ht ger front van den Duilschen kroonpritis. Omvangrrke Duitsche onfploffingen in de -Argonnen vernie'den de Fransche loopgrachten »p aanz en i;l<e u>tg<-sirektheid. Ten Oosten van ée Maas flaîtkerde het wedtrzijdsch vuur tijde-ftjk aanmernelijk op. * i* & De uiterste in^panning van aile krachtén ter g de o>>k van onze vliegers bij den waarne-tningfd'en t van de a'tillerie en bij de h.ie'-voor ♦ereifche de-;HngsvIuchtenonge\voneprestaties. î)e zware faak van de verkennin?svliegers is «îechts te vervullf n, wannecr de strijdvlieg r3 $>ij machte zijn den vijand op afstand tehouden. De tôt op ern no? nroît gezien aantal gestegen iach'gevechten waren voor ons succesvol. Wij ve lor^n in Septemper 20 vlifgiuigen in 'fiichtstrijd ; 1 vlipguiig wnrdt vermist. De iFianscheen Engelsche yrliezen bedragen ia luchtatrijd 97, door reerschieten van benedea uit 35, door onyrijwillige landing achter onze Unies 7 ; ia het geheel 129. Oostelifk kr3jgstooneel- BERLIJN, 9 Oktober. Levers van generaal-oeldmaarschalk prins Leopold van Beierei : Tegen een deel van het kort geleden aango-rallen f'-ont ten W. van Luck herhaalden de Russen gisteren hun aanvallen. Zij hebbea op geen plaats succès gehad en wederom groote verliezen geleden. Ook hier een bloedige neer-laas voor onze vijanden. TenZ.-O. van Brzezany werden RusiiscLe aanvallen afgesiagen. Front van generaal der kao.aartshertog Kartl In de Karpathen brachien wij door eene ver-ra.jseude dooibraak aan de Baba-Ludowa onze stellinfe' vooruit en verdedigden het gewonnea terreiu in hevige gevechten op korten afs.and. 2aveahurssoh front: De ôpmarsch in Oost-Zevenburgen weri voortgezet. De Roemenen zijn in dea slag vin Kronstadt vers la g en geworden. Te vergeefs grepen hun uit het No rden aanvallende ver-sterkingen in den s'rijd ten N.-O. van Kronstadt ia. Tôicz^r (Tôrzburg) werd genomen. De vijand wijkt op de ganscha lijn. Balkans 2I1 kr^stooneel. Loger gen. oeldm. von Muckensen. BERLIJN, S Oktober. — Duitsche troepen, onderoteuad door Oostenrijksch-Hongaarsche monitoren, s eldea zich bij verrassing iu 't bezit van de Donau-eilanden ten N.-W. van Swisiow en îiamen wij 2 officieren en 150 rnaa gevaugea en vermees'.erden 0 kaaonuea. Ilacodoaiiaob front : 'lea W. 'an den spoorw?g Monastir-Fîoriaa werden viiacdelijke aanvallen afgesiagen.Ten O. van den spoorweg slaagde de vijand er ia op dea linkeroever van de Cerna voet te vatten. T BERLIJN, 8 Oktober. — Officieel. — Do keizcr heeft aaa dea lijkskaaselierhet voîgenda Order gericht : Meer dan lO 1/2 miljard werdea bij de vijfdo oorlcgsleeniûg uit aile kringea vau het volir opgebracht. De sont, der in den vorm van leeningen op lan? 'e mijn, voor het Vaderland besc'uikbaar gestelde middelen, hr;eft daardoor oageveer •47 miijarden beieikt. Deze uiislag die bereikt wtrd ouder het woedeu der sterkste aaavallea die zich tôt hiertoe aan ons front voordeden, moet aanzien wordea als de uitdrukking vaa het onwankelbaar vertrouwea der natie op zich self en hare toekomst. Duitschland werkt voort te middea der ver-woesiingea van denoorlog. Zoolang elkeea ailes wat hij bij diea arbeid bespaart, aan het rijk schenkt, rust hetzelve onuitputbaar op eigen kracht. Dankbaar voel ik mij gesterkt in het verirou-wen, dat de onbedwingbare kracht van gansch het volk ons ter zegepraal zal leidea. Ik gelast u, dit onder de opeabare kennis te brengen. WILHELM I. R. Groot Hoofdkwartier, 7 Okteber 1916. Qfficiaeîe Qastsnrijksche barîohtsîi Oostelijk krijgsfooneel. Front teg'sn Sïaaianiô. WEENEN, 9 Oktober. — De verboadene troepen vaa gçaer-al von Falkenhayn hebbea gisteren dea vijand bij Toerczvar (Toerzburg) versîa^en en Brass# (Kroastadt), ia verbitterde straatgevechten geiuiverd. De versterkin.en van den vijaad, die uit Haiomszok totsn-.lden, werdea tea Zuid-Oosten vaa Fueldvù (Mariënburg), tegengehouden ea veis'agen. De Rurneaea ontiui«ien overal het slagveld. Tegen het leger van generaal von Arz, dat de Hargitta- ea Goergeaygebergtea binnendringt, biedt de tegenstrever m ïthodisch weerstand. Bij Sistov, op den Bulgaarschen Doaau, be-meesterdea — door osze Donauwflottielje «nder-steund—Dui'sche aWeelimgen en Oostenrijksch-Hongaarsche pio«*iers een eilaad door de Rumenen bezet waarbij zes kanonnen werden ingebracht ea 3 offic:erea eu 155 maa gevangea werdea geaomea. OosteHJk krijgstooraeel. Legerfront van genaraal der kavallerit A artshei tog Karel. In h"t Ludowa^ebied ontrukten Duitsche bataljons eeue hoogte aan de Rusrea. Op den Panîijr-Kam werdeea voorstoot vaa den vija ;d afgcs'agen. Legerfront van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : Onze steliingen tusschen Svviniuchy en Kiesi-lin «naa^ten gisteren aogm-ials het doel uit van sterke Russische aanvallen, die aan beide zijdea van Zfiturcy drie tôt viermaal na elkander her-haald werden, maar voor den tegenstrever opcieuw eindigdea met een volledig mislukkeni vergezeld vaa de zwaars'e verliezen. ftaliaanseh krlfgstaoneel. Pe. vijandelijke geschut- ea mijawerpersbe» drijvigheidia het Zuidelijk deel vaa het kustea» landsche front duurt voort. Italiaaatch voet volk, dat tôt dea aan val zocht overte gaaa op de Karsthoogrlakte tea Zuiden vaa Novo Vas en in den sektor van Gôrz, tegon Ste-Katharina, werd door spervuur afgeslagô'». Aile hoogte steliingen werdea door onze troepen behouden. Zuid-Oostefifk krljgstooueel. Niets nieuws. Gebeurtenisssn op zee. In den nacht van 8 tôt 9 Oktober, bewierpan onze zeevaegtuigen de statie eu de militarisera inrichtingen van San Giorgio di Nogaro ea Lalisana ; verder de afweerbatterijen van Porta Buso, de binnenhaven van Grado en batterij-stellingen op den Neder-lsonzo, welgeslaagd met bommen. Aile vliegtuigen zijn tiots heftiga beschieting teruggekeerd. De oor!oi| in hat Oaslôn, Turksoh berlohton. KONSTANTINOPEL, 8 Oktober. - Geena meldenswaardige gebeurtenissen op de vei-schilJige fronten. Eulgaaraoh barioht. SOFIA, ,9 Oktober. — Ambtelijk bericht vaa 8 Oktober. E£%ceilonlsoli front. Na de bloedige nederlaag, die den 6 Oktober zes vijandelijke bataljons op het front tusschea de dorpon Kenali en Gradesnitza hebbea geleden, heeft de vijand zijn pogingen om op ta rukken niet herhaald. In dit vak gisteren slechts zvvak artillerievuur. De vijandelijke infanteiia poogde opnieuw bij Skotsivir over de Tserna te rukken, maar werd met zwaxe verliezen terug-geslagen.Aan het Maglenitsafront beschieting op da heele ltnie. Aan beide zij den van de Wardar ert aan den voet van den Belas'ca Planma zwak ar illeiievuur. Aan het Stroemafront geen ver-andenng. Met ons hevig artillericruur hebbea wij ve^rscheneri vijandelijke infanterie- en kivalerieafdeelingen verstrooid, die verkennin-gen wilden uitvoerea ea twee gepantseide auto'» teruggelre» en. Op de Egeeëesche kust, heerscht rust. MENGELWERK.- 11 Oktober 1913. 29 m» VOOR 't geld ! De man hield zich eerst eenige oogenb'ik-ken stil ; vervolgens naderde hij het huis. jEen fijne kiank, aan die van eenen vogel |e.ijkei:de die kulp zoekt, trof haar cor. Nicmai.d £ou ve;moed litbben dat deze kiank uit eeii .speeltuig was gelokt... Maar Corneiie hei kei.de bec aanstonds. — De OLbeschaamde, stamelde zij, hoe Jastig1, hoe tchrikkeiijk is die vent ? Dezeitde kiank weergalmde en andermaal in de stilte van den nacht en de man in den tuin keerde terug en verdween in het struik-|ewas. Cornelie s'oot het venster. Voor de laatste maal, zeide zij zackt... ik kan er niet uit... ik ga, hoe moeilijk het ook Bij !...Zij nara eenen donkeraa mante!,wiens kap zij over het hoofd trok. Nu sloot ze de fcçangsdeur \an het boudoir. Voorzichtig Eing zij langs de kleedkamer, en weldra was ij in den tuin. Links !ag de orargsrie, wier glasruiten iu het starrenlicht glinsterden. Aan het uiterste uitcinde er van stond eene kleine deur open. Na eenen langen zucht, d»ea zij zocht te smoren, trad zij binnen. — Cornelie I riep zacht eene stem. Eea man richtte zich op van de bank, die tusschen de welriekende planten stond. — Ge zijt dus niet op reis gegaan ? vroeg Cornei.e verwijtend. — Ja wel, ik beu op reis gegaan, zooals ik beloofd ha«l. — En gezijt nu reeds terug?... — Ik moest terug, daar een gewichtig ge-heim mij terugdreef. — Arnold, maak een einde aan mijne pijn, ik kan niet langer zoo leven 1 — Ik he'o u veel te zeggen, Cornelie ! — Een edelman houdt zijn woord I — Ik houd het zoolang het mogelijk is !... Ari.old had zyne lichte zomerjas op den grond geworpen. Het was helder genoeg in de oranjerie om zij ne fraaie gestalte en zijne sierliike kleeding te kunnen onderscheiden. Een zware donkete baard sierde het gezicht van den baron Arnold von Dietrichstein. De lezer kent hem naar de beschrijviag die de bankier van hem gegeven heeft. — Wat wiit ge dan, vroeg Cornelie. — Ik heb geld noodig 1 — Ge hebt reeds al mijne sieradea ont-vangen...— Grijp in de steeds ge/ulde schatklst van uwen man. — Moet ik dan stelen ?... — De yrouw heeft het recht... Coinelie liet hem niet uitspreken.maar ver- haalde hem de geschiedenis van den brief. — Ha 1 riep de baron, wilt ge er mij de schuld van opleggen. Ik moest u dreigen om mijn doel te bereiken. Dat deze brief nu in uwe handen met is gekomen, is een onge-lukkig toeval, dat ik zeer betrsur : het ver-andert echter niets aan de hoofdzaak. — Schrikkelijk mensch I riep ontsteld de schoone vrouw. Al de effers wetke ik ù reeds gebracht heb, kunnen u niet bewegea mij eindeiijkmet rust te laten. — Gedwongen offers hebben geer.e waarde, daarom schat niet te hoog wat ge gedaan hebt. Mijn leven is mislukt 1 O, ge weet het immers, ik behoef het met te her-halen. Om u mijnea toestand ca mijne ge- moed:temming te schetsen, verzeker ik u slechts dat ik uwen man moet opzoeken, zoo ge mij in den steek laat. — El'endeling ! ge dreigt mij nog altoos ? Gij zoadt mij hiervan ontslaan, indien gij u gewilliger toondet.De vrouw van eenea millioenair hoeft zoo karig met het geld niât om te gaan... Cornelie zat lang onbeweeglijk op d« bank. Plotseling vroeg ztj bepaald : — Arnold, wat zijt ge van zin aan mijnen man i.opens mtj mede te deelen ? — Uwe vraag komt mtj vaa pas. Bij da bijeenkomsten welke wij hier geload hebbea heb ik, om u te ontzieu, dit punt nog niet aangeraakt. Nu zie ik dat gij polst om, naac de omstandigheden, uw gedrag te regelen. Mijn geheugen is goed. Moest het noodig zijn, ik zou tôt uwen man zeggen : Mijnheec Siegwart, ik bea in het bezit van eea ga-heim, dat ge vaa mij voor eene groote som kunt koopen. Red uwe vrouw van een recl\« terlijk ouderzoek, vaa dea dood op h et schavot! I — Arnold ! stamelde de bevende Cornelie,^ iWordt voortgeaet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods