De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

517 0
22 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 13 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0g3gx47x3r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37" JAAE Woens'laa; 22 Decemkr 1915 S' 303 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT Frljs g»er kïîusrsuê? 9 eenîiemen. m 1LEIIE PATRIOÎ Bureelente Genfi nr 16 Ketelvesf vftaaBwm.i^n ■ 'rWnr.rffiùfr,r.OT.'i«rM f *. Mit het vertc-flenwoopdigend missis-terie van onderwiîSc jio Nederlandach» taaî op de aoholaa. II. Voigens art. 20 der nieuwe wet op het lager onderwijs, moet op de lagere scnolen de moedertaal der kinderen de voertaal zijn. Over de eerste maatregelen tôt het uit-voeren van de wet werden reeds eenige mededeeiingeu gedaan. Het in Groot-Brussel ingesteid onderzoek omtreiit de mosdertaal der schoolkinderen bewees, dat voor de Vlaamsche kinderen meestendeels enkel scholen met Fransche of gemengde voertaal voorhanden zijn, dat dus, orn de wet uit te voeren. talrijke Vlaaaa-schoolklassen moeten ingericht wofden. Om te beginnen moet — in strijd met de aangifteu der ouders, veeîal onjuist of onvolledig — v joi elke school het werkelijk aantal kinderei, met Vlaamsche moedertaal vastgeste'd worden. Het zal ontwijfelbaar blijken, dat er een groot aantal Vlaamsche klassen moeten ingericht worden. Hiertoe moet door de gemeenteoverhoden en de besturen der sanneembare scholen voor de benoodigde zalen en lee-krachten gezorgd worden. Buitendien moet nognaderbepaald worden, in hoeverre naast de aangenomen voertaal, iiog onderwijs in de tweede taal, hetzij aïs eigenlijk taalondei wijs, hetzij als voertaal in bepaalde vakken zal verstrekt worden. Tôt nu toe was in aile voorhanden nor-naalscholen — zoo vôôr den Staat als voor 3e gemeenten, binnen Groot-Brusse! — de l'oertaal Fiansch. De eenige staatsinrichting daaronder, r.amelijk de normaalschool voor onder-wijzeressen in de Berkendaalstraat, heeft in Oktober 1915 eene Vlaamsche afdeeling bekomen, die 14 normalisten telt. Voigens de Belgische wetten bezit het onderwijs-bestuur geene bevoegdheid de inrichtingen, die niet van den staat zijn, voorschriften omtreat de voertaal op te leggen, ook dau niet, wanneer ze door den Staat ondersteund werden. Om echter in een voldoend aantal Vlaamsche 'eeikrachten voor de Brusselsche volks-scholen te voorzien, schijnt het noodzakelijk eene Vlaamsche Staatsnormaalschooi te Gent-Brussel op te richten, hetgeen in den schoot van het ondei wijsbestuur overwogen WOrdt. Ten slotte werd aan de Gemeentebesturen en de schoolhoofden der aanneembare scholen van Groot-Brussel, uitdrukkelijk aanbe-volen, er voor te zorgen dat in hunne • cholen, in voldoende aantal, onderwijzers en onderwijzeressen,in staat om in 't Neder-iardsch te onderwijzen, aangesteld worden. (Medegedeeid). i laotien m in MU Fr. 9479 tôt 9488. — MARIAKERKE. — Bene-vens de verzendingen welke de krijgsgevangenen deZer gemeente hebben ont-vangen, wordt er nu door den edelen heer Paul van Tieghem de ten Berghe, vijftig frank geschonken voor de volgende krijgsgevangenen : Etniel Van Huile, Kamiel Verrneire, Polydoor De Moor, Theophiel Verhamme, Cyriel Faucheux, Maurice Bral, Emiel Vleurinck, Phiieraon Blan-ckaert, Theophiel Schelstraete, Richard De Schuyter. . . - 50 9489. —• Aaa den zoon van klient Jules Colombeen, ia ballingschap, doch niet vergeten, O. S S 8490. — Eenige vrienden van 't Boldershof, Wed. De Caye, Maria Theresiastraat, 14, voor A. Beernaert. 5 9491 tôt en met 9495. — Smeerhebbe, Vloer-segem, voor hare krijgsgevangeiien, derde sterling 30 9497. — Louis Pieters, Oedelem 5 9498. — Voor Celeste Samyn 5 9499. — Celine Opsomer, Deurle, voor H. Doolaeghe. S 9500. — Van wege de familie De Jonghe. . S 9501. — Madame Onghena, Sint-Nikolaai-Waas, voor C. Payon 5 9502 tôt en met 9522, — Uit Oedelem, voor de opgegevene adressen. ...... 105 — — Bij deze verwittigen wij de personen die ons 5 fr, brachten voor Magloire Brunnewalle dat zij hot bed~ag mogen terug afhalen ten onzen bureeîe, daar Brunnewalle een Fransche soldaat is. (Het adres dat men ons gaf was geschreven op eeue « Carte d'Honneur » van juffer B.) 8523 tôt 9536. — De geraeeute St-Lievens- Essche, aan hare krijgsgevangfnen. . . T# 9537. — Mad. Thuysbaert-De Buck, Citadd-laan, Gent, voor Dias . . S &0O0 IVJl vot*- UC aiUAllUC • gcnwiAW b'zoekers van het koffiehuis « Goossens », Meulesteedscheii steenweg, Gent, voor de aangedu de krijgsgevangenen ..... 25 9543. — De familie De Booser, voor Van Osselaere • 5 9544. — Omhaling gedaan in den « Café Borluut »,ten voordeele van Cyriel Créteur 5 9545. — Voor Cyriel Roudas ...... 5 9546. — Werkmanskring St-Paulus, Gent, 6° gift der dominospelers voor J. Grypton. 5 9547 en 9548.— DebediendenderNaamloozo Maaischappij Florida, 6® storting. , . . 10 9549 tôt 9609. — Parochie ST-PIETERS-BUITEN. — St-Pieters-3uiten vergeet zijne krijgsgevangenen niet. De edel-moedige ieveraarsters hebben eene tweede omhaling gedaan. Deze heeft de som van 305 franken opgebraehi. Zij zal verdeeld worden tusschen de krijgsgevangenen der parochie als Nieuwjaarsgifte 305 9610. — Van Essche, Zwijnaardschensteen- weg, Gent 5 9611 en 9612.— M.Kallaert,ondernamer,Oent 10 6613. — Eenige vrienden van A. Vergoute. 5 9614. — Voor Vyncke Alberic 5 9615. — Eduard Dumon, Oedelem. . • • 5 9616. — Voor vGustaaf Dumon» 5 Aan de volgende adressen werd eene Kantien gezonden door tusschenkomst van ons blad : St-Amandsberg (H. Hart), 33 ; Moerkerke, 12 ; Meirelbeke, 29 ; Grooienberge, 8 ; Ursel, 10 ; Letterhautem, 6 ; Kemzeke, 8 ; Wiinkel-Sinte-Kruis, 22; Westrem, 6; Welden, 6 ; Smetlede,8; Sinaai, 21 ; Saffelaere, 11 ; Quaremont, 2 ; Verre-broeck. 6 ; Nederzwalm, 8 ; Melle, 37 ; Laarne, 28 ; Hillegem, 4 ; Sint-Goorickx-Audenhove, 4 ; Elst, 3 ; Doorselaere,4 ; Desteldonck,8 ; Boekol-St-Denijs, 3 ; Baevegem,7 ; Appels.,7 ; Lembeke, 12 ; Zeeverg' m, 4 ; Zulte, 12 ; Èine, 18 ; Schelde-windeke, 8 ; Wichelen,8; Mo>rtzele,3; Lokeren, 12. Te zamen 380. — 8300 + 380 = 8680. 8681. Verleyen Henri, Gardrlagen. — 8682. Vermeersch Georges, Diilmen i W. — 8683. Ver-moes François,Gosloch.— 8'Î84. Verniers Victor, Miinsterlager. — 8683. Vlassenroot Gabiiël, Soltau. — 8686. Vyncke Arthur, Giessen. — 8637, Walgrave Theoâel, Gùstrow i M. — 8688. Wau-dels Gustaaf, Darmstadt. — 8689. Waterschoat Kamiel, Gùstrow i M. — 8690. Westerlinek Georges, Braimschweige. 8691. Wiilems Cyriel, Friedrichsfeld. — 86§2 en 8693. Wïllequet Pierre, Oberhode (1 van 10 fa) 8694. Van Kemseke Frans, Alten Grabow. — 8695. Vervoort Gumarius, Aiten Grabow. •pl. 8696 en 8697. Van der Linden Nestor, Walsro (1 van 10 fr.) — 8698. Chevalier Fernand, Soltaa. 8699. Peugels A., Soltau. — 8700. Schsll Louis, Soltau. Er zijn nu 8700 kantienen verzonden. Baperkingen In hot verzonden van dagrbladan, tljdaohrlften, boe^an en muziek.met ds post. 1 In het verzenden van dagbladen, tijdschrifte*:. boeken en muziek met de post, kornen, op bevei van het Geueraal-Gouvernement, van heden p.f, de volgende beperkingen in zwang : 1. Het verzenden van dagbladen en tijdschriftcn met de post, biunen het gebied van hat ' GeneraalGouvernement, en in het verkfcar met de aangesloten onzijdige landen (Df ne-marken. Luxemburg, Nerlerland, Zwitsa'r-land, Zwdcn en Noorwegen) is allean toegelaten : a) Wanneer de verzending gedaan wordt door den uitgever van het betrokken dag-blad of tiidsohrift, of, b) Wanneer de verzending gericht is aan Duitsehe beheeres-. Duitsche beambten of aan solda ten, of va*» zulke uitgaat. Iedere andere prlvate verzendisg van dagbladen of tijdschriften blijtt, binnen t.a grenzen van het hocueer oinschreven gebied, van bestelling uitgeîàoten. 2. lu het verkeer met de hoogergenoemde neutrale landen,is voorts ieder verzending van boekên en muziek uitgeslotew. In het verkeer met Du-;«chland en de ande|* aangesloten verbonden lâ-»den (Oosienriik-Honjf gariè, Bnsnië-Herzegowina en Turkije) wotiî'r niets gewijzigd ; in het verkeer met die landén kunnen dus ook dagblade.». tijdschriften, dru>'4-werken en muziek onbep«-kt met de post ves-ïonden worden. Ook trefic - de hooger omschr^s-ven beperkingen niet de bla4en per postabonnement verzonden, zoowel in het binnenverkeer ils in het verkeer met de ovnrige landen. Bovenstaande verordenica is niet geldig voor et Eta ppengebied. Inlichtingen I». het klooster te Winckel-St-Kruis is god-vruchtig overleden Mad. Van der Gracht. Inlichtingen worden gevraagd nopens de volgende personen, die mîsschien nog ia hun vroegere woonplaats verblijven. (Antwoord aan het Stedelijk Inlichtingskantoor, Halle-Belfoit, Gent) : Knokke.— De Vlierer-Cordier (ecktgenoote Rafaël), en kinders, vaa Oudenaard^,* Koolskamp,— Cleppar.vrouw Uj^ilie Clarisse. Kortemark. — Pirotte, vrouW 'Jules, geboren Petatn. HVllLijao v/iuupwiuuuk V/UXUU wu Crenpelandt-Van Vleteren, Adèla. — De Gryse, weduwe, Begijnhofstraat. — Delbecke, weduwe Jan, 12, B?gij nhofstraat.— Delen, Fanny,klooster-zusters, Verrue. — Descamps Theodoor en vrouw, geboren Dussens Maria, Lambrechtstraat, 18. Driesschaert Jules en vrouw, zoon en dochter, Broelkaai, 1. — Gillet Léon, Veldstraat, 29. — Graveels Albert, en vrouw, Van den Peeren-boomlaan. — Janssens Camille en familie. — Zuster LutgaHe, Cuerne-hospitaal. — Lucienne Nolf. — Planque, Marcel, 14 jaar, van Illiez (Noord). — Vau den Berghe,Romain, sroorweg-bediende. — Wybaillie Emilie, bij Moermans, Magdalenastraat, 8. Laugemark. — Masschelien Maria, 21 jaar. Pensioenen. Men vraagt ons wanneer de ouderdoms-pensioenen voor 1915 zullen uitbetaald worden. Zooals we reeds meer dan cens hebben gemeld, heeft men ont gesegd, dat die pensioenen zullen uitbetaald worden op einde van dit jaar of in't begin van toekomend jaar. We bebben daarover geene nieuwe inlichtingen.Als we er hebben zullen wij het zeggen. Bloemeiiteatoonstelliag. De deelnemers aan de bloemenverkoop-tentoonstelling, door de beroepsvereeniging « Hotticultura Beigica » ingericht, wordea uitdrukkelijk verwittigd, dat hunne planten naar het lokaal, Gasthof « Rooden Hoed », Klein Turkije, 6-8, Gent moeten gebracht ziju op de volgende dagen : den 22 Decem-bere. k.,aile barde planten, zooals Dracoena, Palmen en Laurieren ; den 23 Decembar (voor 3 ure namiddag) aile weekere planten, zooals kleine Varens alsmede het bloemend goed. De deelnemers worden beleefd verzocht zich van hunne lidkaart te willen voor*ien, want de inrichters zijn vast besloten aile vreamd geloop te beletten. Den 24 December, 's voormiddags, wer-king van de» jury en 'snamiddags oritvangst der uitgenoodigde notabiliteiten en ver-tegenwoordigers der pers ; dezen dag is de tentoonstelling voor het publiek nog niet zichtbaar. Den 25, 26s 27 December, alsmede 1, 2 en 3 Januari. is de tentoonstelling voor allcn geopend in de voorwaarden door den plak-brief aaugeduid ; de leden der vereeniging echter worden op vertoon hunner lidkaart kosteloos toegelaten. De verkochte planten zullen dagelijks,een uur na het sluiten mogesi weggehaald worden. Tehuisbestelling bij oveteenkomst. Dageîijks een uur voor de opening mogea de planten vernieuwd worden, Elk geiieve zich te herinneren dat do zuiveie opbrengst der inkomgelden ba* stemd is voor de werken tôt ondersteuning onzer gevangene en gekwetste soldaten. ■ Briôfwissôling. Men schrijft ons : Lfjîrentkassen. Onlangs werd er bij middel der dagbladen bij de bestuurdeis der lijfrentkassen aa.iga-drongen opdat zij aanstonds het spaarboeKje hunne: maatschappij in de Nationale Bank zoude i neerleggeu om er de toe 1 âgen (2 fr. per boekje) voor het jaar 1913 te laten in-schtijven.Veie.i haastten zich aan dit verzoek te •*oldoen, maar deden eene nutteiooze reis : de bedienden wisten nog yan niets en konden de boekjes niet aanvaarden 1 Nu mogen ze eindelijk aangeboden worden, maar enkel ten vroegste binnen drie weken weergehaiald worden. Wai. moet er nu gedaan worden 7 Wach-ten van de stortingen voor 't jaar 1915 te doeu, totdat wij er de premie van 2 frank kan ien bij storten, du3, tôt in het begin van 1916 — of storten binst December 1915, zon-der die 2 fr. bij ? Wie zal daarop antwoorden in c De Landwacht »? A. D. SPORT VOETBAX,. Kampioena&t vaa Gant, — Met de Kerst-dageu hebbea wij de volgende matchen : Zateidag 25 December, om 3 uur, op pleia vaa A. R. A. Gantoise: Racine ClubF. C. Een.-dracht (Muide). Scheidsrechter : M. R. Coraelis. Zondag 26 Decenaber, om 3 uur, op plein vaa Racing : F. C. Vriendschap-Sporting Club Gautois. Scheidsîechter : M. Colman. De volgende afvalm»tchea worden gespecl l voor 't schoiierenksmpioenschaip op 't pleia van Rpcmg, telkeas 's morgends am 11 uur. Zater lag 25 December : F. C. Vriendschap-F. C. Eendracht. Scheidsrechter : M. A. Vaa JBoeckxsel • Zon lag 26 December : F. C. St-Pieters-Gen(« seheVoetbalclub.Scheidsrechter: M.C.Strubbe. » wv — unsiagonj S voor* middags won Albert teg"n M'oedige Vlamingea van M issemen met 6 . oals tegen 0 ; 's namidUags won Racing Melle tegen A. E. met 3-0. Stadsnieuws De Vereenigde Hikkers. — De leden vau de maatschappij a De Vereenigde Bakkers », « Hazewind ■■), Koornmarkt, worden ver« zocht, de drietnaandeiijksch» aigemeend veigadering te willen bijwonen, op Donder* dag, 23 December aanstaa;ide. Dagorde : l. Inning der driemaandelijk', sche bijdrage. —• 2. Vereffening en aaa* vragen voor njst. — 3. Mededeelingen. —- ISelurtx rijk bericht aoor den Broaivers<• bond Gent-Eekloo. — Viijdag, 24 December, buitengewone vergaderiag in het lokaal * Nouveau Grand Hôtel », Dierentuinlaan," om 3 ure stipt. Dagorde : Invoer vau brouwerij-garst en moût. — Zangivedatrlja voor Canaris voyais. Zooals ieder jaar neef er op 25 dezer, om 0 urs 'savonds, een priiska np plaats onder de leden der maatschappij, ^evestigd in het lokaal « Do F leseti, » Ktiz r Karelstraat, 69, bij M. Loui3 Vermeulen. Ten'oons elling der vogelen op Zaterdag 25 (K rst.lag) en Zondag 26 dezer, tôt 9 ure 's avonds. De uitslag zal later bekead gemaakt worden. — Zîelmis. — Zoudap aanstaande (Tweeda Kerstdsigj, zal in de pdrochi île kerk van Sinte-Koleta, van wege den Werkmanskring, om 8 1/2 me, eene mis gezongen worden tôt zielerusft va i het tnede id, M. Etniel De Bruyae, gesneu-veld op het veld vaneer. te Pillenberg (Leuven), den 10 Septeinber 1914. De ledeu wordea verzocht 'e enwo r l>t; t zijn. — Werkmanskring van Siat-Paulua. —> Prachnge tombola wa irvan de prijzen zullea uitgeloot woraen op Kerstdag en volgenden Zondag.. telkens van 7 tôt 9 ure 's avonds. De prijzeu mogen af^ehaald wordea op Nieuvrjaars-dag, of volgf-n en Zondag. — Kath. WerkmHnskkrins: imn H. Kefst. —» De zevende les, ing i icht door den siudiekring « Hooger Leven », x d i -gevea worden dezen avond dooi M. René Oe Bruyne, die zal hau-delen over : Eigenwairde en Zedehjkheids-gevoel. De les begmt om 6 1/2 ure zeer stipt. ToeKomeude week be int de reeks lessen ovei? Huiselij e Opvoe mg ; deze reeks zal 7 lessen bedra^ea, die om <le 14 dagen zullen gegeveâ worden. — Knasttaatooistalling in Zaal T&sta, Gezien den grooieu py al d r tentoonstelling besloot het be-tuur vrijen toegaag te verleenect aaa twintig leerlingen der hooasio klas van elkë der oSiciee • en vrije scho'en der stad. Dit bezoek zal plaats hebben in groep, ondej' toezichî van d n k.eruar op dagen ea uren tes bepilen door de - i. d. p "nningmeester van het Veibjud. Do darnes eu heerea bastuurders kunnen hem huu»e vraag mo ide.lings doen, Pouille* ciarkt. 7. al da n n 4 tôt 6 ure. — ££athol. Warkman^kring' St-Pleters.1 Op K.- rsida ', o r ,e mis van 7 ure, zal een® al emeene Com nun e plaats hebben in Slnt-Pieterskerk, vo ir ,1 d - ledea vaa den Kïing. Het bestuur rekeut erop dat geen enkel lid zaï ontbreken. Eene biizondere pla..ts zil voor den Kring v^orbeh >u 'er- zijn. — Qraot liefda 1 s knnstfesst voor het Nieuwja.trsgasc îe.i r G .îtsctie krijgsgevangenen in Dui; chiand, inge icht deor desameagda koorzangmaa scha rvj « Oe Vroolijke Zangers », Ruhov^laan, 100, Gent, onder de leiding vas den h. er Karel Van Tuyckom, met de welwil-lende medewer;Un^ va.n Mevrouw Steegliery, 1° prijs va ; he K ninklijk Konservatorium van Gent, d-.n h e r j îles Bazyn «n Mejufïers Y. Dô Moor en S. De Paepe a de »aal « Het Boeren» hof », Akkergem- raat, op Zaterdag 25 December, om 5 1/2 ure. ^ — KCttzl«kond«rw jn voor liât volk. — Op Zo idag 26 Ueceoiber aanstaanie, om 6 1/2 uro zeer stipt. zal er in de zaal der geraeenteschool, Barenstraat, een Koncert-Voordracht plaats giijpen. Naast den heer Vtax Trentas^au dio zal spreken over Peter B ;noit als toondichter, hebb a de volgende kunsiena trs hunne hooggegchatts œedewerkin;; toe ezeg 1 : Mei. J. Nieuwejaers, p anisle ; de heer n Arnold De Muanyack, ténor; S. Disp'» barvtou; R. Henderick, cellist; eenige leerl a^e i en net « Striikkwartet ». Dcnr;-n open om 6 ure, ingang vrij en vol* komen kosteloos. De kinderen onder de 12 jaaf zullen streng gewei e 1 worden. — Bureel van knsteiooze Randplegïng der B'ilt'e oan Gent. — E wordt ter kenflis ge~ biachtvan het p'ib lek dat het Bureel van kostelooze Raadp.eginfï, zitting zal houdeR aile Woensdager., om 12 ure 's .niddags, ter verkoopzaal dei Noiarisien, Winkelstraat 1, (zaal N® 4). — De Provinciale Veeheruerzekering bericht hare aangeslotene maatschappijen, dat zij aile Vrijdagen, iniichtingen kunnen bekomen in het « Landbou wershuis », vaii 12 tôt 1 ure. Sekti etaris-ontvangar : Alfons Van Snick. — Verkonp van Muïs (Gent-Stad). — Da personen die in bezit zijn van het vçlg» numnier in bureei N° 3 Lakeafealle, afge* leverd, worden verzocht zich in hetze fda bureel aan te bieden in de hierca aaugs* duide volgorde :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods