De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

933 0
03 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 18 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xp6tx3707c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36e JÂÂR londerdaff 3 Seiitemkr 1914 F 210 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE KLEIN S PATR10T Bureelen te Genf wm ■§ a wr Dit osao mag rnaar, zooeii© amju» aau i (i\M/zs.es> ron^îAmenl w^rkocht WOrd-MI. Beriehten strckkende tôt het jnliehten of wedervinden van familieleden worden door ons blad kosteloos opgenomen. Vriendelijk verzoek aan onze lezers ecn Jhandje te leenen om de uiteengeslâgen families weder bijecn te brengen. eeaert ue oonog voiop aau gang is, boude il wij nict op te schrijven : dat alleen de soldaten en de wëttelijk crkende gewapende maciit het reefat hebben op den vijand te sebieten ! Wij doen ook niets anders dan herhalen dat de bevolking eener stad of gemeente, wanneerDuilschesoldaten in bare plaatse-lijkheid versehijnen, rastigen kalm moe-len zijn, dat zij zieli niet mogen over-lcveren aan betoogingen, en nog veel min aan daden, welke door dû vijandige soldaten zouden kunnen aanzien worden ais pîagertjen, mtdagingen, spotternijen of aanvallen. > Daarom schrijven wij dagelijks : Ziet gij Duitsclie soldaten in uwe stad of gemeente versehijnen, laat die menschen met vrede, blijft in uvv huis en gebaart van niets. Spreken zij u aan, weest beleefd, maar laat ze met rust ! Zoo zult gij liandelen aïs goede vader-landers en aan de vijandige soldaten aile voorwendsels ontnemen om handelend tegen de bevolking, dus tegen u, op te treden". Ëhwel, die wijze en goede raadgevin-gen in 't belang van iedereen gegeven, en, bij plakbrief, herinnerd door de burge-meesters, worden dood eenvoudig in den wind geslagen door een zeker deel der bevolking, vooral op den buiten en in de kleine steden. Ziehier een drieial voorbeelden : De regeering, ten einde de panieken te voor-komen, welke zieh de verledene week in verscheidene gemeenten des Iands voor-deden, tengevolge der verschijning van kleine groepjes uhlanen of Duitsche sol-llaten, deed, sinds Vrijdag, soldaten of burgerwachten, bijgestaan door gendarmen, patroeljeeren in de gemeenten van de provinciën, waar de Duitschers nog geen garnizoen houden. Das, een maat-regel tôt geruststelling van allen ! En wat zien wij gebearen ? Te Leb-beke, patroeljeeren soldaten en gendar-men. Zij krijgen ecn veertigtal Duitsche soldaten in 't zicht. Zij moesten die Duitschers aanvallen, omsingelen en gevangen nemen. Welnu, zij waren in de onmogelijkheid hunne zending le vervullen, daar meer dan drie honderd nieuwsgierigen voor, nevens en achter de soldaten liepen, al gapende. Onze soldaten en gendarmen konden niet aanvallen noch schieten, zonder gevaar te loopen de nieuvvsgierige meè-loopers der gemeente, dus Belgen, te ireffen. Ilet getal gapers luisterde niet naar de stem der ofïicieren. die hun bevolen zieh te verwijderen. Zij bleven rond de Duitsche soldaten. die met ecn glimlachje " £> " ~ kerk verdwenen. De handehvijze der inwoners van Ldb-beke en omliggeude, is dom en orge-hoord ! Àls zij éénen Uhlaan afzonderlijk zien, zetten zij het op een ioopke, maar ais zij er vcertig zien en dat zij de aanwezigheid bemerken van Bélgische soldaten en gendarmen, dan worden zîj vermeîel in hunne ongezonde nieuwsgierigheid, en beletten daardoor de Belgische gewapende maelit bare zending te vervullen eu liarî plicht te doen ! Onze konfrater van Aalst, « De Volks-stcm » kiaagt op zijne beurt in strengî bewoordïngen dien al te verregaanden geest van nieuwsgierigheid onder de massa aan en bevestigt dat soortgehjke tooneelen zieh voordeden te Aalst, wij If Mylbeek en in de Iverkstraat, te Aalst ze!f. Ilet is bedroevend te zien, dat ecn* domine massa, de wijze en doeltreffendn maatregelen, welke in haar eigen belang genomeu worden, verijdelt, ja te niet do t ! Wanneer zal de massa naar wijzen raad luisteren ? Misschien als het te laa't zal zijn, en dan zullen de rampen, welke zieh hebben voorgedaan, te laat beklaagd zij's ! * , t Menschen, luistert toch, om Godls wi£ naar de wijze raadgevingen die u van allé zijden gegeven worden en gedenkt de oude Vlaamsche spreuk, die toch zooveel waarheid zegt : Wiî nleî wil gekrabt zijn, m-'ïg ara tic bi>ssc!iea nSet S»opeï2 l î Indien Eumsnië parti.] kisst voor Euslaad zullen de Balkanstafen zlch tegen Diilîsehland en Ojstearîjli feeeren. Men meldt uit Nisch aan dan Message™ De Bulgaarsche regeering heeft aan Servie laten vveten, dat het vast besloten is zijce onzijdigheid te verbreken; ia geval Rumenë partij zou k.'ezen voor Rusland, zou Bulgarie geen oogenblik aarzelen zijne onzijdigheid prijs (e geven en de a^dere Balkaastatea bij tespringen in hunnen strijd tegen Duitschland en Oostenrijk, De pile uiîslag vas den oorlog pwaarborgil door Enplaai Het Engeisch blad Observer, wijdt een lang, beiedeneerd artikel aan de beîangrijk-heid der Engelsclie vloot, erop wijzead dat de Britsche vloot meester is op zee. Het blad bespreekt den vermetelen aanval op Heiigoland als volgt : « Indien admiraa! Mahair den ee«en of ande-en dag zijn meesterlijk boek : Inoloed van de mueht der oorlo^suluten in de ge~ schiedenis. herziet, zal bij gedwo^ge-i zijn, na den oorlog, er een belangrijk kapiitel bij te voegen. ') Hij zal er, onder andere, moeten in uiteenzetten, boe de Eïigelsche ooriogsvloot aan de boudgenooten, eene vrijheid van krijgskundig initiatief, zoader voorgaande, verzekerde in de geschiedenis der oorlogen. « Daar is blijk gegeven van eene voor-treffedjke vennetelheid, in de wijze waarop men troepen uit Indië naar het front der strijders in het Europeesch vasteland w.'st te zenden en in de manier op welke men een honderd duizendta! Kanadeezen, Austra-l:ërs en Nieuw-Zeelandeis naar Europa stuurt en die bintien korte dagen langs zee naar Frankrijk zullen gebracht worden. » Dat allés 2can Engeland ongestraft ver-wezeniijken, dank aan zijne vloot, zonder vrees voor de Duiische vloot, welke, nochtans, na de Engelsche, de sterkste der were'id is. » Op dezelfde wijze is Engeland erin gelukt, groote kontingenten landleger over de Manche naar Frankrijk en Engeland over te brengen, zonder eenen man, een De Britsche transportsebepen werden «teen oogenblik verontrust door de Duitsche ccrlogschepen, die zicli niet dorsten wae;en in de nabijbeid der Britsche oorloçsbode'ns. » Op dezen oogenblik brengen wij, o der de oog'en van den m2chteloozen Du:tscbsn vijand, duizenden en duizendep manschap-peu over v."iv Oostende. Wij ontmoeten peene de rrur.ste moeiiijkheid ; men zou der'.ken dat de Britsche soldaten een reis-koepon hebben gcuonien in het agentsebap Cook te Dove-'. » Dat ailes is waard aangestipt en herm-> eid te worden, en ook overwogen te wo'den. .. » Op het oogetibîik dat wij dsze regelen rSCÎini . en, ôiifvangea wij uit Boulogne de •'tijding dat o- ze basis van. bîyoorraaing vo'-kr.œen ve'laten is door den Duitschen vijacd. » Dat is ce ;e goede tijding, v/ant wij h°bbeti den laat-ten or.zer manschappen s.oodig om den linkervleugel der verbo >den iroepen te versterken ; niet een enkele onzer ia ■•dstroepen mag ons onltrokken worden met hetdoel plaatselijkheden zonder belang te veidedieen. » Maar is die tijding goed, dat wi_l niet ze^gen dat Boulogne een groot or.misbaar bsla.rg heeft. Wij voegen er zelfs bij : Waarom Boulogne zcmUr boiang is ! » Wanneer de moedige endappere Belgen zagen dat zij in gevaar verkeéfden hinwe verbipdinçsliniën te sien doorbreken,waren zij gedwongen te wijken en de richting te nemen naar Arîtwërpen om er hunne nieuwe hoofdstad, huane basis te steunen en tegen den vijandelijken aanval f.e beschut-'e». « Maar de Eugelschea b':y <e:i onbewee^-lijk hunne po.jit:e bshouden aan de oorlogS" lijn der verbônden mogendheden. De invloed van de vlootmacht legt alwêer dat feit ui(. « Wij openen, indien wij het willen, eene nieuwe verbindingslija la-igs Dieppe,_ deo Haver, Chei bourg, Bordeaux en, zelfs op zijn ergste genome i, langs Marseille. » Door hun bo"dgenootschap met Engeland, zu;!en de Fransc'aen in siaat gesteld Eijn, indiaii het moet, te "ecbten tôt dan laatsiëa ma i, zelfs indien Parijs in bande» r- der Daiiscaers zou vailen, oindat_ hunne ' achtertiosda altijd beschut zal zijn door o ize ste:ke ooilogsvloo% » In dat laatste gei'al, — dat zieh nooit zal ■ Voordàen, zond-i; wij immers altijd sterke en rnachtige lenforikontingenten kui)nea z'jnden aan onze boudgenooten, want Groot-Brittanie be-chikt over eeae groote leger-macbt.» Dus, — en wij mogen hetgerust zeggen, met een diepe #overtuigmg, geput uit de feiien, — ten ware de Du:tscbers erin ge-luktea de Engelsche vloot te vernielen, — iets wat eene gekke, ongegronde veron-derstelhng zou v/ezen, — dat de ncêrlxag der Duitschers vast en zeker is en door kiiser IVilhelm, met ~ijn stark leger te lande, niet kp.n ontwcken worden ! » De Duitsche verliezen Men meldt u:t Kopeahagen aan « Daily Mail » eenige bijzoaderheden nopens de veriiezen bij de iaatste gevechten door de Duitschers geleden, en die aan het publiek worden bekend gemaakt door lijsten, die slec'nts zeer voorzichtig en van tijd tôt tijd wordea uitgegeven. Het 6e Saxische linieregiment dat te Straatsburg in garnizoen lag, we.d grooten-deels vernield en verioor zijnen ko.oael. Het regiment der fusiniers vaa Mecklein-burg verioor negentig officieren, gedood of gekwetst, waaionderde kolonel. Dit zijn vroegeie verliezen, vôôr den g ooten slag met do Franscbe en Engelsche iegers, en voor de ontmoetingeu met de Kussen. Zij vormen een totaal vaa 4,481 dooclen en gek wetsten. Een be a.:gwekke:id feit werd opgemerkt, De Beiersc'ie minister van oorlog heeft b.jionder de verspreiding onder de soldaten (toegelatea en aangemoedigd ten einde de socialistische soldaten thans onder de w; pens tôt een eerlijk gediag aan te sporen. Èentelegiatn uit Ber.ijnraar zelfde stad gezonden, zegt dat de banen vol zijn met vluchteliiigeu uit Oost-Pru»sen. ïe Beriij n kwamea er ougeveer 2,500 aan; te Chai lotteburg werd er 300 geherbergd ; 1,5J0 werden in een gestiebt opgenomen en 200 ongeveer, in de spoorwegstatie van S:!ezië. Paoîek In Duitschland. , Nadere bijzonderheden. Eene paniek is ontstaan in Duitschland ingevoigehet onweerstaanbaar doordringen der Russen in Ooit-Prutsen. Trots de maat-jegelen, door de Duitsche regeering ge-îiomen om aile tijdingen uit het Oosten te o iderscheppen, spreken de vluchteliugen die in cetitiaal Duitschland aankomen, on-ophoudehjk van de vreeselijkheden van den inval. De bewoners van Dantzig zijn wanhopig en men vreest onlusten in de stad, Duizen-den viuchtelingen komen te Berlijn aan. Zaterdag avond vernamen de bewoners van de Duitsche hoofdstad het teiugroepen van verscheidene duizenden soldaten van de posities in het westen (in Frankrijk). Volgens het aautal treinen, 160, elk 800 man bevattende, zouden er 128,000 geweest zijn, die men van't leger tegen de bondge-nooten weggehaald heeft, om ze tegen de Russen te zenden. Deze plotselinge en ingevolge de tijding, dat de Oostenrijksche troepen, op weîlce men rekende om te hel-pen den Duitschen grond te verdedigen, door de Russen zouden verpletterd zijo. Dat Engelschen en Fransc'nen voet bij stek houden en zij zullen het wiunen. Duifscfifaml varkeerd \n toasfani De « Vorwaerts », het Duitsche socialisten b'ad, verklaart dat de toestand in Duitschland zeer neteîig is. Immers me i moet talrijketroepen uit Belgie eu Frankrijk doen terugkeeren, om hen tegen de Ilusaen te zenden. DE BKTSfMS H CfSHPAfiNE, Geeste wanorie onder «Se i»«ndgeneoten. Men meldt uit Parijs : Viuchtelingen uit de streek van Guise en La Fère, zijn talrijk te Parijs in de Noord* sîatie aangekomen. Zij deden aamdoenlijke verhalen, doch zijtï volkomsn optimiat. Zij bevestigdea dat de Duitschers Zaterdag nog te Laon niet waien en dat de vGlmaaktste orde hearscht onder de troepea der bondgenooten. Sel RassiscSi leger m iaiisclilmd Fïet Hollandsch blad de Maasbode heeft mededeeling fïc.kregen *a-.i een oflîciëel telegram uit St Peiersburg zeggenda dal Duitschland en Oostenrijn niet in staat zijn het indringea der Russen in Oost Pi uisen te verhinderen. Iletzelfde telegram zegt dat de overwiti-ningendoor Oostenrijk op Ru ;iand behaald van allen grond-ontbioot zijr>. pp TI1ESTI10» Uit Antwerpen wordt offic ie' geaieîd: Diasdag, kon de toestand der Duitsche troepen te Àsscbe doen gelooven dat zij zieh naar Dendermonde rouden richten. De r.oodzakelijkheid vrijte kunnen blijven bescbikkeu over net Land van Waae, h ad reeds bescherméide maafrege'en uitgelokt. De vijandelijke tr*epen die zieh Maaiwîag van Brussel Pmr Asscbe verpîaat-Kt hadden bebbs.i hun opràkkaS r*aar bat Noorden niet voortgezet, Nirove werd tijdelijk door den vijand bezet, evenals Aaîst. De Duitschers zijn vervolgens op Brussel teruggetrokken. 's Avonds werd de gemeenschap in dezo streek bersteld. In de provmcie Ant'sverpcn en een groot deel van L'mburg is de toestand ouver-anderd. De Duitschers hebben opnieuw Mechelen beschotesi. Zij hebben 63 bommeri geworpen in een uur en half tijds. Zij mikten vooral op St-Romboutstoren. Do lelgiselie màm* ia Eiigelaad Kotiing Joris van Euge'and heeft Dinedag in Buckingham paleis de Beigische ze;i-ding ontvangen die zieh naar Amarika begeeft om ver?et aa* te teekenen tegea de hande svijze der Duitschers. Dâ leden der zending werden zeer hafte-lijk onthaald en hebben 's namiddags een bezoek gebracht aan sir Grey, minister van buitenlandsche zaken. ti\euwa Russischa Z8§9praal De dagbladen van St-Peteisburg, van 1 September, zeggen dat de strijd voortgezet wordt op de Russische-Oostenrijksche grens, waar de Russen eene nieuwe zege-praal hebben behaald. De Oostenrijkers verlo-en een lOOOtal dooden en gekwetstea. Zij tiekken hunne troepen samen in den omtrek van Lublin. De toestand in Hongarië wordt netelig. Bevestigmg. Het Fransch Gezantschap te Antwerpen bevestigt het nieuws nopens den toestand van gisteren als volgt : « In de Vogeezen en Lorreinen gaan onze troepen allengskeus vooruit, dank aau lokale goede uitslagen in de streek van Toul en Verdun. Geene belangrijke wsrkingen in de sïreek tusschen de Maas en Rethel. Het gezamenlijk gevecht dat sedert drie dagen aan gang is in de streek St-Quentijn» Ilan-Peronne heeft nog geeaeu bepaalden uitslag opgeleverd. Onze linkervleugel beeft het daar te doen tegen de beste Duitsche troepen. In't ko; trop onzen rechtervleugel wijkt de vijand voor ons. In het center, waar wij beurtelings goede en slechte uitslagen hadden, blijft het algemeen gevecht voott-duren.Op den linkervleugel hebben de Engelsch-Fransche troepen terrein verloren, maar nergens werden zij geschonden. Eaâ zij huane nederlagen vsrklareai De zeeslag van Heiigoland was volgens de Duitschers slechts hetgevolgeenerbrutale verkenning der Engelsche vloot, die de bchte kruisers te gemoet vaarden naar het Westen en waar zij eensklaps onder het bereik vielen van eenige groote Engelsche clnccrîipnpn waavfpfron vii .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods