De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

355 0
31 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 31 October. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/086348km6v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ÎPWttt ^-iTmsa (^&&à*SS C..3 ïta-àa •** m \sam OBI SK C£Om «a* itisa wu. IBS<&uî>.-^v cj < ■*- ■ «w. sw» —■*»— *—» liais.253 88e iaar. C.DeGraeve»^etelvest,»6 DE KLEîME PATSIOT Woaasdag a» Oktober 1517. Pr^s » eaafieaien EÏÏIT1GHI BIBîCEîlI van h®4 Groot isofdkwaftler ïweaae Duitssh berloht van 23 ©ktobar. BERLIJM, 2SOtob r (avondbericht). — In Viaanderen bij Diksmuide pn aan het Hout-hulsterwoud levendig vuurbtdrij vigheid. Aan Oise-Aisne-kanaal bij Filain p aatseliike gevechten. In het Oosten niets gewichtigs. Het tweede en dcrde Italiaansche léger zijn la aftocht naar het Westen. Onze vervolging van aan het gebergte tôt aan de zae gaat soei vooruit. Aan gevangenen zijn tôt hiertoa geteld 103,000 man en 700 kanonnen. Ecrste Eultsoïi beriebt. BERLIJN, 29 Oktober. Westelljjk Kpljgsteoaeel. Legergrorp Dan vrldmasrschalk kroonprlna Rupprecht oau Beiemrt. De morgeiîd-i:evel en de mist hebben de be-dîijvigheid iu Viaanderen beperkt. Evenwel is het kanonnenvuur tamelijk levendig geweest aan d a IJz.;r. Het ontwikkelde zich ca beieikte 's nachts Vûoralnabij Diksmuide een groot geweld. Aanvallen van vijt'.ndelijke detachementen ten Noorden (1er slad mïslukten. Tusschen het bosch -van Houthulst en de Leio, heeft de vijand ons gevechtsgebied over-la- en met afgezonderde aitilleriegolven. Het Engelsch voetvolk vooruitkomend acht het rollea.l ruur van bommen, welke eenen dikken rook uitwasemen heeft eenen aanval bs-werkstelligd ten Noorden van don ijzereawcg Boesinghe Staden. De vijandeli.îke stormloop-golven zijn verpletterd geworden door ons ver-dedignd opireden. Legergroop uan den Duitachan Kroonprins. Aan Cheiiîiîi-dss-Dames, hebben bela-grijke Frai sche effektisven, na eeue geweldige artillerievooTbereiding, twee op elkaar volgeade keeten nabij Biaye, aaagevallen. Getroôen door ons lsanoavuur, op enkele , plaatsen door den tegeaaanval van ons loop-grachtea-garnizoen, is do vijand verplicht ge-wordeu achteruit te trekken. Hij oadergia* zwara ver'iezen en liet krijgs-gevangenen in onze handon. Bij de andere legers, is de handsling slechts op enkele plaatsen levendig geworden, Sedert den 22 Oktober hebben de vijandoa in de luchlgevechtan en door het afvreergeschut, 48 vliegtuigen, waaronder 3 op Duitsch groad-gebied verloren. Luitenant Muller heeft z:jne 30° en 31e vijan-delijke vliegtuigea geveld ; luitanaut Bulow zijne 22« en 23» vliegtui^en. O&sislljk krlfgsiasitae!. Geene b-dnigriike gebemteaissen. 8£acdAonisch front. In den ivlonistir-bassijn, in (!• boc'at van Czerna en van aan den Vardar tôt aaa het Doiran-meer, hebben de beide artilleriën leven-dige gevec ; engeleverd. Haliaaiiseh krljgstaoïseel. De aanvalsgetst verlevendigd door hot wel-gelukken der Duitsche en Oostenrijksch-Hoa-gaarsclia diFisiën van het legerkorps van voatvolK-geoetaal Otto van Be'ow heeft gansch het Italiaansche front aaa don Isoazo doen instortea. Het tweeda Italiaansche leser, dat overwon-nea werd, plooit zich terug ia da richtinjf vaa Tagliamento. Het eerste Italiaanschelegerkorpsheeft slechts gedurande korten tijd de verdedigitig volgft-houden van zijue atellin?ea welke zich uitstrek-ten vau aan Vipicco tôt aaa de zee. Bat leger: orps trokt in gezwinden pas achteruit ter lengto van de Adriatische Zee. Ten Noorden van den breeden doorst :e'<, wanktli: het Italiaansche froat insgelijks in i Cariathie, tôt aan dezeësn^te vaa dea Piaecksu. Vijandelijke achterwach en heeft vruchteJoos gepoo^d d;n onstuimijen vooruitgang te stui'.en der samenw.-ikoade légers. De Duitsche en Oostsnrijk-Hangaarsclie troî-pen bevindea zichvoorUdine, waar totop beden het gvoot kwartier-generaal der Italiaaen wAi gevestigd. Oostenrijk-Hongaarsche divisiën he'oben Cornions ingsnomap en naderen de kast van de gréas des lands. Aile weiea zijn bedekt met kolommen wagens, ; rij- ea voertuigen toehoorend aaa het leger en de Iiaiiaansche bevolking, welke in wanotds door elkaar rij den. Het getal krijgsgevangeaen a'isook ds buit vermeerderan oaophoudend. Gaweldiga onweders gemengd mat onafge-brokaa stortregens hebben zich gisteren oat-keteud bovea het sîagvald vaa dsn 12en veldslag aan den Isonzo. Tv738da Oaltsoh bsrloht van 23 Olst. BERLIJN, 2D Oktober (a on tt»ei\cht;. — In eeaige sekiots ran het front in Vlaandcrea en de Chemin des Dam^s, levendig artilleriege-vechï. la het Oostcn niets gewichtigs. In de Iialiaaasche viakte goede vooruitgang. Ûffioiesls Oostânrijkssha barSehîsrs WEENEN, 29 Okuber. lialkaaseh kHjjstoo»3Sl. Den 2i° morj<eads begoaaea de Oostenrijk-Hongaarsche strijdkrachten van generaal Otto vonB«!oi7, en de Noordelijke vleug^i van de legergroap van geacraal overste voa Boroevic, hunnen aanval. Gister, in dea avond van den vijfdaa slagdag, was ai het terrain teruggewonnen dat ds vijand ons — elk-iii viariante kiloineter koopîndmet ongevesr 5400 maa verliezand — in elf bloadige veldslagen met groote rnoeite had ont^omes. Op de Karst-h jogvlaiiia rukten onze troepen, den Monte S&n Micheio veroverend, vooruit tôt aan den Isoazo. Orna troepen overschredea den hoogstaauden vlosd. Go:z werd bij straat-gevech'.en gezuiverd, en de Povgora's avonds laat stormeaderhin l ingan imen. De str^e': van Oslavoa, de berg Sabo'.ina en de hoogte KoroJa, waren getuige van zeer heftige gevechten. Aile welerstaud der Itali-anen was tevergeefa. De achtervolging \>an dea ia grotte wanorde teruîwijkende vijand, voerde Duitsche an Oostearijk-Hoa^aarscha troepen over Cormons en dea Monte Quarin tôt voor Unciine. MENQELWERK. — 31 Oktober 1917. 44 GESCHONDEN EER. Met verscht'ikVelijke helderheid stond thatis voor George's geeste^oog het gespiek, da! hij inet zijne rr.oeder gevoerd had ; nu kende hij de beteekenis La er vroorden. De duivel had haar blind gernaakt. Satan had geweten, dat hij van dit hart slechts iets groots mocht eizchen, omdat het voor k!eine~ valstrikken te diep was geweest ; hij had iiauwkeurig de onbegrensde grootheid van dit karakter berekend en toen het alie -zwsarste van haat gevo desd, riadat hij zijn ofler door onzalige hoovaardij en geldzucht ver okt sn haar het geiuk van haar kinderen afgebehilderd had. De onzinnige moeder-liefde der douait iéi e had den dui vel de hand geboden. Hij had het tijdstip î.arer diep^te vernedering afgewacht en haar toe i de be-Icoring in huis gezonden, wel wetend, dat ;ùj bezwaasHjk weerstand zou bieden. En rte a wijze Gcd iiad dat sieike, fiere ha't (joen vallen, om het de eigenbereide kwei-;ing der verdoemenis te doen &maken, om jet te beproeven en te vei nederen tôt het •nt de. Ea zou voor deze ver blinde ziel 'îiadelijk vog nieteen lichtitraai der godde- lijke erbarming opschieten, een straal vaa Cnristus onvei gelijkelijke liefde, die op milde, ve zoenende wijie de grootste zon-daars mat voorliefde best:aa!t? — Stoffel, gij hebt het gewete t. al dien tijd door en gij hebt gezwegeti ? Het klonk ais een fe' verwijt. — Ikheb gezwegen en blijf zwtjgen, ter wille van de woorden, die de oude Wedding boven de poorten vaa huit huis geschreven hebben ! Ik ben in den dienst dezer fami ie geboie i, mijn grootvader was dat reeds ; gelijk deze en mijn oude s wil ook ik ia aa hankeîijkheid aan de Weddings sterve t. Werd, wegetis mijn zwijgen, mijn geweten beiast, ik heb getiacht goed te make.), w ;t in mijn macht ligt. Met iernand sprekea over't geen de eer der WeddLigs in'tslijk zou s! e are a, dat zal ik noo:t. Lan^e ei aa i-gebore» dieastbaarheid gaat in 't b^oad over. Ik zou gerust gesto:ven zijn, zonder gè-sp oken te hebben ; maar nu gij, jo ige heer, er zonder mijn tosdosn achter ge-komeu zijt, woidt het uw pîicht en uw taak de viek af te wassche i of het wapenschild, v.-aartegen tôt dusverre niemaud de hand dorst opheffe", te verwijdëren vaa de ; aa:s, waar het ho îdsrde i jaren geprijkt heeft. Met eigenaardig schittetende oc^en had Willi naar het zoaderlinge gespiek vaa de tweo anderen geluisterd. Oîichoou hij ;iiet eens vermoedde, hoe zwaar de schuidder Wed-di .gs jegens hem was, begreep zijn scherp verstaud toch dadeiijk, dat het hier eea ge-heim gold, hetwelk hem toi: mikpunt maakte van het gesprek. Hij gteep George's moedeloos neerhangeade ha ,d en sprak : Ik heb u hef ! Gec ge legde zijn brandend voo; hoord op de koele viagers van den armen wees. — Ik uw dietiaar, gij mijn meester ! — Wat ze^t ge daar ? weerde de kiîine angstig af. Stoftel, spreek gij hem eens aan, dat hij weer kalm wordt 1 — Laat af, Stoffel, wij spreken daa>" wel nogeens over. Thans keer ik met Willi terug. Vaarwel, trouweziel, vaarwçl ! De o.tde knecht met het lange strooge'e haar keek beiden lang na ; daarop streek hij met de hand o.'er zijne oogen, alsof hem daat iets hinderde. — Hij is toeb een echte Wedding; maar bij hem st oomt het bloed gematigdar en laf.gzamer door de aderea dan bij de anJeieri. ■ Het zooevan afgespeelde tooneel had tusschen Willi en G«î-ge een groote toena-dering te weeg gebsacht. Dekleii;e babbelde onopboudenjk en dwoug den ander als het ware om autwoord te gevea. Ook In het gebergte ten Noard-Wcstea vae CiTidile gaan wij ras vooruit. Het Italiaansche Karinthische front i3 op zijne bijionderste pan-ten aan 't wankelen gabracht. In sneeuw ea storm ontrukten onze troepen aan dea vijand rijne gedureode twea jaren ingerichte grens-stellingen ton Zuid-Wes:en van Tarais bij Pon-tafel in de Plockensïreek en op den grdoteuPal. Het rasse alla hindernissen brekende vooruit-rukken der Bondgenoote i maakt he^ onmogelijk over het aantal gevangeneneuden onopboudelijk wassendan buit met eeniga zekerheid te be-palen. Ten Zulden van Plava alleen werdea 11S Italiaansche kanonnen van aile kalibsr binnengebracht. Eene afdeeling aldaar vooruitrukkende ont-nam den vijand in korten tijd 60 ofticieren. 3000 maanen en 60 kanonnen. Het^esn in den 12« Isonzoslaj wera buitgeœaakt overtreft vernit den buit van ons Gallicisch-Poolsch zomeroffen-stef van 1915. OastsliJM kr'l^sioaaeel en Albaaië Onveranderd. WEENEN, 28 Oktober. — Officieel. — De ze;e der bondgenooten over het Italiaansche leger grijpt immer dieper ia. Het aantal gevangenen overtreft de 100,000. De buit aaa kanonnen wordt op 700 geschat. De versshsrpts duikbaates-oorlgg: BERLIJN, 29 Oktober (Officieel). — Op de Engelsche Westkust werden dooi' onze duik-booten weerom zes stoo.abootsn in den groad gebiord, waaronder de b vvapende Engelsche stoomboot « Main » alsook de Engelsche staom-boot « Eskmere » en « W. W. Bark'ey ». De eerste was te oordeelen naar den aard der ent-ploffing go'aden met ammu dtie ; de Iaatste roerde bier van Dublin nair Liïerpool. Verder waren onder de Engelsche tchepen twee Engelsche diepgeladena stoombooten, vaa welke een bewapead was.* De chef vaa don admi'aalstaf der marine. Ssn zeegsveoht bij Ooutsade. BERLIJN, 2S Oktober (Officieel). — Strijdkrachten vaa dea tegeastrev r die ten Noorden van Oostende kruis'en, werdea op 27 Oktober 's nainiddags gelijktijdig door oaze torpedo-booteamet geschut on en >:root getal vl'.eg-tuigea mst b>mmen aangevallen. Hoewel de vijand spoedi,r n-.tar het Westea aftrok wiï hij djor verscheidena raakschj en gatroffan. Onze ei ;erte strijdkrachtea zij i oabeschadigd terug-ge'ueerd.De chef van den admi ailstaf der marine, 0a ooflo] in lui Odsfôii. ïarlssab bsrioht. KONSTANTINOPËL, 29 Oktober. (Ambta-lijk bericht va s 28 Oktober). Siaaï-front : Op 26 Oktober werden a m het Gaza-front vijandelijke aanvalsdoelea veikeat.Ons artillerie-ver rondigde de uitvoering. Onze troepen welke op 27 Oktober in het midden van het Sicaï-front voorui rukten, troften op de hoogte van Rossel Bassalvijf vijanle'ijke ruilerijregimeaten aan, die onde, zware verliezen voor den vijaud werden teruggeworpen. Twee daar p volgende vijande-li;k3 te jenaaavallen mislukten. De vijani liet 20J djoden achter, 22 otficieren en lôman werden gevangen seaomen, alsook een machiengsweer buitgemaakt. Ean vijaadelijk vliegtuig werd door onze afweerkanonnen getroffea en stortte achter de vijaadelijke Unie nader. Op de ocerige fronten geene gebeurtenissea vaa belang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods