De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

836 0
20 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 October. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z60bv7fd0z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nam. 24S. 40- laar. 0. Do Graeve. Keielvest. 16. DE KLS1NB PATRIOT Zondaa 29 en Maandaa 21 Oktober 191S Priis 4L centiemen Daitaoho Berlehtan, BERLIJN, 18 Oktober. — la de laatste dagea kebben wij gedealten vaa Vlaaaderen en Noord* Fraskrijk met de stedan Oostende, Tourkonje, Roubalz, Rijscl en Douai ontruimd ea achter-Wurts rslegene Uaiën betrokken. TusJCûen Brugre en de Leie stlot de vijand (Ittertn metraaalj met sterke kraohtea na. Hij Wttd «fgeslagan. Engtlsche kompagniën, die ten Noorden van Kortnjk over da Leie vooruitdrongen, werdaa utetenianral teriugaworpen. Tea oostan van Rijsel eu Douai bestaat enkel loue gevechtssvoeliag mat den tegoastrever, Tuuchea Le Cateau en de Oise is de slag opsieuw oatbraad, Engelschen, Franschen ea Amerikanen poogden weerom, door het iazettaa Jw geweldige striidmiddel» oas froat te door-wekea.Aau beideiijdan van Le Cateau zijn aaavallen Jta d#a tijaad ineeagexakt. Plaatselijke iabra-«en werden in tegenstoot weer gezuiverd. jusichea Le Cateau ea Aisoaville droag do "m °.Penksle plaatsea ia onze lijaen. Na wisaelTollen strijd hieldsa wij dea rijand jiijQ voor oaie kaaonnen der baan, die vaa M Cateau niar Wassigay loopt, bij Lovallie Mulâtre enMennevret, alsook tan Noord-Oostea *>» Assonville. . w«ar davijaad verder vooruitdrong, wierpan «m onxe tegenstootea wcer terug. Alaonvilla k k !.u'de!ijk aansluiteade lijaen werden legea «ttaaald# itormloopeavan denvijand behoulen. k«aijlukt^®a namic^aï: Qieuwa aaavallen raa ,®iV?ae4M bleven de vijandelijke aaavallen, pncht tojjen het Oisefroat, ten Noorden vaa u'Un y, zonder ge volg. Ain de Aisne zette de tegenstrever rijne hef-I îiaYa^ea ten Oosten van Olisy roort. i li». n «trijd werd hij afgeslagen- Pruiaischa 8?» î T?erd«n ten Westea van Grand-Pré, «' «aenbarger, op den Oostoever der Maas rîSt îfS? eanvalsondornemiagea ult. i Tuq i ^ Oktober (Ayondbericht). — iiwVÎ , k® Cateau en de Oise zijn vernieuwda I W^^POging van den vijand mislukt. U »n ln,^'aaadaren ten noorden van de Leie t«W i ^isaa wederzijds van Vouziars en iiuve,t®ivanGrandpré werden hevige vijaada-lij, ^"«Hen afgeslagen. Aan do Maas rus- JïfJpîjSN, U Oktober. — Italiaaasch krijgi-!K:J8? w«s,e» vaa het Garda-meer 4inf en van b8t 13S° Tiroler-land-OnL .J.on eenen Italiaanschon aanval af. W J opflakkeread gevechtsbedrijvig- t»ïfekrijif®!oon«l: Albanie geeae groote iîl «,I v n n?en. Aan de westelijke ea in het ks^usrk Morawa îija Servische SOHLA ISTD JEIU «ver Wiïaona nota. P'Stblatl . i Oktober. — Het Bartiaer-1,11 WiijQa, rijit over do aieuwe ant woordaota If" t»ïï# antwoordnota die naar Washington XtreeH a worden, was Donderdag nof aiet den inhoud bestaat er bij de *v*n*'* »ij *1 de medeberaadslagendea I)sùl,f0T*re*astemrainc. is echter noi aiet va»t bepaatd. Mea ■MMnanMMHRWMMnnnnannnaiwMnw ma( rerwachten dat ia de nota de gevoelens zuilea tôt uitdrukkiag gebracht wordea die de toon van het jonste manitest vaa Wilson overal onder het Duitsohe volk heeft verwekt. Wat dea duikbooteuoorlog betreft, die zou, moest het tôt esaen wapenstilstand komea, natuurlijk zonder meer ten einde zijn, Nopens de innerLjk» aangelerenhedca vaa Duitschland heet het, dat men aldaarthans eene regeeriag heeft die uit de volksvertegenwoordi-glnggesprotea is, en gansch van het vertrouwea dier volksvertegeawoordiging afhankelijk is. Het nieuw stelsel zal vooral dan bevestigd ea verzekerd zija wanneer gain tegsastander door eene pogiag oca aau een volk tôt zelfstandightld gekomen, zijaea wilop te drlagea, a in de reak-tionaire stroomingen hulpebrengt. Eene overeenkomst kan allesnlijk dan onmo- Êelijk wordea, waaneer Wilioa meant aan het •uitsche rolk, zonder eenige iaachtaaming *ijne leveasbslangea ea zijner biilijke gevoelen3, eenen gewelddadigea vrcde te kuanen opdria-gen.BERLIJN, 19 Okt, — Donderdaj avond, orn 6 ure, werden de zittingea vin het bijzonder krijgskabinet hernomen, terwijl eea Kroonraad, vastgeateld op 5 1/8 ure, en waaraan de gehesle rijksregeering zou deelaamen, verdaaxd werd. Het biizonder krijgskabinet had Donderdag voormiddag met de vertagenwoordijers der opperste legerleidingeene besprekingyan5 uren. KSULEM, 19 Oktober. — De Koïn. Zeituag verneemt uit Barlija : In ttgenstrijd metanders luidende berlchtea ia de Duitscha regeeriag reeds vaa Woensdag in het bezit van den offi-cieelea tekst der nota van Wilson. Sa Rljkaday. De eerstko:nende rijkidagzitting zal plaats kebben Dinslaç 22 Oktobsr. Waarschijalijk zil voor dien tijd de hoofdkomtnissie vergadarea. BERLIj5f, 18 Oktober. — Heden om 6 ure 's avonds had eene nieuwe zitting van het zoogcnaamde krijgîkabinet plaats, waarbij de tekst der antwoordnota aan Wilsoa bapaald zou worden vastgesteld. De nota zou niet vôôr Zaterdaj (13 Oktober) narniddag verzonden worden. von Hlnze in 't Hoofdkwartlor. BERLIJN, 18 Oktobar. — von Hiuie, tôt hiertoe staatsse'cretaris van buitenlandsche zaken, i3 aangeduid tôt vertegenwoordiger vaa buitenlandsche zakoa bij de Opperste leger-leiding en heeft ia het Groote Hoofdkwartisr zija ambt reîds opieaomen. 9s Daltaoha woàarstaad. De Nederlandscha luiteaant-icolonïl der artillerie, H. C. E. Hae'cs'roo, schrijft in h«t avondblad van den Nieuvvea Rotterdamschea Courant van 12 Oktobar : De Centraal-Mogendhaden beschikken op het Westfroat no? over eau goed uitgerast on goed gedrild leger van railjoenen mannen, zelfs wanneer de politieka omstandigheden ertoe voeren, dat Foch de Centrial-Mogenlhodea uit Belgie en Frankrijk verdringt houden wij het toch nog als mogelijk dat de ceniratl-mogond-heden no^ voordielan vaa belaag weten te ver-krijgen.Men bedeake dat het aiet immer aan do over-macht vaa mannen en materiaal gelegen is, dat zelfs bij geringere kracht der tegenpartij bat talent ea de genie der l«?erl«idiag dea uitslag voor het bereikaa vaa sea vaord;el kuaaea goven. Hot is onloooheobaar dat de moraal ea het werkdadige kraehtpail van eea leger dat op vaderlandschea bodem strijdt hoo«er staan als die vaa eea loger vechteade op vreemden groad. De meealag dat de iagers der centraal-mogend-helen, zooals velea het geloovtn, tôt geea eakel groot feit meer ia staat zouden wezen, 't is te zeggea geea enkel voordeel van bateekeais op do strijdkrachtea der Eateate zouden kunnen behalon, houd ik voor ondeakbaar. Eeae voorwaard# daarbij is eveawal oolc noodzakelijk aamelijlc dat de eVonoattache too* stand de voortzetting vaa den ooriog toelate. Oorloj ln BelglS an in Frankrljk. PARIJS, 17 Oktober. — Tijdeas dea nacht werd op gansch het Oise- en hot Serrefront met don vijaad voeliag gehoudea. Tamelijk groot# bedrijvigheid van maohieagaweren ea artillerie. PARIfS, 17 Okt., avondbericht. — Onze troe-paa dis met de Enjelsche en Belgische troepen samanwerken, hebben zioh, nadat «ij ia de voor-gaaade dagen aan het schitterend vooruitrukken op het front in Vlaaaderea hebben uitgeaomen, Hooglsio, Roeselars, Lichtervelde ea talrijka dorpaa veroverd, hedoa trots den hardnakkigea weerstaad vaa dea vijand, de dorpea Wijngeoa, Pittem en Meulebeke bemachti?d. In de streek vaa de Oise hebbea onze troopen den ganschen dag tussehen het bosch vaa Aadigny ea de rivier levendige aaavallen go-voerd ; zij hsbbaa merkelijke vorderingan ge-dàaa ea in eea hsvig gevecht Le Petit Barly ea Maelhavenno genomea ea de noordetijke gréas van Grougis ea Espasoaville, alsook den zoom vaa Hauloville genomoa. Op den linker Oise-oever hebbea wij het dorp Mont d'Osigny genomea ; 1200 gerangenen t wardea genomea. Tusschea de Aisae en de Oise zija ten wes'ea vaa Graadpré, waar da vijand hevije tegaaaaa-vallea deed, gevechtea oatstaan. la de:e streek hebbea wij ten aoordea O.izy nieuwe vordaria-gen gemaakt. LONDEN", 17 Oktobar. — Gisteren narniddag deed da vijand bij Haussy eeaen hevigea plaatselijkea tegeaaanval, bîgeleil vaa zwaar artillerievuur. Oaze troapan werdea tôt aan dea Westelijkea hoek van het dorp teruggedrukt, waar het gevecht nog voortduurt. Wij deden in den laatstea nacht tea Zuid-Westea vaa Rijsel verdorea voorui'ganç ea namen eenige gevangenen. Om 5 uro 20 inia. de» morgeads vieloa wij aan het front vaa Bohain ea Lo Cateau aan.Er %vordt gemsld dat onze troepea bevredigende vooruitgang miken. Heden morgend vielea da Engalsche en de Amerikaansche troapea op eea front vaa onge-veer 9mijlen ia hot noori-oastea vaa Bohain aan. Op gaaich het froat oatraoetts zij sterker tegenstand. Hevige gevochtoa haddea gansch den djg plaats. Op dea rechtervleugel vieloa onze troepea in simeawerkingmet Franscho troepen tea Noorden de Oise aaa endroagei over hooj bisch-terroin tea Ojston vaa Bohaia op eens diepte vaa meerdaa2mijleavooruit;zij aamen Aadi^ny-Ies-Ferms3.Verder tea noordea namea zij de Salle-liiis. Op gaasch het froat tea Wasten Le Ca ean dedea zij vordcringea ia het hoogterreia tea o isten de rivier ; zy aamen hat dorp La Vallée-àîulà're ea L'Arbre da Gitise. Oo dea zalverdeo wi! I nmwwwpppm —ipiKWWWI het Oostelyk deel van Le Cateau ran vijaadea,' ea richtte ons in op de spoorwaglija aan gaen* zijdo der stad ia. De vijand hieldzijae stelliagea op ons aanvalsfront met 7 dirisies. Tijdsns den dag ondernam hij een aantal kloekmoedige tcgemanvallen. Deto wordem allen afgeslagen en den viiand zware verliezen toegebracht. Meer daa 3000 man werden doot ods bij daze krij^sverrichtingon gevangen go-nomei.Bedreigd door het gedurig vooruitrukken on aanvalleu dar geallieerdea tea Zuiden van de Sensée en tea Noordea van do Lei bespoedlgd de vijand zijnen terugtocht uit da bocht bij Douai en Rijsel, Heden drongen onze troepen de stad Douai binaen, nadat zij dea tegenstand van de vijandelijke achtcrhoeden aaa hat Hooge Deule-Kanaal gebroken hadden. Da troepen van het 5e Engelsche leger, onder bevel van generaal Bordwood, rukten heden, nadat zij da vijandelijke achterhoeden met grooto krachtdadigheid ea kloekmoedigheid sadert" vele weken haddea teruggedrongen, de stai Rijsel binnea. Ï.AKDB0UWSR3B0UD. M. Mstnhout d cl mede : VLEE3CHMEEL. —Q«en<s beachikbaar. PERELGER3TMEEL. —• 500 kilos 1# klas ea 500 kilos 2* kl*i; toegekead aan Lerabergs en Melle. Bij de affcahag bij Van Molo, Brasselachestraat, 41, G*nt, moet men zakktn medebrenscn. K.\INIET. — De gemceatea dio cr bege«ren kunacn er nof bekonan- M. Dr Vermeulen raadt aaa vaa nu af aae voorzorgen to nerae* voor het oatsmetten ran lokalon waar vluchtellngea,tioepen,eaf. vcrbieven hobben. ; ingeriea da griep dis erg heer«cht. Goede raidde-s zija : D® lokalea w;l verlucbttn en rerlichtetw Zeschurcn en kuischea ; ze witten indien men kam ea als h«( eenigzins zijn kan, zo ontsmettga met formol. GENTBRUGGE. — Boter, Kerkstraat, Maandag morgend van 976 tôt 1089, 'a aamiddags van logotot i2o3; Dinsdag morgend vaa 1204 tôt 1317, 's uamiddat*s van 1*18 tôt 1431. Suikerijverkoop ia dea winkel der P. B. C. Beekitraat, voor voîgsndenummer3:Maandagmorgend van 23oi tôt 2750, 's naraid-dags vaa 275I tôt 3000.Dinsdag morgend van 300it0t 3250. 's nam« ▼an 3251 tôt 350e. 'a Morgenia van 8,30 tôt 11,30 en '« narniddag» vaa 1,30 Ut 4,30 ure ; nieuwe raat-n cakaart en geziuskaart. j ST-AMANDS32RG. — Bjhkxtt*ndi*nst. — Maanda^ -«i Oktober, 9 tôt 11 1/2 voor n. 3301 tôt 3600; 2 tôt 4 voof a. 3601 tôt 3900. De nr dsr botcrkaart. — Suikerijdianat, 250 gr. v. ieder, 33 c. — Vrijdag 25 Oktobef, van 9 tat 111/2 u., vojrdeanra. 1 tôt 300; van 2 tôt 4 u.f voor.do nam. 501 tôt xoco. Zaterdag 26 Oklcber, van 9 toi 11 i/à ure, voor de n. 1001 tôt 1500, nnmmera ier boterkaart. D« Àmerikaasiache kaart wordt geëischt. Ziedebsr^. — Boter. — Maandag voormiddag n. 3316 tôt 3474 ; narniddag, n. 3475 tôt SeSSÎ.1 Dinsdag voormiddag, n. 3633 tôt 3759 ; narniddag, n. 3790 tôt 3946. Rantsoen : 100 gr. aaa 65 cent. , ■ 1 1 ■ ■ *■ ■" — ■ —— STÂ9SNISUWS. —Varlorea, bruia pakje, metzwarte fourrure.' Adreî bureel vaa blad, goade belooaing. 6671 — Waiionaal Komlteit voor Hulp ea Voo- î dir-g. — Buiteu de reeds verm?lde waren, zal ef vaa 20 Oktobsr tôt 2 Nov., ia al da verkoophuizen ! mostaard vcrkocht worden. Rantsoen : 50 gram. < per persooa ; 9 fr. do kilo. — Hot rantsoon brood zal te rekanen van Maaada ;, 3 broodoi bedragen, wegende ieder 850 gram., 12 uren na da bakte, prijs 58 csntiemem per broo 1. Het rantsoen wit brood wordt g a* bracht op 2 broodea, wegende 919 gram., 12 uran na de bakte : 94 cantiemen per brood. — Aarâappolen. — Op 19, 20 en 21 Oktober," zal aan <le bïvolkiag voor da 6» en 8» wijk,'1 3 kila* per hoofd, aaa 35 c. per kilo afgaiever4 WtVlI .A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods