De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

916 0
01 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vt1gh9d28x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36' JAAR ^insdag 1 Septante 19 î 4 H' 2Q8 DEGENTENAAR-DELANDWACHT Bureelen te Gent nr 18 Ketelvest DalThlad mag maar, zooaSs altijd, aan Y" cent (twee centiemen), verkocht wordan. ï' 1tn« «M /) n nln^AAUn'i*<< <rllinUl> l'ûn Uitstrooisels Pat er veî<î leugens verteld worden in «ezen tijd van coriog, weet i^dereen. Dat .ware gebeurtenissen verminkt worden, vermeeiderd, uitgelengd, verp'aatsf, op aile manieren verwrougcn, dat is ock overbekend en het werd vooral 'bewezen door de vlucht van den Maandag 24 Oogst. Wij hebben persoonHjk dirgen hooren vetteilen die eigenlijii op een gebeurd feit berusten ; ze waren echter naar eene andere jgerneente verplaatst, hadden acht dagen Lter plaats gehad en waren tienmaal ver-groot.Dat is r.ogai gemakkelijk te versfaan ; elkeen die jets hoortveitelt het voott; hij fceeft het ha!f ve'geten en doet er dan wat bij om het cntfcrekende aan te vulien. De flieuwe aanhoorder doet hetztlfde. Zoo komt'men tôt de meest overdrevene Verhalen. Dat er men?chen zijn die er hun vermaak in scheppen klare klinkende leugens uit te vinden is ook waar. Zoo is er uitgestrooid geworden dat Zijne Heiligheid Paus Pius X, die over 14 dagen is overleden. aan den Duitscher geld geleend heeft om oorlog te vosren. Waar men het uithaalt is onverstaanbaar. Iemand die min of meer on de hoogte^van den toestand is weet dat de Paus al gedaan heeft wat hij maar kon opdat de ooilog riiet îou uitbreken. De Pauzeîijke Gezant te Weenen heeft gepoogd bij den Keizer van Oostenrijk Frans-Jozef, te geraken, om hem te smeeken geenen oorlog te verkiaren. Maar de mannen der oorlogspariij in Oostenrijk hebben gemaakt, dat de Pauzeîijke Gezant rjiet ontvangen werd door den Keizer, die een man is van in de tachtig ia; en. Dat is gekend in de geheeîe wereld. Wat betieft dat de Paus geld zou geleend tebbeu aan Duitschlar.d, het is te belache-Hjk om te aanhoor°n, en toch zijn er men-schen die dat aannemen en voortvertelien. Wie er iets van kent, weet dat de Paus geen geld heeft om aan iemand te leenen, het is gelijk aan wie. De Paus heeft geen land dat belaftingen ©pbrengt ; het geld dat hij noodig heeft om de H. Kerk te besturen moet hem verschaft worden door de giften der geloovigen, bij middel van St-Pieterspenning, Nieuwjaar-gif^en aan den Paus, enz. Enkel allerdomste menschen en zulken die gaarne allerlei lasterpraat ge'ooven, xiemen zulke veitelseltjes aan en vertellea Ee voort. Nog wordt er verteld dat de ziekenoppas-sers en oppasseressen van het Roode Kruis, tien franks daags trekken en gedurig kermis lioudea Weeral eene leugen van het begin tôt het einde. Degenen die als ziekendieners of diensters optieden, ontvangen nist de minste vergoe-ding ; zij gaan naar huis eten en s'apen en koopen zelven de kleeren die ze vcor hunnen flienst noodig hebben. Te betreuren is het dat sommige bladen in deze droeve tijden nog de politiek in Srunne nieuwstijdingen mengelen. Zoo neemt Voorait eenen biief op van eenen wezen'ijken of irgebeelden brief-wisselaar, die heeft hcoren zeggen dat een pastoor van boven Deinze in zijn sermoen den wensch heeft uitgedrukt dat de Duit-schers zouden zegepralen. Dat is gemeen en laf. Als de briefwisselaar of Vooruit dien pastoor kennen, dat zij hem noemeii en aan-ldageti ; hij zal dadelijk naar verdtenste be-loond worden. Indien het de bedoeling is gansch de ^eesteliikheid te bezwadderen dat is het .doel gansch mislukt. Dderdaad, indien Vooruit nog maar van éênen zulken pastoor heeft gehoord dan moet het zijn dat aile andere geestelijken nauwgezet de plichten vervullen welke de vaderlandsiiefde hun oplïgf, — zooals elkeen kan getuigen dat zij het doen. We betieuian het, tegen zulke valsche of verdachtmakende aantijgingen verzet te moeten aanteekenen in eenen tijd dat aile Pelgen één zouden moeten zijn van hart en ziel om de rampen te lenigen, welke ons Vaderîand trefïen, en we willen er niet verder op ingaan. ^nîogoMsIeii iq ooFlogglifcI _ Wij hoorden veel spreken, in de laatste tijden, van schermutseiingen tusschen de \ijandelijke troepen, docn men gewaagt weinig van de bewegingen aan het iront der groote legers. De Duitsche patroeljeti gaan uitzonder-lijk rap te werk.De Franschen kunnen voor-aeker hetzelfde doen, indien zij willen. Door de rasse bewegingen der Duitschers. kan men de plotselinge vlucht verkiaren, onzer landelijke bovolking, wanneer zij ver-neemtdat de D.ntschers zich in een dorp bevinden, op eenen afstand van twintig of vijfen twint!g mijlen. V'oorzeker speeit de auto eene groo^ roi in den kolossa en ooilog die tkans wordt gevoerd. Dank aan de beheruligheid der Fransche jngeRiea"", worden de soldalen der verbondea legers degèlijk gevoed, en worden voor het grootste deel verplaatst door automobielen. De bevoorrading der Duitschers, behalve ten Zuiden der îvlaas is tbans beter ingericht dan veeitien dage i ge'ede^, alswaaneer de officieren eu soldaten met eene ledige maàg moesten ten strijde gaaa. Men moet eruit besluiten dav de dienst doo: motorvoertuigeii tussçhen de grenzen e;i de legerkorpsem, vers'e:kt werd. Bij ffunne geruchtmakende intrede te Brussél, zijn de Duitschers bs-gomien met al de autocars op te eischen. Wanneer men de Duitsche taktiek bedenkt, die bestaat in het verspreiden van den schrik onder de burgerlijke bevolki )g, en in het feit, dezelfde gestadig in onrust te houden, moet men besluiten dat de auto-mobiel daartoe uitmuntend is voor be^temd. De Duitsche patroeljea makea veel ge-bruik van geb'indeerde autos. Het zijn uitstekende voertuigeo, die met gemak en in voile sneiheid tien, tvvaalf en zelis meer mannen kunnen vervoeien. War.neer onze vijauden een dorpofe^ne stad bezet hebben, zenden zij een santal automobielen vooruit ; bij voorkeur des nachts. Indien de baan betrekkelijk vrij wordt bevonden, leggen deze autos in kor-ten tijd een 20-tal mijlen af. De landelijke bevo'king wordt plotseling verwittigd dat « de Duitschers daar zijn ! » E'i op vele punten van het gewest bevangt eene overigens meestal ongegronde paniek de eenvoudige lieden. Tongeren, Fla'relt, Sint-Truiden, wier namen in de geschiedenis zulien vereeuvvigd b'ijven, weten van de geblindeerde of ge-pantserde autos der Duitschers te sprek'en. De bevolking e-.-enwel had nog Belgisc'- -troepen in de rab.jheia. Ilct is bijzo'ader in de opene gewesten van het land dat men van deze gemakkelijke heldenfeiten het meest geieden heeft. De automobielen, met soldaten, verkiaren, hoe de Duitschers te Aalst werden gezien, eenige uren na de bezettirg van Brussel, en weinigen tijd nadien, in de omstreken van Gent. Het doel van den vijand is hier niet, zich naar deze of gene plaats te begeven, maar enkel van langs aile kanten den schrik te verspreiden. Te CharleroL Volgens den eerw. pater Renaud, Jezuiet, die getuige was van de feiten, zijn Zaterdag talrijke Duitsche troepen, die in aftooht waren, door Charleroi getrokken. Het Fransch geschut was opgesteSd op de hoogten van Mont-sur-Marchienne enGozée e i de Duitsche kanonnen in den omtrek van Jumet (S:-Antoine). Bij hunnen doortocht door Charleroi Etaken de Duitschers vijf of zes gebouwen in brand, waaronder het « Palais de l'Industrie », groot kleedermagazijn. Daar de Duitschers te Chateiet en te Gilly, evenals te Charleroi slecht onthaald werden, gaven zij zich over aan plundering en be-dreven eenige wandaden. De burgemeester van Charleroi bleef op zijnen post. OP ZEE Vervoïfpngen tegen de MopiS Deutsehep Lloyd. Men meldt uit New-York: De « Guaranty Twist Company » heeft tegen de Norddeut-scher Lloyd een procès ingespannen, en eischt eene schadevergoeding van meer dan een miljoen dollars, dit wegens uitvoering van het leveringskontrakt van verssheidene miljoenen dollars in goud te leveren te Piymomh, door den stoomer « Kronprin-zessin Cecilie. » De baraanaing van den « Kataer Wilhalm » Een telegram uit Las Palmas meldt dat het Spaansche vaartuig « Gomera » de be-manning van de « Kaiser Wilhelm » heeft aan wal gezet, welke was opgenomen door het Spaansche garnizoen van Rio Oro. Vijf Duitschers waren erg gekwetst. De Spaansche kruiser « Cataluna » is naar Rio Oro vertrokken, Het doel zijner reis ;c «iet gekend. Zoudan ds Duitschers menschefijker worden V Een zeker getal Belgische gekwetsten, die Woencdag te Haecht door de Duitschers werden gevangen genomen, zijn naar Ant- Iwerpen weergekeerd. Ztj klagen niet over de manier op welke zij door de Duitschers behandeld werden; Wanneer zij door de vijanden werden opgenomen, en naar eene hunner ambuiaa- c " ■ gebracht te Haecht, werden zij voor-lion g door eenen Duitschen geneesheer Vfjrbonden. Da gevangenen kregen eten en drinketi, zooveel z'j noodig hadden. , iietisklaps evenwel trokken de Duitschers uit Haecht terug nair Leuven. Ztj lekMen ris minst gekwetsten mecie, en lieten de andet en aa-t hun lot over. _ Eene Beigische ambulancieicolom ont-r.ckte onze gewonde landgenooten en bracht he. r over naa*" Antwerpen_. Zouden de Duitschers eindelijk het gevaar îkderiken, dat zij' zich door hunne bar-baarsche handelwij^e op den nek halen en ;-ouden zij zich betc-en uit yrees van î-ederwraakneming der Eigelscnen en der i vussen. ? TB 13 R C S Q 'B t J0 De D ïit-cners d e langs V.'atermael waren '"oo> getrokken hadden van eenen inwoner "'7 flesschén v;ijn gecischt. Zij lieten een briefje achter van den voîger.den inhoud : Waite; mae-len den 21. 8. 14. Fur de 15e kompagnie Inf. Regt 24, habe ;ch von Nat:onal Gebande Wattermaelen 37 Flasschen Wein requiëseeit. (get.) EBEL. Bezhalûng eifo'gt durch den Konig von Bek'iën, Vlaamsche tekst : Ik heb in "eene nationa'e instelling van Watermael 17 flasschen wijn opgeëischt, voor de 5e kompagnie van het 24e voetvo'.lc-regiment. , • De Koning van Belgiëzal dezeivebetalen. (Get.) EBEL. De oader'eekenaar was de Iuitenant der kompagnie. Nabij Assche vond de persoon die boven* staande verhaalde, den steenweg van Deadermonde bezet door Duitsche huzaren en cyclisten. Ro id 0 ure. Zaterdag avond, deed het Duit che ganiizoen oefeningen, op het plein van Berchem. Vrijdag a o id, zijn twse treinen met Duitsche soldaten, achter de bYouwerij van Wielemans-Ceuppens, m botsing gekomen. Zo dag morge'id rond 7 ure passee; de ee ! trein met 30 waggons soldaten en ■'0 waggons oorlogsmateriaal door de statie van Brusse!-Oo3t. Om 6 u-e des morgends, trokeene talrijke kolom D ntrcbets langs de Henegouw'.aan, a de richting vaM het Zuiden. De overweMigeis gaan voort met in do hoofdstad bluf te verkoopen. Zondag hingen zij wederom een _ over-groot plakkaat uit, allerhande ingebeelde en leuïenachtige overwinningen meldende, in de Vogeezen. Naar het schijnt, zou Zaterdag avond te Brussel een uersoon aangehouden zijn, die den « Bien Public » verkocht. 0a3îeari]Rars ia B8|ë ? Men zegt, doch het wordt niet bevestigd, dat er Oostenrijksche troepen gezien werden in den om rek van Aken. Zij zouden dus als reservetroepen dienen voor de Duitschers. Men zou aldus de oorlogsverklaring kunnen uitlpggen, welker voorwendsels zoo biilijk (!) en edel (?) zijn als deze van Duitschland ! Anderzijds doet het gerucht de ronde dat in Beieien een opstand onder het volk zou ontstaan zijn en dat het vertrek van Duitsche troepen uit ons land daarmede overeen-komt.Russes biidea ziclî UoeL De hevige veldslag aan het Oostenrijksche front, ten Oosten van Lemberg, duurt immer voo:t. De Russen maakten 3000 krijgsgevangenen. In den omtrek van Podgayzy, verloren de Duitschers 3000 mannen en 9 kanonnen. De 15e IIo~gaarsche legerafdeeling is omsingeld in de streek ten Noorden van Tomacheo. Gansche regimenten geven zich over. De Russische opperbevelhebber heeft ver-klaard dat de Poloneesche sokols die ont-ploîbaie kogeis gebruiken, volgens de oorlogswetten als misdadigers zullen behandeld worden. Eene sfouîe daad» Sûitsoha ïuohivaariîer boven Pavijs. Een Daitsche luchtvaarder heeft Zondag ramiddaa, load 1 1/2 ure, op eene hoogte van 2000 mîters boven Parijs gevlogen en eene bom geworpen. De schade was onbeduidend, evenals de zedelijke indruk op de bevolking. 03 onzijdighaid van Spanja. Een Spaansche staatsman heeft ver-klaard, dat Spanje da onzijdigheid moet behouden, zooiang ten minste, er geen gevaar voor de eer en het leven der natie is. De redenaar voegde erbij : « Men neme wel in acht, dat in den huidigen oorlog, onze sympathie gaat tôt Frankpîsk en Engeîaad, die de parilj verlegenwoordlgea, en de zaak voorstaan» van recht en vrede. » Men mag niet vergeten dat onze belan-gen strooken met deze van beide voor-noemde landen. » Ik druk er dus op : indien wij eensdaags aan onze onziidieheid moeten verzaken. het weze om krachtdadig op te treden aan de zijde van Frankrijk en Engeland, willen wij onze vernietiging niet tegemoet loopen. Frankrijk roept de resfr?i$tsn bianea en ds klas vas 1314. De Fransche minister van oorlog heeft besloten de k'as van 1014 onder de wapens te roepen, alsook de werkdadige reserve, en de oudste territor.aie klassen, die voorloopig naar huis gezonden waren. OM REIS in eene baproef le streek. De v'iegende kolom van het Rmde Kruis van Antwerpsn ha i Zôndaar eene dnevoudUezendi-ig te vervulien, n îmélijk : te Antwe'pen den voor-raad terugbrengen van de Midien-Apotheek van Mechelen ; in de ambulancie van de Durlet-straat, gekwets e Bel.çen overbrer.gen, we'ka zich nog bevonden te Hever en Boort Meer-beek ten Zuiden van M clielen ; heto^f-rbrengen voltrekken van de ee• wersten die zich nog zouden bevinden te SchepIaken-bij-Hei er. De twee cerste punten werden op de lettet vervuld ; in h<-t vervolg zal men zien waarorn van liet vervullen van het derde rnoest afgeziea worden. Vier autos waren voor de omre's geree<3 gennakt; de eerste moest de apatheek uit Mechelen uaar Antwerpen overbrengeu. Daar de beschieting geëindigd was, werd dat met gemak ged an. Twee andere autos mo»sten zoo ver mogelijk gaan ; ze deden tre berries mêle. De vier ie auto moest dienen orn de gekwetstea te vervoe en, Mechelen hsrleefJ. Langs Mort:el en Waalh m komsn wij ta Mecbelen, oaderweg aan onze moedig * sol daten een groot getal gazetten uitdeelende, welke zeel goei onthaald werden. Mechelen herleeft. Talrijke vluchtelingen zija weergekoman, het meeste d'*el om kleeren ta ha'en, geld en mondvoorraad, enzoovoorts. Verscheid ne koffishuizen zijn heropend; somm ge inwoners zitten aan hunne deur. Se lert ZUerdag is geea enkele bom meer op de stai peva!len en in geheel den oaitrék, behilve in het Zuideliik gedeelte, zija geeaa uhlanen meer te zîen. De uitwckiels der bommen ziin overdr^ven geweest; slechts een 100 hommen maar geena schrapnels werden 00 d : stad sewo p;n. Het meerendeel z'jn niet ontploft ' n hebben enkel eenige gevels en daken van huuea bcscha-diyjl en ruiten verbrijzeld. Drie bommen hebben Sint-Rombautskerk getrotfen ; de eene heeft eenen hoeîc van den toren beschadigd; de tweede heeft de kleina eiken hou'en deur vernield die toe.arang geeft tôt de trap ; de derde heeft een road gat in 't gewell van eenen zijbeuk gemaakt. On£eluH:i£lijk is een der prachtige en groota geschilderde vensters in gruis. De Belgische vlag wappert niet meer op den toren. De heer Dessain, burgemeester, is te Mechelen teruggekeerd. De policie en de burger-wachten zijn wter in dienst. Wij ontmoeten eenen prie^ter per rijwiel dia met ren verbandzakje rondrijdt en met den heer Jordins het Roode Kruis van Mechelen ver-tegeiiwoordigt.Gekwetsten. Eene patroelje van karabimers-wielrijders. dia overvloedig: voorzien zijn van verrekijkers, ver-wi'.tigen ons dat uhlanen niet ver meer af zijn en als we voortgaan dat het op onze eigena venniwoordelijkheia is. Wij komen zonder oneeval aan te Hever waar wij vernemen dat twee Bel ische kwetsten z ch in het Godshuis Raver.s ein bevinden. Zo ziin maar eeschramd. Ze werden maar half en half verzorgd. De gekwetsten en de Zusters waren uiterst tevreden o er onze aankomst. Zij vreesden op<enomen door eene Duitsche ambu'ar.cie en dus krijgsgevangen gemaakt te worden ; men had reeds de a lok mst van de Duitsche ambulancie aangekondigd, alsook van afzon ierlijke schutter i van het Duitsche voet-volk. die maar 200meters nïeer verwijderd waren. Wij vertrekken te voet met de berries naai Boort-Meerbeek, waar er nog meer gekwetsten zijn, zegt men. Landiieden, die door onze aanwezigheid stouter geworden zijn, volgen ons met 'twee kruiwagens. Ma een half uur zijn we te Boort' Meerbeek. Wij treften er ten derde ge wetste san in het klooster der Zusters. Hij werd rakelings door een vnurschot in de borst getroffen. De Zusters hebben hem goed verzorgd maar er was geen geneesheer bij den zieke geweest. Dokter Crawhay vernieuwde het verband en de gekwetste werd per auto naar eene ambulancie overgebiachr. De oorlogsgees-1 heeft verschrikk' lijk gewoed in Boort Meerbeek. Eene bom is op het huis van den burgemeester ge<failen en verscheidéce hofsteden zijn afgebrand. Nog verder. Elkeen vertelt ons dat verscheidene gekwetste Belgen in een kiein boschje liggen, èen half uur verder. Zij verblijven daar sedert vier dagen. Nu en dan gaan de zusters en de vrouwen van het dorp hun water en boterhammen dragen ; want... de Duitschers znn r iot ver. Wij willen die ongelukkigen, die volgens men ons 's morgends zegde nog le- fden, niet laten sterven. Twee boerendochters, twee gezusters dien"n ons tôt gids. Onder weg eischen wij eena melkkar op, welke onze gekwetsten zal kunnen vervosren. Na lang rijden, te midden van populiers en dicht gewassen kreupelhout, bpscheaen door eene brandende zon, komen wij eindelijk aan het boschje in kwestie. Wij draaien rond eenen gausch veibranden molea en een vernield pacht-hofje en treden in het boschje. M. Crahay, Koch, d'Ans, Jordens en ik, ge-volgd door drie boeren beslissen in het boschje ta ,_ m_D gaan langs drie kanten te gelijk. UNivt* SITEiii B1BLIO THEEK

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods