De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

385 0
07 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 07 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j100g1b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR . DE LANDWACHT 33e jaar Nii m. 292 G. De Graeve» ICeîelvesi, 18 rt?7 KI PSWF PATïtlflT 7 Baasmlîep 1913 Prîis 3 centlemea Officiëele Duitsche barichten 268 tWEEDE UITVOER1NGSVOORSCHRIFT tôt de verordening be reffende de monstering der vourhanden runderen ea zwijnen. Aaiileiding tôt monstering van het in 't Etappen- gebiedwan 't 4e léger v oihanden vee. Monstering der zwijnen. 1. Vro' de door vexord ning van 15 Augustus 1916 bevolea monstering vaa het voo.handen Vee, moet de omtrek van iedere Komnwndantur Worden ingedeeld in zooveel keuringsdistticten, dat één keuringsdistrict 4000 tôt 6000 zwijnea bevat. Voor elk keuringsdistrict wordt er eene keuringscommissie benoemd. 2. De door de ccmmissie in te vullen monste-ringslijsten zijn ver rijgbaar bij de Landb^uw-afaeeling der Etappen-Inspection 4 : da kostea moeten door de gemeenten betaald worden. De lijsten zijn in eenë Duit che en eene Vlaatnsche Uitgave voorhanden; deze laatste dient door de gemeenten gebruikt te worden. 3. De tôt kenteekening der beesten nondi^e tatoueeTtaugen (twee voor elke comm ssie) met toebeheoren zal de Etappen-Intendantur ioor de Landbouwafdeeling 1er beschikking stellen. 4. Aile in de gemeente voorhsnden zwijnea moeten ter monstering voorgesteld worden. De voorhanden zwijnen verdeelen zich in de vol-fende groepen: A 1 Beeren (mannetjesvarkens), ten minste 1 jaar oud; A 2 Zeug: n (wijfjesvarkens), ten minste 1 jaar oud; A 3 Gecastreerde zwijnen, 1 jaar oud; B. 1 Beeren, 6 maanden tôt 1 jaar ©ud; B2 Zeugen, 6 maanden tôt 1 jaar oud; £ 3 Gecasireerde zwijnen, 6 maanden tôt 1 jaar oud ; C 1 Beeren, 3 tôt 6 maanden oud ; C 2 Zeugen, 3 tôt 6 maanden oud ; C 3 Geca treerde fïwijneo, 3 tôt 6 maatden oud; D 1 B< e^biggen (ma'nietjesvarkentjes), lot 3 maanden oud; D 2 ïJeugbiggen (wijfjesvarken'jes), tôt 3 mainden oud; D*3 Gccastrecrde b g,en, tôt 3 maanden oud. 5. De zwijnen moeten één voor één gemoesterd Worden ; zij ve;krijgen na de volgorde der monstering loopende nummtr?, welk in het rechter-•or ge'a'ôiirerd wordell,'ter wiji een dwarsstaande fle Kf mmandantur aamiuidende en eene cijfer de gemeen'e aandu den 'e in het lin'eroor ge-tatoueerd worden. De num reerin? der gemeenten geschiedt na eene <'oo" de Kommandantur ttp te stellen a'phabetische lijst der gemeenten. Aile zwijnen van éénen eigenaar worden, îtoover mogelijk, in de volgorde van den ouder-dom der btesten, beginnerrae met de ds oudsten, gemons'erd. (iVon'f noonlffz' D. Duitschs berichien V'aa liei Groot lïooîdkwai'tlefï Eerate Duitsoh berloht Westaîijk kriigsîaoneel-, BERI.IjN, 5 Decemb-r. légerfronl vin veldmaarschalk kroonprins Riipprtclit van Beieren In den ochtendnevel rukten Engelsche afdee-Kcgen, ten Oosten den weg van Albert naar Warlencourt, na e;n korte doch krachtdadige feschutvoorbereiding op. Wij sloe^en hen door ens vuur ttrug. Toen het weder 's namiddags §pklaari!e werd de geschutstrijd op geHeel het ommefiont vinniter dan in-den laatsten tijd; JXak 's n -ohts was hij bevigTdan naargewoonte. Oostelljk krifgstoonoel. BERLIJN, 5 December. Lfçerfironl van generaaloeldmaarschalk prins Leopold va» Beieren. Ten Zuiden van den snoorwee van Tarnonol nanr Krasno vielen Russischeafdeelingen naby Augus ovko vruchteloos een loopgrachtstuk aan, dat wij op hen onlangs veroverd hadden. Legerfront van kolonel-sïeneraal aartshertoa; Jozef. Ter wij 1 hemieuwde aanvallen der Russen aan den Kapoel, ten Noord-Oo^ten van Vatra, in het Poetna-, het Tro osoel- en het Oezdat op ni°ts uitliepen, hebben Duitsche en Oosten-rijksch-Iiongaarsche troepen stormenderhand de voor hen behingrijke hoogtestellingen her-overd, c'ie de vorige dagen waren verloren ge: aan. Bij deze gevechten, die op enkele plaat-sen zetr vinnig waien, bleven aan den Werch Debr.y (bezuidec den Taitaren-pas) meer dan 100 mau en 5 machieneeweren. aan den Mt. Nemira (benoorden het Oitoz-dal) 350 gevange-nen en 8 machiengeweren in on^e hand. Legcrf ronto an veldmaarschalk von M ackensen Het 9e leger heeft bij de achtervolging dea tegeastand van de Tij<ndelij^e achterhoeden gebrokea en dtn spoorweg van Eo ka est orer Targovisîe naar PioUo^ita in oostetijke nchting overschreden. Na de overwinning, aan de bene-den-Argesoel, op eene rijan'leliike ovfrmacht behaald en waaraan vooral de 217e infanterie-divisie een schîtterend aandecl nam, achter-volgde het Bonau-le?er den teru :wijkenden vij -.nd tôt aan d*n stroom, met den linkervleu-gel zelfs vechte-d tôt over den stroom. De oostelijfce vleugel weerde in <ie Donau-laagte Russhca-Roemeenschs aanvallen bloedig af. Het gisteren gemsld aantil gevangenen vaa 3 Decembar is jpistegen tôt 12,500 man bijgeko-mea (laa'stgemelde behoorden tôt de 22«intante-rie- en 6® anil!erierffgimenten).In de Dodroedzja, geen gevechtshandelingen van eenigen omvang. £Eaceâoal*sli trest: l'en oosten vaa ds Czerna zijn nieuwe gevech-ten b^goanen. vaorwiartsche be.vegingen der Serviërs nat>ij Bakovo en Nonte, op het Moglena-front, zijn mi«lukt, Twoeda Buitsoh fesrloht. BERLIJN, 5 December, 's avonds. — In het oosten ea het westen niets bijzonde s. In Roe-menië vooruittrekking in de richting van Boe-karest en Ploesti. Aan liet Maccdonisch front artilleriegevecht. Oîficieele Oostanrijksche barlchîea WEENEN, 5 December. Oosâelijk krligsîooneel. Leiferfvont vun generAal-ve'dmimrschalk von Mackensen. De goade uitslagsn ia de laatste dagen be-komen worden uitg^breid. Het Donauw-leger sloe^r met zijnen rechter-vîeugel Rnssischa aanvallen af eu drong tea Noord-Wes en van Buk&rest over den Argesul vooruit. De Oostenriiksche-Hon-aarsc'he en Duitsche krachten die ten Noord-Westen van Bukarest oprukken zija de baan Bukarest-Tar^oviste over-getrokken.Vijandelijke achterhoeden werden, aïs ze zich te weer stelden, achteruitgeworpen. Het getal der op 3 Decombsr ingebrachte ge-van^enen be jraagt meer dan 12000. Op den Neder-Argesul werden op een betrek-kel'.jk eng slagveld alleen, soldaten van 2S regi-menten ingebracht. Leqerfront oan gen.-overste aartsh. Jozef. De Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitscha troepen van generaal v.Arz hebben in het grens-gebied tea Westen en ten Noord-Westen van Ocna door te^enaanvallfin aan de Russen aile goede uitsîagen weerontrukt die zij in de laatste dagen op enkele p'aatsen bekomen hadden. Évenzoo wierpen bataljons van den generaal-overste von Kovetz den vijand in verbitterde geveohten uit de loopgrachten onlangs aan hem verloren bij den Wercb Debry. Bij'deze ondernemingen werden 550 man, 13 macfiiengeweren en vier mijnenwerpers inge-brackt. Russische aanvallen ten Noord-Wes'en van Toîgyes en bij Dorna Watra, werden onder groote vijandelijke verliezen, afgeslagen. Levers van gêneraal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : Buiten eenen ras afge;lagen aanval bij Augustrowka in Oost-Galicie, niets van belang. Italiaanss1.! kpijgsiaonsel. Tro's regea mlst bleef het ^aQonneuvuur in het Karst-geb:ed op gelijke sterkte. ZuM-0£5Îeliik kpiiastoaaeel. Geene bijzondere jjei»eurtemssen, Kô6 Oostearijîîsoli-HM^aaraoIio avoad-Lerioiit vaa Kaaîtdag. WEENEN, 5 December. — Ten Zuid-Westen van Boekarest werd de vijand o .er de Argesoel geworpen. Ten Noord-Wes en van de hoofds'ad van Roemenië hebben wij de door oss behaalde voordeelen veid-r uitgebreid. In de Karpathen plaatselijk beperkte opleviug van den strijd, die voor o- s gunstig verloopt. 0@ oorioi i i het Oostdn, Eulg-aarsohs berlohten. SOFIA, 5 December. — (Ambtelijk bericht van 4 Decamber.) SZaoedoaisch front : De vijand opende een zeer hevisr gescbutvuur op de b«ogten ten Nooid-Westen vaa Bitolia. In de Czerna-bocht zwakke bsdrijvisheid der vijandelijke artillerie. Ten Oosten van de Czerna zser-hevig jçeschutvuur. Aan weerszijden van de WarJar, zwak artillerievuur. Op het iront aan de Beiasitaa heerscht rust. Aan de Stroema, af en toe gescbutvuur en patroeljegevecb,ten. Eunxeanaoh front. De opmarscb in Wa'acbije duurt voort. De vijand poagde onzenrcchtervleugel aan te vallen; hij werd teruggeworpen. Aan den Donau, geschut en infauierievuur tusschsn Toetrakan en Cernavoda. In de Dobroedzja, was de artillerie op het gansche front bcdrij vig. Nadat de vijand zijne aanvallen der laatste diie dagen op onzen linkervleugel, tusschen Satiskôj en den Bonau volkomen had zien mislukken, trok hij vandaag voor goed naar zijn vroegere stelliagen terug, Q^iie v<»oiuitgezonden afdeelingen hebben Sat£B$j bezet. De vijand heeft zeer zware v^iezen ijÊledeo. Alleen vôôr de hoogte 234, t^JSen wij bUD lijkea van vijanden. Wrj namen Su man g^vangen ea maakten 4 machiengeweren b ait. Aan de kust der Zwarïe Zee beschctcn twee oorlofsschepen Konstanza. Aan de be-schieting zijn ((eene menschen ten offer gevallen. Oorlog ia BEI/tIS sa FHANKRIJ& Fransoh* bsriohten. PARIJS, 4 December.—Ten Zuiden van de Somme werdea twee overval'.en, uitgevoeid door de Duitschers op een der kieine Franscha poslen in de s'roek vaa Barleux, gemakkelijk terufges^aireo. In Elzas mislukte insgelijks een overval die gericlit was op een Fransche loop-graeht van tien Hilsenfîrst, na een levendige beschieting. Kalme nacht op het overige front-gedeelte.PARIJS, 4 December, avondbeiicht. — Aan-mernelijke bedrijvigheid der wederzijdsche artillerie ten Neorden van de Somme, zoomede in de vakken vaa Vaux en Douaumont. Elders een rustige nacht. Engrelaoh borloht. LONDEM, 4 December. — De vijandelijke artillerie heeft onze stellingen bij Guendecourt en Fouquevillers beschoten. Wij hebben het vijandelijke fro it bij Monchy hevig gebombar-deerd.Oostenrijksch-ltaliaanscha oorjog Ztallaanaoh barloht. ROME, 4 December. — Ten Zuiden van den Rio Caméras fEtsehl ziin viiandeliike afdeelin- gen,die opnieuw eenen aanval op het dorp Sano beproefden,-terugijeslagen. Op de rest van het front het gebruikelijke gescnutvuur, dat het hevigst was op de hopgvlakte yan Asiigo en iu het Sugaua-dal. Op het front in het Kustland heeft de vijandelijke artillerie ook gisteren o ize eerste Unies en het terreinachter ons front fel beschoten. Wij hebben het vuur krachtig béant woord. In kieine gevechtea bij Castagnevizza hebbea wij eenige gevangenen gexnaakt. o. w. 1 officier. Een Italiaansch luchtsmaldeel heeft gisterea de statiën Dottorliaro en Sooppo (Skopo) op dsn Karst gebombardeerd. Oaslanks het ongun-stige weer en het hevige afweervuur zijn onze vliegers boven de doelen tôt geringe hoog e ge-daald en hebben er met zichtbaar goed gevolg, 1 1/2 ton stei k ontplofbare sto£f*n op geworpen. Er zijn verscheidene luchtgevechten geieverd ; in een daarvan is een vijandèlijk vlie^tuig neer-geîchoten. Een onzer vliegtuigen is niet terug-geketrd.Gister avond heeft een onzer vliegtuigen, ter-wijl vijandelijke zeevlie^tuigen Bob»rdo bom-bardeerden (waar geen slachtoffers of schale zijn) een tocht gedaan naar het station dezer vliegers (ter rende van Triest) en er met zeer goed srevobï vijf bommen op geworpen. BUSSISCH-UtrcrSCIE IORLOS Kufîa'soh borloht. ST-Pffil'ERSBURG, 4 December. — Inde Bosch-Karpathen duren do gevechten om elke hoogte voort. Onze troepsn hebben na vuur-voorbereiding in een schitferenden stormloop de hoogte, 3 werst ten Zuid-Westen van Jablo-niea bemachtigd. Ten Noorden van de Trotus heeft de vijand onze troepen op de pis door lxgq bezette hocrg-ten harinekkig aangevallen. wîj hebbea twee hoogten ontruimd. Ten Zuiden vaa de Trotus durende verbiîterde (fevechten voort. De vijand biedt hardnekkigea wesrs'and. In h:t Oituz-dal hebben de Rcemeniërs vijandelijke aanvalien afgeslagen. In de richting van Petesci en Targoviste, trehken de Roemenîërs onder den voordurenden druk van den vijand teruj. Meer naar liet zuiden is een verwoede strijd gaande. De vijand, die daar in het defensief w*s en terugtrok, is er in geslaagd het dorp Gradestea ten zuiden van B»e'iiarest te bezetten. De Roemeniërs die den vijand trachtten om te trekken werden aangevallen en tôt den terugtocht gedwongen. Aan den Donau wis-.eliug van geweervuur. In de Dobroedzja zijn aanvalspogingcn van de vijand door geschut- en geweervuur gc:fnuikt. OP ZEE. KRTTXSS&S OORLOader DUrSSOOTEïI L1SSABON, 5 Dscember (Havas). — Maan-dagochtend drongen Duit che duikbooten in de haven van Funchal (de vers erkte hoofdstad der Portugeesche eilandengroep van Madeira-Archipel) binnen en vielen een Fransch stoom-schip, dat met oorlogstuig bevracht was, alsook eenEngelsch koopvaardijschip aan. Een Fransche kanonneerboot werd in den grond geboord. De kus batterijen openden het vuur waarop de duikbooten zlch verwijderJen. * FRANKFORT-AAN-3VIAIN, 5 December. Uit Bazel wordt aan de « Frankfurter Zeitung » gemeld : Een later Portusreesch bericht over den aanval van Duitsche duikbooten teaen Funchal zegt : De marine-minister deelde mede, dat de schepen in de haven van Funchal in den grond geboord, de volgende zijn : het Fransche duikboot bege-leidingsschip « Kangeroo » ; de Engelsche stoomboot « Dacia » en de Fransche kanonnen-boot t Surprise ». Na het in den grond schieten bombardeerden de duikbooten de stad gedurende twee uren ; zij 5r.ir.V1 nn fwpp mîî1«n van Hft InisK

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods