De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

497 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 16 May. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v97zk5797c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37e JAÂR p.ii Maanto M Mai 1915 N' 115 DE GENTENÀÀR DE LANDWACHT BE KLEINE fâTEIOT ■ « ■' ni «i i i m n n» «m 1. i'i"j il m i in » 'il im m'w mi1 'IMi h ' ii'il)" Wffl i^i' 'i ^ Biîpsolea fa 0®xfS* nr 16 Ketelvsst «.««un m ■»< i <.-.asa»* Bekendmakingen. Etapîîen Insp. 4. ...... Gent, 12 Mei 1915* Voor het vernielen der telegrafen- en telefoongeleidingen, in den nacht van / tôt 8 April 1915, is door vonnis van het Armee-Kommando aandegemeente Moorssï eene boete van 4000 mark en aan de gemeente Haerdegem eene boete van 50uû mark opgelegd geworden. Dit brengt ter openbare kenms, De chef van HBîirgerlîjk Befceer, regeei'ingsraad^ Bericht aan delezeps Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft twee eentiemcn» r n I Onderwijzer sj aarwedden. îtîet genoegen deelen wij de kopij mede van het hiernavolgende officiëel stuk nopens de jaarwedden der onderwijzers. Het zal de belanghebbenden, de gemeen» ten en elkeen inlichten. De onderwijzers, die te klagen hebben over onregelmatigheden —en er zijner—-zullen hieruit zien dat men aan hoogerhand noch onverschillig noch ^erkeloos is.alsook dat de klachten, welke zij te doen hebben, -den gewonen weg moeten volgen. De wetten op het lager onderwijs zijn geenszins opgeschorst. Brussel, 21 April 1915. M1NISTERIE van WETENSCHAPPEN en KUNSTEN Bestuur van het (Kopij oit inlichting) Lager Onderwijs. 3e Afdeelincr. Nr 16599 A/P. J. Mijnheer de Voorzitter, Door uwen brief van 3 dezer, Ie Afdeeling, nr 1660, vraagt ge mij ol de jaarwedden der onderwijzers moeten betaald worden vol-gens den standaard vastgesteld door de wet van 19 Mei 1914. Het is waar dat, volgens artikel 50 van gezegde wet, de bepalingen betrekkelijk het inkomen van het onderwijzend personeel der lagere scholen toepasselijk zijn gemaakt te beginneu met 1 Januari 1914. Maar van den anderen kant, de beproe-vingen welke het land heeft doorstaaD, de uitzonderlijke uitgaven die eruit zijn voort-gesproten voor de gemeenten, hebben de volledige uitvoering der verplichtingen welke die wet te hunnen laste legt uiterst moeilijk gemaakt voor velen onder haar. Wat meer is men mag niet uit het oog verliezen dat de Staat ze!f in de onmogelijk-heid geweest is aan de gemeenten de vol-heid derhulpgelden te geven door de nieu we wetgeving voorzien. In deze voorwaarden, meent het Midden-bestuur, van de gemeenten niet te kunnen eischen.dat zij aan hunne onderwijzers,voor het jaar 1914 de jaarwedden betalen, be-îekend op de grondslagen door de organieke wet vastgesteld. Deze die voor dat jaar, aan de leden van bun onderwijzend personeel eene vergel-ding hebben toegekend ten minste gelijk aan die welke zij in 1913 . hebben genoten, zullen moeten aanzien worden, als genoeg-zaam de verplichtingen voldaan hebbende en als zich voorloopig in regel te hebben gesteld. Ik zeg voorloopig, omdat hetgeen uitge-steld is, niet verloren is voor de onderwijzers.Hunne rechten op de wettelijke jaarwedde te beginnen van 1 Januari 1914 zijn voorbe-îiouden. Later, als de geldelijke toestand weer normaal zal geworden zijn, zullen de achterstelien die hun verschuldigd zijn moeten voldaan worden en de Staat zal bij machte zijn te dien einde aan de gemeenten eerien bijleg van hulpgelden toe te staan. Voor 1915, moet de wettelijke loonstan-•daard toegepast worden van af het begin des jaars. De algemeene sekretaris, (Get.) de la Vallée-Poussin. Den Heere Voorzitter van het Duitsch Burgerlijk Bestuur der provincie Limburg. Mlslirnik. — Een ander heeft sedert het begin van den oorlog nog geen centiem jaarwedde getrokken. Men stelt uit omdat bij « ertegen kan ». Al de andere ambtenaars der gemeente zijn ten voile betaald. De onderwijzer klaagt niet, omdat hij wachten kan. Het schijnt ons echter redelijk dat, als er geld te kort is, aile bedienden zouden voorloopig afgetrokken worden in dezelfde ver-houding. Dat ware billijk ; de eenen allés geven en de anderen niets, is niet te recht-vaardigen. Krijgsgevangeaea m Diiiischland. Er wordt aan de belanghebbenden ken-baar gemaakt dat pakken in de volgende kampen toegekomen zijn : Alten-Grabow. — De Bruycker Louis. Bergenhusen. — Baert F ilemond, (komend van Parchim) ; Regelbrugge Karel, (idem), 2 pakken ; Roels Leopold, (idem). Cellelager. — Billau Octaaf; Pintelon Kamiel. Darmstadt. — Albert Deltour. Erfùrt. — Jozef Broeckaert, Charles Buiron. Friedrischfeld. —Emiel Prouvât, Romain Van den Hauwe, 2 pakken. Giessen.—Henri Haller, Georges Labiau. Gôttigen. — Léon Audenaerde, René Bostyn, De Haerynck, Jan Gevaert, Aloïs Ghequiere, Roger Guyot, Louis Roegiers, Godefroid Rooms, Antoine Uytersprot, Jules Van der Straeten, Ed. Van de Saade, Frans Verboven en Edouard Wulgaert. Gûstrow. — Buysse, Edward, fkomende van Parchim) ; De Baere, Gustaaf, (idem). Hameln. — Degam, Jozef. Magdebourg. — Van den Bosschs, Karel. Minden. — Labiaux, Etniel, Tremerie, Jules, 2 pakken. Munster. — Bourdeaux, Alfons ; Hostyn, Edmond, (komende van Friedrischfeld). Parchim. — Van Huile, Maurice. Ohrdruf. — Coolens, Paul. Soltau (Oberhode). — Baert Alfons, Da Jaeg'ner Prudent, Dekens Victor, Dumolfii Frans, Dumont Auguste, Masschalck Jons, Peirreboom Hubert, Smet Frans, Van de Casteele E. (2 pakken), Van Neer Alfred, Vereecken Alfons-Modest, Verlodt Triphon. Soltau. — Andries Henri. De YVulf Henri, Ficquière Fern., Helsen Frans, Lemayeur Gilbert (2 pakken), Masson Jozef, Mertens Guillaume (2 pakken), Van Acker Alfons, Vermeersch Jozef, Rogiers Oktaaf. Osnabriick. — Luitenant Gyssels Léo, Botterman Achiel, officier. Ouedlinburg. — Van Beeck Aloïs, Van Herreweghe Maurice, Van Hulse Cyriel. Scheuen (Celle). — Van den Oostende Fr. Sennelager-Paderborn. — Lama Félix. Wahn. — Brossé Jules, Denys Maurice, Méchant Florent, Otten O^car, Van den Campt Albert, komende van Friedrischfeld; Van Hoecke Edmond. Celle Schloss. — Graaf Cari de Kerchove de Denterghem, komende van Giessen. Fiar.sburg. — Goeminne, Désiré, komende van Giistrow. Giistrow. — Rémerie, Jozef. Holzminden. — Rosman, Henri. Wetzïar. — Caus, Henri ; Cooreman, 0:car; Van de Vyvere, Gérard; Van Dorpe, Prosper ; Van Gansberghe, René ; Vyncke, Arthur, 2 pakken ; Wullaert, Remy. Inlichtingen : Edward Demeyer-Desloovere, wonende Oost-Roosbeekstraat, 127, te Ooigem, vraagt inlichtingen over zijnen zoon, Demeyer Adiel, vrijwilliger bij het 4e linie, 2e batalj.j lekompagnie, 4e legerkorps. Laatsfe berictit ontvangen den S? Oktober 1914, uit Oostende. Antwoord te sturen aan ons blad. — Jan-Baptist De Winter, konstrukteur, Grootenberge (Zottegem), vraagt inlichtingen over zijnen zoon, Hippo'iet-Jozef, mekanicien-elektricien, in 't fort te Broec-kem, kanonnier 7« batterij, slamnuminer u 22869, klas 1913. Hij is laatst gezien te Oostende, in Oktober 1914; alsook over zijnen zoon, Léon Verniers, wonende te Stekene-Waas, 6e divisie, 6° artillerie re.T., 5e batterij te paard. Laatste nieuws van hem ontvangen in Januari laatst. Voor beiden antwoord aan het bureel van ons blad. — Frederik De Korte, van Grootenbeige, vraagt inlichtingen over zijnen zoon, Hen-drik, 5e divisie. 16e brigade, 2' jag. te voet, 2e bataljon, Ie komp., stamnummer 49403, klas 1906. Laatste nieuws ontvangen uit Willebroek, den 24 September 1914. Antwoord aan het bureel van het blad. — De vrouw van René Vanlerberghe met hare dochter Aiice en haar kind Anpèle, verblijven in goede gezondheid te Petegem* bij-Deinze. — De vrouw en kinderen van Jeroom Doom, van Zarren, verblijven in goede ge-zondheid te Petegem bij-Deinze. _ — Philippus Decaessecker, zijne vrouw en zijne dochter Adeline, verblijven in goede gezondheid te Petegem-bij-Deinze. — Richard Vaneislander, zijne vrouw en kinderen, ve-blijven in goede gezondheid te Petegem-bij-Deinze. — De wed. De Kimpe te O'sene vraagt inlichtingen over de famiiie Delva en Celina Van Houtte, van Zuidschoote-bij-Ieperen. — Petrus Kets, van YVonde'gem, vraagt naar zijnen zoon Alfotis Kets, bij 't Ie ja^ers te voet, 3S kompagnie, 3e bataljon, nr 26074, van de klas 1912,laatstgezien den 10 Oktober. —Stephanie Mortier, verblij vende bij harc ouders te Kluizen (Zandeken) vraagt inlichtingen over haren man Leopold Balcaen, 26e linieregiment, 1 bataljon, 2 compagnie, 2 divisie ; laatst nieuws ontvangen uit Oostende den 9 Oktober 1914. Matrikuul-nummer 69407. — M. Martin Parisis, won. Brusselschen steenweg. 169, te Ledeberg, vraagt inlichtingen over Robert Parisis, brigadier 4<Manciers, 3 et. A. D., 1er escadron cavalerie, Divisionnaire Armée Belge. — Pieter Beirnaert, van Sinaai-Waas, vraagt inlichtingen over zijnen zoon Gustaai Beirnaert, laatst gezien in September te Beveren-Waas, soldaat bij de karabiniers, 3= bataljon Ie kompagnie 6e divisie, matri-cuulnummer 3775. — Mad. Van den Broeck, wonende Bockestraat, te Dendermonde, vraagt inlichtingen over haren zooa Karel Van den Broeck, soldaat bij het Ie linieregiment, 2e batalj.jS^ komp.,5e divisie.Matrik.nr 57585. — Karel De Schrijver, van Zele, vraagl inlichtingen van zijnen schoonzoon, Leoc De Deken, soldaat bij het 4e linie, 4/2, forteresse, Laatst geschreven uit Antwerpen, 23 September. Antwoord sturen bureel vac 't blad. Katholieke Hoogescliool VAN LEUVEN. De Katholieke Hoogeschool van Leuven denkt er ernstigaan, schrijft de Tijd, hare lessen te hernemen bij hetaanstaande studie-seizoen. Reeds neemt de academische over-heid maatregeîeu daartoe en heeft zij een zitting voor examens vastgesteld, die in de maand Juli zullen plaats hebben voor de bijzondere scholen en'tagronomisch gesticht. De aannemingsexamens voor de bijzondere scholen der mijnen, burgerlijke gebouwen, kunsten, bouwkunst en electriciteit, en tôt de kandidatuur in natuur- en wiskundige wetenschap, zullen in het Instituut de Spoelbergh plaats hebben op Donderdag 15 Juli, om 11 ure (Duitsche tijd). De inschiijvingen worden reeds daags te voren gehouden van den dag der examens, van 9 tôt 10 ure. De aannemingsexamens voor de school der handels-, konsulaire en koïoniale wetenschappen zijn vastgesteld op Vrijdag 16 Juli, om 10 ure. De akademi-sche Qverheid maakt bekend, dat de reis Brussel-Leuven thans gemakkelijk gaat en de onder-rektor zich gelast met de zorg der kwartieren. VOETSAL. Gsnt. — Matchen van i3 Mei. —Sporting club Albert 2— L'Union Sportive 0, beideti eerste ploeg ; Sporting club Albert 1-Olym-piaO, beiden tweede ploeg. WIELKÏJDEN. Velcds'oom IJamme-Zogge. — Zon-dag 23 Mei, openingskoers voor ouafhanke-lijken en beginnelingen. GERFXHTSZAKEN. RECHTBANK VAN GENT. KieSsîallen te Esklao. — De recht-bank heeft uitspraak gedaan in de zaak der diefstalien te Eekloo en de versctiiliige ba-tichten verwezen : 1. Theofiel Jacobs die zich p'ichtig heeft gemaakt aan vijf diefstalien krijgt bij verstek drie maal 6 maauden en 2 maal 2 maanden en 50 fr. en voor verheling 6 maal 1 maand en 6 geldboeten van 26 fr. 2. Jules Vercauteren voor vijf diefstalien ten zijnen laste, 5 maal 3 maanden en 26 fr. 3. Aloïs Vander Haeghen, baticht van 7 verschillige diefstalien, 5 maal 3 maanden en 2 maal 1 maand en twee geldboeten van 26 fr. 4. Eduard De Meyer voor drie diefstalien bij verstek 3 maal 6 maanden en 26 fr. en voor verheling 2 maand en 26 fr. 5. Richard Roesbeke voor 4 diefstalien 3 maal 6 maanden en 26 ir. en 3 maanden en 26 fr. 6. Alois Tollens voor diefstal 6 maanden ea voor verheling 3 maanden en 26 fr. 7. Kamiel Longueville voor drie diefstalien bij verstek twee maal 6 maanden ea 26 fr. en drie maanden en 26 fr. 8. Alfred Dhulsters bij verstek voor twee dieLtallen 9 maanden en twee geldboeten van 26 fr. 9. Gustaaf Vyncke voor twea diefstalien 1 jaar en 26 fr. 10. August Claeys, bij verstek, voor twe« diefstalien, 1 jaar en 26 fr. 11. Raymond Martens, bij verstek, voet twee diefstalien, 1 jaar en 26 fr. 12. Louis Van de Genachte bij verstek 6 maanden. 13. Edward De Coninck, bij verstek, vcor dief Jtal 6 maanden en 26 fr. 14. Kamiel Bekaertvoor verheling 1 maand en 26 fr., voorwaardelijk voor 3 jaar. 15. Melanie Codde voor verheling 9 maal 15 dagen. De onmiddellijke aanhouding woidt bevolen van Jacobs, Vanderhaegberj, De Meyer, Roesbeke, Tollens, Longueville, Dhulsters, Vyncke, Vaa de Genachte, Claeys en Mosns. Werden ter zitting aangehouden Vercauteren, De Meyer, Roesbeke en Dhulsters. Al de diefstalien waarvoor de 15 betichten hadden te verantwoorden, werden gepîeegd te Eekloo in 1914 en 1915, ten nadeele vaa de heeren Baudts, Lyon, Gillis, Welvaert, Matthys, Mussche, Lippens, Schollaert, d« wed. De Busscher, Lagage, enz., enz. pT^DjSjîIEOWf?. Wit b?3od. — Het komiteit bericht da belanghebbenden dat de uitdeeling der bijzondere kaarten voor wit brood voortaan uitsluitend den Dinsdag namiddag zal ge-beuren in de volgende orde : Deze welke zich moeten aanbieden ia Magazijn n° 1, om 3 ure (Belfort) ; n° 2, om 3 1/2 ure ; n° 3, om 4 ure ; n° 4, om 4 1/2 ure ; n° 5, om 5 ure ; n° 6, om 5 1/2 ; n° 7, om 6 u. De houders van nieu weeertifikaten moeten zich aanbieden na 6 ure (Belfort). Er zal screog aan deze dieustregeling gehouden worden. (Medegedeeld.) GalSethee Van Daaia zuivert het bloed en zoo voorkomt aile ziekten. Overal erkead voor de beste. Priis 15 ctrn. 3359 — MaYs. — Het Provinciaal Hulp- eo Voedingskomiteit bericht de belanghebbenden, die nog geene viaag hebben ingediend vôôr 24 April laatstleden, dat eene zekera hoeveelheid maïs nog ter beschikking staat. Die vragen zullen aanvaard worden te beginnen van Dinsdag 18 Mei aanstaande, ter Lakenhalle, tusschen 9 en 11 ure 's mor* gends. De vragen moeten vermelden : 1° Het aantal en den aard der te voederen beesten ; 2° De gevraagde hoeveelheid maïs ; 3° De stellige verzekering dat nog geene vraag is ingediend geworden. Eindelijk moet de vraag echt verklaard worden door den heer policiekommissaris dar wijk. Vraagt <ïa basta oatla graangonavar SïîJrOX.0 en do fijns likoursn der stokorlj TH. 3ESAEBT, Si-Amanasbarg'. 126/2733 — Aau heî Gsatsche pïabliek. — De beenhouvvers en varkensslachters zijn ontel-bare malen, zonder reden, afgeschilderd geweest als zijnde stieldoenden, schatten gelds winnende en ook menigmaal beschuî-digd er op uit te zijn, met opzet, het vleesch duur te willen en te houden. Ten einde, wat er ook moge gebeuren, ons niet meer in een valsc'n daglicht te laten stellen, nchten wij ons langs dezen weg tôt de vleeschverbruikers, om hen over onzen toestand in te lichten en zoo het vleesch nog in prijs moet stijgen, of zoo wij verplicht zullen zijn den winkel te slu^ten, iets wat toch gebeuren moei zoo de onhoud-bare toestand op onze veemarkt in voege blijft, dit geheel en al buiten orne schuld is. Ziehier enkele feiten ter verduidelijking : Een paar maanden geleden werden door de Duitsche overheid, de verkoopprijzen vastgesteld voor het vleesch en ook voor het oes op voet. Wij zijn dat volmondig bijgetreden, omdat beide prijzen in evenredigheid wareu en indien de vastgestelde prijzen voor 't ves stipt nageleefd werden, de vastgestelde veikooppiijzen voor het vleesch, ons het bestaan, hoe weinig winstgevend ook, zou mogelijk gemaakt hebben.'t Is al wat mea in deze droeve tijden eischen mag. Ongelukkiglijk werden de vastgeste'.de prijzen door de veekooplieden — er kome;i bijna geen boeren zelf met hun vee — niet nage'.eefd ; zij maakten het zôô bont dat wij. tesen ons hart in, veiplicht werden tôt een uitersten maatregel onzen toevlucht tenemen en de hulp der poheie in te roepen om het vastgestelde tarief te doen eerbiedigeu. Dat heeft weinig of niet geholpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods