De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

225 0
09 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 09 February. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 16 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d21rf5n16p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GEMTEHAAR - DE LANDWACHT o <v T «» m mm mm.i m mm erm m m. i GsQsGrasve, fCeieïvest.aa DE KLE1ME PATHiOT VrHdag 9 Februari t917. s mm m Pfijs $ centie&ies Officieele Duitsche barchten ÏCS ut liviiiiRy Baiigaaiîtis maatregsle tôt bssohorîîilng fegers nachîelijke viieg'ersaanvallen. 1. Maatregels tôt vermindering van de licht-broncea ea htt onzicntbaar maken van hel beslaar.de licht moeten dadelijk ten uitvoei çebracht worden. Te Gent wordea seinhorens (s'renen) geplaatst. 3ie bij het naderen van vijandelijke vliegers svaarschuwingssignalen geven. Het waarschu wingssignaal houdt lang aan. Toi teeken dat het jevaar v^orbij is, galmen de seinhorens dri=maal tort op elkaar. 3.Zoodra het waarschuwingssignaal weergalmt, Moeten de bewonersalle verlichtingin de woning uitdoen. De huisbawoners, vôôr wier huis een straatlantatrn staat, zijn er verantwoordelijlf i?oor,dat, bij het galmen van de waaischuwings-ygnaien, dadelijk deze lantaarn uitge.lraaid wordt. De bewoaers zijn er veraatwoordelijk i/oor, dat wanneer het duister wordt geen licht-ftraal van hunne woningen op de siraat valt. Tôt het onzichlbaar maken dieneu dichte, lonkere gordijnen, dekens, kleedingsiukken, folluiken of het donker verven van de îuiten. Zonder het duister maken der ruiten mag niet iet minste licht in de kamers gebrand worden. De siad moet de straatlantaarnen volgens aan-wijzing onzichtbaar niaken. 4. Overiredingen zullen met een boete tôt [0,000 Mark of een gevangenis tôt 2 jaar of beide jtraffen te gelijker tijd besiraft worden, indien rclgecs andere wetten geene zwaardere straffen Ôegepast moeten worden. Cent, den 5 Februari 1917. De Etappen-Komrnandaut, von WICK, Ohprsflt* il f natit. 0i»it:>3li8 bsrrelîîâe ti©t Groot HoofâkwartM Eerste Daltscb bcrlcht. BERLIJN, 7 Februari. Westellfk krlfgsfooiteel. Tengevolge van het duister weder, tteeg de evechtsbedrijvigheid slechts in enkele sektorea ioven het gewone peil. Ten Zuid-Westen van iecnheim ging een Fiansche kompagnie's voor-aiddags na cen krachtdadig vuur ten aan val over. lij werd afgeweerd en litt verscheidene gevan-enea in onze hand. Nabij de kust, aan weers-i.iden van de Ankerbeek, op het front ten 'loord-Oos!en van Verdun en îa het bosch van 'arroy (Lotharingen) vcerd?n onze verkenners iet goed gevo'g voorwaartsche bewegingen uit; 0 gevangenen en 3 machiengeweren vielea sarbij in onze hand. Oosfelljk krilgstoonee!. regerfront van generaal veldmaarsehalk prins Leopold van Beieren : Aan de Beresina drongen onze aanvalstroe-en de vijandelijke linie binnen ; zij vernielden e Russische schuiloorden en keerden met twec Russische officieren, 50 minderen en 9 mijnwer-ers terug. Ook aan den weg van Kovel naar .oeck voerden onzeaanvalstioepen met volko-icn goed gevolg eene voorwaar sche beweging it; 18gevangenen en esn mijnwerper' wtrJen lar uit de Russische loopgrachten gehaald. Letferfrorit van Generaal-overste aartshertotf Jozef. Ten Noo:d-Oosten van Kirlibaba mislukle de mval van twee vijandelijke kompagniecn. seve,Ketelvest, 1$ DE KLE1ME Lesferfront van gcneraftl-ve'dmaarschRlk von Mackensen. Langs de Poetna en de Sereth was het ge-schutvuur al" en toe heviger. Het kwam ineer-1T1 " *■ ' - gevcchten op het terrein voor de stellingen. iSajaao3:i3oli froat: 1 i c;e bocnt van de Czerna en op de beide oevTivande Wardar, enkele kracatige vuur-'*■ ; ovcii^ens was de gevechtsbédrijvighëid geûng. Twa9de Sultaoh berloht. BERLIjN, 7 Februari, 's avoads. — Aan aile tronten slechts matige gevechtsbedrijvigheid. Bij den aanval van een Engelsch vlieger8smal-deel te Brugge vielen door raakbommen in eeno school eene vrouw en lô Beigische kinderen als slac'itoffers. Er werd geêne militaire schade aangeric'nt. Officiegis Ocstsnrijkschs bariohtsn WEENEN, 7 Februari. Oostel<jk kplfgstooueel- Aan het Rumeensch front plaatselijke meer levendige gescchutstrijd. Ten noord-oosten van Kirlibaba sloegen wij eenen aanval af van twee vijandelijke kompaniën aan de Beresina werden bij eenen succesvollen voorreld-tocht 2 Russische officieren, 50 mannen en 9 miinwerpers ingebracht. Oostenrijk-Hongaarsche afdeelingen namen dee! aan de onderneming_. It^liaanseh en Zuïd-9asîellik krljgsîsxmee!- Onveranderd. Ooriog ia BELjIE sn FEANKEIJK Fransohe berlohtea. PARIJS, 6 Februari. — Opdenrechter oever van de Maas misluklen twee Duitsche overval-len in het vuur der Franschcn. De eene werd uitpevoerd ten oosten van Louvemoat en de andere in de EpargfS. Bij nacht hebben de Dui schers na eene heftige beschieiing, een Fransche loopgracht overyallen, gelegei r.aar den diik van Parrov od. tfin noirrl-w^stf-n van MENGELWÊRK. — 9 Februari 1917. 120 Voor 'f geid ! — Mijnheer Quengler, gij verrast mij ; hoe toch kunt ge weten dat... Misschien weetik npg meer. Was het niet de schrijver Groban, aan wien gij het meisje gegeven hebt? — Ik va! uit de wolken ! — Wacht nog een oogenblik, Pietri, ik zal u ook den naam van uwei traaien be-gunstiger en handelsvriend noemen — Eilaas ! wat heb ik gedaan !... — 't Is te hopen, dat ge iets evengoed zult gedaan hebben, als toen ge het kind tegen dea moordlust van eenen hebzuchti-, gen dief beschermd hebt. De eed, dien gé den zoogenaaiAden graaf VVartberg gedaan hebf, heeft volstrekt geene verbindende kracht. Ilunecker zat stil van ve. bazing. — Mijnheerde advokaat ! riep hij einde-lijlc, gij zijt met den duivel ia verband. — Dan is het in aile geval een rechtscha* pen duivel, want ik heb de eeriijkste be-doelingen, om het onrecht, het meisje %n hare b!oedverwantenaangedaan,weder goèd te maken. Wij, advokaten, steken oveipl ODzen neus in... dat weet ge immers wel. ■TitiOf Vrîjdaa ® Fearua hît bosch. Eéne Duitîchs afdeeling dis tôt bij de eerste Fransche liaic was geraakt werd er oomiideliijk door een tegenaaaval van de Frân-schen verdreven. In de strcek van Ancrevillers hebben de Franschen eeae Duitsche patroelje gevarigen genomen. In den Eizas, ten Noord-WeSten van Altk'rch. zijn de Fransche verkenners, na eene geschutvoorbereiding op drie verschillehde plaatssn bianen de Duitsche stallingen gadron-gen. Na de werken van dtn vijand vernietigd te hebben, zijn de Fr.tnschen, zinder verliezen voor hen, teru?gekeerd. Op het overige ge-deplt'-van het front was het rustig tijdens den nacht. rJAi<IJS, 6 Februari (avondbericht). —Tijdens den dag hevig artillerie'gevecht in Balgie en dea sektor van het kanaal van Passch'èndaele.op den rechtcr iêaasoever, tusschea Louvemont en de Chambrettes. alsoslc in Lorreinen ia de streek van ErriberménU-Seillon. In Eparges hebben onze b*tferi;en doe'treffcnd vernielingsvuur uit ne voir d op de vijandelijke mriohtingen. Geene beîan^njke çebeurtenis te melden op het overise van het front. E-sî^elaoli bsrioht : LONDEN, 6 Februari. — Gisteren avond en heden hebben wij aan het Soinmefront drie posinjen v.vp den vijjnd, om binnen onza liuie te koinen, afgeslagen. Wij maakten eenige ge-vangenen.Ten Neord-Gosten van Guedecourt hebbîa wij in den &fr®lo3pen caclit met volled4g succès een plaatselijke operatie uitgevoerd.Wij hebben ongeveer 450 me'.er.i loopgracht bezst ea éên machiengeweer en 70 man in handen gekregen, on der welke twee officieren. In dea lo.op van den nacht sloegen wij twee tegenaanv-aîlen af. Gistersn sloejen wij in de buurt vaa Boa-chavfsiss. Pys en Graticourt op drie liûies in de Duitsche Unies door. Ten Oosten van Beaucouit hebben de Duit-schers de la*tste 24 uren zonder succès vier tegenaanvallen uitgevoerd op ons nieuw front dat wij op cktae jnmtea hebben geconsolidaard. Als gevolg van ons doordringen in de Duitsche — Hoor, doe wat ge wilt, maar beloof mij dat mijne babelzucht geene kwade ge-volgen zal hebbea. — Niet de minste ; hoogstens zal de over-vloedigc bron, waaruit gij tôt hiertoe uwe inkomstea hebt geput, eerlang opgedroogd zijn, daar de bankier Siegwart, zooals uwe lieve graaf tegenvvoordig heet, niet meer in staat zal zijn de hem vroeger bewezen diensten zoo vorstelijk te beloonen. — Waarachtig ! ge weet ailes, riep Hunec-ker met grappige ergernis.Tegen zalk eenen policieman is niets te beginnen. Wat overi-gens de bswuste bron betreft, van mijnent wege ma« zij ophouden te vloeien. De foituin is mij niet geheel en al ongun-stig gewoest. Eehige goed gesiaagde han* de!sondert»«mingen in het oosten hebben mij eene fraaie winst opgeleverd... als het met Siegwart roor goed een einde neemt, zal ik er niet bij zonder over treuren, —• Tap ! dan zijn wij bet volkomsn eens ! riep Quengler, zijnen ouden vriend de hand schuddende. De twee rrienden droaken op elkanders gezoadheid en gingen nog eene poos voort met hua ge?prek. Ondertusschen was een kleine dikke heer degelagkamer binaenge-komen. Hij ging regelrecht naar Quengler, en drukte hem de hand. De advokaat stelde !»i 1M7. . Pfjjs $ cenliemei! linie en de tegenaanvallen der Daitschers, hebben wij nog 39 maa gevaagen genomen, o. w. een officier. Gisterinorgen bereikte ten Noordossten vaa Vermelleî een Duifsche afdeeling onze linies, maar zij werd er Ônïhiddellijk weer uitgejaagd. Vanochtcnd l'etsh de Duitschers tegenover La Bassée eea myîi ontploffen. In den loop van luchtgevschten hebben wij gisteren drie Duitsche vliegtui|en vernietigd en zîs andere met aveiij tôt lincj^h gedwongen. Eea van onze vlieîtuigca iS niet téruggekeerd. RUSSISCa-BïïirSOHE 00EL0S Rassisch gevechtslerrein. ST-PETERSBURG, 6 Februari. — Na een forsche vuûrroorbereiding heeft de vijand onze troepsn fen V/esten het dorp Wolia Sadoika, 15 werst Zuidelijk van Kisselin aangevallè», maar ons vuur deed hem naar de loapgrachten afdeinzen. Ons vuur heeft pogingen van den viiand, om onze schansên ten Zuidyvesten vaa Brody to naderen, tôt staan gebracat. Roemeensch geoeclilslerrein. Vuurwisseling. Gdsfônrijksch-itafiaansoh 3 oorlog Staliaansob berioht. ROME, 6 Februari. — Langs 't hee>. front de gewone vuurwisseling, 't hevigst op het Karst-plateau.Gisteren nacht en gisteren overdag hebben vijandelijke afdeelingen, onder dekking van duisternis of dichten mist, overvallen beproefd tegen onze voorste stellingen aan de Rtp Ponale (Garda), in het Travignolo-dal (Avisio), bij Cola Bocche (San Pellegrino dal), Palliova (Midden-Isonzo) en in den omtrek van Sober (ten Zuid-oosten van Gôrz). Overal is de vijand met ge-voelige verliezen terug?eslagen en heefc eenige gevangenen in onze handen gelaten. de beide lieeren aan elkander voor. Pietri, mijn huisgenoot en vriend, mijnheer Mo^es Hirsch. De twee heeren stonden op en schudden elkander de hand, natuurlijk keken zij elkander hierbij iets scherper in de oogeti. Quexaglér maakte dadelijk aan Htrsch tekend wat hij zooeven van Pietri te weten was gekomsn. Na nog eenige oogsnblikketi gesproken te hebbên ovsr het lot dat Siegwart te wachten stond, ledigden de drie heeren Iguane glazen, verlieten te zamen het koffiehuis eà gingen naar het Hôtel de Russie. V. Van koortshitte gloeiend, tegelijk echter van koude fillend, had Cornelie haar rijtuig verlaten en was opopgemerkt door de dienst bodea, de trap op naar hare vertrekken geijid. In de voorkamer ontmoette haar de kamerier. — Ik wil alleen zijn, Lisette 1 geen mensh mag wij storen, riep zij buiten adem. — Wat deert u, me vrouw. Gij zijt gansch verhit. — Ik gevoel mij zeer ongesteld ea zal to bed gaan. — Wil ik liever qm den dokter zenden ? — Neen, hij kan mij toch niet helpen. Ik behoef niets andei s dan rust.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods