De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

864 0
24 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 October. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 27 September 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wh2d798t7k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I DE GEHTEIflSl » DE LHRDWACHT mmm* i nm m i»iiiiiiihm»iij IÏÏITSCHK BIBICHTBI uvllaunti BEtaïua vùïs hct Groot Hs@îdkwaï tisp SwseûoBuIteîIifesrloht van 21 Oktober. BERLIJN, 21 Oktober (a\'ondbericht), — In Vlaanderen levendig artilleriebedrijvigheiJ. Noord-Westelijk van Soissons sterk artillerie-cevecht. Het eilang Dagoe is vo'ledig in ons bezit. In Macedonië Un Wésten van liât Ochrida-feeer en ten Noord-Ooeteo van Monastir voor ocs gunstige plaatselijka gevechten. Earsta Datts-sh bsrloht, BERLIJN, 22 Oktober. Westellfk krSfastoenaeî. Ltfferfront v.m vilelmaartehalk kroonprins Rappreeht oan Beitren In Vlaanderen zwol gisteren van het Hout-hulâtcr-woud tôt aan het kanaal Komeu-Iepercn het voorgeveeht vreder tôt groote hevigheid aan en steeg meerm?als tôt hevig tro.nmelvuur. Ïïeden vroeg vrerden, tôt dehi'rtoesungekorciïn berichten, tusschen Draaibank en Poelkapsile Fransche-Engelsche sanvailen aingezet. I Zagergroep Bats den Duitschen Kroonprins. Lie artiiicriaslag 'usschen Let Ailette-terrein en Braye werd onder sterk-n inzet van alia gevechtsmiddelen orerdag en slechis met weinig russcheîipoozan ook çedurende den nacht wsder çoortgezet. In den middtnsektor van de Chemin des Dames was bijzoïider bij Ceruy het vuur tijdelijk zeer hevig. Ook in Champagne en aan den Maas was de gevechtsbedrijvigheid ver-jlerkf. Tvsaalf vijandelijke. vliegtuigen en een festbelballon werden gisteten netrgeschoten. ©ostelijk krîfgstooiiee!. Het gansche eiiand Dago is ia ons bezit. Mfer âan 1200 gevangenen en eenige .kanonnin wer- MENGELWSRK. — 24 Oktober 19X7. 39 .t m mwAuuwmtn*—hctuu»1 den ingebracht ; groote voorraden werdeo buit* gemaakt. In negen dagen tyds voerden leger en vloct die operaties over zee gemeonzaam door, die Oesftl, Moan, Dago, de sleutels deroostelijko Baltische zee in Duitsche handen brachten. Een nieuw bewijj werd geleverd van de stag-vaardigheid oazer legers en onaer vloot. Hun samenvverken ma.? hier ook voorbeellig go-noemd worden. ÏKaosâonlgok fronî. In het Skumbi-cîaiontnamen onze en d# ver-bondene troepen de Frsnschen in eenen aanval eenige hoogtsstellingen en behielden ze trots 6terke tegenaînvallen. Aaa de baxn Monss ir-Re'na mislukten san-hojdende vijandelijke aanvallen. Het vuurgc-vfccht b'eef £t°.rk hier eu in breeda sektoren op de beide Waràar-oevers. Tweeds Baltsoh berioàt BERLIJN, 22 Oktober. — De morgend-aan* vallen in Vlaande*e;r zijn, met ui zonifring eene" geringa terreuwinst van den vijand bij Veldhoek(ten Noord-nvanLaigemaik) mislukt. Ook asn do bian Mesnen-ljpe en zikta een sterke Engelsche aanval volkotnen inee s. Ten Noord-Ooiten van Soissons is de ceschutstrijd, na esne k'.eiue vsrUauwin^ opaieuvv tôt voile hoogte Rester en. Do totale bui; op Oessl, Dagi en Moon beloopt tôt meer dan 20,000 geyaiigenen en mecr als 100 kanonn;n, e eaals ta'rijk krygsrnateriaa'. Offislesia Oastsnrijksohs bsriehtesi WEENEN, 22 Oktober. O^sîsl'ik kriJasiaane»! Geene pebeurtenissen. I î »! i ia us 3}» k?i|g Iroon s si. Aau beide zijdsn van de baan van den Ralla-bergoas, in het Pel'ogriaodal en in de Marmala'a- RC* ' I M I PWIWi 'H l'I ■> III I II I II II !■ ■ sireek werd de gevech'shandeling levendiger. Aan den Monte Sief gelukte het, een vijandelijk s'eunpunt in de lucht te doen vliegen. i Terzelfdert jd drong^en stormtroepen die aan-vielea in h-?t Cordeyolôdal, vooruit tôt in da tweeda vijandslijka lijn, brachten den tegen-i stander zwave verliezea toe en keerden terug mat eenige gevan^enea naar hun uitgatigspunt. Zuii-0>stolUk krljjisiosnsel. i j Efln aanval door Duitsche en Oosfenrijk-Hon-gaarîche troepen uitçevoerd aan den Weste-lijken Skumbi-oever, bracht onsia het bezit vaa e .hige FraoscUe steltingon. ) TER ZEE. , Dea 18 Oktober on ïernamen deeien onzer : llc'n'e zees'rijdkrachten, aangjvoerd door den kriiiser « Helgoiand » boclit in de Zuidelijke j Adriatische zae, met hec doel vijandelijke trans-a porten te vemielcn ; tr werden evenvvel geene vijandelijke schepen gszien, hoewel onze fiot-g tiije zich langen tijd m de buurt der Italiaansche kùst ophield. De aanvalien van vijandelijke (. vliegers en van cenen onderzeeër tegen onta 0 eanheden op 19 Oktober, blevcn zonder uit w«rksel. i pEen Iu™dansch vliegtuîg ward in brand ge-j s«hoten en viel ta pletter. Onza Vlisgerstrospen biwierpsii met goed gevolg de ver buiten zicht vdiwijdsrde en overmachtige I'aliaanscha zee-sîrijdkrachteii, waarbij eenen Italiaanschea destroyer door eene bom die diclitbij 't vaartuig catplofte be^chadigd werd. Onze zeesîrijdkrach-î- tinen vliegers zija voltailu en onbe.chadigd i- tertig?ekeer J. fiESeSONOEI EERi Eenigszins verwonderd keek de2e naar d« gravin, wier onverwachle verscliijriing op deze pîaats hem schier onverklaaibaar was, — Sta mij toe u op uw eigea bodem wel ltora te heeten ! riep zij reeds van verre er zoo vroojijk en uitgelaten, dat hij terstond deuzelfden toon aansiaa. de, er op iie Volgen : — Ik acht mij gelukkig, dat de hemelsche feeën hier verwijien, en beautwoo.d hoogii eerbiedig uwe blijde begioeting. ^ Richaid neeg zich over de sierîijke hand die vertrouv/elijk naar hem werd uitgestrekt — Toen gij in de residentie onlangs aar fôij v/eidt voorgesteld, kon ik zeker nie denken, dat onze eerstvolgende ontmoetin§ op uw vaderlijk goed zou plaats hebben toch ben il: er zeer verheugd over, wan mijn i eef Caro!ath-Wolfe?fg en uw geachts bioeder, mijnheer de studio-us, hebben mij om eetien gekwetsten paaidenpoot, smade-lijk in den steek gelaten. — Hoe is dat moge ijk, ik zal dadelijk... — Niets daarvan, beste Wedding, b!ij rustig in den zadel. Ik kan mij in mijr lijkosfuum toch niet aan uw waarde fami!» vooistellen. — Zoudt ge ons huis dan niet ten minst( de eei willen bewijzen onder de veraade pîaats te nemen ? Vergeef 't mijn jongei: bioeder, dat bij niet zeer hoffe ijk de gast-vrijheid heeft bjoefeiid : hij is nog gehee! ' onervaren in dergeiijke dingen, omdat hij meestal bij zijn boeken zit, vooral daar hij schier opzetîelijk elk gezelschap ea iedere I feestelijkheid vermijdt. — Zoo ! Ik ben meer dan verbaasd. Die : knappe jongen ! Hebt gij geen zuzters? Ik ) bedoel : dat prachtige s!ot moest er fraaier . en aantrekkelijker uitzien, iudlen daarginds bij vootbeeld eenige vroolijke meisjesge-i slalten zaten en haar zilverhelder gelach , deden weerklinken 1 t — Zeer juist, jonge dame ! Ik bezit ook werkelijk een zuster, een aardig klein î meisje van bekoorlijke aanvalligheid. George t en ikzijn dol op haar, en toch hebben wij haar sinds bij na zes jaar niet gezien, ondauks , onze wederziidsche wenschen. , De rijksgravia Sturm rukte vertoornd aan i den teugel van haar rijdier. Ziet gij wel, t dus eene zuster !, mijn voorgevoa! heeft mij î: niet bedrogen. In elk ge?al een meer dau ; jijke erfgename ! En luid vervolgde zij haar t gedachtengang : 3 — En waarom hebt gij haar dan niet , weergezien? — Ik weet het zelf niet. Ik weet althans geea reden op te gevenjhe? îigt aan onze mima ; zij wenscht dringejid, dat wij oaza E lieveling eerst dan weerzien, wanneer zij 1 volwassen is. Zij telt thans zsstien jaren. î — Merkwaardig, ik zou bijkaas zeggen, zoo het geoorloofd is : grappig ! s — Onwillekeurig knikte Richard met het i hoofd. i — Uwemoederis dus eene eigenaardige Viouw ? vroeg de gravin met zekere s!uw-l heid. j — Niet zoo, a'ss u dit wellicht meent. j Traîna is met de beste inzichten bezieid ea ; zdu voor het welzijn en het geluk van hare k:pderen ailes wilien doen. s '—Goed! Gravin Sturm knikte nu eveneens c met he^hoofd. r — Daar komt de prins. Wij zien elkaar s gijidureude mijn bezoek daarginds op Wol-- ic-gg toch meermalen, niet waar ? voegde i zij er ras bij. — Als de gravin veroorlooft. : — Ik veroorloof het niet alleen, ik zou het i zeîfs gaatne zien. De betoovereade meisje> ; stsm was tôt een zacht fluisteren gedaald. j Z:j stak hem voor de tweeds maal haie 3 sianke hand toe. — Beschik over mij ! kwam het even ras i o'er zijn lippen. — Beschikkea ? Foei, hoe leelijk ! Neen, j gaarne, zeer gaarne moet gs bij oas komen. i Vërgeet niet, dat ik u steedi met zeer groote : vieugde verwacht. Alain ! riep zij nu opeens Alain, ik heb een lieven gast bij oas uitge-t néodigd. Wilt ge zoo goed zijn uw persooa- lii'ke uitaoodiging daat bij te voegen ? ; De prins, die in Gîorge's gezelàchap van • de veestallen terugkeerde, boog ridderlijk, i — Ik heb op ee t zoo beminnelijke wijze dé eer geiiad met u liedeu kennis te makeu, dat ik morgeu nog eeus zal terugkomen, en ikhoopalsdib het geluk te hebben aan mevrouw uv/ moeder voorgesteld te worden. t I.ltusschen begroet ik u als regiments-kameraad ; gij d.raagtmijn uniform, naar ik : z e, en ik reken op vaste vriendschap, wanneer ik eerstdaags weer in dieast treed, gelijkhet mijn voornemen is. Ds ooriog in het Oaslen. lursaoîi aerlcht. KONSTANTINOPEL, 21 Oktober,ambtelijk bericht van 20 Oktober : Sinaï-front : De vijand heeft esne verkenningB-onderne-ming uitgevoîrd tei'en Bir-ct-So3a, dat bestond uit eene afdeelini vatt meer dau 20 ruiterij-eskaders, alsook artillerie en automobielea. Op 18 Oktober trok rijand zich terug. Dialairo.it : Artilleriegevecht tusschsn Engelschen ea onze voorpo5ten. Psrzisoh front. In de streek van Serdascht hebben wij een aanval.oadern smen door eeu Russisch escadron en eene kompagnie, afgeslagen. Aan de overige ironten geene meidenswaardigj gebeurtenisSoa. ; KONSTANTINOPEL, 22 O-itober. (Ambtelijk bericht vaa 21 Oktober. Hauïtasnsfront : . In de rechtervleugel-sektor poogden twee . Russische kompagnies een handgreep op onze j voorpostea, dat echter door oas vuur misiukte. aan de overige froatea geene meldenswaar jige gebeurteniasen. Zwarta Zee : i Een onser duikbootan heeft ten Oosten vaa de t Zwarte Zee eenRuss:sche stoomboot van 300 ton geladen met munitia en een zeilschip vaa lOOton 1 in den «rond geboord en beschoot de Russische ; kustplaats Suapfe. : BulgaarsiGÎi barloht. SOFIA, 22 Okt.— Ambtelijk bericlit v. 21 Okt. | Eiao3d.onis.jh front Op vele piaatsenvan het front flakkerde da arti.lariebedrijvigheid op.Zij steeg tôt bijzoudere i hevigheid te Westen Bisolia, ten Zuiden Huma, i alsook tussçhea het Wardar- en Doiranmeer. In de uiterste sektor giag het geschutruur tôt i trommelvuur over. Eene beweging in de vijaa-delijke schansloopgrachten ten Wesien Bilelia, werd door ons vuur onderdrukt. Bsbrudsalîaîtoat. Bij Tulcai vuurbedrijvigheid. Eene cieuv/e ' pogmg eensr vijandelijke verkennersafdealing, om met talrijke baoten den rtchter Donau-oever bij het dorp Ferle:sch le naderen, werd ver-t ijdeld. ; Ooriog is Bslgis ea in Frankrijk. 3 Franaoh berioht. PARIJS, 21 Oktober. — Op hat Aisne-front 3 hef ige arlilieriestrijd gedurende den nacht. Onze batterijen deden een ammunitiedepot ont-> ploffen. Patroeljebotslngen in de streek van Laffaux ; wij namen gevangenen. î Twee vijandelijke raids ten Westen van Cor-s nilietberg, op de beide Maasoe-ters en in den sektor van Chapelotte bleven zonder gevolff. De vijand liet gevangenen in onze handen. Verder ovêral kilme nacht. PARIJS, 21 Oktober. — Avondbericht. — Overdag niets le melden, behalve eenen som-wijlen levendigen geschutstrijd cp verscheidene e punten van het Aisnefroct, vcornamelijk ia de « streek van Ail.es-Cerny. n Voigens nieuwe mededeslingen bereikte de n raid nabij Bezonvaux waarvan sprake ia ons t. morgend bericht, den omvantr van eenen sterken aaival. Na hsvjgen strijd wierpen onze troepea v den vijand terug en bleven meester van hunn» etellingen. Den avond van Î1 Oktober w.erpen î» vijandelijke vliegtuigen ongeveer 60 bommen op de streek van Duinkerke ; men meldt geene bar* ger.ijke slachto£eri. t: M». 253 laap. C'.Ba S»*ae7«, Ketelvest.lC DE KLEIME PATH1QT Woenslag g l Oktober 1917. Prifa s centiemcn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods