De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1405 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pr7mp5012s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 89e la a s*. Nukî. 84 ■4 G.Ba Graeve, ItetelvesMi 02 KLEINfi PATiflll S —mil iiiart»»«gwBK'*j»qaqiw» mmtun Zaïtdaj 5 en rtaaaaaa » *prn lin. rajj a c situâmes r^wmBBsumseatmuKtœmBœç0!)mBmi Blficiëela Duitscha b@rIohtan Verordening Tuorâoalas voor bat alaolitan van boa-âan ®a veckoop van liet trlassob aaa a» burgerlijko bovolkiag. Art. 1. — Aan de stad Geat wordt hare aaa-Traag tôt oprichtin? vaa eeno hondenslachtenj toeges'aan. Da volgende voorschriftan moeten liauwkeurig gevolgd worden. Art. 2. — De te slachten honden, waarvan het Tleesch voor de burgcrlijke. bevolking dianen «al, me eten gezond en vrij van aile ziekta zijn. Het slachten der honden mag alleen in net Stedelijk siachthuis, in eeno bijzondere hal, jplaats hebben. Hondenvlf esch, dat door den Veearts onbruikbaar verkl?ard wordf, moet aan-ïtonds aan de militaire vilderij, Nijverheids-îaan, 117, afgeleverd wordea. Art. 3. — In do landelijka gemeeaten der Kommandantuur is hat slachten van honden rerboden. Art. 4. — Het rleesch mag alleen in de door de stad Gent aangewezen verkooplokaien ver-kocht worden. Deze moeten het opschrift « Hondenslachterij » dragen. Art. 5. — Het is verboden artikelen te nuken, die bestemdzijn om bewaard te worden, zooa's Î'orst van hondenvîeascn, hondenbloed en ai val an geslachte honden. Art. 6. — Ieiere hondensîachter moet in zijn Winkel een kl .ntenboek houden. waaria ieier tnaal nauwkeurig de kcopers, de gekoch'e hoo-ïeelheid en de dagyan verkoop rnoetea aange-feekend worden. Hij mag niet maer daa 1 kilo wekelijks pergezin verkoopen. Art. 7. — De verkoop van hondsnv!e°sch aan «ersocea die tôt het Duitscha leger behooreo, ilsook aaa houders vaa ho'els en eïthuizéa i» ♦erboden. Ait. 8. — De inaximum-prijs roor geslacht londenvleesch bedraagt 2 frank per kilo. Art, 9. — Aile hondenvel'en zijn volgens de Werordening van den Opperbevelhabber van 4 Februari 1917 (Veroideniagsblad voar het Etappengebied van het 4® ieger, blz. 532-534) in beslag genomen en moeten tegen betaling afga-leverd worden aan de « Hâute-Samrnalstella », Gent, Keizer Karelstraat, 10, of aan ds opkoo-bers schriftelijk door de « Etappen-Inspek^ioa (Wirtschaftsausschuss) » aangewezen. ArtlO. — Bloed en andere afval moeten door 4e hondenslachterij afgeleverd worden bij de militaire vilderij, Nijverheidslaan, 117. Art. 11. — De contrôle over aile hondenslach-îerijen wordt door eenen door de stad Geat aan-fewezen veearts uitgeoafead. Art. lî. — Voor het slachten van honden ïnoet in het slachthuis 50 centiemen par stuk ua'aald worden. Art. 13. — Overtredingen te;en bepa'ingen* tan deze verordening worden, voor zoover niet Tolgens an-'ere verordeningen hoogere strafiea toepasselijk zijn (§ 9), bestraft met boe'.e tôt 1000 Mark en gevangeais tôt 3 maanden ofwel net eene dezer straffen. De voorwerpen, die het onderwerp der over-«redingzijn, wordea verbeurd verklaatd. Bevoegd zijn de Duitsche militaire recht-•anken en de militaire overheden. Genf, 3 April 1917. De Etappen-Kommandant. von WICK, Oberstleutnant. PÂSCHEN- V Ket- blijde «Alléluia» weergalmt in onze Kerken. De Zaligma'rer, die gestorvsn was aan het Krui<i, is verrezen. « Verrezen » zoo&Is Hij h«t voorzegd had ! Pasoh'-n is de grootste ieestdag der H. Kerk. Het Ps.aschfeest overtreft het Kerstfeest, omdat op do Verrijzeni9 ran Kristus, de echt* heid van het Kristen Geloof berust. De Zaligmaker had binst zijn leven voorzegd dat Hij na zijp.en dood, door eigen îaacht, weer uithet ■ raf zou opstaan — verrijzen. De Joden wisten dat en toen de Zaligmaker *an het kruis gestorven was en door Jozof vau Arithmathea en Nicodemus begravea was in een nieuw steenta giaf, plaatsten de Joden met toe-lating van Pi'a tus, waclitea aan het giaf. Want, zegden zij, deze verleider heeft gezogd, dat hij na drie dagan zou verrijzen. En hat zou kunnsn gebeuren dat zijae dlscipe-len 's nachts hetlijk uit het graf komen weg* nemea en dan zeggea, dat Hij verrezon is. Aldus zou hot laatsta bedrog nog erger zijn daa het eers'e. Er werden dus wachten gepîaatst en het graf, dat door eensn zwarea Stcen gsslotea was, werd verze^eli. Zoo wilde men beleiten dat de Apostelen en discipelen het lijk van Jesu3 uit het graf zouden halen, om daaraa het geracht te ver:preiden dat Hij verrezen was. Doch de maatregelen der manschen vcrmoçh-ten nlets tegen ds AlmaSht van God. Den Zondag tosn de Heiliga vrouwen z'ch naar het graf des Zaligma'hers bagav^n met.het inzicht nog een» hetlijk te balsamen, stolden zij elkander de vraag, wio voor hea den zwarsn steen zou verwijderea, welko den ingang van het graf afs'.oot. Toea zij echter bij het graf kwamen, zigen zij den Engel, die dea steen verwijderd had, en haar zogde, dat Jezus verrezen w<*s en haar tôt bewijs het linnen tooade ia hptwolk het lichaam van den Zaligmaker was gewikkeld geweest. Doar zijne verrijzenis hesft de Zilig;na'<er zijne Almicht en dus zij*:e Gadheid bsvestlgd. Aan zijne Apostelen en zij no Discipelen haeft hij door zijne Verrijz'ïnis bewezen dat hua Me^.ster waarlijk de Zoon Gids was; ea aan-getoa'id dat zij niet ten onrechte hun vertrou-wen in Hem ge»'eld hadden en ia de toekomst niet zorider reden en te vargeefsop Hem nioch-ten vertrouwen. De gebeurtenissen hsbben hun vertrouwen ten voilegerechtvaard'gd. Hoaderdea en daizsa-deakw.îmenhutinewoordenaaahooren en geloof den in Jesus-Kristus. De feestdag der Venijzenis — Pasch n — is da grootste -ler kristçne ieestdagen, omdat de Verrijzenis het onwearlcgbaar bewij3 levert van de Go Idelijkheid van dan S'ichter der H. Kerk en r.m de Goidaiijkheid van hare leering. Niet t n onreente Jaat de H. Kerk ho': blijde « a'ioluia » weergaltnîn in hare tempels. Het wîergalme ook in onze harten I Wij ook mogen en moeten of> dezen dag onze vreugde lit en blijken omdat wij het onscha'baar geluk hebben het Kri3teue Gsloaf te kunnea beîijdon. De Kerk b'geert dat wij dezeti fesstdag met grootersn luister vieren dan andero feertiagen, daar zij o;is verplicht omirent Pajclien tôt dî H. Tafel te naderen. Zij wil dat wij ons geweten au:ver«n van alla smetten, om waardiglijk aan te zitten aan het geesirelijk gastmaal, op hetwelk de Zaligmaker ons zijn eigen vleescn en blosd tôt zie'espijs aanbledt. Zij wil dat ook wij verrijzen tôt een niouw leven ; dat wij het pad der zoade varlaten oui dat der deagd te bawandelen, opdat wij met aile oprechtheid des herten zouden kunnen mede-zingen : Alléluia ! Hij, die ons den weg tôt den Hemel is komen aauioonen is verrezen, zooals hij gezegd heeft. — Hij is de Zaligmaker, da God oa het loon rsn het GoeJe. Alléluia 1 Smtcsha fetîMtea ¥«« Grsot S«rst9 Baitsîh bsrïoht. BÈRLIJN, 6 ApriL Wcsteîijk Kr!]gsbanael. Het geschutgevecht op het Artoisfroat is in de jongste da;en beduidend vinni^er gewordeo. In 't bijzonder vaa aan de Ancre tôt don zuide-liiken oever van de Scarpe was gisteren, bij wijl hevig vuur van aile kaliber op onze stellingea gsricht. Meermiats aanvallende Engelsche ve'r-keaningsafdeelingen werden door ûnzo loop-grachtbezotiing terugs'eslagen. Ook op h t. Aisnefront kwam het in aanslui-tia.i met onze gisteren gemelde, in de* voor-zienea oinvang ten voila gelukte oaderneming bij Sapigneul, ten Noorden v^n Reims tôt heftige vuurgevechten. Wij hebben 15 officierea en 827 man gevangen genomen en 4 raachiene-geweren, 10 mijnwerpersen veel ammunilie buit-gemialct. Een Fransche tegenaanval tuaschen Sapigneul en La Neuville werd afgeslagen. Op dea VV-s'e'ijken oever van de ivîaas zwol, in ae middaguren, het gcschutvuur voorbij-gaand aan. Btj helder wedsr kwam het bij dag en des nachts tôt zear vinnige verkennois- en aanvals-bedrijvigheid van onze vliegersdi9 tairijke lucht-i-Çerec'itea loverden. Een tôt bij Douai geraakt Engelsch eskader van 4 vliegtu'gen werd door onz: vliegers aangerallen en vsrnietigd. Da 4 vliegtuigen liggen achter onte liaiss. Opper-luitenant Vrijheer ron Richthofen hesft Btj dit luchtgevecht 2 vliegtuigen, hst één zijn 35« en het ander zijn 36®, neergeschoten. Baitendiea verloor da vijand 8 vliegtuigen in luchtgevecht ; twee van deze werden van bsnedea neerga-schoten ; 3 onzer vliegtuigen worden vermist. Ô5St3lik krl|igsî-331t39l. Legerfront van générant oeldmaarschalk prîns Leopold van Beieren : Bszuiden Riga, bij Illoakst, Toboly, aaa de Z'o'a Lipa, eve ials bezuiden Stanislau zette de Russlscne artillerie aanzienlijke hoeveelheden aaamuaitie in werking tegen onze stellingea. E^n aanval van de Riusen, na m jnontp'.offing tegen da hoogte Popichlicha ten Zuid-Westaa van Brzezany ondernornen, mislukte. Bij de vermeestering vaa hst Russlscha bruggehoofd van Pjpich'.icha aau de Stochpd op 3 April, vielen ia onze handan 130 officierea, maer dan 9503 man, 15 kanonnea en ongeveer 150 machiengewaran en mijnwerpers erenals oorlogsaiateriaal van allen aard. Lester front van gener.-ovemte aarish. Jotef Niels nieuws. Legerccro p van gtn. oeldm. non Mackensen De toestand is onverandord. SKacsilonlaoh fkrsat: In de Oostelijka helft van de Cerna-bocht nam hst geschutvuur tijdelijk toe. In het Wardar-dal werien door het warpen van bommen door onze vliegers groote opslagplaatsaa van raunitie tôt ontploffi îg gebracht. Officiaela Ooâîanrijkschd barichisn WEENEN, 6 April. 0}$teli]k krligstoaaeel. Bij de verovering van het bruggenhoofe Tobolij aan d« StochocU eergistor gemeld, namen wij 130 Russischa officieren en meer ali 9500 mannen gevangen. Er werden 15 kanonnen^ ongeveer 150 machiengeweren en mijnenwerpsra en eene groote hoeveelheid krijgsmate;i&i| buitgemaakt. Gister dikwijls levendige gesckut* strija en levendige vliegersbedrijvigheid. Aan hat Oost-Galicische front schoot cet* onzer vliegers een vijandelijk vliegtuig naac benedea. Aan da Narajowka werd eena pogiag der Russen om na het springen eener mijn aâs te rallen, in dekiem gestikt. Italiaanscb en Zuid-Oasîellik krilgstaaaael. Onverauderd. Oorlog la 321,111 su F3AHK3IJ5 . Pran«ah® berîohtaa. PARIJS, 5 ^pril. — Van aan de Somme toi! de Oise nebbîa da Duitschers geen reaktie uit-eèvoerd Op hSt nieawe front, gisteren door ùo FraaSChen veroverd. Gedurendo den nacht: kwamsa.de Franschen ten Noorden van Gauchy en ten Nooi'dea van Moy tôt bij de Duitscha Unies, die zij geducht bezet vonden.Ten Oostea éla ten Wes'en vandâ Somme tusschenpoazendQ geschU'tbedrijvigheid.Gisteren bij het valiez vaa aèn avond hebnsn de Fransche batterijen aaa Duitschen tegenaanval tegengehouden, die op het punt was op het front Laffaux-Margival loa te breken. In dien sf-ktor duurt de geschutstrijd voort. Ten Noord-Westen van Reims heb'oea da Duitschers zoader voordeel voor hen de Fransche liaies tusschen Sapigneul en de Godât* hoeve aangevallen. Eemge afdeelingen Duitschers die vasten voet gekregen hadden in een vooruitgeschoven Fransch loopgrachtgeieelt® werden daar onpiddellijk door-Fransche tegen-aanvallen uitgeworpen. In den Elzas hebben da Fran.schen, in de streek van Ammsrtzviller es», Duitsche troep oader vuur genomen en ver-strooid. Overal el 'ors rustige nacht. Enselsoh berloht. LONDEN, 5 April. — Wij hebben de dorpea Roassoy en Basse-Boulogne na een herig gevecht genomen. Wij maakten twee-en-twintig' gevangenea en vermeesterden drie m a. chien-' geweren. De terugtrekkende vijand varwardà zich in zijn eigen draadveraperringeD en leecî geducht door ons machteDgeweervuur. On«s troepen ruktea verder voort Oostelijk ea Noord-Oostelijk van Me'z-en-Coutura en bsreikten da Westelijke en Zuii-Wcstelijke randan van d« bosschen vaa Gouzeaucourt en Havrincourt.Wij maakten 60 gevangonen en vermeesterden twee mortieien ea vijf machiengeweren. Oostanrijksch-Staliaanscha ooriâ| Itallaansoh berloht. ROME, 5 April. — Gisteren was vooral d» artillerie in touw. Op verschillende punten op het front in Trontino was het vuur tamelijk feu Op he: Julische front voorspoedige bedrijvig-heia van onze patroeljes, die de Wippach bezuiden Racco;;liano overstaken ea acht gevan-genenen meebrach'en. Gisteren avond hebbsn vijandelijke vliegSuigea} bommen geworpen op de kuststreak tusscnei» Grado ea Monfalcone. Eaaige partikuliere huizca warden daardoor besc'aadigd. Ter onverwijlàe welervergelding bombardeerden Italiaanscha watervliegtuigen hst vijandelijk vliegkamp t« Prosecco en de gebouwea van den Oosten-rijkschen Lloyd te Triast. Amerika an Duitschland. Sa batrskklagen dar Varaealsde SÉ&tea' mat OostenrIJk. WEENEN, 6 April. — Volsens de dagbiadaa vernemen, kieeg da Oostenrijksch-Hongaariché Gezant in Washington, Graaf Tarnowski, bave| , dediplomatischabetrekkiageamatdeVereanitd.*^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods