De godsdienstige week van Vlaanderen

601 0
23 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 23 January. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 27 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h98z893505/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WEEK VAN ONDER DE BESCHERM1NG H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootsehaps). à ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N« 59. ITE AD JOSEPH. VLAANDIREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWUS EN STICIIT1NG. 23 JANUARI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,1,0. — Annoncen aan 35 c. den drukiegel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDtN, Uitgf.vers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan siechts emdigeii met 30 April elkjaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGW1JZER. 2o Januari. Zondag, 5de na Drijkoniiigendag. — In het eerste deel van het Evangelie van dezen Zondag, uit het VIII»1" hoofdstuk van den H. Mattheus genomen, wordt ons de genezing van eenen melaatsche voorgesteld : Laat ons tôt nut en onderrichting overdit mirakel van den goddelijken Zaligmaker, de volgende vragen stellen. Ten eerste. Waarom zegde de melaatsche tôt den Zaligmaker: Heer indien gij wilt, gij kunt mij genezen ! Daardoor toont hij zijn geloof in Christus, Dien hij aanziet als den beloofden Verlosser der wereld, Die hem door de kracht zijner godheid de gezondheid kan schenken. Hieruit leeren wij: ons betrouwen stellen op God, die een helper is in aile noodwendigheden ; ailes aan den Goddelijken wil over te laten door deze of dergelijke woorden : Heer, als het U belieft en mij zalig is, geef mij dit... of dat... Ten tweede. Waarom strekte Jésus zijne hand uit, om den melaatsche aan teraken? Kerst en vooral om te toonen dat Hij boven de wet was, die verbood eenen melaatsche aan te raken. om daardoor niet besmet te worden, hetgeen bij Jésus het geval niet kon zijn. Dan ook nog om ons daardoor een voorbeeld van ootmoedigheid en Iiefde te geven, ten opzichte van de arme kranke menschen. Hij wil dat wij van Hem leeren, geene ellendigen of ziekente schuwen, maar wel met de oogen op Jesa> ge.vestigd, die op zich het pak onzer zonden heeft genomen, de arme en zieke menschen altijd met genegenheid en Iiefde bij te staan en te helpen, om zooveel mogelijk hun leed te verzachten en hunne ellenden te heelen. Oh! hoe hard zullen dezen in den laatsten dag des oordeels behandeld worden, die de arme menschen schuwen en de lijdenden _en kranken verstoo<en! Ten derde. Waarom bevool Jésus aan den genezen melaatsche het aan niemand tezeggen? — Om ons te toonen dat wij uit ijdele glorie onze goede werken niet dienen bekend te maken ; alzoo immers verliezen wij den hemelschen loon. Ten vierde. Waarom wordt hij tôt de priesters gezonden ? Ten eerste, om alzoo de wet te onderhouden, die bevool dat elk gezond gewordene melaatsche zich aan de priesters zou gaan toonen, een ofler brengen, en van hen onderzocht en gereinigd zou verklaard worden. Ten tweede, om de priesters, als zij het wonder zouden aanschouwen van deu melaatsche in eens zoo genezen, te overtuigen dat Hij de ware Messias was. Ten derde, om ons te leeren dat wij de priesters altijd om hunne weerdig-heid moeten eeren, alhoewel deze van het joodsche volk niet volgens die weerdigheid leefden. — Feesldag van de II. Familie. (Zie hoofdartikel.) — Ilerinnering van den II. Paulus en den II. Petrus, apostelen. — Paulus, tôt de Iiefde van Jésus bekeerd, gaf zich geheel en gansch ten beste voor den goddelijken Meester; door de prediking van het JÎvangelie en eenen brandenden iever voor de glorie van den Verlosser herstelde hij de kwade voorbeelden van zijn zondig leven ; hij bleef Jésus getrouw tôt den dood toe, en ontving van ilein de kroon der rechtveerdigheid. 26 Januari. Maandag, feestdag vun den II. Polycarpus, paus en martejaar. — De 11. Polycarpus, bisschop van Sinyrna, was een leerling van den H Joannes zelf. Hij had dus meermaals met hem en met vele anderen gesproken, die Jésus gezien hadden, en al wat hij leerde, kwam volmiakt overeen met de woorden van die ooggetuigen des Woords Hij scljreef eenen biief aan de Philippiërs om hen tôt onderlinge Iiefde en tôt baat der kelterij aan te zetten, in 167 brak eene vervolging uit in Smyrna. Polycarpus kon gemakkelijk vluchten; doch hij zeide: « Dat de heilige wil van God geschiede! » en ging hen, die hem opzochten, te gemoet. Hij vroeg hun enkel een uur een/.aamheid en gebruikte het om voor de il. Katholieke Kerk, gansch de wereld door, te bidden. B:j zijne aankoinst in de stad werd hij onverwijld naar het worstelperk gebractit. Het was op goeden Zaterdag en men hoorde cene stem uit den hemel die zeide: « Polycarpus, wees sterk. » De landvoogd eischte van hem, dat hij den Chrislus zou vloeken. « Ach, antwoordde de heilije gnjsaard, ik dien Hem reeds zes en tachtig jaren en nooit heeft Hij mij eenig leed gedaan■ hoe zou ik dan mijnen Koning kunneu vloeken, die mij verlost heeft! » Toen de landvoogd vervolgens dreigde hem levend te verbranden, sprak Polycarpus: a Gij dreigt mij met een vuur, dat spoedig wordt uitgebluscht ; omdat gij het vuur niet kent, dat den goddeloozen wordt bereid. » Op den brandslapel gebonden, bedankte de heilige den lleer met luider steuime; het vuur werd ontstoken, doch de vlammen klommen wiegelend en kronkelend boven het hoofd des martelaars zonder hem te deren, terwijl een welriekende geui zich verspreidde. De heidenen, ziende dat de vlammen niets verinochten, doorstaken den bijna honderdjarigen bisschop, diealdus zijne martelaaiskroon veiwierf. 27 Januari. Dinsuag, feestdag van den II. Joannes Cury-sostojius, bel ij ier, bisschop en kerkleeraar. — Il ij werd om zijne heldhaftigc verdediging der rechten van Gods Kerk uit Con- DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods