De godsdienstige week van Vlaanderen

541 0
13 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 February. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 27 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/df6k06xr5n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GODSDIENSTIGj WEEK VAN ONDER DE BESCHERM1NG H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (iQO dagen Aflaat voor de (edeti des Genootscbaps). ^ ZES-EIV-VEERTIGSTE JAA.R. — M* 42. vi.\\\IH:HI:\ VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCIITlNG. 15 FEBRUARI l«14 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. I 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 35 c. den drukiegel. I Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWJJ2ER. Ih Januari. Zondag van Sexagesima. — De goddeïijke Meester vergelijkt de Ieering van het Evangelie aan een zaad, waarvan de vrucht- of de onvruchtbaarheid afiiangt van den grond, vvaarin het geworpen wordt. De lieerriep de bijzondere aandacht zijner toehoorders op de lessen in die parabel bevat, en gaf er zelf de uitlegging van aan de Apostelen, Immers het woord Godsis eene uitstekende gratie, eene gave, die kostbaar is boven al de schatten der wereldj zij, die ze met dankbaarheid ontvangen, en door hunne edelmoedige medewerking verheerlijken, zullen overvloedige vruchten genieten van zaligheid voor den tijd en de eeuwigheid ; doch groot zal voor Gods oordeel de verant-woordelijkheid zijn van lien, die het woord Gods aanhooren, eu hunne medéwerking weigeren. Zij zelfs die met genegenheid de prediking van het Evangelie aanhooren, worden daarom niet altijd beter; bijgevolg ;al er zelfs voor hen geene verschooning zijn indien zij de lessen der christelijke Ieering niet werkstellig maken, en edelmoedig aile beletsels niet uit den weg ruimen. Na deze gelijkenis voorgesteld te hebben, riep Jésus tôt het volk : « Die ooren heeft om te hooren, dat hij hoore. » De Zalig-raaker wilde aldus de menigte aandachtig maken, en hun ook te kennen geven, dat allen de bijzondere gave van verstand en leerzaamheid, die noodig was om den zin van de gelijkenis te doorgronden, van God niçt ontvangen hadden; terzelfder tijd wekte Jésus allen op, om die gratie te verzoeken van Hem Die het ware licht is. Hieruit moeten wij leeren, nooit de prediking va'n Gods woord te aanhooren, of eene geestelijke overweging te doen, zonder eerst aan den H. Geest licht en hulp gevraagd te hebben, om de voorgestelde waarheden, voor zooveel het de menschelijke krankheid vermag, te verstaan, en ze in on/e welbereide herten te ontvangen. Jésus legde de parabel uit aan de Apostelen, en niet aan de gansche menigte, om redenen aan Zijne Wijsheid alleen bekend. Te dier gelegenheil wekken de HH. Vaders ons op, om den afgrond te erkennen van de rechtveerdige oordeclen Gods over het Joodsche volk, alsook om de onuilsprekelijke bermhertigheid te loven van den Heer, Die van arme visschers Zijne vrienden gemaakt heeft, en hun al de geheiinenissen van Zijn Rijk heeft toevertrouwd. Men kan ook bemerken, dat de Apostelen sedert hunnen roep, hoewel nog niet volmaakt zijnde, toch in goede Men sclirijft in bij A. & V. VANDER SCIIELB1 N, Uitgkvers, Ondeistr., 20 te Gent. — Iîel abonnement kan slechts eindigei met :S0 April elk jaar. gesteltenissen leefden; zij waren geloovig, gehoorzaam, eenvou-dig, en door een onschuldig gevveten in vriendsc>iap met God. Geen wonder dan dat de lleer hun overvloedige gratiën en eene grootere kennis schonk van Zijne Ieering. De Joden integen-deel waren ongeloovig gebleven; zij hadden ciogen, waaniiede zij Christus zagen ; ooren waarmede zij Hem aanhooorden ; doch zij gebruikten hunne oogen niet om den Zaligmaker te kennen en te beminnen, noch hunne ooren, om de waarheid te leeren. Hunne wrijwiilige verblindheid was de oorzaak, dat zij van den lleer niet meer licht ontvingen ; het misbruik der ontvangene genaden maakte hen onweerdig van er rindere te verkrijgen. Mogen wij die schrikverwekkende waarheid wel overwegen, om Gods gratie niet te verstooten, en goedwillig gehoor te geven aan het woord des Heeren! — Herinnering van den II. Ovitn.rx's van Alexandrie, belijder bisschop. — Hij was de heldhaftige verdediger van de Moeder Gods tegen de ketler" ; al zijne schriften bevatlen de belijdenis zijner godsvrucht tôt de H. Maagd : « 0 Maria, spreekt hij in verrukking, wij groeten U als het kostbaarste ju weel van het heelal, als de kroon der maagden, den scepter der katholieke wàarheid, den onvernietbaren tempel der Godlieid ! » — Herinnering van de 1111 Faustikus en Jovita, marlelaren. 16 Fehruari, Maandag, feestdag van de PnARAÏi.DiS, maagd. — Onze voorouders vierden m»»t gvn.>te plechtignèiii hare ged*chtenis, stelden hun vertrouwen in die beschermheilige, en bouwden, te Gent en le Smetlede, kerken te harer eer. Zij was inderdaad een trefFend voorbeeld van christelijke deugden, waarin zij volherdde, totdat zij op negentigjarigen leeftyd tôt liaren hemelschen Bruidegom door eene zalige dood geroepen werd. 17 Februari. Dinsdag, feestdag van den H. Vedastus, belijder, bisschop van Atrecht, patroon van Neder-Ëename. — Hij was het werktuig van Gods genade tôt de bekeering van koning Clovis en van duizenden zijner onderdanen. Te de/er gelegenheid bekraelitigde God den iever en de «eNprekendtieid van ztjnen dienaar met, om ziine voorspraak, iiet ge/iclit aan renen blinde weder te geven Bidden wij ook, opdat de blinddoek der dwaling van de oogen onzer onwetende of verdoolde land-geîiootenzou vallen. 18 Februari. Woensdag, feestdag van den II. Simeon, bisschop, martelaar. — llij was bloedverwajit van den Zaligmaker, en had zoo het geluk gehad van in Jésus gemeenschap te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods