De godsdienstige week van Vlaanderen

195 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 May. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41nz66/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERM1NG H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. U. (100 dagen Aflaat voor de leden des Genootscbaps). ZEVEN-E1V-VEEUTIGSTE JWR - IV' 4 VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. 22 MEI 191 î ITE AD JOSEPH. Dit blad versehijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. | 's jaars en met den post fr. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. j Men schrijft in bij A. & V. YANDER SCHELDFN, Uitgkvers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan sleclits eindiger met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Chris tus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 24 Mei. Zondag in de Octaaf van 0. L. H. tlemelvaart, 6d« na Paschen. — In zijn allerschoonste sermoen na bet laatste avond-maal had de Zaligmaker tôt zijne leerlingen gezegd, hoe de wereld hen haatte omdat zij de wereld verzaakt hadden, en oindat Hij hen tôt Zijne volgelingen verkoren had. De aanhangers der wereld zouden hen vervolgen, gelijk z.ij Hem ten onreclite gebaat en vervolgd hadden. « Doch, voegt Hij erbij, als de Trooster zal « gefeoinen zijn, Dieu ik u van den Vader zenden zal, de Geest « der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van mij » getuigenis geven » oui mijne vijanden te beschamen. « Ook gij » zult van imj getuigenis geven, omdat gij van den beginne met » inij zijt. » Die getuigenis der Aposteien, door het ontvangen van den H. Geest tewege gebracht, zou drievoudig zijn, te weten de getuigenis van hun heilig leven, van hunne prediking en van hunne mirakeleri. Wij zijn ook leerlingen van Christus, door Hem uit de wereld verkoren en met de gaven van de H. Geest begunstigd. Wij moeten Hem ook getuigenis geven. Hem ver-heerlijkende, zoo niet door mirakelen, ten minste door ons deugdzaam leven en door de operibare belijdenis van het Geloof. Na deze troostvolle verzekering eu vurige aanmoediging, voorzegt Christus nog eens hoe de Joden Zijne leerlingen met schande zouden overladen, door hen als heidenen uit de Syna-gogen of "ergadermgen te verbannen, ja zelfs hoe zij hen aïs geloofsver/akers zouden ter dood brengen. Welnu sp bet uur der vervolging zal de herinnering van Christus' voorzeggiug eeii nieuw bewijs zijn Ztjner goddelijke zending en bijgevolg al Zijne ware leerlingen nog standvastiger den goeden strijd doeri strijden. 25 Mei. Maandac, feestdag van den II. Gregorius VII. paus, belijder. — De H. Gregorius VII, of Hildebrand, werd in Toskanen omtrent 1015 geboren. Zijne opvoeding genoot hij te Rome. Daarna begaf hij zich naar Frankrijk en nam het monniks kleed te Cluny. Later kwam hij naar Rome terug en vervuldt menige hooge ambten van vertrouwen bij den H. Stoel. Dru groote plagen heersel ten alsdan in de H. Kerk : de simonie, d« onkuisehheid ondsr de geestelijken en de gewoonte van d( kerkelijke inbezitstellingen uit i«eke handen te ontvangen Gansch zijn leven door, bevocht Gregorius deze drie plagen. Al: legaat van Paus Victor II, hield hij te Lyon een concilie, waar de simonie veroordeeld werd. In 1073 werd hij paus benoemd en riohtte zich onmiddelijk tôt de kerkvoogden van gansch de katholieke wer«Id, hen bezwerende liever het leven te verliezen dan de wetten Gods aan den wil der vorsten prijs te geven. Rome stond in oproer door de ecrzucht der familie Senci. Door Gregorins in den ban geslagen, namen zij hunne wraak onder de plectitigheid van Kerstnacht ; zij sloegen de handen op den H. V»der, brachten hem wonden toe en wierpen hem in de gevangenis. Maar 's anderendaags werd de paus door het volk verlost.. Daarop volgde een lange strijd van Gregorius tegen den duitschen keizer Hendrik IV. De/e vorst, na in simonie hervallen te zijn, wilde zelf den paus afzetten. Maar in de» kerkelijken ban geslagen, zag hij zijne onderdanen tegen hem opstaan, zoo dat hij dan de absolutie van Gregorius te Canossa verzocht. Doch hij volhardde niet in dezen weg. Hij verwekte eenen tegenpaus en belt'gerde Gregorius in zijn kasteel van S. Angelo. De bejsarde opperpriester werd verplicht te vluchten en stierf in balling-schap. A D. 1083. (I) — Herinnering van den H. Urbanus, pau», martelaar. 26 Mei. Dinsdac, feestdag van den H. Phieippus IVerius, belijdei — Een vijfjarig kind zijnde werd hij door elkeen bet goed Philipkeu genaamd, oui zijne volkomene gehoorzaamheid eu allerdiepstcn eerbied jegens zijne ouders. Hij za» immers in hen zijne grootste weldoeners naast God, en de plaatsvervan-gers van den hemelsehen Vader, VViens oneindige goedheid hij op den schoot zijner moeder had leeren kennen en schatten. Gelukkige huisgezinnen waar de wederzijdsche liefde gevoed wordt door de zuivere liefde Gods! — Herinnering van den II. Eleuxherius, paus, martelaar. il Mai. Woensdag, feestdag van de II. Beda, belijder, berkleeraar. — Niets scurikte herri zaozeer af als de ledigheid, daarom ging hij onmiddelijk, van het geven zijner lessen, over tôt het gebed eu wederkeerig van het gebed tôt liet geven zijner lessen Ook werd de naam van Beda, op vveinigen ti,d zoo be-roeiud oui zijne geleerdbeid en te\ens oin zijne godsvrucht, dat de H. Sergius, paus, er aan dacht hem naar Rome te vragen, oin tôt het oplossen vai zeer moeilijke vraagstukken den gods-dienst betreffende zijnen bijstand te î>erleenen. — Herinnering van den II. Joannes, paus, martelaar. ( I ) « Levensschelsen der Ueiligen voor ellcen dag van het jaar, » (X V|-5ti0 bla'iz in-8°. Prijs : i fraukeii), franco per post fr. 2,40, bij i k. en V vander Scheldun, Onderstraat, 28, Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods