De godsdienstige week van Vlaanderen

285 0
27 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 February. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n00zp3wr9q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AÛaat voor dt /«den des Genootscbaps). ZES-EN-VEERTIGSTE JA/YR. — N' 44. VL\AMIEIiE\ VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN ST1CHT1NC. I 27 FEBRUARI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jasrs en met den post fr. 4,50. — Annoncen a an 35 c. den drukregel. Geloofd zij Jesus-Cliris tus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 1 Maart. Zondag, 1° van de Vasten. — Jésus, bezield en gedreven door den H. Geest, Wiens oneindige volheid Hij bezat, ging aanstonds na Ztjn doopsel in de woestijn, ora er boetveerdigheid te doen, en door vasten en bidden Zich tôt zijn openbaar leven te bereiden. De goddelijke Meester gaf ons een groot voorbeeld, dat wij, bijzonderlijk gedurende den vastentijd, moeten navolgen. Jésus heeft boetveerdigheid gedaan, hoewel Hij, oneindig heilig zijnde, niet gezondigd had; hoe zouden wij ons durven verschoonen, die zoo dikwijls God vergramd hebben, en onweerdige schepselen zijn geworden voor zijn aanschijn? De verlosser, zegt het H. Evangelie, werd door den H. Geest in de wildernis gedreven ; wij ook moeten ons laten leiden door den Geest des Heeren, en alzoo ons af'cheiden van de vrienden der wereld, die gedreven worden door den duivel, en hunne ongeregelde driften. Het beste raiddel om den duivel te over-winnen en de driften te temmen, is gehoorzamen aan de stem der H. Kerk, en, gedurende deze dagen van zaligheid, de oefe-ningen van de Vasten behertigen. Aldus zullen wij tôt den waren vrede, de zalige éenzaamheid en stilte des herten komen; dan zal de werking van den H. Geest in onze zielen geene beletsels meerviuden; wij zullen krachtig, en nochtans zachtjes, tôt de godsvrucht gedreven worden, er ons genoegen in vinden, en getrouw blijven in den dienst des Heeren. Zoo door ingekeerdheid bereid zijnde, om in ailes, niet onzen wil, noch den wil des duivels of van de bedorvene wereld, maar den gebenedijden wil des Heeren te volbrengen, zullen wij ons tôt het werk begeven, tôt hetwelk de Heer ons geroepen heeft. Niemand is vrij van gevaren in het openbaar leven, die op tijd tôt heilzame overwegingen, in een zalige eenzaainheid, zijne toevlucht niet neemt, en zicli met verstervingen niet wapent tegen de bekoringen van den duivel. Deze komt onder de kinderen des lichts en doet gevaren van zonde ontstaan op al de wegen des levens; zoodanig dat zij zelvsn, die een werk doen toi hetwelk God hen riep, op hunne hoede moeten zijn, om in de strikken van den helschen vijand door eigenliefde of boogmoed niet te vallen. De Geest des Heeren boezemt ons eenen zaligen iever in on de heilige oefeningen van de Vasten te behertigen. De HH. Vaden bemerken dat, volgens de woorden van het Evangelie, Jesui Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — *Iet abonnement kan slechts eindigen met 30 Apri! elk jaar. aanstonds tôt de wildernis gedreven werd. Ilaasten wij ons ook met Gods genade om boetveerdigheid te doen; gaan wij de verplichtingen van de Vasten te gemoet, om ze aan te nemen, als het onderpand van oîis eeuwig geluk, als eene uitstekende gunst, die wij aan de bijzondere welwillendheid des Heeren te danken hebben. Wij kunnen in onze herten tegenzin ondervinden en vermoeienis; die natuurlijke gevoelens zullen onze verdien-sten niet verminderen, maar ze eerder vergrooten en vermenig-vuldigen, indien wij door het gebed krachtdadig die beletsels overwinnen, en, al ware het ook met eenen natuurlijken afkeer, loch met eenen goeden en christelijken wil ailes doen, wat God en de H. Kerk van ons vragen De Heer zal ons ten andere niet verlaten, en op tijd bijstand en troost verleenen. Jésus werd in de woestijn bekoord en aangerand door den duivel; maar de Engelen daalden neder, om hunnën Koning te dienen en te verheerlijken. Ook voor ons zal de tijd der beproevingen niet altijd duren, maar welhaast plaats maken voor geestelijken troost en hemelschen zegen. Met aile heiligen, die ons langs den weg der verstervingen naar den Hemel zijn voorgegaan, zullen wij God loven en danken, omdat Hij ons de gelegenheid en de genade zal verschaft hebben hier tôt voldoening voor onze zonden en verheerlyking van Zijnen Naam boetveerdigheid te doen, en gespaard te worden in de eeuwigheid. Daar verwacht een oneindig en onvergankelijk verblijden hen, die gedurende hunne korte levensjaren voor Jésus' liefde hun kruis van lijden en verstervingen zullen gedra-gen hebben. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag zijn hst Quatertemperdagen, op weike het verboden is vleesch te eten. Het gebruik van eieren en zuivel is toege-laten.2 Maart, Maandag, feestdag van den ger.ukzamgen Karel den Goeue, martelaar, graaf van Vlaanderen. — Groot was zijne liefde voor de noodlijdenden ; dagelijks deelde hij zelf aan de arinen de aalmoeten uit, die hun bestemd waren. Gewoonlijk nam hij het middagmaal me t dertien arme lieden, die hij zoo wel onthaalde als de ridders en heeren van zijn hof. 5 Maart. Dinsdag, Mis en getijden van den dag. — De Goddelijke Zaligmaker jaagt de kooplieden uit den tempel en herinnert aan de Joden dat de tempel een huis is van gebed. Laat ons altijd eerbiidig zijn en ingetogen in de kerk waar de goede Jésus met ons is in zijn tabernakel. 4 Maart. Wof.nsdag, (Quatertemper.) feestdag van den (1. Casimimjs, belijder. — Hij was teil uiterste bezorgd om allen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods