De godsdienstige week van Vlaanderen

360 0
02 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 January. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 27 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fj29883d9v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GODSDIENSTIGE WEEK m ©NDKK r>K BÊSCHKKMING H. FRANCISCO SALLSlUi,, L. U. «iagcH Aflaat vvr d« icdvn d«s U>-n«ol8< hap«) VAN UEN H JOSEPH. ONbtliWI.IS EA STICttTWU. 'i JANUARI 13S4 ZES-EX-VEETITIGSTE JA/VH - M- 56. ITE AD JOSEPH. Bit blad vrrschijnt aile \rijdageii V avonds. — Prijs: «oorGrut 4 fr. s pars m mrt dm jiost fr. 4,î0. — Aiin>ncen aan 35 c. don drukiefsel. Celoofd zij Jesus-Christur., in der eeuwiglieid! L)A(ÏW<J2ER. 4 Januari. Zondvg, achtste dag van de Octaaf der IIf.ii.igf. Opinoozei.f. Kinderen. — Bidden wij die uitveikorene kindereu, opdut zij aile ehristene kinderen bewaren van de woede der ver-votgers, die eeu godleloos of ouverschillig oiiderwijs verspreiden; van de ergernissen, die door het verderf der zonde de zielen dooden, en die in het kinderhert de genade schenden van het H. Doopsel. 8 Januari. Maandag, vooravond van den feestdag der HH. Drie Koningen. — Ileriiiriering van den II. Telf.SPHOIICS. pans en martelaar. 6 Januari. Dinsdag, feestdag van de II 11. Diuekoningen. — « De lleer, zegt de M. Léo de Groote, vnlgens Zijn welbehagcn, veropeiibuart Zich aan hen, die in Hem gelonven, en blijft verdoken voor Zijne vervolger». De menigte der Eng<*len ver-kondigt Zijne geboorte aan de inenschen, en tôt in de ver.«te jtreken wordt de waarheid verspreid Eeue Ster brengl de Wij/.en tôt Zijn Kribbeken; de Koningen aanhidden llem, arm en klein ; terzelfder tijd doet llij llerodes beven op zijn -n machtigen troon.» Jésus wordt erkend en aanbeden door de Wijzen, die, waarlijk wijs, de neiging niet volgeu der ltedorvene nalmir, noch de voorschnften der vleeschelijke wijstieid; maar het licht van den II. Geest, dut hun tegeiiblinkt in de won lerbare Ster. De Drijkoniogen verachten de rijkdoinmeii, en leggen liunrie schatten neder vôôr het Kribbeken van het arme Kiiid Jésus; zij verzaken aan ecr en roem, vertoeven niet iu het koninklijk hof van Herodes; maar gaan naar het nederig Bethlehem, om in het Stalleken den ileer Jésus te vinden. Waar njn zij heden, die wijs zijn gelijk die Wijzenî Mogen wij ten minste onder die recht-veerdigen gerekend worden, die wandelen in net wonderbaar licht van het Gelouf en den uioed hebben om ailes te doen wat het Geloof uplegt, ailes te verzaken, wat het (.eloof verbiedt? De Ster, die de Uiiekoningen leidde naar Betlileheiu, blmkt ook voor onze oogen. Daareiiboveii genieten wij zalige ingevingen en geuadevolle gewaarworilingeu, die ons tôt Jésus neigen, en oui zoo te zegg^n dwingen, om voor llem neder te knieleu en llem onze offerauden aan te biedeu. Voor ons is de weg, die l< i Jt tôt Jésus zoo uioeilijk niet als voor de Wijzen; Jésus bevindt Zicn te midden van ons; llij komt ons te gemoet ; llij wo >nt onder ons, al* onder Zijn uitverkoren volk. Uoe zouden wij beschaaind | lien schrijfl in bij A. & V. VANDEU SCIIFXDtN, Uitc.kvers, Onderstr., 20 i tf Gent. — Het abonnement kan rlechts eindigei met 130 Apri! elk ja.ir. staan voor den rechterstoel des lleeren, moesten de Wijzen tegen ons geluigen, zij die van ver gekomen zijn om Jésus te zoeken. en ailes voor llem hebben ten beste gegeven — daar wij, zijn volk, zouden geweigerd hebben llem te erkennen, en Zijuegeboden te volbrengen ? 7 Januari. Woensdag, 2<i« dag van de Octaaf der HH Drie-koningeiidag.8 Januari Dondf.rdag, 5^» dag der Octaaf. 9 Januari. Vkijuag, 4^ dag der Octaaf. 10 Januari. Zaterdag, 5do dag der Octaaf. GODSDIENSTIGE PLECHT1GHEDEN. Parochiaie Kerk van Siivt-Mahtinu8. — Dinsdag 6 Januari 1914, feestdag der llcilige Drie Koningen, te 8 uren de solemneele llooginis; 's natniddags te 3 uren de Vespers, daarna het Lof; Zondag II, solemniteit der lleilige Drie Koningen, de solemneele llooginis, met uitstelling van het lleilig Sacrainent, te 9 uren ; de Vespers te 3 uren, gevolgd vau het plechtig Lof en Processie. Pahv chiat.e kerk van S. Elisabeth. — Donderdag 8 Januari t.edurlge Aanbidding; 's inorgens te 6 uren de eerste Mis en uitstelling van het Allerlieiligste Sacrainént; te 7 ure Mis; te 8 uren de plechtige llooginis ; 's namiddags te 8 uren plechtig Lof en Te Dm™. GedumgE AANRinmNKEN. — Aile rtagen in Poortakker te f|ent. — Zondag 4 Januari, te Audegem ; Maandag 8, te Assenede; Dinsdag 6, te Hamuie-S'-Anna en te Quatrecht; Woen«dag 7, te Asper; Donderdag 8, te Gent in S'-Elisabeth ; Vrijdag 9, te Maldegem bij de Zwarte Zusters; Z.iteidag 10, te Bachte; Zondag 11, te Eyne bij de Zusters van de Visitatie. •««•WSW-wimîJHBW»»»'™- Zaiig Nieuwjaar! Zoo spreketi wij met i'-deren echten Vlaming lot al onze inschrijvers en lezers, tôt onze laitd- en sladsgenooten, toi onze g'estrhjke en wereldlijke overhederi. Z.iliji nieiiwjàâr voor on/.en H. Vader den Pans, den Op|>erherder der zielen. den onftalbaren Siadhouder van (itirislus! Moge welhaast voor hetu de bitiere hjdenskelk %efvangen worden door den overstrooœenden beker det

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods