De godsdienstige week van Vlaanderen

354 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 May. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 24 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41kf2b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN \UA\IIEIIE\ ONDER DE BESCHERMING II. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootscbaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEJY-EN VEERTIGSTE JAAR. — N'4 ITE AD JOSEPH. 22 MEI 191 i 'J Dit blad verschijnt aile Vrijdageri 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Ai noneen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDFN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent.. — Het abonnement kan siechts eindiger. met 30 Aprii eik jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 24 Mei. Zondag in de Octaaf van 0. L. H. Ilemelvaart, ôd» na Paschen. — In zijn allerschoonste serinoen na het laatste avond-maal had de Zaligmaker tôt zijne lecrlingen gezegd, lioe de wereld hen haatte oindat zij de wereld verzaakt hadden, en oindat Hij hen tôt Zijne volgelingen verkoren had: De aanhangers der wereld zouden hen vervolgen, gelijk zij liera ten onrechtc gehaat en vervolgd hadden. « Doch, voegt Hij erbij, als de Trooster zal « gekomen zijii, Dirn ik n van den Vader zenden zal, de Geest « der waarheid, Di« van den Vader uitgaat, Die zal van mij » getuigenis geven » oui mijne vijanden te beschamen. « Ook gij » zult van mij getuigenis geven, oindat gij van den beginne met » mij zij t » Die getuigenis der Apostelen, door het ontvangen van den H. Geest tewege gebracht, zou drievoudig zijn, te weten de getuigenis van hun heilig leven, van hunne prediking en van hunne inirakelen. Wij zijn ook leerlingen van Christus, door Hem uit de wereld verkoren en met de gaven van de H. Geest begunstigil. V\ij moeten Hem ook getuigenis geven. Hem ver-heerlijkende, zoo niet door inirakelen, ten minste door ons deugdzaam leven en door de openbare belijdénis van het Geloof. Na deze troostvolle verzekering en vurige aaninoediging, voorzegt Christus nog eens hoe de .loden Zijne leerlingen met schande zouden overladen, door hen als heidenen uit de Syna-gogen of "ergaderitigeu te verbannen, ja zelfs hoe zij hen als geloofsverzakers zouden ter dood brengen. Welnu op het uur der vervolging zal de herinnering van Christus' voorzegging een nieuw bewijs zijn Zijner goddelijke zending en bijgevolg al Zijne ware leerlingen nog standvastiger den goeden strijd doen strijden. 23 Mei. Maandag, feestdag van den H. Gregorius VII, paus, belijder. — De H. Gregorius VII, of llildebrand, werd in Toskanen omtreiit 1013 geboren. Zijne opvoeding genoot hij te Rome. Daarna begaf hij zich naar Frankrijk en nam het monniks-kleed te Cluny. Later kivam hij naar Rome terug en vervulde menige hooge ambten van vertrouwen bij den H. Stoel. Drie groote plagen heersebten alsdan in de H. Iterk : de simonie, de onkuischheid ondar de geeslelijken en dè gewoonte van de kerkelijke inbezitstelliugen uit leeke handen te ontvangen. Gansch zijn leven door, bevocht Gregorius deze drie plagen. Als legaat van Paus Victor II, hield hij te Lyon een co»eilie, waar de simonie veroordeeld werd. In 1073 werd hij paus benoemd en richtte zich onmiddelijk tôt de kerkvoogden van gansch de katholieke wereld, hen bezwerende liever het leven te verliezen dan de wetten Gids aan den wil der vorsten prijs te geven. Rome stond in oproer door de ecrzucht der familie Senci. Door Gregorins in den ban geslagen, namen zij hunne wraak onder de plectiligheid van Kerstnacht ; zij sloegen de handen op den H. Vader, brachten hem wonden toe en wiorpen hem in de gevangenis. Maar 's anderendaags werd de paus door het volk verlosl. Daarop volgde een lange strijd van Gregorius tejen den duitschen keizer Hendrik IV. De/e vorst, na in simonie hervallen te zijn, wilde zelf den paus afzelten. Maar in den kerkelijken ban geslagen, zag hij zijne onderdanen tegen hem opstaan, zoo dat hij dan de absolutie van Gregorius te Canossa verzocht. Doch hij volhardde niet in dezen weg. Hij verwekte eenen tegenpaus en belegerde Gregorius in zijn kasteel van S. Angelo. De bejaarde opperpriester werd verplicht te vluchten en stierf in ballin"-schap. A D. 1085. (I) — Herinnering van den H. Urbanus, pain, martelaar. 28 Mei. Dinsdag, feestdag van den II. Prilippus IVerius, belijder. — Een vijfjarig kind zijnde werd hij door elkeen het goed Philipken genaamd, oui zijne volkomene gehoorzaamheid eu allerdiepsten eerbied jegens zijne ouders. Hij zag immers in hen zijne grootste weldoeners naast God, en de plaatsvervan-gers van deu hemelnehen Vader, YVieiis oneindige goedheid hij op den schoot zijner moeder had leeren kennen en schatten. Gelukkige huisgezinnen waar de wederzijdsche liefde gevoed wordt door de zuivere liefde Gods! — Herinnering van den 11. Ei.eutherius, paus, martelaar. 27 Mei. Woémsdag, feestdag van de II. Beda, belijder, kerkleeraar. — Niets scurikte hem zaozeer af als de ledigheid daarom ging hij onmiddelijk, van het geven zijner lessen, over tôt het gebed en wederkeerig van het gebed tôt uet geven zijner lessen Ook werd de naam van Beda, op weinigen tijd zoo be-roemd om zijne geleerdheid en te> ens oin zijne godsvrucht, dat de II. Sergius, paus, er uan dacht iiem naar Rome te vra°en, oir. tôt het oplossen van zcer moeilijke vraagstukken den gods-dienst betreflende zijnen bijstand te verleenen. — Herinnering van den II. Joannes, paus, martelaar. (1) « Levtnsschelsen der Heiligen voor ellcen dag van het jaar, » (XV|-StU) blalz in-8». Prijs: i franke»), franco per post fr. 2,40, bij V. en V vander Schelden, Onderstraat, 28, Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods