De godsdienstige week van Vlaanderen

176 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 July. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zw18k75x9s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRASCISCUS SALESIUS, D. V. 0. «| (iOO dagen Aflaat voor Je feden des Genootacbaps). j VEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 12 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCHTING. 17 JULI 1014 i V>;; a IL \r \~ i tvttmvi» ni'v Dit blad verschijnt aile Vrijdagen ' ■ avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. I 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 35 c. den drukiegel. 1 t I . Wé \ IVTniVTTTÇ QTII I PII A \ÏW ,f%l\ luiMUa o 1 ÎLI^MAIXO, 4)oor de berœhertigheid Goùs en de genade van den H. Apostc-lijkeo Stoel, BISSCHOP VAN GENT. Hiusprelaat van Z. H. den Paus .en Assistent aan den Pauselijken Troon . vereerd met het HeILIG Pallium. *an de geestelijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaligheid en zegen ii Onzen Heer Jesus-Ghrtstus. Zef.u Beminde Broeders. In overeenkomst met Zijne Eminentip den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen en Hunne Hoo^weerdigheden de Bis^choppen van België, komen Wij a verzoeken u in den geest aan te sluiten bij het XXVe internationaal Congres der Encharistische Werken dat te Lourdes zal plaats bebben van 22 tôt 26 Juli aanstaande. Al de katholieke volkeren zijn uitgenoodigd zich te vereenigen met de bisschoppen, de priesters en de geloovigen die het geluk zullen hebben het Maatschappelijk Koivngschap van Jesus-Christus te mogen begroeten en toejuichen, in de slad welke de verschijningen der Onbevlekte Maagd wereld-beroemd hebben gemaakt. In die zegepralende betooging moet België eene eere-plaats innemen. Onze Heilige Vader Paus Pius X heeft zich gewaardigd eenen vollen aflaat te verleenen toepasselijk aan de zieler des Vagevuurs, aan aile geloovigen, geheel de wereld door Men sclirijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. welke den 26 Juli. in veret-niging met het Congres, de heilige Communie zullen ontvangen. Om aan den oproep van den Heiligen Vader te beant-woorden en bij instemming met het verlangen van Zijne Hoogweerdigheid Monseigneur den Bisschop van Namen, Voorzitter van het Bestendig Komiteit der Eucharistische Congressen, zouderi Wij willen dat de Zondag, 26 Juli. in aile parochiën van België een II Sakramentsdag zij. Om die wensch te verwezenlijken wenden Wij ons op eene bijzondere wijze tôt den iever der geestelijkheid en tôt de godsvrucht onzer geliefde Confrerieën van het H.Sakrament en onzer B .rnden van het H. Hert. 1° Met het inzicht den vollen aflaat, toegestaan door Zijne Heiligheid den Paus te verdienen, zullen deze Confrerieën overal eene algemeene communie inrichten en gioeps-gewijze tôt de H. Tafel naderen, in vereeniging met de congressisten van Lourdes. 2° De EE. HH. Pastoors zullen dien Zondag eene pro-cessie van het H. Sakrament houden, ten minste binnen de ketk. en, vôôr den zegen met het Allerheiligste, de ver-nieuwing doen der toewijding aan Onzen Heer Jésus Christus in het H. Sakrament. Vereenigen wij ons allen, het hert vol vreugde. over de heilige plechtigheden van Lourdes. In onze kerken en in onze parochiën weergalme het eereb' tuig on/er herten : Saciis .solemniis juncta sint gaudia et ex prœcordiis sonent prœconia. En zal deze herderlijke brief van op den predikstoel gelezen vvorden in aile kerken, openbare kapellen, bidplaatsen der collèges en pensionate.i van Ons bisdont, den Zondag 19 Juli. Gegeven te Gent, onder Onze handteekening, Onzen /.egel en de tegenteekening van Onzen Sekretaris, den M Juli 1914. t ANTONIUS, Bisschop van Gent. Op bevel van Zijne Hoogweerdigbeid den Bisschni, A. De Meester, Kan. Secret. Plaats des zejjois T~i £? n Ancr\TPMGTTr'P

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods