De godsdienstige week van Vlaanderen

444 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 April. De godsdienstige week van Vlaanderen. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639kz7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr 's jaars en met den post fr. 4,?;0. — Annoncen aan 3b c. den drukiegel. Men sehrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevf.rs, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 19 April. Zondag, l,l« na Paschen, Beloken Paschm of Quasi-modo genaarad. — Jésus verscheen aan Zijne discipelen, in de afwezigheid van Thomas, en wenschte hun den vrede. Achl dagen nadien kwam Hij weder in het midden Zijner leerlingen, en vernieuwde hun den vredewensch. Thomas die dan aanwezig was, en eerst geweigerd had aan Jésus' verrijzenis te gelooven, erkende den verrezenen Zaligmaker aan de glorierijke wonden, die Jésus in Zijn goddelijk lichaam droeg; hij bekeerde zich van zijne ongeloovigheid, en bleef tôt de dood toe den goddelijken Meester getrouw. Thomas had zich afgescheiden van de vergadering zijner broeders, en zôô werd hij van de gratie van Jésus' eerste ver-schijning beroofd. Onderhouden wij zorgvuldig de broederlijke liefde Een der bijzonderste vruchten van onzen vernieuwden iever moet hierin bestaan, dat wij de vergaderingen der geloo-vigen behertigen, gterne de goddelijke diensten bijwonen, waar onze broeders te zamen komen om te bidden, en malkanderen door goede voorbeelden te stichten en op te wekken. Da Ileer is t# midden van hen,die in Zijnen Naam vergaderd zijn; bijzondere gratiën en gunsten worden aan hen geschonken, die de openbare diensten godvruchtig bijwonen, en zich door dat middel oefenen niet alleen in de liefde Gods, maar ook in de liefde van den evenmensch. De tweede fout van Thomas bestond hierin, dat hij met te veel hardnekkigheid hield aan zijne eigene gedachten, en niet wilde gelooven wat de andere Apostelen hem van Jésus' Verrijzenis verhaalden. Verbannen wij aile hooveerdigheid uit onze herten, om in de blijdschap en den vrede van Pasciien te volherden; om de zaligheid van Jésus' tegenwoordigheid gcdurig te gevoelen. De hooveerdigheid is de bron van aile zonden, en waar de zonde heerscht, daar is stoornis, en blijft de vrede des Heeren onbekend. Thomas heeft vreugde en vrede gevonden, wanneer hij zich aan de voeten van Jésus vernederde, met een liefderijk betrouwen zijne ongeloovigheid bekende, en door de wonden van den Zaligmaker vergiffenis bekwam. Thomas bleef gedurende acht dagen in zijne ongeloovigheid volherden. Ware de Heer tôt hein niet gekomen, wellicht zoude hij in groot gevaar gekomen zijn van den llemel te verliezen. Bewonderen wij de goedheid van den goddelijken Meester, Die Zijnen ontrouwen discipel kwam zoeken, eu ons zelven in onze zonden niet verlaten heeft. Wat zou er van ons geworden zijn, ware God ons door zijne gratie niet ter hulp gekomen, om ons verstand te verlichten en met bovennatuurlijke sterkte onzen wil wederom tôt het goed le neigen ! Bedanken wij op onze beurt den Ileer, onzen God, en vernieuwen wij onte goede voornemens van in de zonde niet meer te hervallen, om van Gods genade geen misbruik te maken. Dan zal de heilige vrede in onze herten bevesligd zijn ; de blijdschap der Paaschdagen zal ons bijblijven; getrouw aan den Ileer tôt de dood toe, zullen wij den overheerlijken ioon in den llemel ontvangen. 20 April. Maandag, Mis en getijdeu van den dag. — De llandelingen der Apostelen verhalen het afscheid van Jésus aan Zijne discipelen, de llemelvaart, de bereiding tôt de komst van den H. Geest en de roeping van den II. Matthias tôt het Apostel-schap.21 April. Dimsdag, feestdag van den II. Anselmus, belijder, bisschop, kerkleeraar. — ln zijne laatste levensstonden las men hem het Evangelie der Passie voor, en onder anderen de woorden van den Zaligmaker: « Gij nu zijt het, die met mij volherd liebt in mijne beproevingen, en ik beschik u het ryk, gelijk mijn Vader het mij heeft beschikt. » Een hemelsche troost vervulde het hert van den heiligen stervende, die in zalige verrukking den geest gaf. 22 April. Woensdag, feestdag van de HH. Soter en Cajus, martelaars. — De li. Soter was een voorb'-eld van godsvrucht, en heeft door wijze verordeningen den eeredienst van het Aller-heiligste Sacrament bevestigd. De H. Cajus moest vluchten voor de vervolging ; gedurende acht jaren leefde hij in eene spelonk. Dan, gehoorzaam aan den roep des lleeren, trok hij zijne vijanden te gemoet, en stierf martelaar. 23 April. do.ndekdag, feestdag van den II. georgius, martelaar. — IIij is de patroon der krijgstieden, eu wordt ook door de 11. Kerk aanroepen als een bij/.ondere beschermer tegen de vijan-den van het Ghristeudom. Georgius was i m mers een inoedige krijgsoverste en een goede Ctiristen, getrouw aan Jesus-C iristus, voor YVien hij zijn teveu ten beste g.if. 24 Aprii. VkijuaG, feestdag van den II. Fideus, martelaar. — Voôr iiji»e getofle sohreef S. Fi telis dit teslainent : « Om cnij iloor volkinneu overgeviug gelijkvorinig te uiikeii aan de liefde van Jesus-Cliristu-., die toen llij wateren bloed tweetie in den nof 1er Olijven, eu later zieltogend a.in het kruis iich overgaf ni de tianden zijns Vaders; zoo otfer ik. door dezeii inijiieii laatsten wil, DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De godsdienstige week van Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1868 to 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods