De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

434 0
15 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 November. De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pr7mp4wd8r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

N ATION A AL VOLKSBLArj» VOOB BRUGGE EN DE PROVINCIE WE^T-VLAANDEREN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN ITST BELGIE Verwoed gevecht gedurende 4 dagen ■ Belangrijke uitslagen Hun invloed op de bewerkingen in Frankriik. Antwerpen, zondag, 11 uur 's avonds. — Oflicieel — Na 4 dagen verwoede gevechten, heeft ons veldleger dat uit de versterkte stelling van Antwerpen was getreden om de duitsche machten aan te vallen die in den driehoek Br ussel-Leuven-Mechelen waren samengetrokken, zich weder onder de bescher-miiig geplaatst -, an de forten . van de eerate Min n<>i van Hayon nîi-.T->.i dat slechts' eene bewerking iiad gêDiëkén tegen de observatietroepen door den( vijand tegenover ons geplaatst, heeft zich op groote schaal uitgebreid. De defensieve stelling van den vijand was zeer sterk, dank aan de grond-gesteltenis van de streek en aan de aardewerken sedert een vijftiental dagen litgevoerd. De noodzakelijkheid voor hen van ten allen prijze deze stelling te bewaren, heeft ie Duitschers gedwon^en er aile de krachten bijeen te roepen waarover zij in het land konden beschikken. Zoo is het, dat het derde duitsch korps, dat reeds den weg van Ninove naar Nederbrakel genomen had, in aile haast naar Brussel is weergekeerd om de botsing met onze troepen te helpen oudersteunen. Het negende korps, dat reeds op den weg was van Audenaerde naar Ruyen, is insgelijks naar het slagveld teruggeroepen geworden. De detachementen van Landwehr en Landsturm die de streek bezetten ten zuiden van Brussel hebben >ok aan den slag deelgenomen, evenals de 15,000 marine soldaten sedert eenige la^en te Brussel aangekomen. De bekomen uitslag is dus, onder oogpunt der gezamentlijke bewerkingen geleid door den franschen en engelschen staf, van overwegend belang, vermits loor onze tussehenkomst, twee legerkorpsen zich in de onmogelijkheid hebben bevonden van ter hulp te komen aan het Duitsch leger dat in aftocht is in het noorden van Frankrijk. Deze bpstatiging werd reeds gedaan in de officieele mede-leeling van 12 September. Tengevolge van dit samentrekk.en van aile de beschik-bare duitsche machten in het land, heeft ons leger zich op het einde van den vierden dag in tegenwoordighsid gevonden van een vijand, sterker in getal. De teru^tocht naar Antwerpen heeft heden plaats gehad. Ons veldleger bliift voor onzen vijand eene gestadige bedreiging, die hem zal verplichten aanzienlijke krachten hier te lateti, waaraan hij in Frankrijk, zulken dringenden nood heeft. De verliezen van deze vier dagen gevecht zijn aanzienlijk en toonen hoe verwoed de strijd geweest is. Evenals in de vorige gevechteu, is het geschut der duitsche infanterie ve" beneden het onze geweest. Daaruit vloeit dat, indien het getal ge-kwetsten nogal aanzienlijk is, de kwetsnren in het algemeen weinig gevaarlijk zijn langs onze zijde. Hetzelfde is niet gebeurd, langs den kant van den vijand, want onze soldaten, volgens het zeggen van hunne officieren, hebben bewijs ge-leverd van veel koelbloedigheid en hun geschut heel juist gemikt, was bijgevolg zeer doodelijk. Een leger van 90.000 Bussen is in Frankrijk ontscheept De « Nieuwe Rotterdamsche Gourant » brengt ons het nieuws aan dat zes en dertig groote transportschepen, op 8 September, in de haven van Le Havre zijn aangekomen en aldaar 50,000 russische infanteristen en 40.000 kozakken hebben ontscheept. Si Towtand Maandag avond. Onze beschouwingen over den alge-meenen toestand kunnen dit maal zeer kort wezen. De omstandige bijzonderheden welke de bovenstaande officieele mededeelin-gen geven, laten ons toe een juist ge-dacht te vormen van den achteruitgang die de Duilschers gedaan hebben" Op heel de lijn zijn het, om zoo te zeggen, overwinningen die wij aan te kondigen hebben.Wij zouden waarlijk in de tegen-woordige omstandigheden niet beter kunnen wenschen. De Duitsche officieren, die geloof ge-hecht hebben aan al den bluff die men in hun land verkocht heeft, en er op rekenden weldra te Parijs te gaan dinee- ron, moeten aardig staan- kijkeg. ! gemeten in Belgie en door schandelijke verwoestingen hun land onteert, zij hebben in Frankrijk een eind weg kunnen binnendringen, maar nu is het hunne beurt van achteruit te wijken, en het gebeurt in zulke voorwaarden, dat de aftocht er heel veel op eene vlucht begint te gelijken. Wij mogen dus al meer en meer hoop koesteren voor de toekomst. Watmeer is, de stemming die in En-geland ten onzen opzichte heerscht is ten voile geruststellend. Lord Charles Beresford, een invloed-rijk politiek man,sprakgisteren te Leeds en klaagde over de handelwijze der Duitschers. « Wanneer de dag der oplossing zal aanbreken, zal Bel - ie de volledigste lier-stelling bekomen voor de duitsche gru-weldaden. Belgie zal op den eersten rang moeten geplaatst worden. Het is noodig dat de oorlog eindige te Berlijn, dat aile de schepen van de duitsche vioot in den grond worden geboord,dat aile de duitsche forteressen tôt den bo-dem vernieid worden, dat de instelling Krupp verdwijne, dat het Kiel kanaal aan Denemarken gegeven worde, opdat het kunne dienen voor de vredelievende ontwikkeling der wereld. » Zoo spreekt de Engelschman ! - In Duitschland moet men zeker dik-wijls over deze taal nadenken. En in-zien hoe zwaar de straf zal zijn die de plichtigen zal treffen. De aftocht der Duitschers in Frankrijk Telegram van kolone d'Orjo de Marchovelette Antwerpen, zondag, 10 uren :s avonds. — Officieel. — Telegram van Kolonel d'Orjo de Marchovelette, vertegenwoordi-gtr van den belgischen sîaf bij het groot fransch hoofdkwartier, den 13 september, om 16 ure 30 : Groote wind en regen - sedext gisteren avond. . 'il Duitsche leger vervolgd, zet den af- t icht voort, in eene nog niet bepaalde al-gemeene richting. Duitsche rechtervleugel heeft gisteren de Aisne overgestoken die reeds dezen inor-gen door fransche linkervleugei insgelijks is overgestoken. Amiens dezen morgend ontruimd. De staties van Pont-de-Metz en Lon-geau wesrden vernieid door de duitsche troepen die zich naar h-.it oosten her-lîooien.Een duitsch korps gericht van Door-uijk naar Valenciennes zou gisteren avond; voorbij Antoing getrokken zijn. Tusschen Soissons en Reims, heeft dq achtervolgde vijand de Ve-Ve overgetrok-ken, ten Zuid-Westen van Iteims. De Marne heeft hij met verdedigd. Ten Zuiden van de Argonne, hield hij nog gisteren avond Laimont et Loupignyr le-Château maar had Revignol en Bra-i ant-le-Roi verloren. In Lorreinen, zijn de vijandelijke machten die de Meurthe bezetten, in aftocht. De Franschen zijn tôt aan Nomeny en Pont à Mousson getrokken. Talrijke bewegingen van treint>n mp.t Uierkt op de ÏÏJn van ('.en it7.ereinveg Cna-leau-Salins-Metz.Officieele Fransche mededeelingen Parijs, 13 seiptember. t — Officieele me-dedeeling om 15 uur : Op onzen linkervleiugel zet de vijand zijne aftochtsbeweging voort. Hij heeft Amiens ontruimd, zich naar het oosten te-rugplooiende, tusschen Soissons en Reims De duilschers hebben zich tenjggetrok-ken le noorden van de Vesle. Zij hebben de Marne niet verdedigd, ten zuid-oosten van Reims. • ■ ' In het centrum, de vijand die Revigny en Brabant-le-Roi verloor, houdt nog stand in het zuiden van de Argonne. Op onzen rechtervleugcl, de vijandelijkô machten die op de Meurthe waren, zijn in aftocht boven St Dié en Dunéville. Wij hebben Raon l'Etape, Baccarat, Re-mereviUe, Nomery, en Pont-à-Mo^sson we-dor bezet. In België, deed het belgisch leger een krachtdadigen aanval in het Zuiden van Lier. i In Rusland, het gevecht in GaUcië aan-gebonden sedert zeventien <iagen e:ndigd; met eene groote russische overwinning. De oostenrijkers zijn in aftocht op heel het front, en lieten in de handen der Rus-sen een groot getal gevangenen en een aanzienlijk materiaal. Het ontwaken der klokken Een medewerker van de « Matin » van Antwerpen schrijft onder dalum van gisteren : De beiaard van Lier, heeft voor eenige minuten den algemeenen rouw opge-schorst.De vreemde militaire gezanten waren tijdelijk vereenigd in het lieve stadje en de goede beiaardspeler Nauwelaerts die daar insgelijks voorbij kwam, werd uit-genoodigd om eens de beiaard te doen zingen: Welke was niet de aandoening "der inwoners al met eens hun geliefd klok-kenspel te hooren. Nauwelaerts speelde slechts drie stukken, maar die nu aile andere over-treffen : de Marseillaise, de God save thc king en eindelijk, de Brabançonne. : Nunmiei' 13 Prijs ^ centienien. Srugge, Dinsdag, 15 September 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods