De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie van Socialistische Jonge Wachten

197 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 May. De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie van Socialistische Jonge Wachten. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000000n8q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE JONGE SOCIALIST MAANDEUJKSCHE UITGAVE VAN DEN BOND VAN VLAAMSCHE SOCIALISTISCHE JONGE WACHTEN Meifeest Meifeest ? Ja maar ook, en vooral zelfs, Meitetooging. Want, vieren wij i Mei wel als een feest, toch moeten wij ons altijd vooi' oogen houdem, de beteekenis die het Inter-nationaal congres van 1889 dat tôt de I Mei-betooging besloot, er aan gaf. De beteekenis ervan gaat bij veel partijgenooten verloren. Velen aanzien 1 Mei als een soort supplemen-tair vrij-af die de socialisten nu ook eens wil-len omdat zij «hun» feest moeten hebben net als de anderen, en dat wordt hun dan ook zoo vôorgehouden door de tegenpartijen. die de rooden verwijten nog een dag loon te be-stelen aan die arme arbeiders, wier loon reeds zoo klein is. Anderen denken dat het een feestdag is net als een ander, maar die in plaats van een of ander heilige te zijn toege-wijd, ter eere van den Arbeid wordt gevie'rd, cen soort rooden Hoogdag dus, en niefe an-ders. En dan leggen zij er ook toe aan, daar waar zij bunne vertegenwoordigers in ge-moenteraden, enz. hebben, de 1 Meidag als officieele feestdag te doen erkennen, en, als zoo'n gemeentebestuur op dien dag vrij-af geeft aan de schoolkinderen, onderwijzers en gemeeniebedienden, dan achten ze dit reeds eene zeer groote overwinning en gaan aan aile hoeken socialistische triomf kraaien. Eene groote overwinning is dit hoege-naamd met, socialistisch gezien en zelfs sçhuilt er wel degelijk gevaar in. 't Is daar-door grootendeels dat de èigenlijke beteekenis van 1 Mei nog al wat verloren is gegaan, en dat zelfs liberale snuiters en democra-ti-sche poetsenmakers van allen aard 1 Mei zouden willen mee gaan vieren, omdat, zeg-gen ze tôt de enkele arbeiders die ze in hunne o! zoo demokratische netten willen vangen, zij ook de Arbeid eeiren en ho&gschatten, minstens zoo hoog als die roode volksbedrie-. gers. I Mei officieel erkend, met liberale en ka-tholieke .acclamatiën, met officieele vlaggen en wimpels en klokkengebrom begroet is niet onze socialistische 1 Mei. Het Interna,tionaal congres van Parijs van '89 besloot : «Op een bepaald tijdstip moet er >s eene groote internationale manifestatie ge-» organiseerd worden, en wel zôôdanig, dat » gëlijktijdig in aile, landen en in aile steden, » op een bepaalden dag, de arbeiders aan de » openbare machten den eisch stellen den » arbeidsdag op acht uren te bepalen. « Dàt is dus de beteekenis van onze t Meimanifes-tatie, en ziet gij nu, jongens, wat voor een klein nietig dingetje het is officieel 1 Mei te doen aannemen, en aan schoolkinderen, on-d!erwijzers en gemeentebedienden die voor zich zelf niet eens den âchturigen werkdag moeten eischen, een dag congé meer te geven ? Op latere congressen werd herhaaldelijk George Mi.nne Photo Eug. Dufoin i * (Cliché van den Touring Club van Belgiè) ZIJNE MAJESTEIT DE ARBEIDER Vierde Jaargang - Nr 5 Mei 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods