De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1836 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 March. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Seen on 21 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/222r49gx0t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 5e jaar. — N. 11. Zaterday 14 Maart 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTBRSTRAAT, 0, LOMMEL Inschrijvingeprijs voor België : 3 fr. G-ewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORP,A A M nF.R T TTVrRTTRaSnHTK WF.RTCM A NfiRONflRN Geloofd zij Jezus-Christus. Er wordt gezegd... Als er in eens welke streek van ons land gewerkt wordt, om de wei'klieden in christene vakbondcn te organiseeren, /.ijn er altijd men schen le vinden die beweren dat zulke handelwijze gevaarlijk is. Wat Paus of bisscliop ook mogen zeggen, dat is zoo en dat zal zoo blijven. Als er in sommige bladen op be staande niistoestanden gewezen wordt, zijn dezeifde inenschen ge-reed om dat schrijven met eenzelf den siempel te stempelen : gevaar-lijk. Zij voegen er nog iets bij : ge'-vaarlijk en nutteloos. Waarom, zoo wordt gezegd, waarom die niistoestanden aankla-gen ? Gaat liever den patroon op zoeken, legt hem den toestand bloot liij zal ze gaarne aanbooren. lien simpel vraagsken. — Wie moet naar den patroon gaan ? Wie ? — VVel, antwoordt mijn tegen-spreker, gij die schrijft. — Aangenomen. Als ge bst goed vindt, zullen we samen gaan, dan zijt gij zeker dat ik ergeweest ben. En we begeven ons samen op weg, we bellen en gaan binnen. — Heer patroon, ik kom u vragen in naam... (verklapt, man, in naam van wien ?) in naam mijner over-tuiging van aan uw werklieden die zoo en zoolang moeten arbeiden, een beter loon te geven. — Mijnheer, zegt de patroon, ik ken u niet en voor een onbekende schijnt gij mij lainelijk stout. llebben u de werkliederi gestuurd ? — Neen, ik kom... — Neen ? Ik dacht het wel, wanl ik heb nog nooit een mijner werk-lieden zijn beklag booren doen. Allen zijn zeer tevreden met hun lot. Nu kunnen ze 4, ja 5 tr. ver dienen, en vroeger.... — Ja, maar nu is bet werk ook veel lastiger. — Ze zijn tevreden, zeg ik u Wilt gij de proef? Ik zal een mijnei bedienden hier roepen, die zal hel u bevestigen. Wat dunkt er u van, maat ? Zoi onze taak niet afgeloopen zijn ? Ik zou nog kunnen bijvoegen, ik het artikels geschreven en thuis heb il< nog een gansche doo8 per.nen er een inklpot. Wij zullen het maai niet doen : er zouden minder aan gename woorden kunnen valler over « gazetschrijvers die overa hun neus tusschen steken » en he zou ons toch niet verder helpen. * ★ * Wij gaan nu op zoek naar een in vloedrijk man uit de streek, eenei volksvertegenvvoordiger b. v., et wij beginnen... met dien te over tuigen van de billijkheid onzer voor slellen. 01 het makkelijk gaan zal weet ik niet, dat zal er van afhan gen hoe bij met de toestanden il de streek vertrou.vd is, maar il veronderstel dat wij lukken. Zal hij meer bekomen ? Och, hi zal dellig ontvangen worden en hi zal overtuigend spreken in naam... zijner kiezers. De palroon zal hem voorkoment aanhooren en beleefd doen opmer ken dat er verschil bestaat tusschei zijn werklie en de kiezers vai Mijnheer. Ilij zal voorbeelden bij halen van werklie die hun plich niet doen en eindigen met : miji werklie zijn tevreden, Ook mislukt. Er blijft ons no] een toevlucht: wij zullen M.Pastoo met de boodschap gelasten. Niel raadplegend dan zijnen ijver voo het zielheil zal M. Pastoor zich o] weg begeven. Ilij zal omirent in dezen zin spre ken : Fleer Patroon, uwe zaken gaai goed en ik ben er blij mee, vvan het is eene weldaad voor de streek Zou er echter geen middel zijn iet voor den werkman te doen ? Bi voorbeeld, zoo het Zondagswerl kon afgeschaft worden, of ten min ste vorminderd, dan konden mijn parochianen regel matig hun ne christene plichten vervullen en aan God geven wat aan < 1 od toekomt. Dat. zou zoo wel in hun voordeel zijn als in het uwe. Gij hebt er toch ook belang bij brave werklieden te hebben. — Mijnheer Pastoor, gij zijt de derde op korten lijd, die hier voor ■: het werkvolk komt ten beste spreken. Ik moet u zeggen, uwe woorden zijn de redelijkste die ik ge hoord heb. Zeker, zondagsrust voor de werklieden, 't is mijn grootste verlangen. Maar, laat mij toe u te zeggen, van fabrieken en handel zijt gij niet op de hoogte. De con-currentie dvvingt ons tôt zondags werk. Kunt gij bekomen dat er tusschen Engeland, Frankrijk en Duitschland een verdrag tôt stand kome om overal zondagsrust in te voeren, dan bon ik sefïens bereid. Nu moge men opwerpen dat in werkelijkheid de zaken zich zoo niet zouden toedragen, dat er heel anders kan geredeneerd worden. Wel mogelijk, in een artikel ailes willen hebben is overdreven, — maar toch blijven wij bij de meening dat. wij de kern der bespreking ge-geven hebben. Dat moet zoo zijn en kan niet anders, want iedereen kan tastbaar voelen dat in die onderhandelirigen iets ol iemand ontbreekt. 't Is de werkman die zijn arbeid aan den patroon levert, en de patroon die kapitml en verstand bijbrengt. Dan zegt het gezond verstand ook dat tusschen patroon en werkman moet on'.'erhandeld worden. Waarom dan den werkman niet gestuurd. Dat zullen wij bespreken toekomende week. IIarop. Waarom overal de Ziekenkas moet opgericht. Binnen korte maanden dus zal ons go-liefd vaderland eene volledige wetgeving van sociale verzekeringen bozitten, waar-door het een eereplaats onder al de nation bekleeden zal. Maar eens de wet gestemd, is hot aan ons, er de heilzame gevolgen van te verzekeren : de edelmoedige en aanhoudende medewerking van al onze rautualitisohe werkers, die in de laatste 13 jaar zooveel hebben verwezenlijkt, is verzekerd om krachtdadig do liandon aan 't werk te slaan. Deze werking verlam-men of verschuiven ware een misstap, I waarvan geen enkel christen leider de . verantwoordelijkheid op zich zou durven nemen. De wet zal niet onmiddelijk uitvoer-baar verklaard worden, denken wij ; ten minste voor wat aangaat de verzekering tegen ziekte en voorbarige werkonbe-kwaamheid ; maar de tijd die ons gelator wordt zal overal wel moeten benuttigd worden om gereed te zijn als 't oogenblik der uitvoering zal aanbreken. Er zijn in 't Vlaamsclie deel van ons land nog meer dan 400 gemeenten waai geene maatschappij van verzekering teger ziekte bestaat, terwijl er nog weinige U vinden zijn, — bijna geene, — waar geenc pensioenkas gesticht werd. Hier en daar, — we zijn gelukkig hei te mogen verklaren, —heeft men zondei aarzelen de lianden aan 't werk geslagen en lalrijke nieuwe maatschappijen wer den gesticht. Die werking moet algemeer worden : aan ons het veld te beploeger ' dat nog vrij en onbebouwd ligt, vooraleei - anderen, wakkerder dan wij, onze plaat: i zullen ingenomen hebben. > Mochten onze Verbonden weldra eer algemeene beweging tôt stand brengen ei krach tdadig den arbeid aanvangen, opdat ' als de wet in voege treden zal, er in Bel ) gië geen enkele gemeente zou gevonder worden waar niet eene maatschappij be , staat die de drij verzekeringen omvat. r * * * 3 De dringende belangrijkheid van dez< r nieuwe poging die van al onze mutualis 3 tische leiders geëischt wordt, zal men noj klaarderinzien als menernstigoverweeg welken heilzamen invloed eene welinge richte en ernstig bestuurde maatschappi 1 in de toekomst kan uitoefenen : de maat t schappij zal vrijelijk in de standregeler hare christen grondbeginselen neerschrij ven, vrijelijk in haar règlement van in ? wendige orde al de maatregelen bepalei 3 noodzakelijk om dien geest getrouw tt <■ doen naleven, en bij liunne aanbiedinj mogen weigeren diegenen welke met liarc grondbeginselen niet instemmen. Regel-matig zal zij de gelegenheid hebben hare leden samen te roepen ; en de algemeont vergaderingen, indien zij wel voorbereic en op eene doel treffende wijze ingerichi zijn, zullen overal het gewenschte midder zijn om, benevens den stoflelijken kanl der sociale verzekeringen, de geestelijkt en zedelijke ontwikkeling van ons volk te bevorderen. En wat er nog aan volks-ontwikkeling kan en moet gedaan worden, dat weet gij allen ! Om de goede inrichting eener maatschappij le verzekeren, zal men, voor de kleine gemeenten, 2 of 3 gemeenten kunnen verzekeren in een enkele maatscliap pij, gelijk reeds gedaan werd in 't Ver-bond van Antwerpen. Om de kindercn, die na hunnen schooltijd onmiddelijk loonwerkers worden, spoedig te kunnen inlijven in onze maatschappijen, zal ei krachtig moeten gewerkt worden in de school zelve en nog wel het meest in dt inrichtingen die de kindoren opnemer na het schoolgaan : adultenscholen er patronaten. De plaatselijke omstandig iieden zullen aanduiden in welke richling hier te werken valt. De mutualiteit is de leerschool en di steun der vakvereeniging : onze vurigstf wensch is dat beide steeds als ware zus-ters hunne vreedzame veroveringen zouden voortzetten, en dat zullen zij : hanc in hand moet er gewerkt worden, en di zal men, meer nog dan vroeger bekomer door elkanderdichter en dichler te leerer kennen en de onderlinge belangen onzei werklieden samen te bespreken ; onz< christen werken tôt verheffing van dei arbeidsstand moeten meer en meer d( rangen dicht sluiten om hunne edele zen ding inimer beler te kunnen uitbreiden. Mochten wij den dag beleven dat al di leden onzer vijf duizend christene mutua liteiten ook bij het leger der christen vak vereenigingen aangesloten zullen zijn ! Yoor ons Yolk. De Limburgers in de kunst In het tijdschrift waarvan een iid vai het Limburgsch drijmanschap hoofdop steller is. schrijft een lid van de « Lim burgsche Drijvuldigheid » over De Lim burgers in de kunst. Daar staat te lezen, « Do Limburger i bot, ongelikt, weinig geletterd, » Wij be dankon feestelijk voor zoo een getuig schrift. Omdat in Iioesselt eens zes personei bij een waren, waarvan geen enke schrijven kon, zou de Limburger bot, on gelikt en weinig geletterd zijn ? Wan men zal ons moeilijk doen aannemen da klachten van schoolopzieners over school bozoek, en onwil der ouders om hun kin deren te laten onderwijzen, alleen in Lim burg voorkomen. Dat men liever de sta tistieken geve van het ten honderd ong( letterden bij de soldateu. En wat heeft die hatelijkheid over de: inval der Fransche nonnekens hier te rm ken ? Hoeveel scholen hebben die ingeval len Fransche nonnekens dan wel opge richt ? Nog eenige stellingen uit bedoeld arti kel. Wat moeten wij denken van de kuus in Limburg ? Lezer maakt het zelf uit. » Vat ik saani, dan moet ik met Pol d Mont bekennen dat Limburg geen hee groote roi gespeeld heeft in onze Vlaarc sche wedergeboorte. » l'weede bladzijden verder. " Zoo ik het bilaan sluit, dan meen i le mogen vaststellen, dat Limburg toc niet zoo onvruchtbaar isgebleven als me hot gewoonlijk vermoedt, dat het mis schien evenveol heeft goloverd als Brs bant of Oost-Vlaanderen. » Hoe goed de schrijver zijn Limbur kent: « Limburg is arm en heeft gee grootnijverheid ; de ceramieken van Ha: selt en de orlsbewerkingen van Polt e : Budel tollen even min mee als do sigare en pijpen van Wychmael en Bree. « Hoe zal Limburg gered worden ? " Ons ontbreekt in Limburg niet enlu een Univorsiteit, een Academie en ee Conservatorium, ook op gémis van ai dere scholen dient er gewezen to woi den. » enz. enz. Wijselijk drukte do redactie in eone i sierlijken zin haar gevoelen uit dat z niet altijd de stellingen van den schrijvc i « deelt. » Of dat echter voldoende is ?.. 1 Kongres der Vlaamsohe Toi- en A.ccijnsbediender. Do alomgekende en bloeiende Maa . schappij « Verbroedering der Vlaamsct Toi- en Accijnsbedienden belegt den 21 Maart aanst. een groot Kongres te An werpen, in de ruime zaal, haar loka: i '• Eldorado », Van Wozenbekestr. n. 1 - om de grieven en wedereischingen va ; hot Toi- en Accijnzenkorps in het opei ; baar bloot te leggen. De Hooggeachte Heer Minister va i Geldwezen, talrijke achtbare Kamerlede • en Sonatoron, de Afvaardiging van hi i Bestuur der >• Vereeniging der Belasting: ■ ambtenaars » uit Holland, de leden di • Drukpers, hoogere en lagere ambtem i ren, benevens aile Toi en Accijnsbediei i den des lands, zijn op dien plechtige ; landdag uitgenoodigd gworden. Het gi : tal deelnemers is geschat op ongeveer 3.500. Treden als woordvoerders op : Voor den Toi : 11. H. Van Craenenbroeck Lam-brechts en Vandeneste (Antwerpen) ; , Ma':j, en Beirnaort (West-Vl.) ; De-rauw (Oost-Vl.) ; Van Monfort H. (Neer-pelt Limb.) ; Steelandt, (Brussel) ; Beeck-man (Esschen). Voor den Waterdienst : H. Verbist (Antw.) Voor de Accijnzen : H. F. Hermans, (Houppertingen, Limb.) Vergaderiug in het Lokaal, te 8 u. 30. Te 9 u. korte muziekale omwandeling, waarna de werkzaamheden van het Kongres zullen aanvangen. Op dus, Toi-en Accijnsbedienden, allen naar Antwerpen, don 29 Maart a. s. Hoe meer volk, hoe meer kans er zal bestaan om op taaigebied voldoening te bekomen en ernstige verbeleringen aan onzun ze-delijken en stolt'elijken toesland toe te brengen. De ontreddering der spoorwegen. Waarzit de oorzaak ? Daar wordt nog altijd over getwist... er zijn er velen die staande houden dat het een opgemaakt spel is tegen de katholieke regeering met het oog op de aanstaande kiezinge», die | zoo spreken kunnen best gelijk hebben. Eene andere afdoende reden om den ongelukkigen toestand te verklaren is er niet to vinden. Spoorwegmaterioel is er in België ge-' noeg, daar zit de knoop Diet. De Bolgische spoorwegdienst beschikt ; over 't.300 locomotieven, 8000 rijtuigen en 1400 foergons voor reizigerstreinen, op ' een net van 4370 kilometers uitgestrekt-' lieid. ' De Compagnie du Nord bezit voor een net van gelijke uilgestrektheid slechts 2000 locomotieven en 5150 rijtuigen en ' foergons. Dat het op sommige lijnon aardig toe-gaat staat vast. Een klein voorbeeldeken om aan te ' toonen op welke manier hot toegaat in zekere bosturen : Aile nachten vertrekken uit Brussel ii: aile richtingen treinen, welke de briever en dagbladen vervoeren en daarvoor al i leen dienen. Daargrooteverwarringheeftgeheorsch - op do spoorwegen in den laatsten tijd - hebben die treinen niet altijd juist op uui geredon. 3 De trein 1503, uit Brussel, welke lie - postvervoer aanbrengt te Jemelle in Lu - xemburg, moet daar aankomen om 4 ure 's morgens. Te Jemelle staat een ander< i trein goreed welke het postvervoer over l neemt voor Houyet, Beauring en Godinne Deze trein moet vertrekken om 4 u 4 m t Het is meermaals gebeurd dat de treir t uit Brussel om 4 ure 4 minuten nog nie - aangekomen was, niettemin vertrok d< - trein naar Houyet, enz. zonder brieven. Is dat niet om ervan omver te vallen - een trein dio uitsluitend ingericht is on - het postvervoer te doen on die niet wach naar zijne vracht. i Het is alleen, meenon wij, bij do Bel gische spoorwegen dat zoo iets mogelijl - is. Maar zeg eens, dat de mannen die da beredderen zotte stroken uitzotten — gi - zull wat hooren ! t * 1 * * Een nieuwe omzendbrief van het be e stuur noodigt het personeel der machie 1 rien uit ailes in het werk te stellen on - op een zoo korten loclit als mogelijk is de gevolgen eener eerste vertraging vai een trein te doen verdwijnen. i Premiën worden daardoor voor he It personeel uitgeloofd. u Ook wordt er reeds aangekondigd da verscheidene stalieoversten deze dagei .- verplaatst werden of vroegtijdig op pen sioen werden gesteld. g Zou Moeder Vrijmetselarij nu niet 0] n de treins zitten, zij is sedert eenigen tiji terug van haar bezoek aan de missiona n rissen in Congo. Als de arme sukkel daar n mee de kiozing moet be werken... ocl Heere, dan verdiende ze ook haar ouder domspensioen te krijgen !.. 1 De staking der stoelmaker: n te Mechelen. Maandag om G uren heeft er in « Caf des Arts » eene meeting plaats geliad on over den toestand te spreken onzer stoel ï! makersgasten dewelke verleden week d werkstaking hebben aangevat. 3 a 400 gasten en stoelvlechtors ware: er aanwezig. M. Vermeeren (katholiek nam het voorzitterschap waar en opend ! « de zitting. Vervolgons spraken ook d L_ andere schrijvers van het gemengd comi 0 teit over de noodzake ijkheid van de ge l„ lijkvormige stelling der dagloonen e: [ om het misbruik te doen verdwijnen va verkoop van brood, specerijen, bier, en2 0 dat door de bazen vorkocht wordt. n Er werd aangekondigd dat reeds twe . op de 58 bazen hebben toegogeven. Het besluit luidde van de workstakin n voort to zetten en met de patroons geen n onderhandelingen meer aan te knooper >t Dio ten minste zijn vereenigd en doo *_ vereeniging sterk. ;r De recruten va n 1914 en de diensttîjd i- Uit eeno verklaring van M. de Broqui n ville aan M. Maenhout Dinsdag gedaar )- blijkt : 1° dat er geen spraak is den diensttijc in het leger te verlengen. 2° dat de soldaton van 1914 waarschijn lijk zullen binnengeroepen worden om streeks 15 September met uitzonderinf voor het paardenvolk dat in dienst treed omstreeks 14 December. Nioht Ftauchen. Wij lezen in het Holl. dagblad De Maas bode. Het gebeurde, eenige dagen geleden op do lijn Budel-Antwerpen. Twee burgomeesters, een Hollandschr en een Belgische, de eerste van Bugge num, de andere van Lille-St.-Hubert namen plaats in een coupé 2e klas me het bordje : "fur nicht-raucher". De Hollander rookte een sigaar, d< Belg de in België meer gebruikelijke hou ten pijp. Daar treedt de conducteur binnen : — Messieur, dans ce compartiment i est interdit de fumer. De Hollander, met echt Hollandscl burgemeesterlijk plichtsbesef, legt z'i sigaar neer ; de Belg smookt voort ui zijn dampenden pijp. Do conducteur richt zich met nadrul' tôt don onwillige : — Et vous, monsieur ? W'aarop deze, zonder om te kijken : — Ik, ik doo 't nie. De garde dreigend af. Aan het volgend station komt hij terug vergezeld van een collega. — Meneiër, as ge nie daôlik uitscheid me smooke, dresseer ik ouw op las vi m'n chef procès-verbaal. En de ander, onverstoorbaar flegma tisch, zonder omkijken : — Maokde komplemerite an ouweehef da 'k et schon vertik. Beide garden in nog grooter verbolgen lieid af. Weer een statie verder treedt een breei gegalonneerde, begeleid door de twe garden, don volgedampten coupé binnen — Meneer, niet alleen verbaliseer ik u maar bij de eerste halte laat ik u doo mijn mannen uit den coupé zetten. Waarop de rookende delinquent, heti nu vlak in de oogen kijkend : — En die de courage heeft, ook maa eon vinger naar me uit te steken, krijg van mij 'n opstopper en 'n proces-verbaal En zich opriclitend ging hij voort : — In de Belgische wet op de spoorwe gen staat uitdrukkelijk, dat in elk corr ' partiment waar niet mag gerookt wor don, een duidelijk opschrift zij in de twe talon : «Verboden te rooken» en «Défens 1 de fumer».... Waar is hier ergens dat no: wel tweetalig opschrift ? In druipstaartendo processie trok ht drietal af. ' De Belg dampto door tôt Antwerpen ' Hij bleef ongemoeid en ongoverbaliseerd ! Diric. ! Y an week tôt weeli Niet tegen den godsdienst : Er bestaat aen syndikaat van sociî listische onderwijzers. Van tijd tôt tij t voelen die heerende noodzakelijkheid hu ; liart eens te luchten ; dan gebruiken z gewoonlijk de Journal de Charléfoi, oft cieol orgaan der roodo partij. In het nun - mer van 4" Maart 11. hebben zij de volger - de fraaiigheden doen afdrukken : i « Eon andere plicht rust op ons waard , confraters. Datis van metons mee te doo i om te strijden tôt het uiterste tegen d confossioneele scholen. Het is niet genoe t de maatregelen toe te passen die kunne dienen tôt verdediging der leelce school t de partijschool moet bestreden worder i Indien wij buiten de onzijdigheid treder - dan is het ter oorzake van de klerikal regeîring. Maar wij zullen aldus eeno ) plicht volbrengen waaraan geen enki 1 offleieel onderwijzer zich onttrekken maj « Deonzijdigiteid vohlaat niet meer. W - moeten ten aanval trekken tegen de kler 1 kale burcht. Wij moeten de ontwikkelin - tegenhouden van den klerikalen draal die weldra met zijn schaduw gansch lu ; land zal bedokken. (Oof ! Daar komt de klerikale draa weer uit zijn bol. 't Is om loopen te gaar j En wat een prachtbeeld : een draak d gansch het land overschaduwt ! D , socialistische onderwijzers hebben ei van hun werk, dat moet gezegd' zijn.) j « Hardi Kamoraden onderwijzers ! zc \ gaat het voort. Weg met de klerika 2 regeering ! Komt in onze rangen ! Kon B het leger versterken der tegenstreve: van het klerikalisme. Komt met oi ] strijden voor de ontvoogding van h 1 werkvolk ! » ^ Wat klaar uit dat proza spreekt, dat wat onze tegenstrevers door onzijdij scholen verstaan ! e Ha zijn dat onzijdige scholen I Wai tôt het uiterste gestreden wordt tegen ( y katholieke scholen en tegen de katholiel g regeering. Wel, wel, kom nu nog eei af met die zoutelooze praatjes over ( r onzijdige scholen, waar ioders overte ging geëerbiedigd wordt, wij zullen naar bovenstaando tekst verwijzen. De Kiesstrljd : Anticléricale vooruitzichten. ., De anti-clericalen zien geen voorde t'huis te halen uit den kiesstrijd van M l aanstaande ; geen wonder dan ook dat het land zoo kalm blijft ofschoon de dagen - stil aan verstrijken. Lorand, anti-clericaal kamerlid en op-; steller van de socialistische Express van . Luik bekent het rechtuit : over enkele dagen schreef hij in zijn blad volgende regels : >• ....Zoo het ditmaal waarscliijnlijk is, ■ dat het cartel in een groot getal arron-dissementen niet zal gesloten worden, dan zal dit vooral hieruit voortspruiten, 1 dat men wel weet dat de verkiedngen van dit jaar de meerderheid niet zullen verplaatsen.» « En het verzaken van het cartel zal aanschouwd worden als de officieele er-! kenning door do oppositie, van het feit, dat dit jaar zij strijdt zonder hoop van beslissenden bijval.» Een Katholiek. Vlaaxnsch dagblad. Dit jaar nog zal te Brussel een katho-i liek Vlaamsch dagblad uitgegeven wor-. don. Daardoor zal eene groote leemte gevuld . zijn, want lang reeds hebben de katholieke Vlamingen verlangd naar een welin-gelicht Vlaamsh dagblad uit de hoofdstad Van nu af aan heeten wij het nieuwe blad welkom. Vrijheid bij socialisten. Wij lezen in het socialistenblad De ■ Waarheid van Gent : L «Verleden week waren eenige stadhuis-bedienden (burgerlijken stand) aan het . redekavelen over een artikel uit De Waarheid, vôôr 9 ure, dus voor het begin van den werktijd. Er stond daar reeds publiek te wachten, dat het gesprek hoorde, en . men denkt dat de een of de andere gaai daar rapport zal van gemaakt hebben [ aan onzen aclubaren van den burger-stand, want twee dagen nadien verscheen eon « ukase » verbiedende nog politieke bladen op het stadhuis te lezen ». Wie zou zoo iets ooit verwacht hebben? Waar is de tijd dat diezelfde heerschap-! pen het arme en onwetende werkvolk den kop zot raasden, omdat do minister P verbood, in de kazernen, niet het lezen l van politieke bladen, maar het versprei-den van oproerige schriften en het onder-mijnen van het wettelijk en onontbeerlijk - " ijïiN A. : BUITENLAND. 2 FRANKRIJK. 5 Teekenend. — Etrepagny schijnt een £ kantonshoofdplaats te zijn, in l'Eure, en de maire ervan schijnt zich te willen onderscheiden in de rijen der anti-clericalen. We lezen ten minste in de Pair , dat hij een premie uitlooft voor aile hu-wende paren, die zich tôt de inschrijving 1 op het raadhuis willen bepalen en van de , kerkelijke inzegening van hun huwelijk l afzien. Dezulkon krijgen van monsieur le , maire een pendule als bruidsgeschenk. 't Is waar dat het geen kostbare is : 9 .- francs 95. d In Entrepagny schijnt het omkoopen n van gewetens niet duur te zijn. I) DUITSCHLAND. !_ De bagrafenis van kard. Kopp. — Dins-[_ digochtend had te Breslau de teraardbo-stelling plaats van den overleden kardi-e naal-vorst-bisschop. De met rouw gesier-„ de kathedraal was gehoel gevuld. Tôt e zolfs buiten op het plein stonden duizen-g den. n Behalve de aartsbisschop van Keulen . waren er vier bisschoppen en twee wij-bisschoppen aanwezig, da minister Von , Schorlemer Alst, de vertegenwoordiger é des Duitschen keizers : de hertog von n Ratibor, die namens Wilhelm II een prachtigen lauwerkrans met witte orclii-, deeën droeg, vertegenwoordigers van de jj koningen van Saksen en van Beioren i_ (vorst Lowenstein), de afgevaardigden g dr. Porscli, graaf Bellestrem en graaf ; Praschma, doputaties uit het Oostonrijk-,[ sclie deel van het diocces met geelzwarto vanen enz. ^ Uit de huiskapel van het paleis werd t het lijk naar den dom gebracht ; op de ,e kist lag de roode kardinaalshoed ; op een ie rood kusson werden de voornaamste ,r ordeteekenen van den ovcrledene gedra-gen. In den stoet liep de président der o Centrumsfractio uit den Rijksdag, dr. e Spahn. !t Eon dor kanunnikon hlold de lijkrede, .s waarna Mgr Von Hartmann, aartsbis-iS schop van Keulen, de pontificale Mis van Requiem opdroeg. Onder koraalgezang en klokgolui werd ;s na de absoude het lijk in de groeve noer-re gelaten. De eenvoudigo plechtigheid maakte die-ir pen indruk. le Het nieuwste reuz»nschip. — Van de werf ,e dor Arma Harland & Wolfil te Bolfast is ls het nieuwste reuzenschip van de White 10 Starlijn, de « Britannic » van stapel ge-loopen. Niet enkel, omdat het hier het u grootste schip van de wereld geldt, mag deze gebeurtenis van belang geacht worden. De « Britanic » zal immers, wanneer ook de bovenbouw voltooid zal wezen, 53.000 ton inhou'd hebben, terwijl de el « Imperator » van de Homburg-Amerika-ei lijn, die in grootte op haar volgt, 50.000

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Lommel from 1911 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection