De kleine gazet: geïllustreerd blad

444 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 April. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qk29/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■DoncLerdag :30 April 1914 Nr 18 Tienda Jaargang DE KLEINE GAZET C3-eill-u.streerd_ ~W"eelclola-cl Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Af zonder.lijke riumrners îb'ij Van Tas-sel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamsle dagbladverkoopers. AKONNKMKNTKN Per jaar... ir. a.so Per nummer . . . ir. «.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 A. TST T 33 M F» E 1^. Telefoon 853 A A \ KO N D1GIN U K N : 4e liladzijde. lier kleine regel volgens overeenkonis Groote aankondigingen De sociale Wetgeving EDWARD PECHER De heer volksvertegenwoordiger Edw. Pecher, die voor enkele dagen in d<e Kanueir een belangrijke en zeer opgemerkte rede uitspiak over de sociale verzekeringen. Edward Pecher.. Die naain roept voor den geest van elk Antwerpenaar de ge-kende figuren uit de geschiedenis onzer stad, die dezen naam droegen, of ver-want waren met deze f ami lie. Weimg fa-miliën hebben in. de laatste halve eeuw een zoo belangrijk deel genomen aan het handelsleven, het politiek leven en het kunstleven van Antwerpen, zonder te ge-wagen van de liefdadigheid, die zij steeds ruim beoefende. Een der meest gekende en geachte figuren is zeker de heer Edward Pecher, de grootvader van den huidigen volksvertegenwoordiger. Zijn overwegende roi in de liberale politiek ligt nog klaar in ieders geheugen. Met die vereerde mannen die F. Van der Talen, en Leopold De Wael heetten, was hij de leider van het Antwerpsch libéralisme, dat in 1872 het Stad-huis had veroverd. Zonder dat de heer Edward Pecher een politiek mandaat be-zat was zijn invloed overwegend. Geacht om zijn helderen en ondernemenden geest en zijn groote gaven van verstand en ka-rakter, was hij den rechterarm van burge-meester De Wael, de vriend en vertrouwe-ling van de ministers Bara en Frère-Or-ban. Zijn meesleepende welsprekendheid en treffend-scherp argumentatiekracht maakten hem tôt een algemeen herkend volksleider. Als voorzitter van de «Liberale Asso-ciatie» van Antwerpen en van de «Liberale Federatie» van het land, droeg hij ont-zaggelijk veel bij tôt de verovering, in 1872, van het Antwerpsch stadhuis, door de liberalen, en van het bewind in 1878. Zijn huis was een midden van liberaal en artistiek leven. Hij was 00k voorzitter van de ((Cercle Artistique», die hij door het inrichten van kultuurvoordrachten, tôt een ongemeenen bloei wist te brengen. Als getuigenis van dankbare herdenking heeft het Gemeentebestuur zijn naam aan een onzer straten geschonken. Zijn broeder, de heer Jules Pecher, was een beeldhouwer van bijzonder talent. In ons Muséum van Schoone Kunsten worden nog verscheiden werken van hem be-wonderd, die getuigen van zijn prachtige gaven. Ook het standbeeld van onzen be-roemden schilder Jordaens, dat op een onzer openbare pleinen prijkt, is van zijn hand, evenals het standbeeld Loos, bij het Antwerpsche Park. De grootvader langs moeders zij de van den heer Edward Pecher, de huidige volksvertegenwoordiger, was de heer Gri-sar — nog een famille die een belangrijke roi in de ekonomische ontwikkeling van Antwerpen speelde. De oude Antwer-penaren herinneren zich ongetwijfejd nog, hoe hij, ofschoon geen openbaar mandatais, toch een belangrijke roi vervulde in de politieke wereld, waar zijn gezag als handlsman algemeen werd herkerid. Zijn broeder was de bekende toondich-ter, de heer Albert Grisar, wiens beeld 7ich bevindt aan den ingjang yan den An-twerpschen Schouwburg, cri wiens hei> innenng zoo sterk bij onze bevolking is blijven leven. Op dit oogenblik • dragen nog drie muziekvereenigingen zijn naam. De familie Pecher is ook verwant aan den grijzen leider van het Antwerpsch libéralisme, de heer Fred. Delvaux, aan de familie Speth, al namen die geen enkel Antwerpenaar onbekend zijn. Van den heer Edward Pecher, de volksvertegenwoordiger, kunnen we getuigen dat hij waardig de tradities zijner familie voortzet. Zijn optreden heeft hem van eerst af op den voorgrond gesteld, en op hem heeft de liberale partij de grootste verwachtingen gebouwd. Laat ons in enkele trekken zijn nog niet lange, maar reeds zoo welvervulde loopbaan afschet-sen.Te Antwerpen geboren, op 24 Novem-ber 1885, deed hij zijn studiën op het Atheheum. Vervolgens deed hij studie voor het doktoraat in de rechten, op de Universi-teit van Brussel, waar hij zich aan het hoofd stelde van de liberale studentenbe-weging ter hoogeschool, en reeds bewijzen van een groote werkkracht en van cen doordringenderj geest.FIij was de voorzitter van de «Kring der liberale Studenten» en bestuurder van het blad «Echo des Etudiants». Van dan af ook begon hij een werkdadig deel te nemen aan den po-litieken strijd, waar hij zoo snel op den voorgrond zou treden. Met de heeren Godding, en Kreglinger stichtte hij den ((Bond der liberale Jeugd» die snel een bijzondere ontwikkeling nam, en een zeer aktief deel op het gebied der liberale politiek werkte. Het arbeidsveld, dat zij voornamelijk betraden, was de nog zeer verwaarloosde liberale propaganda op den buiten.En wat hun wijze van propagandeeren vooral on-derscheidde, was dat zij vooral van van socialen aard was, en steunde op een breede, gezonde en welbegrepen demokra-tie.Buiten aile kwesties van personen han-delend, trad de « Bond der liberale Jeugd » steeds verzoenend op in verscheiden geschillen, die, dank aan zijn tus-schenkomst, tôt den besten uitslag kwa-men.Van dan af reeds teekende zich duidelijk de geestesrichting, waarin de toekomstige volksvertegenwoordiger zich zou bewe-gen : de richting eener breedvoerige en praktische demokratie, die den klassen-strijd eerder tracht te doen verdwijnen en verminderen, dan hem aan te vuren en te verscherpen. Innig overtuigd dat de heropbewering en de ontwikkeling van de volksklassen e,erst en vooral moet uitgaan van haar ei-gen initiatief en werkkracht, trachtte hij eerst en vooral een praktische sociale wer-king te beginnen.Rusteloos propagandeer-de hij voor het stichten van zieken- en pensioenkassen, van mutualiteiten, enz., . die allen de stoffelijke "verheffing van den werkersstand beoogden. Het was ook in dien geest dat hij op het «Kongres der Liberale Wachten», te Charleroi, een verslag voordroeg waarin gevraagd werd, dat de gematigde liberale hoofden aile reserven zouden laten varen voor het invoeren van het zuiver algemeen stemrecht.Aan dezen wensch werd later gehoor gegeven, en droeg ertoe bij om het liberaal programma nog meer te demokratiseeren. Steeds stond de heer Pecher voor dat de liberale partij, ofschoon zij en haan eigen juist afgeteekende onafhanke-lijkheid, en haar eigen princiepen zou be- j waren; toch meegaan zou met de tijd-stroomingen, met open 00g en oor te heb- ! ben voor de eischen van den tijd, en zich aanpassen aan de vervormde sociale toe-standen.Op 3 Juli 1908 legde de heer Pecher met de grootste onderscheidmg zijn examen af als dokter in de rechten, en kwam zich in hetzelfde jaar te Antwerpen als advokaat vestigen. Zijn werkzaamheden op politiek en sociaal terrein verdubbelde van dan af. Hij stelde een heel programma van sociale hervormingen op, waaruit hij later zijn bekende wetsvoorstellen zou putten. Zijn bestreving bleef steeds ver van volksvleierij en demagogie, maar trachtte integendeel den klassenstrijd te bevredi-gen en te verminderen met praktische for-mulen van oplossing voor brandende en moeilijke kwesties voor te stellen.Hij gin^ steeds van de meening uit, dat het met ai-léén genoeg is aan de werkende klas en de kleine burgerij den hemel op aarde te beloven, maar dat het een volstrekte nood-zakelijkheid is, daadwerkelijk en daad-krachtig in te grijpen tôt verbetering van bestaande mistoestanden. En daartoe was zijn praktischen geest, — stamde hij niet uit een familie uit den Antwerpschen han-.del opgesproten? — allerbest geschikt. In Januari 1912 wcv.j -len heer Edward Pecher een kandidatuur voor de Kamers aangeboden door het ((Liberaal Werkers-verbond» van Antwerpen. Na een dappe-ren kiesstrijd werd hij op 2 Jum 1913 tôt lid der Wetgevende Kamer gekozen, en zetelde voor de eerste maal bij de herope-ning van den eerstvolgenden zittijd. Van dan af openbaarde zich een buiten-gewone werkzaamheid bij den jongen volksvertegenwoordiger. In de kommis-sies, waarvan hij deel maakte, trad hij op als een de rieverigste en bekwaamste le-den.Met den heer Volksvertegenwoordiger Louis Franck, teekende hij een wet op fret instellen van verzoenmgsraden, ten einde de werkgeschillen te beslechten en de sta-kmgen te vermijden. Belangrijke bepaling I over werkregelmg, opzegtijd, enz. zijn daarin vervat. Haar werking strekt zich ook uit tôt de bedienden, die b. v. in geval van failjiet van den patroon een voorrecht zouden hebben op de voorhanden blijven de gelden. Dit was een eerste stap op den weg die leidt naar sociale bevrediging. Een ande-re wet, die op de «Sociale Verzekeringen» die binnen kort in de wetgevende Kamers zal besproken worden, na in de kommis-sies den grootsten bijval te hebbei* be-haald is van overwegend belang. Het wetsvoorstel zou zeker een der voornaam-ste zijn, die, op sociaal gebied, ooit in onï, Parlement ter besprekmg kwamen. Het vormt een geheei van verzekeringsmidde-len en rr.aatregelen tôt voorbehoud tegen ziekte, werkonbekwaamheid en ouderdom, dat ongetwijfeld in aile partijen met de:i meesten geestdrift zal onthaald worden. De wet zou een zeer grooten invloed hebben, en de weldadigheidsinstellingen ont-lasten van een zeer groot getal noodlij-denden.Ruim twee miljoen arbeiders en kleine bedienden zouden er toe gebracht worden zich te verzekeren tegen ziekte, tegen ouderdom, tegen werkonbekwaamheid. Aan elke verzekerde zou de wet een ouder-domspensioen van 360 frank per jaar schenken. Al zij, die lijden zouden onder vroegtijdige onbekwaamheid tôt werken, zouden een vergoeding van 1 frank per dag ontvangen, evenzeer als al de zieken, die noodlijdend zijn. In het wetvoorstel wordt ook het inrichten voorzien van een kosteloozen ge-neesdienst voor oude mannen, en boven-dien wordt er een hervorming in voorge-steld, die door ieder, tôt wat partij of tôt welke pvertuiging hij ook behoore, met geestdrift zal ontvangen worden : de ver-zekering tegen de tering. Vroeger heeft de heer Pecher reeds een wetsvoorstel nergelegd, strekkend tôt de wettelijke erkenning van het Antwerpsche Hooger Handelsgesticht. Daarbij gaf hij gevolg aan een wensch door de Antwerpsche Handelskamer, en was hij in overeenstemming met een wensch uitge-drukt door den Antwerpschen Gemeente- raad, in zijn zitting van 18 November 1912 — op voorstel van den heer Van Peborgh — en aan de Regenng overge-maakt. Dit wetsvoorstel beantwoordde aan de verzuchtmgen én van den Antwerpschen handelswereld, én van het lee-raarskorps van het Hooger Handelsgesticht. Het zou de oplossing geven aan een massa vraagstukken van bijzonderen aard, en tôt den grootsten bloei en de volste ontplooiing leiden van pnze Hoo-gere Handelsschool. Met den heer Devèze en anderen teekende de heer Edward Pecher een belang-wekkend wetsontwerp op het kollektief werkkcntraktdat als doel heeft stakmge^ en lock-outs te vermijden, met tusschen werklieden en patroons een algemeen-gel-dend werkkontrakt, een akkoord over loon en werkregeling te doen aangaan. Met den heer Louis Frank teekende hij nog een wetsontwerp strekkend tôt het op-richten van het handelskrediet voor de kleine burgerij, dat ten doel heeft, voornamelijk den middenstand ter hulp te komen in de moeilijke krisis, die zij door-worstelt.Bij al deze wetsvoorstellen, die getuigen van zijn buitengewone werkdadig-heid op sociaal gebied, voegde hij nog een wetsvoorstel over de beperking van het getal werkuren in de diamantnijverheid en een voorstel strekkend tôt de uitbrei-ding van de werkbeurzen, de verzekering tegen werkeloosheid en de inrichting van het landbouwkrediet. Ziedaar dus een aantal wetten, die allen streken tôt het eroote doel dat de heer Pecher zich vorstelt : de sociale bevrediging, het verbeteren der nu zoo gespan-nen betrekkingen tusschen werkman en werkgever, het lenigen van den nood door sommige mistoestanden in 't leven geroe-pen.In de Kamer sprak de heer Pecher — in een andere richting van gedachten — een zeer opgemerkte en diepdoordachte rede uit over de financiële politiek der regeering. Bij het bespreken der nieuwe legerwet op den algemeenen dienstpliecht, teekende de heer Pecher met der} heer Persoons en anderen,het amendement Persoons, dat later de basis werd van de wet op het ge-bruik der Vlaamsche taal in het leger, door de regeering voorgesteld. Buiten zijne zoo ieverige werkzaamheden in de Kamer, hield de heer Pecher zich onvermoeibaar bezig met de social1 inrichting der liberale partij. Hij stichtte mede de «Kas voor Herverzekering voor Invaliditeit» en het «Bureel voor sociale Werken». Verder hielp hij met raad en daad tôt de stichting van mutualiteiten, pensioenkassen en sociale instellingen van allen aard. De heer Pecher is bestuurlid van den «Nationalen Raad» der Liberale partij. Dank aan zijn bekwaamheid op gebied van wetgeving, zijn onvermoeibare werkzaamheid, zijn welbegrepeen inzicht op de bO :iale toes ancien, mogen we de heer volksvertegenwoordiger Edward Pecher noemen : een toekomst, die zal schoon zijn van daden voor de geestelijke en stoffe-lijke verheffing van het volk. Het Sport-Leven Internationale Voetbalwedstrijd HoIIand 4, België 2, in het nieuwe Stadion te Amsterdam ZONDAG 26 APRIL ^914 Een heftige aanval der Belgen Bragard en Nisot leidt tôt een tweede doelpunt ' voor de Belgen Ronde van België = Beroepsrenners De renners bij het vertrek voor den tweeden rit van Dinsdag 28 April, aan de Mechelsche Poort te Berchem

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods