De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1438 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 June. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0tp89/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. Nu m mer 19. Prijs per nummer : 10 centiemen. 27 Juni 1914. S&r nrêÉJ HTClTl AHTWtfjPENi L^nrniimmrrrïïtnrrnVmrrta De Verzekerings-egei is de voordee-igste en nuttigste ooweï voor winke-iers aïs burgers. uresl: Oraujestraat, 130. ABOMNEMENTEN: len schrijft in op het bu-eel en bij aile postmees-ers.leinschrijvingen worden p voorhand betaald. Voor BELGIË : erjaar 5 frank. Voor 't Buitenland : erjaar 6 frank. i DR K"T?ni\ITT DE KRONIJK AÂNKONDIGINGEN i | Vocr de aankon-t digingen zich wen-t den toi het bureel. ' Prijs volgens over-' eenkomst. ! oooo f Van alie boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden,wordt melding en verslag gemaakt. jansch het jaar Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AISTDRIESSTRAAT, O, Antwerpen. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar Voor onze Wereldtentoonstelling K in 192SO. Indien 'wij ons tijdelijk ont-houden hebben nog artikels af te kondigen over de Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1920, waarvoor het kapitaal ge-heel ingeschreven werd, dan is het dat wij hebben willen zwij-gen voor de lofbare pogingen, welke aangewend werden door het «Inrichtingskomiteit van de VIT Olympiade te Antwerpen », om het doel zijner werking te zien gelukken. Met spijt moeten wij melden, dat de langer dan zes maanden onophoudende werking van de heeren Ch. Cnoops en van zijne vrienden, binnen en buiten het land, tôt niets gebaat hebben : de Olympische feesten zullen in 1920 te Puda-Pesth plaats hebben.Heeren Ch. Cnoops, Paul Ha-venith en hunne vrienden moeten lof en dank gezegd voor de pogingen welke zij in het werk gesteld hebben. * * * Het het is nu wederom plicht van het komiteit der naamlooze maatschappij « Wereldtentoonstelling in 1920 te Antwerpen, » zich dadelijk aan 't werk te stel-len, om geen oogenblik meer te wachten en aile mogelijke mid-delen aan te wenden om in 1920 hier onze expositie te hebben. Wij weten wel dat de ontwer-pers der Wereldtentoonstelling waarvan heer Baron Delbeke en A. Grisar aan het hoofd staan, van eerstaf met krachtdadigheid en doorzicht gewerkt hebben en niets onbeproefd lieten om van de Regeering deswege een be-sluit ten voordeele van Antwer- < pen te bekomen. Dit geeft ons nu ook de hoop, dat de ontwer- ; pers met hernieuwden moed zich aan het werk zullen stellen om te bekomen wat heel Antwerpen met hen wenscht : de World's Fair in 1920 ! * * * Wij weten ook wel dat onze Regeering niet alleen meester is om een besluit te nemen in deze zaak, indien wij eene « internationale » tentoonstelling willen hebben, wat de wensch is van iedereen. Het is de internationale Commissie van Wereldexpo-sities die nog alleen bij machte is de stad aan te duiden, waar eene wereldtentoonstelling met officieele ondersteuning en deel-neming van aile landen plaats zal hebben. Maar om de internationale Commissie ten voordeele van Antwerpen te doen besluiten, is het noodig dat de regeering zich ten gunste onzer stad verklare, en Antwerpen officieel onder-steune bij bedoelde Commissie. Het is zooals een confrater het terecht zegt : « Niemand kan voorspellen of België in 1920 eene tentoonstelling zal krijgen; doch wij moeten werken, zonder ophouden, om, a/s België ze krijgt, haar in Antwerpen te hebben. » * * * Men weet dat de stad Luik ons de expositie in 1920 betwist. Het heeft ieder verwonderd dat eene stad van tweeden rang, die pas hare Wereldtentoonstelling heeft gehad,dit recht wil betwis-ten aan de Metropool van België wier laatste tentoonstelling om-trent een kwaart eeuw den hoek om is. Wij begrijpen dan ook niet, vvaarom de Regeering blijft aar-zelen een besluit te nemen tus-schen Antwerpen en Luik. De onbillij kheid der pretentie van laatstgenoemde stad nog ter zij de gelaten, heeft Antwerpen door zijne reuzenuitbreiding in zake van haven, handelsbe-weging en grondgebied, — drie machtige factors, welke pleiten ten voordeele der Wereldtentoonstelling van 1920, — recht op den keus van het Gouvernement te mogen hopen. * * * Aan 't werk dus ! « De ontwerpers der Wereldtentoonstelling hebben dapper die der Olympiade ter zijde ge-staan, » zegt terecht « Het Han-delsblad », « nu moet het omge-keerde plaats hebben en moeten ille Antwerpenaren zich inspan-nen om de Tentoonstelling in 1920 te Antwerpen te krijgen. » Het kan niet beter gezegd. Wij hopen dan ook zoo spoe-dig mogelijk te vernemen dat de werking, welke voor de « Olympiade » was stil gelegd, herno-men is. Wij hopen tevens dat de Regeering die werking steun en invloed zal verleenen, door dadelijk een besluit te nemen ten gunste der Scheldestad. L. Vrijman. HlT MELKHUIS Nachtegalenpark heeft den grootsten toeloop. M. er Mevr. Alph. Schram bedienen er ool niet dan allerzuiverste en gezondstf Dranken, Brood en Gebak ALLES AAN C1VIELE PRIJZEN. Kronijk der Week Inschrijving Jan Van Rijswijck — Nog in de Drukpers. — Het EngeIenhoofdeke,stads= secretaris. Ik kan mij niet onthouden om ook eens eenige woorden te schrijven over de inschrijving voor 't monument van JanVan Rijswijck. Men is het eens dat dit opgericht worde te midden van de nieuwe prachtige laan, welke den naam van den gewezen burgemeester draagt. Daar de Jan Van Rijswijcklei de verlenging is van de groote laan Antwerpen-Brussel, moet het monument dus navenant zijn : 't is te zeg-gen, dat buiten het politiek karakter, hetwelk oprichters en inschrijvers er willen aan geven, het ook onder es-thetiek oogpunt moet voldoen met de plaats waar het zal oprijzen. Dit ailes haal ik aan om te bewijzen dat er nog al veel geld zal noodig zijn voor zulk monument, dat weet iedereen.Het is dan ook geen wonder, dat ieder het bespottelijk vindt hetgeen in eenige bladen verschijnt onder den ti-tel :« Inschrijving voor het monument van Jan Van Rijswijck. » Ik vind het niet alleen bespottelijk, maar onweerdig, en hier bedoel ik nog niet de centiemen, ingezameld bij de leden der ton-, pik- en schijfsjoje-teiten, maar die van zeer rijke oud-vrienden van den vereerde... die niet ' eens méér gaven dan de Dames uit de Cité. Op de wijze zooals het thans gaat, zal in 1950 het monument-Van Rijswijck er misschien komen. * * * Ik sprak in mijne vorige kronijk over het ontstaan van een nieuw dag- en een nieuw weekblad ; nu kan ik de ' aanstaande verdwijning ook voorspel- ' len van een weekblad, hetwelk op ; Vlaamsch terrein nog al invloed had, maar in handen gekomen is van eene 1 groep... zeeveraars, hartvreters en [ droogstoppels, die het schoon pro- j gramma van bedoeld blad ontaard ; hebben in hunne persoonlijke... peze- i weverijen. Het is te betreuren, —wel 1 te verstaan de « ontaarding, » maar 1 niet dat het blad thans verdwijne. Nie- . mand zal bloemen of kronen op zijn graf nederleggen. i ! * * Mijn confrater « Mercure » beves- ; tigt eenigszins mijn schrijven over de ' vervanging van den heer Possemiers als stadssecretaris. In zijn nummer > van verleden Zondag zegt bedoelde a confrater « dat het niet heel zeker is, * dat een der heeren de Brauwere, Gy- [ selinckx noch Ritchie, den zilveren ^ frak van den stadssecretaris zal mogen aantrekken, want dat er nog zijn, die veel kans hebben zich in den don- j zen zetel van het secretariaat neder te r zetten. Het « Engelenhoofdeke » is bij i mijn weten niet vreemd in de bureeten ran « Mercure »; het zal er steun vin- 1 ' i ien om zijn schoon hoofdeke met den , « suvarow » getooid te krijgen. < Hoe dat een dubbeltje toch rollen kan ? Mac Dru. ; ! ONS LEVEN "De Kromjk,, isiekoop: . Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Qlorieus, Montignystraat. ' 1 » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. ' » Qemeenteplaats. S Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem- | ;traat, 1. — Diererrtuin. — Mei tôt September in- * Degrepen : Militaire Concerten, de Zon-iagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de \ iiensten van het garnizoen, de Maan-, j Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 <■ :ot 17 1/2 uren. { Symphonische Concerten door het or- \ <est der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. c Voor toekomend nummer : Nieuw Tunis en de Veriierwegen welke J: het de Belgische werkdadigheid aanbiedt, ioor Rodolf Van Loo en Alfred Blancke. 1 Geillustreerd artikel. ( t VRAfluT HET BROOD/ V|3 î van de ~J groene broodkarren met paarden. - i c — Op de De Coninckplein wordt Zondag lanstaande 28 dezer om 3 ure een eigen- f tardig feest gegeven. Het zal bestaan uit '' rurnoefeningen door de Damen en Juffers c ifdeeling der Vooruitstrevende Turners. De Antwerpsche Hondenliefhebbers Ver-:eniging zullen hunne beroemdste speur-;n politiehonden in hunne schoonste werk-:aamheden aan het publiek voorstellen, erwijl een bijzonder muziekkorps door lijne medewerking het feest zal opluiste-•en. Prijzen der plaatsen : voorbehoudene )laats frs. 1 ; eersten rang frs. 0,50, otn-îeining frs. 0,25. Zeer merkwaardig de nieuwe len- -.emodellen voor 1914 in Tailleur \OStumen en Gekleede Bloezen in het v 3ameneonfectïehuis, 56,Ommeganck- g ;traat. v — Heer Adolf Dupouy, consul-generaal 'an Venezuela in België, gaat Antwerpen rerlaten om in zijn land te Caracas een ^ 100g ambt bij de regeering te gaan beklee-len. Hij wordt hier vervangen door de heer v ;dvocaat Olaverria Mattas, oud-rechter en e ecretaris van den senaat in zijn land. " c — Heer Volksvertegenwoordiger en Me- s rouw Louis Franck hebben voor Zondag d let bestuur van den Lib. VI. Bond uitge- h ioodigd tôt een feestmaal op hun buiten- v ;oed van Cleydael. d Deeigenoten gevraagd voor het ex= )loiteeren van grooten bouwgrond om-:rek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. >V. 84, « De Kronijk », Sint Andries= itraat 9. — Met genoegen vernemen wij dat on-:e confrater, heer Fr. Goris, hoofdopstel-er van de « Gazef van Antwerpen » en mdervoorzitter van de afdeeling Antwerpen Jmburg van den Bond der Belgische Drukpers, vereerd is door Z. H. de Paus net het gouden Kruis « Pro Ecclesia et -'ontifice ». Onze gelukwenschen. — De zomertreinen in bestemming van îet eiland Walcheren (via Mechelen-Ter-îeuzen) zullen dit jaar loopen elken Zon-iag te beginnen met 5 Juli tôt 30 Augustus ;n den Zaterdag 15 Augustus. Vertrek Brussel-Noord te 6 u. 54. Aan-;omst te Vlissingen om 11 u. 45. Terugreis uit Vlissingen te 18 u. 15. \ankomst te Brussel-Noord om 23 u. 5. HEER GU1LL. CAMPO, Parochi-tanstraat, 4, Antwerpen, netmtaan : içhilderijen en kunstvocnwerpen vour )ublieke veilingen na afsterven of r'erdeèling van goederen. Volslrekte ^eheimhouding. — Maandag namiddag werd in de Agli-;aansche kerk der Gretrystraat een raam ngehuldigd ter nagedachtenis van kapitein >cott en zijn vier gezellen die tijdens hun erugtocht van de Zuidpool het leven ver-oren.De plechtigheid werd bijgewoond door len konsul generaal van Engeland en lady lertslet, generaal Heimburger, bevelheb-1er der krijgsomschrijving, baron van de Verve en van Schilde, goeverneur, en de gden van het Aardrijkskundig genootschap mzer stad. Het was de heer Evans, onder-bevelheb-1er der expeditie Scott, die, in groote klee-lij van Engelsche marine-officier, het doek oor fiet gedenkraam wegtrok en dan het mderschrift las. Dit onderschrift herinnert r aan dat Scott en zijne gezellen den 18en anuari 1912 de Britsche vlag aan de Zuid-100! plantten en er den heldendood von-len.Het kunstraam stelt St-Niklaas voor, den iatroon der zeeiieden, die in de hand de Terra Nova » houdt, het schip der expe-litie Scott. PTATVTflQ MARTIN PEUSS i UQ Carnotstraat, 86 (recht over de Congresstraat). De persnnen die in het huis Carnotstraat, 8G, Antwerpen, eene piano komen koopen, bekomen eene vermin-dering van 15 percent, alsook eene garantie van twintig jaar op gezegeld papiei. — Hoeveel honden zouden er in de pro-incie Antwerpen loopen ? Hun getal aan-egeven voor het patent, beloopt 22.,600, oor welk getal er jaarlijks ruim 100 dui-end frank betaald wordt. — Het Nationaal Comiteit ten voordeele an de Krijgsluchtvaart, heeft den heer linister van Oorlog het geld overhandigd )t aankoop van een tweede vliegmachien oor het leger. Dit machien, evenals het erste, is een groot toestel H. Farman, etwelk 28.000 fr. kost. Het propaganda-omiteit had gedacht slechts één vliegtoe-tel het leger te kunnen aanbieden, thans, ank de mildgevendheid der inschrijvers eeft men er dus twee kunnen schenken, 'aarvoor het Comiteit al de inteekenaars ank zegt. tMORISONS' Waschmachien wordt een m? and oj proef gegeven in ge Vraag geillustreerd brochuur nummer 178 met prijzen aan J. L. Morisons Dambruggestr. 10! Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBÂIVK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-) gen. — Bureel open op de werkdagen van j" tôt 7 7/2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO | KUNSTHHNDELHÎ1R | 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. ^ INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING | Bestendige tentoonstelling van Schilderijen L der meest gekende meesters in de Zaal §> BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. T Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. ^ ¥4 KUNSTPH0T0GRAPME £ f NIJVERHEID EN SPORT WED. G. HALLEUX - MENS f Leverancier uan I et Leger s Vestingstraat, 240 f Berchem-Zurenborg | (De tram van 't Park stopt voor x het huis). g IBOORDENderSCHELDE Voc: maatschappij en, pensionaton en scholen is de tchoon-ste speelvaart die van Temsche-Antwerpen-Temsche met de ptachtige en welingericïte WILFOEDEOOTEN. Salon en buffet. Vermindeting van prijzen vooi maatschappijen, Eaadpleegt den Eeisgids van den spootweg voor de uren. N.B. - Bj; elk vertrelt naar Congo, vergezelt een WILFORD-BOOT het schip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 frank. Voor de vooiwaarden zich -wenden of schrijven tôt den Eoofdagent L. Mauw St. Andriesstr.. 35, Antwerpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods