De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1308 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 May. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk9570p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang, Nummer 15. Prijs per nummer : 10 centiemen. 30 Mei 1014. ABONNEMENTEN : t Men schrijft in op hefbureel en bij aile postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taald. ! Voor BELGIË : per jaar . . 5 frank Voor 't Buitenland : per jaar. . 6 frank DE KRONITK AJINKONDIGINGEN Voor de aankon-digingen zich wen-den tôt het bureel. Prijs volgens 0-vereenkomst.OOOO Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financiez Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : SX. A1VTDRIESSTRAAT, 9, Antwerpen. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=HoofdopsteIler : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar Kinderen voor het Assisenhof Voor de assisen der provincie Antwerpen is wederom eene droeve zaak behandeld, waarop de aandacht der Wetgeving en van alleOpenbarebesturen dient ingeroepen. Indien wij die zaak « droevig » noemen is het niet om de feiten, waarvoor de tweebeschuldigden gestraft werden; geenszins,want het gold een paar nachtelijke diefstallen met braak, beklim-ming en valsche sleutels ge-pleegd, en eene laffe moord op aen nachtwaker der gemeente Linth. Maar droevig zijn de omstan-digheden welke "die misdaden omringen, omdat zij getuigenis geven van een groot gevaar,het-welk door honderden monden en door heel de eerlijk'e drukpers wordt aangeklaagd, maar het-welk door niemand wordt be-teugeld noch geregeld. De grootste plichtige in dit procès was de jongste : een knaap van pas 18 jaar ! De oud-ste was een jonge gehuwde man van 24 jaar; beide maakten zich schuldig aan bezwarende diefstallen; de jongste daarbii nog aan moord. De diefstallen — een te Char-leroi en een te Dampremy, — werden met zulken overleg geregeld en uitgevoerd, dat oude booswichten het niet beter kon-den.Zooals het hoofd eener bandie-tenbende had de jongste aan den andere gezegd : « Om zonder zorg of kommer te leven, is stelen het beste;men kan zich rijk stelen, indien men wat geluk " heeft; is er weinig, men heeft toch altijd iets. « Om te beginnen moeten wij dievengetuig hebben : sleutels, hamers, breekijzers, enz. Daar wij geen geld hebben, zullen wij het stelen ! » En 's nachts drong hij, met beklimming, in bij een slotma-ker en stool er een aantal van die voorwerpen, welke noodig zijn om braak te plegen. De tweede beraadslaging rol-de over diefte om ergens aan geld te geraken. Het slachtoffer was spoedig gevonden : de per-sonen, waar de tweede beschul-digde zijne eetmalen nuttigde. De twee veroordeelden drongen er 's nachts binnen en roofden er 90 fr., benevens eenige voorwerpen.De derde beraadslaging betrof nu de toekomst : groote « sla-gen» doen, belangrijke sommen rooven, en... middelen voorzien om uit de handen des gerechts te blijven. En de kleine « chef » was we derom de vernuftige en door-trapte raadgever. Hij voerde aan dat ze nu rond Charleroi en om-streken moesten verdwijnen,dat een reiszak noodig was om het dievengetuig te bergen; dat er nog handschoenen noodig wa-ren om bij het stelen geene vin-gerindrukken na te laten ; dat één revolver niet voldoende was en een tweede moest gekocht ; ook zakdoeken om desnoods de aangezichten te vermommen, of om aan de voeten te doen, om het gerucht dat de schoenen verwekken, onhoorbaar te ma-ken.Eindeli'k gegoede personen opzoeken, waar «een goede slag kon gedaan worden. » Wij laten het overige nu weg, want het zal voldoende zijn om iedereen in verwondering te doen staan over het stoute ver-nuft van den jongen bandiet, over zijne ervarenheid in den dievenstiel. Wij hebben er nog bij te voegen, dât hij tôt het ein-dé toe zijne bevoegdheid in het voleinden van eene begonnen misdaad bewezen heeft, met den nachtwaker van Linth, die ver-zocht hem bij de gendarmen te vergezellen, zonder een woord te spreken, morsdood neder te schieten. Waarvoor had hij anders revolvers doen koopen ? Welnu, lezer, waar heeft de 18-jarige moordenaar dat ailes geleerd ? Wij zullen ziin talentvol ad-vocaat, Mr. Van Kerskeeck doen spreken : « De eerste beschuldigde is « pas 18 jaar; in ziin verleden « vindt men niets slecht; al de « personen welke hierover on-« dervraagd zijn, hebben eenpa-« rig geantwoord, dat de « klei-« ne De Visscher » een goede « jongen was; zijne gewezen pa-« troons voegden er bij : dat hij « oppassend en vlijtig was. « Wie heeft die goede jongen « tôt zulk misdadig leven ge-« leid ? « Wie ? De cinémas en de on-« gezonde lectuur. « Al wat in deze zaak verhaald « werd over de omstandigheden « der misdaden, wordt dagelijks « in de cinémas aanschouweîijk « voorgebracht en in de boekjes « « afleveringen » geheeten,door « het lezen hen eigen gemaakt. « De grootste bandiet is daar « een held; eene moord plegen « wordt als « durven » geschetst « en aangehaald; een politieman « of gendarm neerschieten, is :< « pogen te ontvluchten. » « Men ziet in de cinémas al de :< diefstallen plegen met werk- « tuigen, zooals er op de tafel « der overtuigingsstukken lig-« gen. « Die ongelukkige vertoonin-« gen heeft de eerste beschuldig-« de gevolgd; het is ziin verderf « geweest. » * * * Hier hoeft geen woord bij ge-voegd, geen enkel, dunkt ons, opdat degenen, die door hun ambt geroepen ziin de jeugd te beschermen, ze zouden vrijwa-ren door aile wettige middelen tegen de groote kwalen, welke haar ten verderve leidt. L. Vrijman. + Aardbevingen in Siciliën Over eenige weken hebben er in bovengenoemde landstreek wederom aardbevingen plaats gehad, welke heel de wereld door deelneming ver-wekten.Italie is dikwijls geteisterd geweest door aardbevingen, welke men toe-schrijft aan zijne drie gekende vuur-bergen : de Vesuvius, bij Napels, de Etna, in Sicilië en de Stromboli, op 't eiland van dien naam. De Etna, die eene hoogte heeft van 3.313 meters, heeft 180 kilometers omtrek. Alhoewel gevaarvol zijn op deze groote streek toch talrijke steden en dorpen gebouwd, waarvan de bevol-king aan al de grillen van den vuur-berg onderworpen is. Eene der bijzonderste uitbarstingen van den Etna was deze van 1669. Bij het stadje Nicolosi, vernield door eene voorafgaande aardbeving, ontstonden twee afgronden,waaruit zulk een massa zand en assche kwam, dat zij in den tijd van drie maanden een dubbe-len berg « Monti Rossi » vormden van 137 meters hoog. De lava uit deze laatsten vloeiend stroomde 25 kilometers ver en had 48 dagen noodig om de zeekust te bereiken. Deze uitbars-ting, die ruim vier maanden duurde, bedekte 5 tôt 6 vierkante mijlen met eene laag lava van 33 meters dik, en vernielde de woningen van ongeveer 30 duizend menschen. Men herinnert zich nog de ver-schrikkelijke ramp, welke over eenige jaren de groote steden Messina en Reggio, tusschen Italie en de Sicilien gelegen, trof, waarbij beide genoemde steden werden verwoest, en 's nachts duizenden menschen in hunnen slaap verrast en gedood werden. Het was een der verschrikkelijkste rampen welke de wereld beleefd heeft. Dat menschen kunnen enwillen wo-nen in zulk gevaarlijk gewest, waar men nooit zeker is van morgen, waar op ieder oogenblik eene rilling van den grond of een spuwen van den vol-kaan lijf en goed in gevaar brengen, is voor velen onbegrijpelijk. Geheel Zuidelijk-Italië is aan het re-giem der vuurbergen onderworpen, en gedurig wordt men het gewaar. Te Napels voelt men dagelijks lichte tril-lingen van den grond, ook soms kleine schokken; de inwoners letten daar niet op. Maar de vreemde bezoekers verschieten wel eens, wanneer zij een ver gedommel meenen te vernemen, of wanneer zij op de tafel de glazen tegen elkander hooren rinkelen. Laat ons er bijvoegen dat de bewo-ners dier vuurbergstreken aan hunnen geboortegrond gehecht zijn door de uitnemende vruchtbaarheid ervan. De omstreken van den Vesuvius zijn on-der dit opzicht wonderbaar ; te recht heeft de streek van aan Napels tôt bij Caserte den naam gekregen van Cam-pania Félix (de gelukkige velden), waar de wijngaarden en al ander ge-was om ter weligst groeien en bloei-en. Ook met de hellingen van den Etna is het zoo gelegen; het volk leeft er in overvloed zonder veel inspanning. Doch zulks baat niet; de rampen worden spoedig vergeten; men keert weder, en men leeft voort in rust, op de wanden van den gevaarlijken reus. Het is te hopen dat na laatstvermel-de ramp welke Sicilien teisterde, en andermaal eenige gemeenten en honderden menschen als offer eischte, daar jaren rust en welvaart verzekerd worden. — + ONS LEVEN "De Kromjk,, is le koop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Qlorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerten, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Maan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. Deelgenoten gevraagd voor het ex= ploiteeren van grooten bouwgrond om= trek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. W. 84, « De Kronijk », Sint Andries-straat 9. • — Heer Senator Léon van Peborg is door de Maatschappij ter Bescherming der Dieren van Parijs, ter belooning van de kostbare medewerking, die hij aan de zaak van de bescherming der dieren verleent, den prijs van den Minister van Landbouw toegekend. Onze gelukwenschen. — Heer Frederik Jacobs is door den al-gemeenen raad der naamlooze maatschappij « Crédit National Industriel » van Antwerpen, aangesteld in hoedanigheid van beheerder, in vervanging van wijlen heer Edw. Thijs. De model-schapenbeenhouwerij J. H. MAES-MUNDLER Melkmarkt, 5-7, Antwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraam2?. TELEFOON 5042. Le vert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenhouwers der stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ook grooten handeI in Matrassenwol. — Op de Handelslei zal heden avond de Foor in hare voile glorie geopend worden. Aan barakken en kramen van allen aard is er niets te kort. Groote spectakelkramen zijn er dit jaar niet te veel ; nieuwigheden zijn er meer. Prachtige molens en aile andere varieteiten van kinderen en groote menschenvermaak is er niet te kort. De foor staat 6 weken ! — Iets eigenaardigs — maar zeer geluk-kig— voor Antwerpen, is het feit dat wij dezen zomer zullen verlost zijn van de pia-no-orgels en de Italiaansche-Schaarbeek-sche meisjes, die gedurende 3 maanden dagin, dag uit iedereen lastig vallen met bedelen nadat hunne piano-orgel een of andere aria uit « La Tosca » of welke opéra ook, gespeeld had. De baas van heel dat vreemd boeltje is met ons gemeentebe-stuur niet overeengekomen. Zoo veel te beter ! Hais F. GOOSSENS JACOBS Schoenmagazijn "HET PHPEGHHIKEN,, KLAPDORP, 117 Pa'Sa^t ANTWERPEN Huis van vertrouwen, gekend voor prachtschoeisels. Sterk en waterdicht handwerk. Ailes aan den laa^st mogelij-ken prijs. Verzorgd maatwerk. Herstel-Jingen van oude schoeisels. Specialiteit van Wefkschoenen. — In den Dierentuin, welke reeds zoo rijk is aan aile soorten van raar wild, is er wederom een nieuw te bewonderen, na-mentlijk een exemplaar van het Afrikaan-sche neushoorndier : een tweehoornige rhinocéros. Evenals de gekende dikhuidige rhinocéros, welke reeds jaren in het Egyp-tische paleis naast de olifanten leeft, heeft de tweehoornige nu ook in dit paleis zijn verblijf gekregen. De gelagzaal van de Ylaam- SChe ©pera geniet heden den grootsten bi]val der koffiehuizen van de stad. Geen vonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-sel bedienen u lustipe boerinnetens, de al-lerfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-schen, oui garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Alleavonden kunstconcerto van de Antwerpsche Kwintet-Kapel. — De bedelaars en bedelaressen, zoowel als aile soort van leurders komen in tal als de vliegen hier aan, om hulp te vragen of iets van hunne waren en voorwerpen te koopen. Het is geweten dat tusschen dit volkje vele kwaaddoeners, dieven, bedrie-^ers en zedelooze personen, enzoov. loo-pen. Het politietoezicht op dit volkje is niet voldoende ; daar zijn ergenoegdie hunne plaats over de grenzen is ; anderen die te lui zijn om te werken en bedelen om te drinken. Het ware te wenschen dat er eens sen kuisch tusschen gedaan werd. Rouw : ÀU LILAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12 uren. r x) M0RIS0NS' Waschmachien EiSi wordt een m? and op proef^gegeven in ge- I Mil J Vraag geillustreerd ■ ■MstT|M brochuur nummer 178 \~\ijfJ me* prnzen aan *"■ Mor'sons * Dambruggestr. 109 Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksclie of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdagen van j tôt 7 ij2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO KUNSTHANDELnHR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. IN KOOP, VERKOOP en VERWiSSEUNG Bestendige tentoonstelling van Schilderijen der meest gekende meesters in de Zaal BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. ? KUNSTPH0T0GRAPHIE ? $ NIJVERHEID EN SPORT & | WED. G. HALLEUX - MENS f S Leuerancier van iet Leger S | Vestingstraat, 240 | | Berchem-Zurenborg | | (De tram van 't Park stopt voor 5* $ het huis). BOORDENderSCHELDE Voor maatschappijen, pensionaten en scholen is de tchoon-ste speelvaart die van Temsche-Antwerpen-Temsche met de prachtige en welingerichte WILFORDBOOTEN. Salon en buffet. Vermindering van prijzen voor maatschappijen. Eaadpleegt den Reisgids van den spoorveg voor de uren. N.B. - Bij elk vertrek naar Congo, vergezelt een WILFOED-BOOT het tchip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 frank. Voor de vooiwaarden zich wenden of schrijven tôt den ïïoofdagent L. Mauw St. Andriesstr.. 36, Antwerpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods