De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1456 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 June. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 30 November 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8km20/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. Nummer 17. Prijs per nummer : 10 centiemen. 13 Juni 1914. ABONNEMENTEN : Men schrijfî in op het bureel en bij aile postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taald.Voor BELGIË : perjaar. . 5frank Voor 't Buitenland : perjaar. . 6frank DE KRONITK Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AJNTDRIE3SSTRAAT, &, Antwerpen. AÂNKONDIGINGEN ï( Voor de aankon-y digingen zich wen-)) den tôt het bureel. 1/ Prijs volgens over-jjj eenkomst. I 0000 ^ Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt meiding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar NESTOR WILMART on zijne bende. Eindelijk zijn te Brussel voor 1 de 9e boetstraffelijke Kamer Nestor Wilmart en zijne medeplich-tigen opgeroepen, ten einde re-kenschap te geven over de be-driegerijen, welke zij gedurende een aantal jaren gepieegd heb-ben.De feiten, welke hen worden ten laste gelegd, zijn zoo talrijk en hunne handelingen zoodanig ingewikkeld, dat er vele dagen zullen noodig zijn om volkomen licht te brengen in het gedeelte waarvoor ieder der vervolgden aansprakelijk is,zoowel als voor de fabelachtige sommen, welke zij door hunne deugnieterijen gewonnen hebben. Wilmart en consoorten waren personen, die te Brussel en el-aers doorgingen als de mannen van aanzien, behendige financiers, kerels die zooveel geld wonnen om het niet meer op te kunnen krijgen. Zoo gebeurde het dan 00k dat zij overal « de eerste viool speelden », zooals men zich gemeenlijk uitdrukt. Maar het waren 00k allen joviale mannen; « Nestor le Joyeux » schreef nooit minder in dan voor honderd of duizend franks; kocht kasteelen en paar-den aan sommen, welke heel de sportwereld verbaasde, en gaf ; feesten, die een koning zich niet ; zou veroorloven om de hooge ] kosten. Het zal 00k niemand verwon- < deren dat in de lijst der overdre-vene weelderigheid, waarin zij i leefden, nog vrouwen moeteri aangehaald worden, die telken jare aan die oneerlijkemenschen meer gekost hebben dan eene burgersfortuin. En dat ging zoo maar voort, jaar in jaar uit; nooit verminder-de hunne kostbare levenswijze, integendeel. Nestor Wilmart wierp zich 00k in de politiek; hij werd ge-meenteraadsheer vari Brussel. Het was nogmaals een politieke deugnieterij, want hij bedroog de hoofdleiaers die hem 't man-daat aanboden, wanneer hij wist onwaardig te zijn door zijn on-eerlijk gedrag, aoor zijn bedrie-gelijk leven. Wanneer men een weinig na-denkt hoe Wilmart en consoorten gedurende jaren hebben kunnen leven : aanhoudend be-dreigd door het Zwaard des ge-rechts, anderzijds elken dag zoe-kend naar nieuwe middelen om hunne bedriegerijen voort te zetten en te verbergen, en dan een ongebonden leven slijtende, s waarvoor ieder deftig mensch 1 valgt, waarbij al wat eerlijk is net de voeten vertreden wordt, lan stelt men zich de vraag of 't vel waar is dat geleerdheid en /erstand den mensch vriiwaart :egen zulk verval tôt den laag-5ten trap der misdadigers ? Want de zeven personen, die )p de schandebank te Brussel iitten, zijn allen intellectueele nannen,personen die door hun-îen stand schoone posities be-deedden. Zij stolen noch pleeg-len bedrog uit nood : zij hadden îen goed bestaan. Nestor was advocaat; nadien verd hij financieman, bestuur-ier ,van maatschappiien, kas-;eelheer, eigenaar der kostbaar-;te koerspaarden. Hij had auto-nobiels en villas, en wat al neer. Bij zijne medeplichtigen vindt nen twee dagbladschrijvers, looge bankbedienden, fondsen-nannen. Men ziet dat de betich-:en de eerste de beste niet zijn ; :ii komen 00k naar het Justicie-)aleis hunne oneerlijke handen n prachtige handschoenen verbergen.De dagbladen der hoofdstad, velke verslag geven over de zit-:ingen van het gerecht, zijn het îens om te melden, dat Nestor :oo « ongegeneerd » daar tus-;chen de gendarmen zit, als zat lij bij een eerebanket. Men zal het zich herinneren, lat, wanneer hij op 11 Maart [913 te Reims in Frankrijk werd langehouden, het hem niets leed, dat de gendarmen hem te mkken kregen. Hij had te Laon gedurende 6 maanden gewoond >nder den valschen naam van Dubois. Ziehier nog een portretje, ge-;chreven door een blad van brussel, waar Wilmart goed bekend was, en dat hem dan 00k )est kon afschetsen : « Men weet dat Wilmart te brussel, te Parijs en te Morial-né algemeen bekend stond on-ler den naam van «de Vroolijke Nestor.» « De man leidde inderdaad een Aroolijk leven. Hij bezat minna-■essen met de vleet, ondersteun-le een Franschen schouwburg e Brussel, betaalde jaarlijks 250 luizend franks voor zijne jacht, lad een .wijnkelder waarover 'eel gesproken werd, liet koers->aarden loopen en reed de stra-en stuk met zijn autos. « De feestpartijtjes, door hem e Parijs en op zijn kasteel van Àorialmé ingericht,kosttenhem .tukken van menschen. Zijne :oerspaarden vergden groote uitgaven en zijn grootsch levei te Brussel was buitengewooi kostelijk. « Het was een joviale jongen altijd gereed om in den zak t schieten voor nachtraven ei lichtekooien, doch zeer nauw ziende met kleine luidjes. » Het woord is thans aan he gerecht om te oordeelen, welki straf Nestor en zijne vriendei moet toegepast worden.De straf fen zullen niet groot zijn, vei mits de feiten der bevoegdhei< van de Boetstraffelijke Recht bank geoordeeld werden, welk geene veroordeelingen boven di tien jaar kan toepassen. Maar het zij gelijk : de Maat schappij, diepgeschokt doorfei ten als die, waarvoor deze intel lectueele kerels te verantwoor den hebben, zal gewroken wor den door het vonnis dat hen za treffen. Dit vonnis zal nog eens herin neren aan allen die de bekorinj zouden opdoen iemand te be driegen of te bestelen, dat de we ongenadig is en hen eens tref fen zal. « Eerliikheid duurt altijd he langst. » L. Vrijman. ♦ De Blinde Masseuses. In de schoone tentoonstelling de « Hedendaagsche Vrouw » op de Mei is eene afdeeling, waar men de verple ging van zieken en gekwetsten afge beeld ziet. Het is een der schoonste deelen vai bedoelde tentoonstelling en 00k eei der bijzonderste, omdat de verzorginj der lijdenden een hooîdzakelijke plich is van het menschdom. Het bezoek dier afdeeling brach ons op iets, dat wij hier nog niet ken nen. In Engeland is de blindenverzorginj bijzonder ieverig beoefend; zij heei voor vrouwen, welke van het licht de oogen berooîd zijn, een beroep uitge vonden, waarin zij uitstekend werkei en voldoen. Het is ongeveer 13 jaa geleden, dat men er mee is begonnei blinde vrouwen tôt masseuses op ti leiden,en bij voortdurend sterker wor dende behoeften aan degelijke krach ten in dat beroep vonden zij welhaas volop bezigheid. Het « Nationale In stituut voor masseeren door Blinden 1 heeft verscheidene honderdengeoefen de masseurs opgeleid, onder wie di vrouwen de meerderheid vormen. De gevoelszin is bij de blinden bij zonder sterk ontwikkeld ; zij bezittei dientengevolge eene groote fijngevoe ligheid in de vingers, die het hun mo gelijk maakt de patiënten veel zachte en tegelijk 00k afdoender te behande len, dan menigmaal met zienden he geval is. Blinde masseuses zijn tegen woordig in Engeland in vele zieken 1 huizen en sanatoria aangesteld en zijn l tengevolge van haar kalm optreden en haar buitengewone handigheid in de , grootste gelieîdheid zeer gewild. 5 De buitengewone aanleg voor dit l beroep van blinden is in het Oosten, - het klassieke land der massage, reeds veel vroeger bekend geworden. In Ja- t pan bijvoorbeeld vormen de blinde ; masseuses zelfs een eigen stand. De 1 Japansche vrouw, die aan eene ver- - standige verzorging van het lichaam - veel te danken heeft voor de lenige be- 1 valligheid van haar optreden kan zon- - der massage niet leven. Deze hygiëni-5 sche maatregel is in het rijk van den 2 Mikado algemeen verbreid en zoo-doende vinden er vele masseuses een - bestaan, al worden zij 00k slecht be- - taald. Voor blinde meisjes opende zich - dus hier een middel van bestaan en - voor menigeen onder haar beteekende - het de redding,want overigens is voor 1 blinden in Japan geen beroep toegan- kelijk. Van haar prille jeugd af worden - de blinde meisjes voor haar beroep r voorbereid en verkrijgen spoedig eene - groote handigheid in de uitoefening er t van, zoodat het masseeren er een - waar genot wordt. Zonder geraas glij-den deze jonge krachtige meisjes de t toiletkamer der vrouwelijke klant bin-nen, werpen zich op de knieën om haar te begroeten, en beginnen dan met haar stevige en toch zachte handen het werk, waarbij door deze van het gezichtsvermogen verstoken we-zens iedere spier met zekerheid ge-vonden en overeenkomstig den eisch , r behandeld wordt, want de blinde mas- 1 r seuse is met nart en ziel bij de zaak en . kent niets anders dan haar werk. 1 „ ♦ 1 Si Si JGSà. a BK5TH S m K5H» s El I ONS LEVEN L t "De Kronijk„ is lekoop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. y 3 » Smets, Begijnenstraat. t » Siems, Kathelijnevest. r » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. 1 » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. ' Kiosk : Teniersplaats. 1 » Gemeenteplaats. î Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem- ! . straat, 1. . — Dierentuin. — Mei tôt September in- \ begrepen : Militaire Concerter!, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om > 20 uren ; voorts indien niet belet door de 1 - diensten van het garnizoen, de Maan-, 1 ; Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or- f kest der Maatschappij de Donderdagen en i Zondagen om 20 uren. ' Zeer merkwaardig de nieuwe len-temodellen voor 1914 in Tailleur j kostumen en Gekleede Bloezen in het Damenconfectiehuis. 56,0mmeganck-straat. { Deelgenoten gevraagd voor het ex= ploiteeren van grooten bouwgrond om= trek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. W. 84, « De Kronijk », Sint Andries= straat 9. — Het wereldcongres der Drukpers wordt dit jaar gehouden te Kopenhagen. Leden derAntwerp.Drukpers werden afge-yaardigd en zijn Maandag vertrokken met :en der schepen van de « Norddeutscher Lloyd » gereedelijk hen ten dienste gesteld: tieeren Claes, bestuurder van « La Métropole » ; Reynders, van « Le Nouveau Précurseur », en Wappers, van « Le Matin ». — Verleden Zondag hadden twee jubel-iiners plaats : heer de Cauwer, bestuurder van « Le Matin » had opstellers en bedien-ien uitgenoodigd in zijn prachtig nieuw hôtel der Kunstlei, en heer Alph. Ullens de Schooten, beheerdervan « La Métropole» le opstellers en bedienden van dat blad op zijn landgoed « Hof van Schooten », ter ^elegenheid van het twintig jarig bestaan van genoemde bladen. HEER (îlilLL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemta;in : schilderijen en kunstvoorwerpen voor publieko veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. — Met de gewaardeerde medehulp van tiet Stadsbestuur, zal Antwerpen's Oud-îieidkundige Kring eene tentoonstelling Dpenen van oudheidkundige voorwerpen, ;n meer bepaaldelijk van herinneringen aan de toegepaste kunstvoortbrengselen onzer Antwerpsche Ambachten tôt onder het Ie Keizerrijk. Dezelve zal plaats hebben gedu--ende de aanstaande Kermisfeesten, dit is /an 9n tôt en met 23" Augustus aanstaan-ie, en gehouden worden in de Kleine Ste-lelijke Feestzaal, Meir. — Mevrouw Albert Van der Schoot is van Blankenberg terug te Antwerpen ge-<eerd.— M. en Mevrouw Joseph Waterkeyn- le l'Arbre hebben hun schoon landgoed * < Heuvelhof » te Bouchout betrokken. MÂRTINTÊUSS JT Carnotstraat, 86 (recht over de Congresstraat). De personen die in het huis Carnotstraat, 86, Antwerpen, eene piaco komen koopen, bekomen eene vermin-dering van 15 percent, alsook eene garantie van twintig jaar op gezegeld papier. — M. en Mevrouw Ivan Plissart verblij-^en thans in hunne schoone villa te Wijne-jhem.— M. en Mevrouw Maurice Verhoustrae-en brengen den zomer door op hun kasteel < Silverenhoek » te Hoogboom-Cappellen. — Mevrouw Charles Moureau de Wijndt îeeft voor de warme maanden haar zomer-rerblijf « Varenthof » te Mortsel betrokken. — Mevrouw Paul Havenith heeft voor :en paar weken verblijf te Parijs genomen. De gelagzaal van de Ylaam* sche Opéra geniet heden den grootsten >i]val der koffiehuizen van de stad. Geen vonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-;el bedienen u lustige boerinnekens, de al-erfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-;chen, oud garsten, likeuren van Paters-raatje, enz. Aile avonden kunstconcerto van le Antwerpsche Kwintet-Kapel. M0RIS0NS' Waschmachien wordt een ma and op proef gegeven in ge-heel België. Vraag geillustreerd brochuur nummer 178 met prijzen aan J. L. Morisons Darabruggestr. I09 Antwerpen. Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin- ' gen. — Bureel open op de werkdagen van y tôt 7 i\2 ure 's namiddags. ——nmnw iiiimiIi I HMIMH 8WHMW : GUILLAUME CAMPO | KUNSTHHNDELHHR \ 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING Bestendige tentoonstelling van Schilderijen $ 1er meest gekende meesters in de Zaal I BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. t Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. i IHiOtm MM—MC I , (^o o^^-o 0-^)^0 0^1 m î %k KUNSTPH0T0GRAPHIE g ? Il NIJVERHEID EN SPORT k ; WED. G. HALLEUX - MERTENS f ! Leuerancier uan het Leger Is Vestingstraat, 240 f Berchem-Zurenborg | (De tram van 't Park stopt voor S i het huis). $ :o»oa^o«a®f»«<>o«fôooSKoo«Kof ■ BOORDENderSGHELDE 7oor maatschappijen, pensionaten en scholen is de schoonste speelvaart die van Temsche-Antwerpen-Temsche met de prachtige en welingerichte WILFOSDBOOTEN. Salon sn buffet. Vermindeiing ran prijzen ?oor maatschappij'en. Eîaadpleegt den Seisgids van den spoorweg voor de uren. K.B. - Bij elk vertrek naar Congo, vergezelt een WILFOBD-BOOT het schip tôt aan Liefienshoek, prijs 1 frank. Voor de voorwaarden zich venden of sohrijven tôt den Eoofdagent L,. MaUW St. Andriesstr.. 36, Antwerpen. II BIJU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods