De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1060 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 July. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55fg5b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ze'sîde JaàVgang. Nummer 23. Prijs per nummer : 10 centiemen. •— » £. 25 Juli 1914. i-t :,mm ; " fë- \|L \ i * s) l t |19»4|| i \ i UTtirçMtmppEN = '■] L/rTTmTmiinilnimrinmrr^ / DeVerzekeringsze- / gel is de yoordeeSig- i ste en nuttëgste ze- * gelzoowei voorwin- / keliersalsBurgers. i Bureel:0raniestraat,i30. ABONNEftlENTEN: Men schrijftin op het bu-reel en bij aile postmees-ters.De Inschrij vingen worden op voorhand betaald. Voor BELGIE : perjaar 5 frank. Voor 't Buâtenland : perjaar 6 frank. DE KRONIJK \y m Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AINTDRIESSTRAAT, 3Q, Antwerpen. ÀÂNKONQIGSNGEN i Jj| Voor de aankon-^ digingen zich wen-|jf den tôt het bureei. ^ Prijs volgens over-| eenkomst. I oooo * Van aile boeken, muziek- en ietter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. | DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar Hoe Sensatieberichten Over de typische wijze, waar-op sommige berichten in de bla-den gevormd of misvormd worden, geeft het rapport der Deutsche Presse het volgende eigen-aardige staaltje. In Januari 1912 gebeurde in de fabrieken van Krupp te Bot-trop een ongeluk, doordat een arbeider met een hamer op de kruitladingvan een kanon sloeg. Natuurlijk volgde daarop een ontploffing. Het kanon bleef on-geschonden, doch de werkman werd door den weggeslingerden hamer doodelijk aan het hoofd gewond, en overleed kort daarop in het gasthuis. Eenige ande-re werklieden bekwamen min of meer verwondingen. Twee dagen later, den 24e Januari stond in de Parijsche « Temps » het volgende bericht: « In het Polygoon van Krupp te Essen is een kanon uit el-kaar gesprongen. Een arbeider werd gedood;drie personen wer-den zwaar gewond ». De kruitlading isreeds een kanon geworden ; voor het overige is het feit materieel juist weer-gegeven.Intusschen waren de bladen door den post over de geheele wereld verspreid,en den ln Maart kwam de « Revue Franco-Brézi-lienne» met het volgende bericht aandragen : « Een groot kanon, dat in het Polygoon van Krupp te Essen beproefd werd, is ontploft, en heeft den dood van verschillen-de arbeiders veroorzaakt. Talrij-ke personen werden bovendien zwaar gewond. » Niettegenstaande onjuisthe-den en overdrij vingen bevat dit bericht nog een kern van waar-heid.Over de post komt nu de «Revue Franco-Brézilienne » weer in handen van de redactie der « Temps », die den 29" Maart het volgende bericht lanceert : « Een telegram uit Rio de Janeiro meldt, dat bij het beproe-ven van de laatste materiaalle-veringen uit de fabrieken van Krupp,een zwaar kanon ontploft is, waardoor meerdere arbeiders gedood en talrijke gewond werden ». Hier begint het bedrog ; want de «Temps» heeft geen telegram uit Rio de Janeiro ontvangen, maar alleen haar eigen bericht in het Braziliaansche blad gele-zen. En ten tweede wordt een op zich zelf onbelangrijke ontploffing in Bottrop de ontploffing van een stuk zwaar geschut in Brazilië, waardoor de leveringen van Krupp in een slecht daglicht geplaatst worden. rond de wereld reizen Nu maakt ook de Duitsche pers zich van dit bericht mees-ter, zonder er op te letten, dat in het zoogenaamd telegram van de «Temps» het woord arbeiders gebruikt is, terwijl toch de kanonnen, die voor het leger be-stemd ziin, zoowel in Brazilië, als in andere landen, door sol-daten bediend worden .Het woord « arbeiders » is het laatste over-blijfsel van het oorspronkelijke bericht. En den 30" Maart kon men in de « Berliner Zeitung am Mit-tag » lezen : « Vreeselijke ontploffing. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat bij het beproeven van on-langs door de firma Krupp gele-verd oorlogsmateriaal een stuk zwaar geschut ontploft is. Ver-schillende personen werden gedood, en talrijke min of meer ernstig gewond ». De Berlijnsche « Post » maak-te het nog wat erger : « Ontploffing van een Krupp-kanon, 12 dooden. Rio de Janeiro 28 Maart (eigen telegram van de Presz-Telegraph). Bij het beproeven van de kanonnen door de firma Krupp geleverd, is een stuk zwaar geschut ontploft. 12 arbeiders waren op den slag dood. Een groot aantal personen is tamelijk ernstig gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend ». Van het oorspronkelijke bericht is, zooals men ziet, niets meer overgebleven. Uit Duitsche bladen door de « Temps » overgenomen, is het naar Duitsche bladen teruggekeerd, doch heeft intusschen een voor de Duitsche niiverheid nadeeligka-rakter gekregen. En zonder dat een onderzoek wordt ingesteld, wordt dit bericht afgekondigd, klaarblijkelijk met aile uiterlijke teekenen van betrouwbaarheid, welke een blad kan leveren. In elk geval is deze metamor-fose een staaltje van de wijze waarop sensatie-berichten in de wereld komen.Men vergete ech-ter niet : mundus vult decipi.... ergo decipiatur ! De wereld wil bedrogen zijn... dat hij dan be-drogen worde ! De modei-schapenbeenhouwerij J. H. MAES-MUNDLER Melkmarkt, 5=7, Hntwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraani23. TELEFOON 5042. Levert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenhouwers der stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ook grooten hande/ in Matrassenwol. Kronijk der Week Nieuws in de Drukpers. — 21 Juli : de stoet der gedeco= reerden. — Er uit of er in. Er is wederom nieuws in de Ant-werpsche Drukpers. De « Gazet van Antwerpen » bereid eene groote ver-andering in hare werkhuizen en zal bi; die gelegenheid van formaat vergroo-ten ; het zal de tweede vergrooting zijn sinds haar 23 jarig bestaan. « Le Mercure » het fransch, wel ver-zorgd weekblad, zal binnen kort in de rangen der « Quotidiens » overgaan, Het zal eene nieuwigheid inhuldigen. namelijk een « mondain lokaal dag-blad » hetgeen wij hier nog niet gehac hebben. Ook « De Kronijk » bereid eern merkelijke verandering voor het aan-staande winterseizoen. Het weekblad « De Vrijheid » dei Vlamingen, waarvan ik reeds vroegei iets zegde, staat gespoord en gelaarsc om de wereld in te treden, en za waarschijnlijk na Groote Kermis te voorschijn komen. Er komt beweging zooals men ziet in de Antwerpsche Drukpers. * * * Alwêer is een Nationale Feestdag voorbij gegaan net als al de vorige. In derrvoormiddag is er leven er beweging genoeg, maar 's namiddags en 's avonds is er niets te zien, niets te hooren, niets te genieten. « De Kronijk » heeft vroeger reeds aan den heer Van Kuyck, schepen var Schoone Kunsten, gevraagd iets te vinden om den 21-Julidag met meei geestdrift te doorleven en te eindigen Ik sluit mij aan bij de meening dooi L. Vrijman vroeger vooruitgezet, er stel op mijne beurt aan Mijnheer Var Kuyck de vraag opnieuw voor : « h het niet mogelijk de maatschappijer met hunne « gedecoreerde » leden. die van Brussel wederkeeren in der namiddag, zoo ook de « gedecoreer-den » voor jaren dienst bij éénzelfde patroon, officieel te ontvangen op he stadhuis of elders, waar zij in stoe zouden naartoe geleid worden. De « Stoet der Gedecoreerden » da' is zoo iets nieuws, welke men op onze prachtige leiën, — welke nooit to iets dienen — zou kunnen doen defi-leeren, zoodat aile wijken der stad ei zouden van profiteeren. Aan dit ge-dachtis nog te «zagen en te schaven», maar zeker zou het bijval hebben. Ik meen dat indien de heer Schepen var Schoone Kunsten daar eene ziel in stak, de « Stoet der Gedecoreerden » aile jaren den 21e Julidag goed zou aanvullen. -# * Daar zijn menschen — ik moet met schaamte bekennen dat het Sinjoren zijn — die sterk kunnen « vijlen ». Ik weet niet of aile mijne lezers het werk-woord vijlen, zooals het hier bedoeld wordt, wel begrijpen, want tôt nu toe heeft de Kon. Vlaamsche Academie van België er nog geen burgerrecht aan verleend,zoodat men het woordje vijlen : synoniem van « zagen », «zee-veren », « van lengte trekken », « het kind uithangen », in geen enkel woor-denboek zal vinden, tenzij als met zij-ne primitieve en natuurlijke beteekenis « de smid vijlt ». Maar zeeveraars vijlen ook, zegden de Antwerpenaars, en wel zekers de-zen die ons nu al drie maanden door-vijlen over het feit dat heer Jos. Bon-gers zijn ontslag zou moeten geven van gemeenteraadslid, om reden dat een eenvoudige gardevil aangeteekend heeft dat het genoemd raadslid geen « patroon » meer is. Iedereen, en zelf de vijlders weten het zoo goed als ik, dat M. Bongers in zijn werkhuis in de . Jordaensstraat, naast zijn prachtig ma-gazijn gelegen, met gasten werkt en dus patroon is ; maar politiek heeft noch oogen, noch ooren, daar wordt maar door « gevijld » : Bongers moet er uit. Maar het wil nu ook dat een mede-lid van heer Bongers, namentlijk heer I Arents, liberale gekozene, die als werkman gekozen is, geen werkman ; meer is. Ik wensch hem proficiat ! Heer Arents is een der beheerders van de bakkerij van « Help U Zelve » geworden en is dus patroon geworden.Was ik nu van den « Vijldersclub » dan zou ik ook het ontslag van M. A-1 rents vragen. Er is meer : heer Van der Aa, een treffelijk bediende, Voorzitter van den « Unitas » zetelt ergens in eenen raad als gekozene der bedienden. Welnu, 1 dien braven jongen is ook geen bedien-; de meer, hij moet dus ook uit den raad waarin hij als gekozene zetelt. _ God weet wat er op dit gebied nog te vinden is ? Het best ware immers die menschen hun mandaat te laten uitdoen, en de zeeveraars te laten vijlen. Mac-Dry. ONS LEVEN "De Kromjk„ is îekoop: Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Olorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Oemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerten, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Mâan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. — Op hun kasteel te Hoogboom hebben rjdder en Mevrouw de Spirlet op hun prachtig kasteel eene partij Tennisspel ge-geven aan hunne genoodigden, waarachter een feestmaal. Bij de genoodigden waren : Mevr. Willaert ; M. en Mevr. Léonce Groetaers ; M. Léopold Delehaye ; Mejuf-fers Germaine en Simonne de Spirlet, Germaine Leblond, Suzanne de Braekeleer, Marie-Madeleine van Nyen, Cécile, Gaby en Tilly Groetaers, Marie-Louis Aerts, Fer-nanda en Bertha Heyvaert, Suzanna Delehaye ; MM. Max en Pierre Willaert, Ivan Maquinay, Robert en André Gevers, Paul Leblond, Steinman, Adrien Maus, Fernand de Montigny, André Verhoustraeten, Hais-berge, André van Horenbeeck, Gaspey, enz. HEER GL'ILL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemtaan : suhilderijen en kuhstyoonvejpen voor publieke veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. — Sir Hertslet, consul-generaal van Engeland, deken van het consulair korps van Antwerpen, zal binnen eenige maanden zijn ontslag nemen. Hem zal een feest aangeboden worden bij zijn aftreden. — Dinsdag 21 Juli, heeft Mevrouw baronnes Baeyens hare familie en vrienden ter tafel genoodigd. Koopt UWe Horlogiën en Juweelen bij L BOON, Groenplaats, 17. — Op 8 Juli had de heer Gouverneur der provincie Antwerpen en Mevrouw baronnes van de Werve en van Schilde, in de salons van het provinciaal hôtel, Schoen-markt, een groçt banket gegeven, waaraan zij genoodigd hadden MM. de hertog d'Ursel, senator, graaf Ferd. de Baillet-Latour, eere-gouverneur, burggraaf de Beughem de Houthem en heer Louis Dierckx, arrondissementscommissaris ; heeren Peeters-Lacroix, Brems, Montens d'Oosterwijck, Claes, Caron en Van Schoubroeck, leden der bestendige depu-tatie ; MM. Van Hal, voorzitter, en baron Gilles de Pélichy, ondervoorzitter, alsook de leden der rechter- en der linkerzijde van den provincieraad, heer Van der Be-ken-Pasteel, griffier, officiers van het leger en hooge beambten der provincie. Acht dagen nadien hebben de leden van provincieraad een banket gegeven in het « Hôtel Londres » ter eere van den heer Goeverneuren mev. baronnes van de Werve en van Schilde. PT A "NFO^ MARTIN FEUS? ^*5 Carnotstraat, 86 (recht over de Çongresstraat). De personen die in hei huis Carnotstraat, 86, Antwerpen . eene pianoko-m' n konpen. bekomen fcne vertnin-dering van 1.3 percent, alsook eene garantie van tu intig jaar op gezegeld papier. — Heer Van de Zanden, Notaris te Antwerpen is ridder in de Leopoldsorde benoemd. Deze eervolle benoeming draagt de goedkeuring weg van heel het notaris-korps. Onze gelukwenschen. — Onze stadgenoote Mej. De Vrin,heeft bij de uitgangsexamen van het Kon. Con-servatorium van Brussel de eerste prijs met onderscheiding en den prijs der Koningin behaald. Onze gelukwenschen. twaschmachien voor Antwerpen en voorgeborchten S*Bflll_i A II £360 F PAf^lflfï * «( KUNSTPH0T0GRAPHIE & || jlBOORDENderSCHELDEl wordt een nmnd op DE HULPBAEVK tfll ILLHftj IIIE bMIflfU g NIJVERHE.D EN SPORT g ^ 1 proef gegeven in ge- & KCNSTHANDEUmR V ^Q. G. HALLEUX " MERTENS V Temsche-Antwerpen-Temsche heel België. Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. fa Leuerancier van het Leaer ^ me*, de prachtige en welingerichte WILFORDBCOTEN. Salon hrVXïrgnimber8178 Leent aan matieen intrest, kleine INKCOP, VERKOOP en VERWISSEUHG ' . , 0/ln J | en tuffet. Vemîndering vanprijiei voor mastochappijen. met pnjzen aan sommen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen S, * eStinyStraat, 240 o Eaaapleeet: 4en Eels£"38 spoomg voor Se_uren. J. L. Morisons wekelijksche of maandelijksche afkortin- der meest gekende meesters in de Zaal | BerChem-ZurenbOrg | Dambruggestr. 109 gen. — Rurtel open op de werkdagen „on , r^' o (De tram van't Park stopt voor « Voot de vooiwaarden zich wenden of schrijTen tôt den Antwerpen. van s tôt 7 i\2 ure ' s namiddags g fij >> i >ttttf 9% ? . het h^is^ ^ ^ | Hoofdagent L. Mauw St. Andriesstr.. 36, Antwerpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods