De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1033 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 23 May. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gm81j98b9s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. 1 Nu m mer 14. Prijs per nummer : 10 centiemen. 23 Mei 1914. ABONNEMENTEN : Men schrijft in op het bureei en bij aile postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taaid.Voor BELGIË : perjaar. . 5frank Voor 't Buitenland : perjaar. . 6frank DE KRONIJK AANK0NDI6INGEN Voor de aankon-dsgingen zich wen-den tôt het bureel. Prijs volgens 0-vereenkomst.OOOO Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. ANDRIESSTRAAT, O, Autw erpeu. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar Melk= en Bierverkoop De bediening in de openbare iokalen Art. 4. — De glazen wor- glazen wascht en uitspoelt ; de den behoorlijk gewasschen o*iaZen zouden moeten gewas-mtizmver.steedsvermeuwd Jchen worden eenen straa| drinkbaar water. Wij hadden verledenZaturdag Zoo is het 00k voor den hand-het genoegen in de Stadsfeest- doek, welke bijna overal wordt halle, op de Meir, waar de zoo gebruikt om de glazen te drogen welgelukte tentoonstelling der en te kuischen.Het is inderdaad « Hedendaagsche Vrouw » inge- beter de glazen te doen drogen richt is, den heer A. Coulomel, op een zeer zindelijk gehouden een der uitstekende ambtenaars druiprooster, waarop een straal bij het kabinet van den Minister drinkbaar water kan vloeien. van Nijverheid en Arbeid,te ont- Het is spijtig dat de regeering moeten. Wij genoten de eer van op dit punt niet strenger gehan-een kort onderhoud, hetwelk, deld heeft wanneer het vergun-zooals men vermoeden kan,over ningsrecht werd afgeschaft. de bestrijding der tuberculose Wij hebben in België slechts liep. Heer Coulomel, welke een èen règlement, of juister een werkzaam lid is der «Bestendige koninklijk besluit, metals bijla-Melkcommissie » van België, in ge een règlement tôt bepaling dewelke hij het ambt van toege- van de bijzondere vereischten voegde Schrijver-Schatbewaar- waaraan de nieuwe slijterijen der bekleedt, bracht ons ter ken- moeten voldoen in 't belang der nis dat genoemde commissie, openbare gezondheid. waarin Antwerpen is vertegen- In dit règlement vinden wij woordigd door den heer D' L. slechts een artikel, betrekkelijk De Gueldre, gemeenteraadslid, 't uitspoelen der glazen, en wel eerste ondervoorzitter, zinnens art. 4, hetwelk luidt als volgt : is haren werkkring hier uit te « De glazen worden behoorlijk breiden en evenals in de hoofd- gewasschen met zuiver, steeds plaatsender provinciën Brabant, vernieuwd water. » Henegouwen en Luik, afgevaar- In hoeveel Iokalen is art. 4 in digden te benoemen die eene lo- gebruik ? kale onder - commissie zullen Dit getal is zeer klein en wel, vormen om het heilzaam doel volgens onze meening, zoo klein der Melkcommissie te bewer- dat het niet noemensweerdig is. ken. Welnu, wanneer aanhoudend Het is bij het bespreken van aldus, ongestraft, de gezondheid dit doel en de daartoe reeds aan- der menschen mag en kan in gewende middelen, dat de sa- gevaar gesteld worden, waarom menspraak rolde over de on- dienen dan zulke fabelachtige deugdelijkheid en vervalsching sommen verzameld om sanato-der voedingsmiddelen. Ook de riums op te richten ter verzor-onzindelijke wijzen, waarop in ging van teringlijders en van zekere drankhuizen bier en melk andere gevaarvolle ziekten ? gediend worden, hetwelk een De gemeenten moeten dit re-zeer gevaarlijke factor tôt ver- glement zelf verscherpen en de spreiding van besmettende ziek- Bestendige Melkcommissie zal ten is, kwam ter sprake. Daar is hun daarin helpen en er toe aan-op stil te staan. dringen. Want, gesteld dat de melk- of Het is daarom dat wij de uit-bierverkooper op de meest hy- breiding der werking van de be-giënische wijze, in behoorlijk doelde commissie tôt Antwer-gereinigde kruiken of flesschen pen, toejuichen, want onder op-zijne dranken levert, dan helpen zicht van hooger aangehaalde aile zijne voorzorgen tôt niets, toestanden iserin onze haven-wanneer de glazen, welke in de stad schrikkelijk veel te verbe-hand wofden genomen of waar- teren. uit wordt gedronken door ver- L. Vrijman. bruikers wier eezondheidstoe- stand soms onzeker is (syphilis, pe model-schapenbeenhouwerij tuberculose, enz.) in éen en den . y uirn Miikini et? zelfden bak worden uitgespoeld J" H" , ? « 7 a f met koud water, dat meestal on- 3""7' Halnt"er1pe" a «mn SUCCURSAAL : (Jverdekte Markt, Van dergezondheidboogpuntte wen- Wesenbekestraat> kraam2j. telefoon schen laat, met vloeiten, zooals 5042. de achtbare secretaris uitdrukte: Levert het best en gezondst vleesch. Aile eene echte microbenkweekerij de hôtels, restaurants en beenhouwers der WOrdt ! starï en Prov'nc'e bevoorraden zich in dit Het zou uitdrukkelijk moeten groot hu,s-verboden zijn gebruik te maken Ru Ll'ïLH van den bak, waarin men de — — Een nieuw werk van Humperdinck EngelbertHumperdinck, de beroem-de componist van Hans en Grietje, van de Koningskinderen en Het huwelijk te-gen den wil, heeft een nieuw werk ge-schreven, een Duitsche « Spieloper », zooals hij 't noemt, die Zondag avond te Keulen hare eerste opvoering be-leefde.Wanneer Humperdinck met een nieuw werk voor den dag komt, kan hij van de belangstelling der geheele muzikale wereld verzekerd zijn ; hij behoort tôt de weinige componisten, die de onverdeelde sympathie van aile partijen geniet, of ze nu nog zoo con-servatief of modem zijn. Men weet dat hij een echt dichter is, wars van allen uiterlijken schijn. Wie het voorrecht had, Humperdinck te leeren kennen is verbaasd van zijn groote bescheiden-heid en eenvoud. In een stad als Berlijn, waar ailes zich met de ellebogen stoot en de een boven den ander wi! staan, zijn zulke verschijningen dubbel aangenaam. En gelukkig vindt men nog zulke licht-punten, kunstenaars, die voor zich niets willen als hunne kunst.En merk-waardig, gewoonlijk daar schenkt de kunst wederliefde en ontstaan die werken, soms niet dadelijk door de critiek gewaardeerd; omdat ze te gemakkelijk begrepen worden en te weinig van 't verstand verlangen, maar direct hun weg tôt het hart van het volk nemen en er in blijven voortleven. In Hans en Grietje en De Koningskinderen deed Humperdinck een ge-lukkige greep. De sprookjes, die men als kind liefhad, in de opéra ! Duitsche volksliederen, doorweefd en gesmukt met het fijnste contrapunt. In dit werk, thans « De Marketen-ster », eerst «Maarschalk Voorwaarts» genoemd, raakt hij een andere snaar aan — het nationaal gevoel. De tekst is van Robert Misch. Het eerste bedrijf speelt in het hoofdkwartier van Bliicher te Hôchst aan den Main in November 1813 — het tweede bedrijf te Kaub aan den Rijn in den Oudejaarsnacht 1813-1814. Rose, een flinke maagd uit den El-zas, komt als jongen verkleed in het kamp en biedt kippen te koop aan. Borsch, desergeant-major, houdt haar vast en meent een spion voor zich te hebben. Maar alleen aan Bliicher kan Rose haar geheim meedeelen.Als deze verschijnt, verklaart Rose, dat ze den kok zoekt uit het Palais Royal te Pa-rijs, waar zij cuisinière was. Hij heeft haar geschreven dat hij gewond is en spoedig zal sterven. Bliicher is aardig geteekend, hij spreekt natuurlijk plat-Berlijnsch en gloeit van vaderlandsliefde. Hij laat Sjampetist, ofdewel Jean-Baptiste, ha-len. Deze is weinig verheugd, want hij heeft zich juist met eene rijke boeren-dochter uit Mainz verloofd. Rose ont-haalt Sjampetist op een paar geduchte oorvijgen, maar blijft in het kamp en wordt een gevierde schoonheid, zeer bemind door officieren en soldaten, door Johann, de kok van Bliicher, die reeds in het Palais Royal een vurig aanbidder was en den sergeant-majoor Borsch. De zege behaalt ten slotte Johann, die haar redt uit de handen der Franschen. Wanneer het van den to-ren twaalf ure slaat in den Oudejaarsnacht en Bliicher met de pijp in den mond aankomt, stuit hij op een bruids-paar. De klokken beginnen teluiden, de officieren komen binnen, Johann brengt een punch-bowle en Berliner bollen, Bliicher neemt een glas in de hand en stelt een heildronk in. Men hoort de soldaten zingen « Was blasen die Trompeten » en allen heffen mede een lied aan. Humperdinck heeft bij dit soldaten-stuk alleraardigste muziek geschreven, mooie, frissche, natuurlijke melodieën in den volkstoon, melodieën, die men dadelijk onthoudt en nazingt. Het slot-koor zal binnen eenige jaren een va-derlandslied en het keukenlied van Johann een bekend soldatenlied worden. Het terzet, — het marketenster-lied met een echte walsmelodie als refrein, het herinneringsduet van Rose en Johann uit het eerste bedrijf — het zijn aile allerliefste nummers. Het tweede bedrijf begint met een soldatenkoor, waarvan men het slot Ubern Rhein, ubern Rhein Auf nach Welschland hinein niet meer vergeet. Het daarop volgen-de lied weer van Johann is een echte Humperdinck, evenzoo het klokken-duet van Rose en Johann. Behalve het volkslied « Was blasen die Trompeten » en Cari Maria v. Weber's « Du Schwert an meiner Linken », nam hij nog een presenteermarsch uit de vrij-heidsoorlogen op, waarvan de melodie door Friedrich Wilhelm III gecompo-neerd is. Door dit werk is het vroegere zang-spel weer herleefd en dat een componist van den rang van een Humperdinck getracht heeft een zoodanig volksstuk te schrijven, is een bewijs, hoe zeer men eenvoudige werken, die zich boven het gewone peil der operet-te verheffen, noodig heeft. Dat men eenvoudig kan schrijven zonder in ba-naliteiten te vervallen, heeft Humperdinck thans weer bewezen. Of men zijne meening echter overal zal begrij-pen, is wat anders. De gelagzaal van de Ylaam-SChe ©pera geniet heden den grootsten bij val der-koffiehuizen van de stad. Geen wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-sel bedienen u lustige boerinnekens, de al lerfijnste Vlaamsche oude bieren op flesschen, oud garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Alleavonden kunstconcerto van de Antwerpsche Kwintet-Kapel. Rouw : AU LI LAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12 uren. ONS LEVEN "De Kromj&„ is le koop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Olorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk: Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerten, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Maan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. HEER GE1LL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemt aan : schilderijen en kunstvoorwerpen voor publieke veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. — De nieuwe jubileum-postzegels, uit-gegeven ter gelegenheid van den honderd-jarigen herdenkingsdag, waarop Noorwe-gen zijne grondwet kreeg, zijn thans ver-schenen. Deze postzegel is een trouw af-beedsel der schilderij van Oscar Werge-land, welke in de Stortingszaal.in Kristiana boven den voorzitterszetel hangt en stelt den Rijksdag te Eindvold in 1814 voor. Op den voorgrond staat de rijzige gestalte van Magnus Falsen, die omstreeks den 10 Mei, de vergadering leidde ; naast hem zit secretaris Christie. De graveur van den zegel is een Weener professor, daar er in Noor-wegen niemand te vinden was die de ver-kleining van de groote schilderij tôt eene afmeting van 25-37 mm. aandurfde. Er staan zoo maar wat 76 personen op ; de graveur is er werkelijk ingeslaagd om ver-schillige gelijkenissen te treffen ; maar om dit te beoordeelen moet men een sterk ver-grootglas gebruiken. De reeks verschijnt in drie postzegels van verschillige kleuren: een groene van 5 ôre. een roode van 10 ôre. Er zijn reeds 5 1/2 millioen zegels ge-drukt ; de postzegelverzamelaars hebben dus gelegenheid om zich van nieuwe kunst zegels te voorzien. Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen-testraat. Meubelen, Tapijten, Behang-sels.— Verleden Maandag deden de leden van den « Bond der Antwerpsche Verker.s-beenhouwers » een uitstap naar Waterloo; talrijkeledennamen er aan deel, waarbij M. M. J. Van Straeten en J. Schroeyers, voor-zitters, l. Van Brussel en l. Backx, schrij-vers, en l. Aerts, schatbewaarder. Na het bezoek aan de Panorama en aan het gedenkteeken ter herinnering van den slagvan 1815 opgericht, wérd er eer aan een keurig en versterkend middagmaal ge-daan in het « Hôtel du Musee » te Eigen-Brakel. Van daar ging het met den buurt-spoorweg tôt Rixensart, verder prachtige wandeling tôt Genval, waar allen zich nog eens goed deden, om s'avonds langs Brus- g M0RIS0NS' j Waschmachien \ —"fj wordt een msand op i proef gegeven in ge_ Vraag geillustreerd brochuur nummer 178 yi | j [4-rjJ met prijzen aan ^ Mor'sons s Dambrugges.tr. 109 Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HUIPBÂNK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open of de werkdagen van5 tôt 7 i\2 ure 's namiddags. ———— GUiLLAUWiE CAMPO KDNSTHHNOELMR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. IN KOOP, VERKOOP en VERWISSEUNG Bestendige tentoonstelling van Schilderijen der meest gekende meesters in de Zaal BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. i V4 KUNSTPH0T0GRÂPHIE g f g NIJVERHEID EN SPORT ^ I WED. G. HALLEUX ■ MERTENS f P Leuerancier uan tet Leger g | Vestingstraat, 240 | I Berchem-Zurenborg I S (De tram van 't Park stopt voor S $ het huis). ? IBOORDEN der SCHELDeI Voor maatschappijen, pensionaten en scholen is de schoon-1 ste speelvaart die van Temsche-Ântwerpen-Temsche met de prachtige en -welingerichte WILFOEDBOOTEN. Salon en ïuffet. Vermindering van prijzen voor maatschappij'en. Kaadpleegt den Reisgids van den spoorvreg voor de uren. N.B. - Bij elk vertrek naar Congo, vergezelt een WILFORD-BOOT het r chip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 franL Voor de voorwaaiden zich wenden of schrijven tôt den Hooîdagent L,. MaUW St. Andriesstr.. 36, Antwerpen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods