De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

646909 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 June. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 30 November 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9z90864729/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. Nummer 18. Prijs per nummer : 10 centiemen. 20 Juni 1914. ÏÏÎILT!ANTWEfÇPEN : LflfTTTHTTTTmtTlflinilll'l)lin> De Verzekerings-zegel is de voordee-ligste en nuttigste zoowei voor winke-liers als burgers. Bureel:0ranjestraau30. ABONNEMENTEN: Men schrijft in op het bu-reel en bij aile postinees-ters.□einschrijvingcn worden op voorhand betaald. Voor BELGIÈ : perjaar 5 frank. Voor 't Buitenland : perjaar 6 frank. DE KRONIJK Voor de aankon-digingen zich wen-den tôt het bureei. Prijs volgens over-eenkomst.Van aile boeken, miiziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt meîding en verslag gemaakt. Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AISTDRIESSTRAAT, O, Antwerpen. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=HoofdopsteIIer : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar DE KINDEREN IN DE CINEMA De misdaden der kinderen. — Het oordeel der Rechters. Eene beschermingswet is aanstaande. « De Kronijk » heeft het voor- I recht niet, door de uitbaters van ( cinémas begunstigd te zijn met i aankondigingen, noch met vrije 1 kaarten. Onze lezers zullen de c Icuèn er van bêgrijpen. i Velen zullen zeggen : — « De ^ Kronijk » is tegen de cinémas ; verscheidene artikels zijn hier 1 op dezelfde plaats verschenen, < waarin de cinémas gehekeld en 1 als gevaarlijk werden afgeschil- 1 derd. 1 Indien het de besprokene in- ! stellingen betreft, waar het pu- ; bliek moorden, brandstichtin-gen, diefstallen, en andere mis- < daden gegeven worden, dan zijn < wij, ja, tegen die cinémas. Dochwij zijn liefhebbers van 1 dit ooggenot, wanneer hetgeen : vertoond wordt, leerrijk is en « deugdzame feiten voorstelt ; 1 roemrijke geschiedkundige da- < den weergeeft, kortom ailes wat < tôt de opvoeding en veredeling < van den mensch kan bijdragen, i hem onderwijst en tôt een goed vaderlander vormen kan. Daar zijn schouwburgen en zalen waar geen kwaad vertoond noch de kinderen bedorven worden door hetgeen er te zien is. Maar zulke zijn zoo raar als witte raven en steunen wij vol-gaarne.Daarom verklaren wij den oor-log aan de slechte cinémas, die van onze jeugd dieven en moor-denaars maken. Het kwaad dat ze veroorzaken is zôô erg geworden, dat in de vergadering der heeren Burge-meesters van Brussel en omlig-gende gemeenten een voorstel werd neergelegd door den heer Burgemeester van Anderlecht, , om een éénvormig policieregle- ! ment te stemmen, bepalende in ' hoofdorde : « dat kinderen onder de 14 jaar geene cinemavertoo-ningen mogen bijwonen, dan vergezeld van hunne ouders.» De kinderrechters zijn het al-len eens om te verklaren, dat de Ongelukkige wezens, die voor hunne rechtbanken gebracht worden, meer dan de helft,verklaren, in de cinémas het kwaad geleerd te hebben waaraan zij zich plichtig gemaakt hebben. Jammer dat de hooger be-doelde Burgemeesters het niet eens zijn geworden om een goed beteugelend policiereglement in toepassing te brengen. Zij wa-ren het eens op het punt dat de cinemavertooningen aan eene wet moeten onderworpen worden. Zij hebben diensvolgens eene dagorde gestemd, waarbij de Wetgeving verzocht wordt de noodige maatregelen te ne-men om de Regeering en de ge-meentebesturen de machc te verleenen tegen de cinemavertooningen welke schadelijk zou-den zijn aan het algemeen wel-zijn, te kunnen beteugelen. Wij hopen dat deze dagorde geen wensch blijve. Overigens, wij weten dat de heeren Minis-ters van Justicie en van Binnen-landsche zaken zich met deze kwestie bezighoudem en een wetsvoorstel doen voorbereiden; wij zijn dan ook zeker dat het in den aanstaanden zittijd in de Kamer zal neergelegd worden, en hopen dat het in denzelfden zittijd zal gestemd worden. L. Vrijman. Kronijk der Week Mac Drij. — Nieuwe bladen. Stadssecretaris. Het bestuur van «De Kronijk» heeft mijne nederige medewerking gevraagd om wekelijks iets aan zijne lezers te vertellen over de voorvallen van allen aard, maar welke een zeker belang hebben voor het publiek. Met mijn goedwillig, joviaal en gedienstig ka-rakter, heb lk dat verzoek niet kunnen afslaan. lk zal dan ook trachten het vertrouwen, dat men in mijne kleine vernuîtheid heeft gesteld, waardig te zijn. Het zal mij des te gemakkelijker vallen, daar het programma van « De Kronijk» ook het mijne is : «de Waar-heid en het Goede getrouw.»De kwestie van mijn « appointement » was da-delijk geregeld : — « Voor het begin, niets, en aile 5 jaar het dubbel » stel-de de baas, L. Vrijman, mij voor. lk heb die zoo gemakkelijke als voordee-lige voorwaarden aangenomen. Daar- mede begin ik mijne taak. * * * ...Alsof er nog geen dag- en week-bladen genoeg waren : men kondigt er twee nieuwe aan : mijn confrater Jan Puck heeft reeds het eerste doen kennen : « De Standaard »., waarvoor heer Dr Van de Perre, volksvertegen-woordiger, overal in 't vuur springt ; het tweede is een weekblad,, hetwelk in den schoot van den « Nederduit-sche Bond» aan 't broeien is. Dit laat-ste zal een zeer ernstig strijdblad zijn, met een aantal knappegeletterdeschrij- vers, die Dat is genoeg voor van- daag. Ik wil er nog bijvoegen, dat noch advocaat Van Cauwelaert, noch Dr Van de Perre het nieuw weekblad een woord of een « rece pt » zullen toewij-den...* * * Heer Possemiers heeft « officieus » zijn ontslag gegeven als Stadssecretaris; dat is geen nieuws, zullen mijn lezers zeggen, en dat is waar; maar ik wil er nieuws over vertellen. Men zegt dat heer de Brauwere,heer Gyselincks en heer Ritchie, de reeds gekende kandidaten zijn om den zilveren frak van den heer Possemiers over te ne-men.Zulks is ook geen nieuws en ook waar. Maar waar is het ook dat het getal kandidaten niet bij drij blijft. Elis een kort, net en knap advokaatje, met een « engelen hoofdeke », zou dichter Raf Verhulst dichten, die ver-kenningen doet en laat doen bij de achtbare en uitstekende leden van den Gemeenteraad, om te « polsen » of zij zijne meening niet deelen, dat die drie hoogste stadsbeambten, die omtrent recht op pensioen hebben, in hun ambt te laten, en een jong flink dok-tor in de rechten het gewichtig ambt van secretaris op te dragen. Daar zijn er die zijne meening deelen. Wie weet hoe een dubbeltje rollen kan !... Mac Dru. ONS LEVEN "De Kronijk,, is tekoop: Boekhande] : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestra&t. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Olorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kios'k : Teniersplaats. » Qemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin.—Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerten, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Maan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. Deelgenoten gevraagd voor het ex= ploiteeren van grooten bouwgrond om= trek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. W. 84, «De Kronijk», SintAndries= straat 9. — M. en Mevrouw Willy Lede-Casman kondigen de geboorte aan van een zoontje Marc genaamd. — Wij hebben in ons vorig nummer ge-sproken van het schitterend feest hetwelk M. en Mevrouw Louis Kintschots-Meeus op het landgoed Kasteel van Spreeuwborg, te Schilde gegeven hebben. Onder de genoo-digden waren Mev. Schaerts, M. en Mev. Smits-Van Oyen, (van Eindhoven), M. en Mev. Hippolyte Ortegat (van Waesmun-ster), M. en Mev. Alphons Cols, Mev. Emile Deckers, M. en Mevr. Jos. Schobbens, M. en Mev. J. Tuyttens, M. en Mev. Louis Cols, M. en Mev, John Schobbens, M. en Mev. Ch. Van de Put, M. en Mev. J. Gie-sen, M. en Mev. Waterkeyn, M. en Mev. Ch. Van Nyen, M. en Mev. Louis Van de Put, M. et Mev. Meeùs-Jacobs, M. en Mev. Edmond Hepha (van Brussel), M. en Mev. P. L. Liénaert (van Brussel), M. en Mev. Xavier Meeùs, M. en Mev. Jos Keusters-Biart, M. en Mev. Florent Caeymacx, Mev. John Van de Put, M. en Mev. Joseph Janssens, M. en Mev. Piet Janssens, M. en Mev. Dumortier-Cols, Mej. Maria Van de Put, Marie-Josephine Van de Put, Martha Cols, L. Cols, Martha Janssens, Martha Tuyttens, Madaleine Van Nijen, Marie-Thérèse et Madeleine Waterkeyn, Marie en Anna de Vos, M. T. en Gabrielle Hanssens, Ortegat, en MM. Kintsschots, G. Hanssens, Ch. Dumortier P. Schobbens, Albert Vran-cken, Léon Vrancken, Gustave De Vos, August Van de Put, A. Meeus, A. Cols, L. Cols, Ch. Meeùs, Georges L. Hanssens, L. Van de Put, Albert Erkes, Paul Keusters, Etienne Ryckmans, M. Tuyttens, Ludo en Georges Deckers, Raymond et Maurice Meeùs, Louis Ortegat, enz. enz. VRRflUT tfETBR00D|^^> van de===^-*-^ groene brooiikarren met paarden. — Het afsterven van Mevrouw Ch. Que-vauxvillers, geboren Elisa Frère, overleden in den ouderdom van slechts 51 jaaris met algemeen spijt vernomen. De afgestor-vene was de dochter van Mevrouw Edward Frère en brengt in rouw de families Gevers, Spruyt, Donnet, Van de Vin, Ber-ré. De lijk- en begrafenis-plechtigheden hadden plaats te Schilde. Zeer merkwaardig de nieuwe len-ternodellen voor 1914 in Tailleur kostumen en Gekleede Bloezen in het Damenconfeetiehuis, 56,0mmeganck-straat.— Heer Edmonc De Groof, en Mevrouw, geboren Lambotte, hebben verleden Zon-dag iamilie en vrienden aan een feestmaal vereenigd in hunne woonst, Begijnenstraat, ter gelegenheid der 50e verjaring van den sympathieken gastheer. Het feest was allergezelligst. MM. Renders en Alfons De Groof en Mevrouwen Renders en Ja-cobs door hunnen zang en M. Bogaerts door zijne begeleiding hebben het feest ver-aangenaamd. Onze gelukwenschen. HEER GUILL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemtaan : schilderijen en kanstvoorwerpen voor publieke veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. — Het is zeker dat buiten degenen die de sportwereld volgen, de andere de sport-helden als een soort van « ongeconsideer-de » menschen aanzien. Het is met het sport zooals met ailes wat aardsch is : er is koren en kaf tusschen. Dit bewijst al-weer het feit dat in het stadium te Berlijn, waar verleden Zondag de krijgsathletieke kampioenschappen van dit jaar betwist werden, aan den loopwedstrijd van 4.000 meters afstand prins Frederik-Karel van Pruisen medeliep en den eersten aankwam! Champagnes: DE MERY, Reims. Algemeen Agent : LEON CAUETTE, Ballaerstraat, 39. — De leden der « Internationale Parlementaire Handelsconferencie » welke te Brussel hunne werkzaamheden beginnen zijn heden te Antwerpen en worden om 1 uur namiddag door het College van Burgemeester en Schepenen een banket aangebo-den op het stadhuis. — De Belgische Hulpkas voor Zeelie-den, heeft gedurende de maand Mei voor een gezamentlijk bedrag van 2481 fr. on-derstand verleend aan weduwen en wee-zen, aan zieken en tôt varen onbekwame zeelieden, alsook aan plunjes voor schip-breukelingen.Het is een edel werk dat wij bij onze lezers sterk aanbevelen. *DT A ■NTfiQ MARTIN PEUSS TiiliN \Jù Carnotstraat, 86 (recht over de Congresstraal). De per^onen die in hei huis Carnotstraat, 86, Antwerpen, en.e piaro ko-menkoopen, bekomen éêiif vermin-dering van 15 percent, als 'ok eene garantie van twintig jaar op gezegeld papier. — De ouderdomsdeken der vorsten is keizer Frans-Joseph van Oostenrijk, die geboren is den 18 Augusti 1830, zoodat hij weldra 84 jaar zal zijn. Dan volgt Z. H. Paus Pius X, die over eenige dagen zijn 7911 verjaardag vierde. Ziehier in volgorde den ouderdom der andere vorsten : koning Ca-rol van Rumenië 79 jaar, Nikolaas I van Monténégro, 73 jaar ; Pieter I van Servie, 70 jaar ; Ludwig 111 van Beieren, 69 jaar ; prins Albert van Monaco, 66 jaar ; Gustaaî V van Zweden, 56 jaar ; Wilhelm II van Duitschland, 55 jaar ; koning Ferdinand van Bulgarie, 53 jaar ; Nikolaas II van Rus-land, 46 jaar; koning Constantijn van Grie-kenland, 46 jaar ; Victor-Emmanuel III van Italie, 45 jaar : koning Haakon van Noor-wegen, 42 jaar ; koning Christiaan van De-nemarken, 42 jaar ; koning Albert van Bel-gië, 39 jaar ; koningin Wilhelmina van Ne-derland, 34 jaar ; koning Alfons van Span-je, 28 jaar ; groot-hertogin Maria-Adelheid van Luxemburg, 20 jaar. De gelagzaai van de Ylaam-SChe 0pera geuiet heden tien grootsien bi]val der kotfiehuizen van de stad. Geen wonder ! In Vlaamsch schilderachtiti kleed- o sel bedienen u Instige boerinnekens, de al-lerfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-schen, oui garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Aile avonden kunsiconcerto van de Antwerpsche Kwintet-Kapel. — Mevrouw Osterrieth-Mols gaf Zater-dag op haar schoon landgoed « Voshol » een prachtig feest ter gelegenheid harer in-huldiging op 24 Mei 1.1. Bij de genoodigden telden wij ruim een honderdtal leveranciers en werklieden : allen van Brasschaet. Het feestmaal was van eerste klas, de wijnen derzelfde. De Kon. Fanfaren verlustigde het feest. Daar klonk de Bruisaard en heer Jos. Stappaerts, de spil der betrekking tusschen « Voshol » en « Dorp », maakte in gemoedelijke taal den lof der edelhartige Mevrouw Osterrieth en familie. Hij bedankt ook allen voor de medewerking en bracht bijzonder hulde aan den Z. E. Heer pastoor De Groof en de Eerw. Zusters, zoowei als aan den hoofdonderwijzer, heer Balliauw, wier leerlingen bij het feest van 24 Mei het zoo knap deden. De Z. E. heer pastoor schetste het liefdadig leven af van Mevrouw Osterrieth, bracht hulde aan heer Stop-paerts, de « Vereenigde Vrienden », zoowei als de Kon. Fanfare ontvingen gelukwenschen, en heer Vinck, hospes werd gefeliciteerd. Ook de oudjes van het Gast-huis werden herdacht en het vrouwvolk een intiem feest toegezegdi. rV) M MORiSONS fol Waschmachien - ;A f?>,ja.3sjpa worc't een mjand op pr°ef ^bT"'11 ge" Vraag geillustreerd =HtIi 9 trochuur nummer 778 J. L. Morisons * Dambruggestr. 109 i s Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine iommen tôt 200 fr., weder te geven met A'ekelijksche of maandelijksche afkortin-?en. — Bureel open op de werkdasren van j tôt 7 i\2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO KUNSTHHNDELÎïaR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING îestendige tentoonstelling van Schilderijen . 1er meest gekende meesters in de Zaal \ BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. ? ^ KUNSTPHOTGGRAPHIE jg | | NIJVERHEID EN SPORT IWED. G. HALLEUX • MENS ? ® Leverancier van het Leger S ! Vestingstraat, 240 | | Berchem-Zurenborg | ? (De tram van 't Park stopt voor S ig het huis). IBOORDEMderSGHELDE Voor maatschappijen, pensionateo en scholea is de schoon-ste speelvaart die ?an Temsche-Antwerpen-Temsche met de prachtige en welingerichte WILFORDBOOTEN. Salon en buffet. Vermindering van prijzen voor maatschappijen. Raadpleegt den Eeisgids van den spoorweg voor de uren. N.B. - Bij elk vertrek naar Congo, vergezelt een WILFORD-BOOT het ichip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 frank. Voor de voorwaarden zich wenden of schrijven tôt den Hoofdagent L,. MaUW St. Andriesstr.. 36, Antwerpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods