De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

502 0
24 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 24 November. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 25 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m32n58ds5z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

272 un .LAiNDlKJU wmt. 24 iNovemner 191&. ongeschikte gcslachte dieren, wordt bepaald, dat als inriclitingen voor krengbenuttiging voorsliands geldea de vilderijen te : Scliooten bij Antwcrpen, Deurne bij Diest, Sint-Pieters-Jette bij Brussel, Blaton, provincie Hencgouw, Cliâtelet bij Cliarleroi, Libramont, provincie Luxembarg, Andenne, provincie Namen, Pont-Allant bij Maubeuge, Sluize bij Tongeren (in werking komend einde Xovember 1915), Bij deze inriclitingen moeten de onder artikel 1 van voormelde Yer-ordening aangegeven krengen, dier-licliamen en t'eelcn van tôt menscke-lijke voeding ongescliikte dier-licliamen uit de omschrijvingea ingeleverd worden, waarvan degren-zen op de schets bij den Duitsclien tekst te zien zijn. Het aanduiden van verdere inrich-tingen voor kreDgbenuttiging.evenals daartoe behoorende omschrij ving Do aanbouw van olishcudende en van splnisare pianien. Nadat de verzorging der Belgische bevolking met graan voldoende gewaarborgd is, moet men 00k trachten de beschikbare akkergronden voor een meer uitgebreiden aanbouw van oliehoudende en spinbare planten te benuttigen. Verdringing van de lichtolie door ander licht, over-zeesche mededinging, vervanging van vlas door katoen, evenals de achteruitgang der huisnijverheid hebben gedu-rende de laatste jaren een grooten achteruitgang van den aanbouw van oliehoudende vruchten en spinbare planten ten gevolge gehad. Hedendaags heeft echter de aanbouw van deze vruchten meer belang gekregen, daar de bronnen, waaraan in normale tijden de behoefte aan vetten en weefsels gedekt wordt., ter oorzake van den oorlog zoo rijkelijk niet meer vloeien en de aanvraag geweldig gestegen is. Hierdoor zijn de in vredestijd gedeeltelijk zeer lage prijzen voor deze voortbrengselen doorgaans zeer gestegen, zoodat hun aanbouw winst oplevert. Naar den toestand der zaken kan thans enkel een ver-meerderde aanbouw der zomerolievruchten plaats hebben. Ivomen hoofdzakelijk in aanmerking : A. — Olievruehten. t. Zomerkoolsaad en zomerraapzaad. — "Beide dekken zich over 't algemeen in de wijze van aanbouw. De eerste plant is echter wegens haar hooger voortbrengst aan zaad en haar hooger oliegehalte meer aan te bevelen dan de laatste. 2. De oliehoudende rammenas (Raphanus oleiferus). — De aanbouw geiijkt op dieu van koolzaad en raapzaad, maar stelt minder aanspraken aan den bodem. Zij kan 00k op lichteren grond en op moerasachtigen grond aan-gebouwd worden. Hoeveelheid zaadgoed en opbrengst zijn wat hooger dan bij kool- en raapzaad. Zij verlangt warm weder. 3. De mciankop (Papayer somniferum). — Men onder-scheidt open en gesloten maankop. De eerste soort geeft meerder voortbrengst, maar er gaat meer zaad bij den oogst verloren, waarom men sluitmaanlcop de voorkeur geeft. De witte sluitmaankop is de olierijkste. De teelt is ongeveer dezeifde als bij koolzaad, maar hij stelt zich met minder tevreden. 4- Het vliegenkruid (Camelina sativa) is wat de teelt betreft den maankop gelijk, maar minder eischend en heeft geringer voortbrengst. 5. De sonnehloem (Helianthus annuns). — Zij werd in gesloten stand schier niet aangebouwd, maar dikwijls in tuinen, gemengd met hakvruchten in streken, waarin het kleinbedrijf overheerschend is. Menig tôt nu toe braak-liggend land kan door den aanbouw van zonnebloemen te nutte gemaakt worden. (Yergelijk Landbouwer nr 231 van i5-9 en nr i5 van 16-6 1915.) B. — Spinbare planten* 2. Vlas. — Devermeerderde aanbouw van vlas is zooweï wegens zijn gehalte aan olie als wegens zijn vezelstofîen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods