De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1276 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 April. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 04 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mc8rb6x77t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerking van hel Duitsch Generaaî Gouvernement in België." B«l0'3oh» biadan mogin ult « D« Landbouwar t meta ovctumen, tcndar telk«n» d« bron *• vcrmald*». Nr 5. j 1 I Opstelraad en verzending : } Keizerl. Duitsch Bestaar, aideel. VII, JSamenstraat, 10. Drukkerij : Staatsdrukkerij, Leuvensche weg, Brussei, 4 April 1917. ÀANKONDIGINGEN : 3-} centiem de kleine regel. Bijlajen, bijzondére prijs. a" Jaarganj. IN H Ambtelijke bekendmakingen van den General-Gouverneur, enz. : Vcr-ordening van don General-Gouverneur van 21 Februari 1917 betref-fend de bestuurlijke scheiding van Bolgië. — Verordéning van den General-Gouverneur van 19 Maart 1917 belreffend het verkeer van voertuigen, die gesehikt zijn om goederen of brieven te smokkelen. Bijzondere verhandclingen: Bebandeling Yan het voorjaar6zaaigoed. Akkerbonu), veeteelt, tain- en boschbotiw, enz.: Landbouwers,verbou\vt aardappelen. — Over het opkweeken van voulons. — Kweekbeeren en kv, oekzwijnen. — Aan aile geitenkweekers. — .longe ganzen. — OUD: Landbouwers, verbouwt vee-1 pculvmehton. — Over de aardappe.l-teelt. — Over de teelt van luzerne. — De seradella. — Struîk- en boomloten als voeder. — Stikstofbemesting deze lento. — Kçn waardevolle lioendervoederplant. — De fruit- en moestuin in April. — De praetische Selirebertuinicr. — Een practiscU gereedschap voor den groentenkweek. — Bondige raadgevîngen : r. Hijenteelt. 2. Tuinbouw. 3. Hoendertcelt. 4- Landbouw. 5. Melkerij. 0. Fruit-teelt. 7. Wei- en hooiland. — Uit stad en land. — MarlUberieliten. — Plagen bij onze huisdieren. Am^tslijks Bekendmakingen vanwege den General-Gouverneur, enz. VERORDENING oan den General-Gouverneur van den 21 Februari 1917. Belgio wordt in twee bestuurlijke gebieden ingedeeld, waarvan het eerste de provincies Autwerpen, Limburg, Oost- en West-vlnanderen, alsook de arrondissementen Brussei en Leuven omvat, het tweede do provincies Henegouw, Luilc, Luxemburg en "N*amen, alsook het arrondissement ISfijveL îlot eerstgenoenul gebied zal van uit Brussei, het laatst-genoemd van uit Namen bestuurd worden. Aile nadere schiklcingen ter uitvoering dezer Verordeniug, Hizonderheîd wat de inriclitiug van het bestuur der beide gebieden en de overgave der dienstzaken betreft, blijven voor-beliouden. Voor de bevoegdheden van het ministerie van Weton-schappen en Kunsten gelden, tôt bedoelde schikkingen getroffen zijn, de voorscliriften dor Verordeningen van 20 Oktober 1917, i3 December 1916 en 14 Februari 1917 (Wet- en Verordenings-1)1 ad, bl. 2980, 3o54 en 33ig). YERORDEXING van den General-Gouverneur van 19 Maart 1917 betreffende het verkeer van voertuigen, die gesclxikt zijn om goederen of brieven te srr.okkelen. § 1. Al de voertuigen (rijtuigen, karren, enz.) met dubbelen bodem, dubbele bankplanken of bokzitvlakken, dnbbele zij-Tlakken en kappen, in liot raam in audere deelen aanpassende kisien enz., die ze gesehikt maken voor het smokkelen van goederen of brieven, mogen 14 dagen na de uitvaardiging van deze Verordening niet meer voor het verkeer gebruikt worden, ingeval de tôt het smokkelen van goederen en brieven geschikte inrichtingen op dat tijdstip niet verwijderd zijn geworden. § a. Rijtuigen, die door den aard van den bouw, vûn kisten met enkele wanden onder het bokzitvlak of onder de zitplaatsen in het rijtuigzelf voorzien zijn (zooals landauers), mogen verder in gebruik blijven; de voerder van zulke rijtuigen is evenwel verplicht terstond al de ingemaakte bakken aan de militairen of beambten, die met het onderzoek der voertuigen belast zijn, aan te wijzen en voor lien te openen. § 3. Overtredingen worden gestraffc met ten hoogste 6 maand gevapgenis en met ten hoogste 1000 mark boete, of met één van beidê straffen, alsook met de vcrbeurdverklaring van het rijtuig, <un het even wie er de eigenaar van is. Bij voorkomend geval 2al de overtreder eveneens wegens het smokkelen van goederen ®f brieven gestraft worden. I>e Duitsche krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tôt Oordeelvellen bevoegd. Sleliandeling van het voorjaarszaaigoed. 1. De bijting van het zaaigoed. — Voor de zaaigoed-bijting staan den landbouw twee voortreffelijke middelen ter beschikking : formaldehied (formaline) en upsulun. J3eide hebben bunne bijzondere boedanigheden, van dcwelke het afhaiigen zal welke bijtstof men gebruiken moet. Upsulun is een gift (het bevat kwikzilver); formais dehied werkt wel wat prikkelend op de sluimheid, is-anders niet gevaarlijk en verdampt van het behandelde zaaigoed, zoodat de resten voor aile doeleinden zonder meer te nutte te maken zijn, terwijl met upsulun behan-deld zaaigoed eerst na uitwassehing of verdunning met ongebeten zaaigoed vervoederd of vermalen kan worden. Anderzijds werkt upsulun, zelfs wanneer het bij vergis-sing in wat le sterke oplossing gebruikt wordt, niet gauw schadeli jk op de kiein- of groeikracht van het zaaigoed,, terwijl bij formaldehied in dat opziclit de voorscliriften der bijting nauwlettend moeten gevolgd worden, zoo men niet het zaaigoed heelemaal door bijting dooden wil. Formaldehied kost veel minder dan upsulun. Over de bijting van het verschillend zaaigoed hebben we de vol-gende aanwijzingen te geven : Tarwe. — Tarwe mag wegens brandgevaar, verder daar zi j deels fel met sneeuwsehimmel bedekt is, in geen geval zonder bijting gezaaid worden; wordt formaldehied gebruikt, zoo kan men de reinigingsmethode toepassen (doorschoffelen van het zaaigoed met weinig bijtvloei-stof). Bij het gebruik van upsulun is meer de indompeling gedurende vijitieii of twintig minuten aan te bevelen, daar anders liclit eenige brandplanten overblijven. Gerst. — Evenais bij tarwe, moet men het zaaigoed met bijtstof behandelen om harden brand en striemziekte weg te nemen. Beide dingen kan men met formaldehied en upsulun doen. Wegens de striemziekte is hier bij beide bijtmiddelen de indompeling aan te bevelen : bij upsulun, een indompeling van eén of twee uren en een oplossing van 25o gr. in 100 liters water; bij formaldehied, een bad van vier uren in een 0,1 percentige oplossing. De reinigingsmethode levert bij gerst ten aanzien van striemziekte meest maar een gedeeltelijken uitslag op. Beide bijtingsmethodes beschutten niet tegen stuifbrand bij gerst en tarwe; tegen dezen moet de heetwaterbehan-deling gebruikt worden. Haver. — Een bijting van baver tegen stuifbrand kan men dit jaar wel overslaan, waar men in 1916 stuifbrand-vrije velden gehad beeft. Anders is een bijting aan te bevelen en hier komen 00k formaldehied en upsulun in aanmerking. Beeten. — Een voorkomende bijting tegen de op het zaad zittende verwekkers van wortelbrand is aan te bevelen. Hiervoor komt in de eerste plaats upsulun in aamxierking. De bijting levert wel geen beschutting tegen de in den grond levende verwekkers van wortelbrand. Zaad van peulvruchten.—Van deze komen voor een bijting bijzonder boonen en erwten in aanmerking. Vooral de erwten zijn tamelijk sterk door den zwam van de vlekziekte aangetast. Al gelukt al het dooden daarvan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods