De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

690876 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 March. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cc0tq5sg4r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Opztelraad en verzending 1^r n KoiaorUDoitsch Bostuur, aîdeel. VII, Namenstraat, 10 * Drukheri) : Staatsdruikerij. Leuvensche wof, 40. ' Brussel, 22 Maart 1916. AANKONDIGINGEN : 30 oentiem de kleine regel. Jaarff3n£« Bijlagen, bijaondere prij». INHOTTD: ^ INH Hljzcndtre nerhandelingen : Afval van 't huishouden als meststoffen. — Tegea de beender-broosheid der huisdieron. Akherbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, enz, : Over de lente-bemesting. —- Peerden vergiftigd door de nikotin. — Het. gereed-maken van 't zwijn-eten. — Goede uitslagen met het boschgrazen. — I)e vloer in de veestallen. — Heidemeel. — Voop de lentezaaisels : i. Om den grond vruchtbaar te maken. 2. Het zuiveren van de velden van onkruid. — 3. Het vroeger bekomen van groenlen. — , Bondige raadgevingcn : 1. Bijenteelt. 2. Boschbouw. 3.. Tuinbouw. 4. ICiekenkweek. 5. Landbouw. G. Melkevij. 7. Fruitkweek. 8. Aller-bande. — Uit stad en land. — Marktnieuws. — A'eomarkten. — Veulenmarkten.— Weekbericht over de plagen bij onze huisdieren alsook in Iîolland. Afval van 't huishouden als meststoffen. Het is dringend noodig dat de in het land zelf voor-îianden zijnde meststoffen niet nutteloos verkwist of op -onzinnige manier verbezigd worden. In aile huizen zoowel als op de hofsteden, worden dage-lijks meststoffen voortgebracht die, indien ze vergaard worden, op heel voordeelige en Avinstgeveude wijze kun-nen verbezigd worden. Op 't einde van den winter bij voorbeeld is op 't meerendeel der boerderijen eene aanzien-lijke lioeveelheid briketten-turf- en andere asseken bijeen-gekomen. ïn gewone tijden werden die asschen heel dik-wijls gebezigd voor liet opvullen van gaten, deringpulten of turfgroeven, mergelgroeven, enz. Dat mag niet meer zijn. De mestweerde van bedoelde soorten asschen is, avpI is waar, maar gering, doeb niettemin kunnen wij die zeer goed gebrniken voor 't verbeteren van minderachtige, moerassige meerschen en weiden, des te meer daar die meerschen, wat den mest betreft, thans uiterst karig worden behandeld, alhoewel het ervan voortkomende voeder driemaal zooveel weerd is als in gewone tijden. Meesttijds steken soortgelijke meerschen 00k vol mos, waardoor klaver en goede grasgewassen verdrukt worden. Welnu er is bijna geen erger vijand van het mos op de meerschen als briket- of turfasschen. Men zal verwon-derd staan over den overvloed van klavergewassen die daarna te voorschijn komen, terwijl men te voren er gaar jiiets van bespeurde. Bovendien zouden Avij den asschenhoop om zoo te zeg-gen als vergaarhoop bezigen voor kleinere en lastig te bewaren meststoffen. Daaronder zijn bij voorbeeld te noe-men zeepzop en waschloog : beide soorten water bezitten meest merkweerdige mesthoedanigheden, maar ze zijn lastig om te bewaren en hun vervoer naar de meersch der moeite niet Aveerd, omdat er te Aveinig van is. Op den asschenhoop gegoten, Avorden zij erA'an opgedronken en opgehouden, Avant een drogen asschenhoop is als een-spons. Maar zelfs een doorAveekte hoop aTangt de stof op die in die vochten te vinden zijn, Buiten die vochten kunnen op den asschenhoop nog heel goed gesmeten wordt allerhande afval, die op mesthoop en Auilhoop niet goed zijn, zooals het a'aagsel 01 keersel arau hooi-" zolders, derschvloeren enz., dat a'ol onkruidzaad steekt. De straf bij tende hoedanigheid der a-ochtige asschen a er-nietigt de schielkracht van 't meerendeel der onkruid-zaden.De asschen Avordt op een drogen dag op de meersch! rondgestrooid en na arcrschillige dagen, als 't goed droogj is, met de meersch-egge a'olkomen rondgeëgd. Moet er een' tamelijk bcA'rcdigend uitAverksel bekomen worden, dani moet de asschen niet al te dun gestrooid Avorden. .Hier moet ool nogmaals aan eene andere zeer kostclijke meststof kérinnérd worden, die insgelijks te nauwernood' AAordt geAvaardeerd, namelijk het roet. Het is alleszins een voortreffelijk stikstofmest, aa'ant het bevat tôt 18 t. h. stikstof. (Zie nr 47 van onzen « Landbouwer ».) Stoofroet is in ieder huishouden te vinden, en indien liefc' zorgvuldig vergaard wordt en droog beAvaard,dankunnen/ er a olgens de omstandigheden tegen de lente altijd eenige lionderde kilos bijeenkomen. Bij het stoofroet behoort ooki het scliouwroet Aan het aanlaadsel in de schouvyen, en, juist dat roet is het kostbaarstc. Het a-ergaardc roet Avordfi-in de lente na het zaaien dun op de bedden gestrooid. Yerder zou in iedere boerderij een hoop ongebluschte ' kalk moeten te a'inden zijn. Daarin Avorden de meest* a'erschillende soorten van afval bedolven, b. v. de lijken. van aile kleine beesten, zooals ratten, muizen, 00k oude| schoeisels, pluimen en zelfs lichte beenderen. De kalk zaE. dat allés op heel korten tijd ofwel ganscli opfretten, ofAvelj toch zoo murAV gemaakt hebben, dat het, in den grond1-geslokeit, op korten tijd verteert. Op die wijze kunnen a a-if, eensdeels soortgelijken afA'al, die anders maar langzaam; a-ergaat, rap verteren, en anderdeels Avordt er verliinderd^ dat b. A', door de lijken der beesten de lucht of het grond-j water besmet Avordt, waarbij dan nog de weerde als. meststof te voegen is. Tegen de beender-broosiieid der huisdieren. w Na uitzonderlijke droge zomers komen geregeld de v gevolgen te voorschijn van eene gebrekkige voedering b bij de veestapels, die hoofdzalcelijk le wijten zijn aan v het onvoldoende gehalte der voedstoffen, ter boerderij zelf b gewonnen, namelijk van het rauwvoeder, Avat betreft de k verteerbare mineraalstoffen. Het meest in 't 00g sprin- a gend zijn die gevolgen voor de onhvikkeling van de h •beenderen der nog groeiende beesten; doch zelfs bii v JUsIUlta UVi liUlVUiUiUlii volwassene, namelijk bij drachtige beesten en melk-J beesten, kunnen er letsels te voorschijn komen ten gevolge-van een telcort van die verteerbare mineraalstoffen. lui beide geA*allen ontbreekt aan de beenderen de noodige^ kloekte, zoodat er beenderbreuken voorkomen naast^ andere gevolgen van een gebrekkig voortbrengen van^ het beenderAveefsel. Somtijds immers kan bedoeld tekort j voor gevolg hebben een gebrekkig voortbrengen van daj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection