De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

640296 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 April. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w66b58f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven ondor medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Eslgiaoha bladan mogsn ult t De Landbouwae > mata ovarnaman, rondar talkani £* b><on ta vermalda» Nr 7. Opstclraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Naïuenstraat, 10. D7%uhhcrij : Staatsdrakkerij, Leuveasche weg, 43. Brussel, 1 8 April 1917. ÀANKQNDIGINGEN : 3j centicm de kleinc regel. Bijlagexi, bijzondére prijs. 3e Jaarj.ia». INHOUD: Ajnblelijke iekeadmakingen van den Gcneral-Gouoerneur, enz. : Ver-erde*.i*g tsui 26 Maart 1917 betreffende den aaakoop van de iijg voorlianden zijrnle voorràdcn aan koren on meel uit het oogstjaar 191U an uit vroagere oogstjarea. — Verortieaiag Tan i5 Maart \-j\~j betreffende het bestrijden van schurft bij paarden en andei-e een-hoeviçen.Bijzonder» verhandelingen : Mestvcrzorging bij den kleincn tuinier. — Voederwaarde der yerschillende soorten va* stroo. ■Akkerbouw, veeteelt, tuin• en boschbouw, eiiz. : Het vei'plegen der lioeven en het beslaan. — Drei sehoono pelskonijnen. — Zwarte Minorka's. — Het neerhof in April. — Over het planten vau ,iar&-appelen.—Nogmaals : plant Komfrev (geteelde smecrwortçlj.— Teeit van vocderwortelen. — Zomerraapzaad. — l'rocfnomingep voor liet bewaren vari imite met zwavelzaur natrium. — Ter bc/Btrij-ding der herfsttijloos. — De praktische Sehrebertuinier. — lîoa-dige raadgeviiigen : t. Biieiiteelt. 2. Tuinbouw. 3. Hoejulerteolt. 4. Landbouw. 5._Fruitteelt. (i. Allerlei. — Uit stad en land. Harktberichten.'— ÎMagénbij ôii'zo huisdieren. Ambtslijke Baksndmakinpn vanwep den Ganerai-Gauimmeur, m. VERORDENING van den Generalgouvemeur van ifon !6 ilààrt 1917, betreffende dm annkoop van de nog voorhanden zijnde voorraden aan koren en meel uit het oogstjaar 1916 en uit vrofgere oogstjaren. §1. Al de landbouwers motten hun koren ten laatste op 15 April 1917 Hitgedorscht hebbcn en het ter beschikking houden Van de opkoopers van Uet Nationaal Komiteit. § 2. Het Nationaal Komiteit is verplicht al het. koren en meel van den •o,_st van 1916 en van vroegere oogstjaren, dat nog in handen is van de landbouwers en niet hetzij voor eigen verbruik van den landbouwer hetzij als \oederkoren afgestaan werd, ten laatste op 1 Mei 1917 op te koopen, iet naar de àergpLatsen en molens te vervoeren en het op te stapelen. Ingeval het Nationaal Komiteit ten laatste op 1 Mei 4917 niet tôt den aankoop of het vervoer is overgegaan, moeten de eigenaars al de hierVoren fcedoelde vo*rraden, die zij nog in hun bezit of elders ondergrbracht iebben, ten laatste op *10 Mei 1917 bij den burgemeester v. n hun gemeente aangeven. De burgemeester moet de aangifteo ten laatste op 41 Mei 1917 aan de bevoegde provinciale Oogstkommissie (Provinzial-Ernte-Kommission) overmaken. § 5. Wie de bepalingen van § 1 en van § 2, 2e lid, dezer Verordening îiet nakoint, wordt met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met ten hoogste 9 > 000 mark boete gestral't. Ook kunnen beide straffen te gelijk worden uitgesprokeni De Duitfehe krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tôt oordeel-\ellen bevoegd. § 4. Koren, dat na den 15n April 1917 niet uitgedorscht is of koren en meel, dat na den 10" Mei 1917 niet afgeleverd of aangegeven is, wordt, zoover het niet hetzij voor het eigen verbruik van den landbouwer hetzij als voedtrkoren afgestaan werd, zonder schadeloosstelling verbeurdver-klaard.De voorzitter van de provinciale Oogstkommissie spreekt de verheurd-Terklaring uit. Verbeurdverklaard koren en meel wordt aan het Nationaal Komiteit toegekend. Het Nationaal Komiteit moet de verbeurdverklaarde sfapels betalen, rekening houdende met de geldende hoogste prijzen. De daarvoor betaalde sommen znllen niet in de militaire schatkistgestort, doeh doorbemiddeling fan de bevoegde provinciale Oogstkommissies aan de bestendige afvaar-«ligingen, voor liefdadige werken binnen de provincles, overgemaakt *rorden. Met verbeurdverklaarde stapels koren en meel zal op dezelfde wijze worden te werk gegaan, als of die stapels aangekocht waren. g 5. De voorzitters van de Oogstkommissies zijn jemachtigd, met het eog op de uitvoering van deze Verordening, geschikte bevelen en aanwij-zigingen uit te vaardigen. Overtredingen vallen onder toepassmg van § 0 «fèr Verjordening van 8 Juli 1916, betreffende de Oogstkommissies (Ernte-Koaaiissionen) (Wet- en Verordeningsblad, bl. 2591/92). Al de ëorsch- en leveringstermijnen, die vroeger door de provinciale Oogstkommissies en door de « Kreischefs » vastgestfeld werden en die na de hiervoren bepaalde termijnen tallen, zijn hierbij opgeheven. VERORDESiSG van den General- Gouverneur van den IS" M*art 1917, betreffende het bestrijden van schurft bij paarden en andere ecniwcriijen. Daar het schurft onder de paarden toebehooreiul aan de burgerlijko bevoiking mier en itfeer voorkomt, verorden ik ter bestrljding dezer plaag het navolgende : Art. 1. Worden bij paarden gevallen van schurft (sarcoptes-of derraa-tdcoptesschurft) of verdaclne ge\a!len van schurft vastgesteld, zoo moet men onmiddelîijk daarvan angifte doen bij den burgemeester van de geriieciite, waaiin de aangetaste of verdachte dieren zicli bevinden. Zija gronde paarden met schtirftige dieren in aanraking gekomeu, zoo is daarvan eveneens aangifte te doen bij den burgemeester van de genieenlft van den bouder van het paard. Deze aangifte moet gedaan worden door den bezitter of zijn laslhehber, verder ook door de niet aangenomen veeartsen en door de aangenomett ve-arisen of veearts-toezieners. De burgemeester is gehouden den bevoegden « Kreischef » of komman-dartt, gouverneiiientsveearts (Gouvernementsveîcrinar) en veearts-toezle-ner onmiddeiiij-k kennis te geven van elk geval van scliurft, vau elk verdacht geval, alsook van clke bij hem gedane aangifte over het in aan.» raking komen van gezonde met schurftige paarden. Art. 2. Schurftige paarden of paarden, die men verdenkt door schurft te zijn aaïigetast, moeetr door den bezitter of diens lasthebber, nog vôâr het optreden van den burgemeester, derwijze worden afgezonderd, dat zij geen gevaar meer opleveren de plaag voort te zetten. Er dient op dezelfde wijze te worden gehandeld, wanneer een gezond met een sdiurftig paard in aanraking is gckomen. Art. 5. Hceft de door den burgemeester ontboden veearts het schurft of een verdacht geval van schurft vastgesteld, zoo moet de bezitter da schurftige paarden en de paarden, die men verdenkt door sehurft te zija aangetast, onmiddelîijk door een veearts in behandeling laten nemen, iugeval hij niet verkiest de dieren te doen afmaken. Niettegenstaafade de dieren onder behandeling zijn, moet ook terzelfder tijd, overeenkomstig de onderrichtingen van den bevoegden veearts-toeziener, evergegaan worden tôt de ontsmetting van de stallen, hetgetuig, het gereedschap ea andere voorwerpen, die met de zieke of met van de ziekie verdachte paarden in aanraking zijn geweest. Art. 4, De behandelende veearts is verplicht, elk aangetast dier ten minste éénitiaal in de ïi dagen te onderzoeken en over den uitslag vaa het onderzoek verslag in te zenden aan den bevoegden gouvernement»-veearts en veearts-toeziener. Bovendien moet hij den bezitter, voor dea geleider of wachter van een schurftig paard of van een paard, dat verdacht is door schurft te zijn aangetast, een getuigschrift afleverea over ieder onderzoek en e;ke behandeling, onder opgave van den naa» en de woonplaals van den bezitter, alsook van het geslacht, de kleur, de kente kenen en den ouderdom van het dier. In aansluitiag aan dit onderzoek moet telkenmale overgegaan worden tôt de ontsmetting van dt stallen, van het getuig, van het gereedschap, evenals van al de voorwerpen, die met de zieke of met van de ziekte verdachte paarden la aanraking zijn geweest. Art. S. In elke gemeente, waarin een geval van schurft of ee» jrerdaeht geval van schurft wordt vastgesteld, moeten al de paarden éénmaal jtee maand onderzocht worden of zij door de plaag niet zijn aangetast. llet onderzoek zal gedaan worden door de bevoegde wnge/wiM*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection