De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

687 0
01 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 September. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854234/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 7. Toegelaien door de militaire overheid. Septémber 1917. De Leeuwenaar maandblad voor de Soldate> van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voor God, Koning en Vaderlani Weest Leeuwen in den Strijd Laten wij even... rederieeren ! De menscli is een redelijk schepsel. God zelf heeft hem aïs dusdanig geschapen. Doch waren wij er niet zoo zeker van als Iwee en twee vier zijn, dan zonden wij er haast gaan aan twijfelen, want 't is zeker dat er lhans velen de kluts zijn kwijtgeraakt. Dat is de eenige gevolgtrekking weike wij deze dagen ander-maal moesten maken, na het overlezen van al den prietpraat welke ons in de overgoote rtieer-derheid der dagbladen werd opgediend aan-aangaande de vredesvoorstellen van den Pans. Z. H. heeft een diplomatisch stuk gezonden naar de gonvernementen van al de oorlogvoe-rende mogendheden, waarin hij dezelve aanzet middelen aan te wenden om, door wederzijd-selie verstandhouding, den vrede te bekomen. Dat hij zulks niet deed voor zijn plezier is klaar, want 't is geen gemakkeli jke taak zoo iets op te stellen. Dat hij ook dien vredesstap niet waagde om er eenig tijdelijk voordeel door te bekomen is eveneens buiten kijf. Maar de Paus is de vader aller geloovigen ; hij heeft medelijden met zijn kinderen die elkander verschenren, en verlangt niets anders dan de vreeselijke menschenslachterij welke reeds drie jaren voortduurt, te doen ophouden. Daarin meenen wij, ligt geen misdaad verbor-g'en. Waarom dan valt men hem zoo bitsig' aan ? Waarom bestookten velen die vredes-voorslellen vooralleer zij er den inhoud van kenden ? Is het misschien omdat hij het hoofd der kerk is en de plaatsvervanger van Christus den Yredevorst op aarde. * ■k * De Pans — zeggen sommige'n — stelt kwa-den en goeden, schuldigen en onschuldigen op dezelfde lijn. Dat is een grove leugen. Wij weten dat de Pans reeds in 't begin van den oorlog - als zedenleeraar — elke rechtsschennis plechtig" veroordeeld heeft, en onze vijanden hebben heel goed begrepen wat hij bedoelde, toen hij zich des tijds over het krenken van rechts- en zedenwetten nitsprak. Getuigen daarvan de aanvallen der pangermanistische pers in gansch Duitschland. Een nieuw oordeel vellen over de plichtig-heid van Duitschland kon hij ditmaal niet doen ; want dan ware hij zijn recht te buiten gegaan. Als privaat persoon ja, kan en mag hij zulks, maar in een diplomatisch stuk spreekl men aldus niet ; - als rechter ook zou hij het mogen ; doch dan zou hij eerst als dusdanig door de oorlogvoerende machten moeten uitgekozen worden, 't geen zeker het geval niet is, en bovendien een nauwkeurige kennis opdoen van ailes wat er voorgevallen is, 't geen, om zeggens, een bovenmenschelijk werk zoude zijn. Hij treedt dus slechts op als vredestichler en alzoo mag hij de gepleegde misdaden, zonder ze te ontkennen, toch niet in het débat brengen. Het oog slechts gevestigd op al de opofferin-gen welke men zich nog zal moeten getroosten, alvorens het recht in eere te kunnen herstel-len met de wapenen, wil hij den vijanden enkele, volgens onze meening, stoffelijke toegevingen doen, juist gelijk een medelijdend mensch zou doen met een moordenaar die zijn slachtoffer aan 't afmaken is. Zou men weigeren dit laatste dadelijk te rëdden met een som gelds, indien men voorziet dat het anders slechts na langdurige folteringen uit zijn handen zal kunnen ontrukt worden ? Welnu, de Paus weigert nog dit geld te geven,en voorziet sommige gevallen voor welke bijzonderê. re.de.ncn bestaan om sehadeloostel-ling te vragen. 't Is zonneklaar dat hij hier ons België bedoelt. Waarlijk, 't is niet om te begrijpen hoe een fatsoenlijk mensch zulke handelwijzé kan hekelen ! * -K * ' Luister eens goed. Toen Président Wilson, enkele maanden geleden, met zijn vredesvoor-stel voor den dag kwam, was men het welis-waar met hem niet volkomen eens, doch iedereen sprak met eerbied over hem en niemand waagde het aan de oprechtheid zijner

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw belonging to the category Katholieke pers, published in Zoutleeuw from 1888 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods