De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

710 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 May. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j3901zx5q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 14. Toegelaten door de militaire overheid. M&i' 1918. De Leeawepaar Maandblad yooR de Soldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven le zenden aan : Jean Ch. PEETERS, 1e Serg.-Maj. I. M. I. ()., Sainle-Adresse. Vook (ioo, Koning en Vadkhi.and Wkest Leëuwen in den) Strud Aan de Jongens van M Kanton Zout-Leeuw Beste jongens, ik stuur U mijne dankbare hiilde toe voor den moed dien gij voorldnrend betoont in het vervullen van Uw zwaren va-derlandschen plicht ! Te midden van het grootsche wèrelddrama dat wij thans beleven, — waarin \Vij medege-sléept zijn ter verdediging van ons recht en nit getrouwheid aan onze internationale ver-plichtingen, — rijzen onze dappere belgische soldaten op als een toonbeeld van onwrikbàre pliehtsbetrachting en plichtsvervnlling... Sinds 1914 waakt gij altijd even moedig op het vrijgebleven stnkje van het Vaderland en vormen Uwe borsten een ondoordringbaren muur voor den vijand... Wie zou geene bewondering voelen voor U die leei't pu lijdt en strijdt in de loopgrachten van den Yzer, en die steeds moedig draagt de lasten van Uw zwaar leven? Wie zon niet be-grijpen Uw vnrig verlangen naar het weder-zien van Uwe dunrbaren en het eindigen van deze lange bange dagen? Maar wie U kent weet dat (iij moedig stand houden znlt, spijts ailes, omdat (iij er voor zorgen wilt dat ons diepbeproefd België eens oprijze uit zijne puinen, vrij en onafhankelijk gelijk het vroeger was en gelijk wij het eilaas ! misschien niet genoeg bemind hebben. Pas is het jaar 1918 ingetreden, het 4de, en, laat het ons hopen, het laatste jaar van den oorlog" ! Geve God ons dit jaar den zege en brenge Hij ons terug bij hen die in het bezette Vaderland angstig en betrouwend naar onze terng-komst uitzien. Blijft intusschen moedig, beste Jongens, en Uw plicht getro,uw! Het Vaderland en allen die U in België ver-wachtén znllen er lï om zegenen en danken. P. Poullet. Minister van Wetenschappen en KunStèfi. N. Y, D. R. — Heb dank, Hoogachtbare Heer Minister, voor de goede, aanmoedigende woor- den welke (iij uwe jongens hebt willen toestn-ren. Vroeger reeds waart gij voor hen een weldoener, door him belangen in de kamer te verdedigen, en thans toont ge andermaal dat gij ze niet vergeel, midden den harden strijd welken zij doorstaan. Wij zijn er U dankbaar voor, en zij znllen niet nalaten uw gonden wobrden in daden om le zetten. Waarom wij sir ijde n ? Het gebeurt soms dat een of ander onzer jongens voor een oogenblik zijn moed in de schoenen laat zinken : Zoo hoorde ik er on-langs een die 't « ding » erg beu begon le wor-den en aan zijn makker zijn gevoelen wilde opdringen met dien uitdagend te vragen « waarom ze nu eigenlijk toch streden ».ln den mond van een Belg vond ik die vraag ongepast. Die jongen, meer lomp wellicht dan onvader-landsch, had dus nog nooil even nagedacht over datgene wat toch zoo helderklaar schijnt als de lieve zonne, wanneer ze op een warmen zomerdag haar gouden stràlen oVer d'aarde neerzendt. Waarom we strijden ? Vragen wef't eerst aan de zes millioen in 'tland gebleven Belgen die daar sinds vier jaren onder den hiel van den vijand gebukt gaan. Zij voelen wat slavernij is en wat vrijheid beteekent, en toi over den Yzer roepen zij ons toe,' zoodat ieder die ooren heeft, 't kan hooren : « O broeders, breekt toch de kluisters die ons ômklemmen, want wij lij-den en zuchten onder de dwingelandij ; wij worden verdrukt door meedoogenlooze wreed-aards die er een genoegen in vinden op ons hun woede bot te vieren. Ziet naar al de ontbering-gen welke we reeds doorstonden en welke ons nog wachten zoo gij den moed opgeeft en ons niet ter hulpe snelt ». En onder die mil-lioenen zijn er dan nog die ons bijzonder dier-baar zijn, een vader, een moeder, een vrouw, een kind, en ook zij deelen dat smartvolle lot. Waarom we strijden ? Vragen we het aan j gansch de beschaafde wereld, en zij zal het u zeggen : « Vrienden, gij strijdt voor Recht eu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw belonging to the category Katholieke pers, published in Zoutleeuw from 1888 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods