De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

1019 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 March. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1n7xk85204/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nunimer 1. Maart 1917. De Leeawepaar Muandblad voor de Soldaten van 7 Kanton Zout-Leeuw. Voor Goi), Koning ex Yaderlan» Weest Leeuwen in den Strijd Brievën te zenden aan Jean Ch. PEETERS, Ie Sergeant-Majoor, D. I. B. H., Sainte-Adresse. Ter inleiding an onze Jongens (iij kent allen ons vlaamsch spreekwoord : Beter laat dan nooit. Graag hadden we reeds yroeger ons bladje de wijde wereld willen in-zenden, doch de gelegcnheid scheen ons tôt dusverre niet gunstig. Overigens wil men loopen..., dan hoeft men toch eerst beenen te hebben. Gelukkig beginnen deze te groeien, en derhalve dnrfden we 't aan ons plan te verwe-zenlijken.Nog steeds woedt de rampzalige oorlog welke ons noopte onze zoo stille dorpen, onze ouders en geliefden te verlaten, voort, en eer we andermaal naar onze vrijgevochten en heroverde haardsteden weerkeeren, kan er nog wel een tijdje verloopen. Ondertusschen blij-ven vele onzer dappere jongens van 't kanton van aile nieuwstijdingen verstoken, en dit is voor lien wel de grootste beproeving welke ze te verduren hebben. «Wisten we maar — zoo schreven menigen onder lien — wat er in ons dorp en in onze familiën omging, we zouden ons verlicht gevoelen en met meer ijver nog strijden voor de verdediging onzer heilige zaak.» .Welnu, ons maandbladje zal die leemte aan-vullen. Daar zijn er immers altoos die, meer bevoorrecht dan de" overigen, nog steeds een of ander te hooren krijgen over dit dierbaar plekje gronds, waar ailes tôt hun hart sprak en waar hun geest nog gansche dagen en nacliten ronddwaalt. Zij zullen — de groote wet der liefde indaclitig — ons wel op de hoogte hou-den van 't geen ze te vernemen kregen, en alzoo zijn, enkele dagen daarna, al onze vrien-den en makkers met hetzelfde bekend. Zoo snoeren we tevens de vriendschapsban-den welke ons vroeger reeds aan elkaar liecht-!en, inniger toe en bliiven we broeders in den strijd, meer nog dan we het in vredestijd geweest zijn. Dat ons bladje bovendien een godsdienstig — zedelijk karakter lieblie zal ook niemand verwonderen. Met loutere politiek zullen we ons niet ophouden, die is voor elkeen onzer sinds lang begraven, en onder de nationale vlagge geschaard, hebben wij nog slechts één enkele ziel, en één enkel doel — den alge-meenen vijand buiten huis werpen, om dan ieverig en eendraehtig samen te werken tôt groei en bloei van 't nieuw door ons herscha-pen Vaderland. Doch allen hadden wij christe-lijke ouders die ons leerden bidden, een onberispten levensweg bewandelen en mannen worden van Plielit en Eer. En daarom zal De Leeuwenciar, ook onder dit opzicht, bel werk door vader en moeder sinds lang begon-nen voltrekken, en meteen «praktische, nuttige wenken» en «goeden raad» rondstrooien. * En zoo liopen wij dat hij degelijk werk zal verrichten en 't zijne bijbrengen tôt welzijn van al de Jongens die hem geregeld zullen lezen. Moge deze wensch eens werkelijkheid worden !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw belonging to the category Katholieke pers, published in Zoutleeuw from 1888 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods