De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

446 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 June. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm82c1j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu ni mer 4. Juni 1917. De Leeawenaar Maandblad voor de Soldaten yan 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, 1e Serg.-Maj I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voor God, Koning en Vaderland Weest Leeuwen in den Strijd De groote verontschuldiging ? 7 Is Oorlog ! Zoo spreken thans velen die hun zwakheden willen goed maken en er zoo maar op aanle-ven zonder zich verder oin hun zedelijk- en godsdienstig leven te hekommeren alsof men niet aan zijn plicht te kort kwam met de natuurwetten te krenken en de voorschriften van God en Kerk te versmaden. 7 Is Oorlog ! Zeggen sommigen die hun reinheid en soins hunne lichatnelijke gezondheid prijs geven voor een laag en dierlijk pleizier van een oogenblik alsof de rede niet hooger spra'k dan hun driften en het eeweten hun niet ver- O weet dat zij een schandige en een menschen-onwaardige daad verricht hebben. 7 Is Oorlog ! En daarmee trachten ze zich schoon te was-schen al die ellendelingen wier vrouw en kin-deren daar ginder onder den hiel van den Duitsch gebukt gaan en treuren over de zoo langdurige scheiding vàn hun geliefden màn en vader, en die hier naar slechte huizen ioo- pen en hun geld en hun eer in pand latend alsof ze geen trouw gezworen hadden aan Gods Altaar en daar plechtig beloofden elkander te beminnen tôt den dood. 7 Is Oorlog ! Zoo meenen zij die 's Zondags verzuimen ter kerke te gaan en de H. Mis bij te wonen alsof er geen gebod bestond dat luidt : Zon- en feestdag" houdt in eer ; Hoor dan Mis ook elken keer. 7 Is Oorlog ! En daarom bidden er velen niet meer en denken maar amper op hetgeen zij noehtans gewoon waren in den familiekring te doen.... alsof men God, binst den oorlog, niet minstens zoo zeer van noode had dan te voren en men het zonder Hem kon gedaan krijgen. 7 Is Oorlog ! Jawel, doch dit heeft niels met ons persoon-lijk leven te maken. Wat wij vroeger waren dat moeten wij blijven, want vader en moeder die onze eerste opvoeding verzorgd hebben, hebben ons toch nooit gezegd dat wij van le-venswijze inochten veranderen en minder eer-lijk, minder deftig of minder christelijk moch-ten zijn in oorlogstijd. 0, wisten zij dat ook wij die belachelijke verontschuldiging zouden laten gelden als schijnreden van ons wange-drag, wat zouden zij daarover zeggen ! Blijven wij dus steeds wat wij waren ; trachten wij de huidige omstandigheden te benut-tigen om ons te Verbeteren en nogmeermensch te worden. Dit ailes zal ons later ten goede komen. Jongens, schept moed. Onlangs werden al de brieven welke onze gevierde Kardinaal Mercier sinds het begin van den oorlog aan zijn geloovigen en ook aan zijn vijanden schreef, in één boekbundel verzameld dat voor titel draagt : Per Crucum ad Lucem : 't geen in 't vlaamsch wil zeggen : i)oor 't Kruis naar 't Licht. Wie even die bladzijden doorloopt beseft aldra wat die groote Vaderlander voor zijn volk geleden heeft ; en toch nergens is er een woord te vinden dat zou aanduiden dat het hem ooit, ook maar één oogenblik, aan moed ontbroken heeft. Wel ingegendeel : en toen zelfs, wanneer de vijanden van zijn land schenen te overwinnen, dan vvist hij nog altoos zijn volk op te beuren met de gedaclite dat het recht toch, vroeg of laat, op het onrecht moest zegcpralen, en dat er dus wel eens verandering in dien toestand zou komen. — Vrienden, laten wij ons met den geest van dien kraniger verdediger des rechts bezielen, en ons door zijn vo.orbeeld beinvloeden. Wij ook moeten het harthoog liouden en ons nooit laten ontmoedigen.Weliswaar hebben wij veel geleden van koude, onlberingen van allen aard, gebrek aan nieuwstijdingen van ouders en familieleden en wat weet ik al. Doch dit ailes is bijna voorbij en de zege-zon is ons volop aan 'tbestralen. Nog een paar «stoot-jes>> zooals de Engelsclien en de Fransclien er onlangs gegeven hebben en dan mag de Pruis ook in Belgie zijn matten oprollen om naar den overkant van den Rhijn te verhuizen. Wie voelt er bij dit gedaclit zijn hart niet kloppen van éen zalige aandoening ? 't Ishet eind van het lijden, het weerzien van ailes wat ons vroeger zoo dierbaar was, het begin van een aange-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw belonging to the category Katholieke pers, published in Zoutleeuw from 1888 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods