De legerbode

621 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 March. De legerbode. Seen on 17 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w08w951f2b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende IDit blad is VOOR DE BEIX3TSGHE SOIJDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vjjftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. OP HET BRITSCH FRONT Over de Daitsche Aanvalstroepen Herhaalde malen hadden infanterie-officieren van het Britsche leger in hun gesprekken ver-klaacd dat hun soldaten het meesterschap over het niemandsland'bezaten. Zij wilden daarmee lejïgen dat de mannen van Sir Douglas Haig meester waren over de Duitsche sîoottroepen belast met het uitvoeren van raids en dat de grauwt! patroeljes overal het veld voor de khaki-, patroeljes inoesten ruimen. Daar ik mij ongeloovig toonde, en onder an-dere het feit deed opmerken dat eens buiten de loopgi aven, in vollen nacht, een man den andere waard is, en ook dat de Duitschers slechts keur-manschappen, daarloe uitstekend afgericht, voor bun verkenningen uitkiezen, deelde rnen mij de eijfei'S mede. Deze waren bijzonder belangwek-tend. Van 45 tôt 28 Februari waren er, op het front van één Britsch Ieger, negen raids door ! onze bondgenooten beproefd en allen waren gelukt ; terwijl er, op de aclit die de Duitschers ondernomeii hadden, slechts één enkele gelukt was. Ik moest wel toegeven. Hebben onze dapperen bovendien aan den Beverdijk en vooral aan den Reigersvliet, niet thetnoodige gedaan om ons te overtuigen dat de Duitsche stoottroepen slechts bij overlevering cnoverwinbaar zijn? »% Sedert het begin van het jaar beproeven de Molîen allerlei aanslagen om het Britsche front eens te polsen, ten einde vast te stellen welke divisies er in linie staan, en vooral om door de gevangenen de plannen van de bondgenooten te l verneraen.Over 't algemeen leveren deze tochten flechts zeer geringen uitslag op, terwijl die, door i leEngelschen ondernomen, meestâl zeer vrucht-dragend zijn. De officieele legerberichten geven i echter slechts zeer weinig bijzonderheden over dezegoed geslaagde tochten, ten einde den vijand daarover in de onzekerheid te laten. Inderdaad, daar de raids bijna altijd vooraf-segaan zijn van een kort, maar vinnig bombardement, gebeurt het dikwijls dat de mannen, of een gedeelte van hen die den in te uemen post bezetten, gedood worden. In dit geval weten de Duitschers niet, als zij deze plaats weer komen bezetten, of hun mannen als a verdwenen » dan wel aïs « krijgsgevangen » moeten vermeld worden, dus of men de aanwezigheid van de divisie, ■waarran zij dcel uitmaakten, heeft kunnen vast-stellen.Dit jaar hebben de tochten, door de Duitschers ondernomen, dikwijls aan de Britten de gelegen-beid verschaft om t thuis x> gevangenen te maken, ïooals zij dat noemen. Dat was het wel nietjuist fut de Duitschers zochten. Is de vorming van aanvalbataljons, bestaande "itjonge en bijzonder kràchtige mannen, overi-pns niet het beste bewijs van de meerderheid «ij de troepen der bondgenooten ? Vô6r 1917 deden de MofTen beroep op vrijwil-ligers, soms in heel het régiment gekozen. om een tocht uit te voeren. Sedert dien hebben zij ban toevlucht moeten nemen tôt een andere tàjze van kiezen; bovendien moeten zij deze soldaten op bijzondere wijze voeden en africh-'®; dat bewij'st voorzeker een vermindering Tan de strijdende waarde van het Duitsche voet-v°lk in het algemeen. e Eereteekens m het Amerikaanseh Léger PresidentWilson heeft beslist een oorlogskruis (uistinguished Service Cross) en eene militaire jledalie (Distinguished, Service Medal) in te stel-f»i om de heldendaden van de soldaten uit het jWrikaanscb expeditiekorps in Frankrijk te b-loouen Chevrons, om den duur van den dienst (ri de oorlogswonden aan te duiden, werden ter-Iflvertijd goedgekeurd door den Président. De rMte zullen gedragen worden door al de ofli-f " en soldaten, die gedurende zes maanrfen ' n in hni legeriiebied ; een nieuwe chevron I* 'iwraen toegekend eike zes maauden De bloedige nederlagen door de Duitsche stoottroepen geleden — op vijf dagen heeft het Belgisch front er drie zeer ernstige gezien : Aan den Reigersvliet, aan het bosch van Houthulst en aan den weg naar Meenen — hebben niet slechts voor uitslag den vijand van enkele zijner beste troepen te berooven. Zij hebben vooral voor uitslag het vertrouwen van het Duitsche voetvolk in het ofTensief te verminderen, hun moraal te doen zakken en bijgevolg hun waarde te verminderen. Daarentegen begeestert dat onze troepen. Eens te meer hebben de MofTen zich slechte psychologen getoond. De Duitschers hebben misschien eveneens ge-meend dat de mannen van de stoottroepen bewijs van groote bescheidenheid zonden geven als zij in.handen van den vijand moesten vallen, dat het vereenzelvigen van de gevangenen zooveel moeilijker zou worden. In wezenlijkheid is er niemand praatlustiger dat een a stootman ». Door deze mannen is men te weet gekomen dat al de divisies die « en repos » zijn, voortdurende offensief-maneuvers uitvoeren, waaraan de vliegeniers, de veld- en loopgraafartillerie samen meedoen. Men heeft eveneens vernomen dat er dikwijls tanks mede deden en dat een zeker getal van deze nog niet op het front aangekomen waren en door karren, of zelfs door kruiwagens vervangen werden. De Engelschen zijn heelemaal niet bang van deze tanks ; zij kennen ze — en niet zonder reden — genoegzaam om ze te temmen. Men mag er zeker van zijn dat deze machienen, juist als bij de maneuvers, geen goede kruiwagens zijn om hen aan de overwinuing te helpen. A. Matagnb. Een grool Brama van Rechterseer Onder den titel « Een groot drama van rechterseer », publiceert een Fransch Akademielid, René Bazin, een artikel in L'Echo de Paris, waarin hij eene welsprekende hulde brengt aan de Belgische magistratuur. Ik heb eenen ouden rechter gekend, — zegt René Bazin, — aan wie eene hoogere overheid voorstelde, en zelfs oplegde iets te doen, dat de rechter voor eene onrechtvaardigheid aanzag. Hij antwoordde : a Ik zal in het gevang gaan ; het zal de bekro-ning zijn van mij ne recnterlijke loopbaan. » Wunneer een land een groot getal rechters bezit, die op zoo'n maniei* spreken, mag het over zijne rechters fier zijn. die weten wat recht-vaardigheid is, en over de regeering die ze heeft gekozen. België, in zijne buitengewone beproeving, mag zich verheugen, uit reden van de eer, die zoolang er menschen leven om de geschiedenis van dezen oorlog te lezen, zal voortspruiten uit den moed zijner tribunalen. Deze moed was van eene bijzondere soort. Men heeft Belgische rechters zien weêrstand bieden, aan den vijand in 't bezette land na meer dan 3jaren overheersching, vreeâelijker straffen dan het gevang trotseeren, nieyhuiten bunne macht gaan, deze heelemaal uitolrenen ; en het schijnt niet dat er onder hen overloopers werden gevonden, in deze grootsche zaak van rechtvaardigheid en vader-landsliefde.Vele voorbeelden van burgermoed kwamen en komen nog uit België. De titels van dit ruw behandeld en uitgeput land, op eene volkmaakte onafhankelijkheid, op de volledigste schadever-goedingen, zijn bevestigd geworden door de bewondering die de Koning, zijne regeering, zijne bisschopp \, zijne rechters, zijn volk sinds 31/2 jaren weerstand biedend en getrouw, hebben verdiend. Het is een lange tijd geleden dat men, voor de eer, zulke opoffering en zulk akkoord niet meer had gezien. Voor het Rood-Kruis — Ontvangen 100 ft- van den heer Robert De Leie, Z. y7-\ B V L : Opbrenyst van den verkoop zijner muiikale wcrke» DE TOESTAND Op het Belgisch front heeft een goed gelukte poging tôt overrompeling, ten N. van Diimui' den, enkele gevangenen opgeleverd. Twee pogingen tôt aan val in dezelfde streek, tegen een van onze posten, werden door het spervuur afgeslagen. De vijand, die door zijn tallooze mislukkingen zich tegengewerkt zag, heeft onze stellingen met giftgranaten en torpedo-bommen gebombardeerd; onze artillerie heeft de bovenhand gekregen en de batterijen geneutraliseerd. Op het Britsch front, heeft een overrompeling, ten Z. van Sint-Kwintijn en eene bij Mees-6cn, aan onze bondgenooten toegelaten een zeker getal vijanden te dooden ofgevangente nemen en twee machinegeweren buit te maken. Drie vijandelijke pogingen tôt overrompeling in de richting van Armentières zijn mislukt ; tijdens de gevechten zijn 5 man bij onze bond» genooten verd venen. In den sector van Yper hebben de Duitschers ten N.-O. van Passchendaele aangevallen over een front van '1,000 meters; overal werden zij met verliezen terug geslagen, na een tijdelijk voordeel te hebben behaald in een post ten Z> van het Houthulst-bosch. • De Portugeesche sectie, te Laventie, is eveneens het voorwerp geweest van een vinnigen aanvai. over een front van 700 meters; ouzo bondgenooten hebben den vijand terug gewor-pen en hem daarbij zware verliezen toegebracht} gevangenen bleven in hun handen. Andere pogingen te La Bassée en ZonnebekQ bekwamen geen beteren uitslag. Op het Fransch front langs den linkerkant van de Maas, na een hevig bombardement, werd een dubbele aanvai, door spéciale stoottroepen uitgevoerd, door den vijand op de stellingen van de Côte de l'Oie en van de Mort-Homme gericht ; de aanvallers werden overal teruggeslagen. In Champagne, leed de vijand eene nedertaag in eenen aanvai bij de baan Saint-Hilaire-Saint-Souplet ; gevangenen werden genomen. Te N. van Saint-Mihiel werd eenen vijandelij-ken groep teruggeslagen. Onze bondgenooten voerden geslaagde raids uit bij Fresnes en Courtecon ; de Amerikaansche troepen, in Lothringen en bij Richecourt, voerden stoutmoedige invallen dit in de Duitsche liniën. Op het Italiaansch front, onregelmatige artill riebedrij vigheid van «île Stelvio tôt de Gard, bestokingsvuur op de hoogvlakte van de Asiago, in Val-Astico en op den linkeroever de# Brenta. Italiaansche batterijen zonken vaartui-gen op de Piave en deden brand ontstaan in eene vijandelijke batterij. Opverscbillende plaatsen werden de vijandelijke patroeljen en werkers uiteengedreven. Op het front van Saloniki, was de vijande. lijke artillerie tamelijk bedrijvig in de bocht der Cerna en ten N.-O. van Monastir. In Mesopotamië, hebben de Britsche troepen Hit bezet, op de Eut'raat; het Turksch garnizoen trok zich terug op 22 mijlen van deze plaats. In Palestina, nieuwe Britsche vooruitgang te paard, op de baan van Nauplouse-Jérusalem. op een front van 13 mijlen en eene diepte van 2 tôt 3 mijlen. Verschillende plaatsen werden bezet; de vijand onderging zware verliezen en verscliei dene machiengeweren werden genomen. . «- ' . =— ' i , Een Prinselijke Gif! Dank aan de edelmoedigheid van prinses de Caraman Chimay, heeft de Football en Cross-Country drie schalen ontvangen, die zullen worden gegeven voor votgende proeven : 1. De eerste(inverguldzilver) zal als challenge dienen, in eenen Anglo-Belgischen football match» tusschen gekozen ploegen aan 't front. 2. De tweede (verguld zilver) voor een Cross-een Country match Anglo-Belgisch, tusschen ploegen gekozen aau 't front. De ilerde (in zilver> z >' den prijs vormen v^| eei» kaiupioenschap voor verschillende piocgtia. ^4 Maart 1^1» Nnmmf»r 551

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods