De legerbode

2304 0
22 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 February. De legerbode. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv99r45/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag versch/fnende I)it blad is YOOR DE T3ELGISCHE SOLDATSN beslemd ; iedere compagriie, escadron of bat ter Lj ontvang't lien of vijftLea Fraiïsohe eu Nederlaadsche exernplarea. Os Tweed; [asalerie-Oisîsiz geaurenae aea aiiocaî naar aen vser « Als men de bijzonderheden van den aftocht Van Antwerpen naar den Yser zal kennen, » zoo schreel luitenant-kolonel Leconte, van het Zwit-serseh leger, in de studie waarvan wij hier on-langs den inhoud bondig weergaven, a geloof ik dat men dezen aïs eene zeer goed geleide beweging zal mogen beschouwen. » Dit is niet het eenige vleiende oordeel dat er hierover werd uitgesproken. ledereen weet hoe moeilijk het is een aftocht uit te voeren, vooral ■wanneer deze in de onmiddellijke nabijheid van den vijand moet geschieden en langs eene nauw afeezette ruimte. En het was juist in deze gevaar-Kjke voorwaarden dat onze troepen, in het begin Tan October 1914, naar de zwakke versperring Tan den Yser raoesten terug trekken, waarachter zij eindelijk de hand aan ae bondgenooten zou-denkunnen reiken. Men mag dus met luitenant-kolonel Leconte besluiten, dat zoo i op een ge-geven oogenblik het Belgisch leger groot gevaar Mep geheal of gedeeltelijk in Holland te worden geareven, het zich heel behendig uit dezen gevaarlijken toestand wist te redden s. Het slagan van deze onderneming is ongetwij-feld Toor een groot gedeelte toe te schrijven aan het commando, dat deze beweging inderdaad meeeterlijk bastuurde. Maar een aanzienlijk deel korat natuurlijk toe aan de troepen zelf, die de entvangen bevelen met merkwaardige beslist-keid ea krachtdadigheid wisten uit te voeren. Zooals in iedere beweging van dezen aard viel ■de zwaarste taak aan de elementen van de achterhoede te beurt, die tôt opdracht hadden hettarujrtrakkende gros van het leger te bescher-înen en aaarbij den achtervolger overal het hoofd t« bisden om hein, gedurende den noodig geoor-deelden tijd, aile verder oprukken te beletten. Het is, in den bewegingsoorlo^, de-roi van de cavalerie naar de geYaarlijke posten te worden gezonden, als voorhoede dienst te doen, den Rijand te verkennen, de flanken van het leger te «lekken, die van den vijand te bestoken, steeds «ls acliterhoede te dienen als de omstandigheden tôt wijken dvvingen, om eene nederlaag te ont-■vvijken.Als een wapen dat bij uitstek voor vlugge hewegingen en verrassingen geschikt is, is zij beter dan eenig ander geschikt om deze opdrach-ten, die vlugheid en sloutmoedigheid eischen, uit te voeren. De onze heeft op schitterende wijze hare taak volbracht. In het begin van den veldtocht vormde zij, — behalve de cavalerie-regimenten die bij de leger-divisies gevoegd waren — slechts eene enkele divisie van hetzelfde wapen, onder de bevelen Tan generaal de Witte. Als de tijd daarvoor gekomen zal zijn, zal men mooie bladzijden kun-nen schrijven over het roemvolle en vruchtdra-gende werk dat er door onze dappere eskadron-»en lansiers, jagers en gidsen werd verricht. jSiets slechts te Haelen behaalden zij overwin-ningen. Onder de muren van Antwerpen waren zij voortdurend in bedrijvigheid. De divisie van generaal de Witte nam op schitterende wijze ■deel aan al de uitvallen, waarvan de geschiedenis ®og moet geschreven worden. Yol dapperheid en stoutmoedigheid, hebben onze ruiters geen oogenblik van aarielen gekend, voor de zware taak die er hun le vervullen stond. En eeu vau de zwaarste was zeker hunnc opdracht om als acliterhoede te dienen gedurende dieu aungrij-penden aftocht naar de kust. Al is het ons ongelukkiglijk, bij gebrek aan de noodige gegevens. niet mogelijk hier de helden-daden van gansch onze cavalerie te schetseh en haar aldus eene welverdiende hulde te brengen, zoo zijn wij ten minste toch zoo gelukkig hier boudig het aandeel te kunneu herinnereh dat aan sommige elementen toekomt in het slageu van de meesterlijke beweging die er in geiukte onze troepen behouden den Yser te doen berei-ken.De gevechten die wij alsoo kunneu schetsen krijgen des te grooter beteekenis door het f'eit dat zij werden geleverd door eene in der liaast . samengestelde eenheid, die mèn om zoo te zeg-gen geheel had moeten scheppeu in die moeilijke omstandigheden. om het hoofd te bied#n aan het dreigande geva u\ Deze eenheid is de tweede divisie eavaler e, waarover generaal de Mouge op dit hachelijk oogenblik het bevel nam. * / * * Het was den 6"" October, 's avonds, dat de Koning, toen hii de nutteloosheid vau een ver-deren weerstand had ingezien, bevel gaf met de ontruiming van Antwerpen te beginneu. Deze beslissing, waarvan de wijsheid algemeen werd geprezen, zou den vijand van de voornaamste vrucht berooven die hij hoopte uit zijne aanhou-dende pogingen te trekken en aan ons veldleger toelaten de doodelijke omknelling te ontsnap-pen.Maar er was geen tijd te verliezen. Oai den aftocht uit te voeren, was er slechts eene nauwe strook gronds beschikbaar die in het Noorden door de zeer dicht nabije Hollandsche grons en door de kust was afgezet, in het Zuiden door de Schelde en hare natuurlijke verlenging de Leie. En deze nauwe doorgang was nog arg versmald, door het feit dat in het Zuidelijk gedeelte, eene steeds grooter wordende bedreiging vau den vijand zich gevoelen dead. Reeds in dan loop van den 6" October hadden de Duitschers de Schelde te Schoonaerde, ten Weslen van D«n-dennonde, geforeeerd. T»a Zuiden van Gent waren er insgelijks vijaadelijke detachementen over den stroom getrokken, hadden Gruyshau-tem bereikt en verkenningen gedaan tôt aan Nazareth, in de nabijheid van Deynze. De beweging van onze troepen naar het Westen zou dus niet slechts door d® rechtstreeksche achtervolging belemm®rd worden, maar ook door eene bedreiging in de flank, die nog veel gevaar-lijker was. Daar de Elngelsch-Fransche troepen die ons ondersteunen moasten, nog niet te Gent waren aangekomen waar zij moesten ontsc-hepen, moest het Belgisch commando met eigen mid-delen trachten dit gevaar te keer te gaan. De 6e divisie werd dus haastig in de richting van Berlaere gezonden om er het 1* regiment lansiers af te lossen, dat eene bewonderenswaar-dige dapperheid had aan den dag gelegd om de Duitsche drukking ten Noorden van Schoonaerde tegen te houden, en daarbij zware ver-liezen had geleden die echter zijn strijdlust geens-zins hadden verkoeld. On lanks de uitputting die volgde op de ver- schrikkeliike dàgen van het beleg van AntWer pen, gehikte de (s* divisie er in voor goed vfà vorderingeiï vau den vijand over de Schelde ts-gen te houden. In deze taak werd zij krachtir geholpen door de cavalerie-divisie van generatu de Witte. die zich als bruggenhoofd te Wette-ren. tusschen Schoonaerde eu Gent, had opge-steld. Door hare vinnige, aanvallende houdini;-, hare stoutinofsdige verkenningen, de goed grepast komende bedrijvigheid van hare batterijen,bk-ef deze divisie voortdurend de vijandelijke leger-machten, die op de Dender en in de richting Tsa Schoonaerde opereerden, verontrusten en dwong ze op hunne hoede te blijven. In de richting- vau Gent zelf, ten slotte, waarvan de toegangen op dit oogenblik slechts door fracties burgerwachten, een eekadron gendai'-merie en vier bataljons vrijwilligers werde.a bewaakt, stuurde men eerst de 4e geniengd® brigade ; goiukkiglijk kon men ze weldra ver-vangen door eene brigade Fransche marine-fusiliers en elementen van de 7e Britsche brigade. Eene zeldzame beheudigheid en een hardnek-kigen wil, gelukten^er in, ten minste tijdelijk, de, flanken van onze wijkende beweging naar de zee te bcschermen. Het gevaar was echter niet geweken. Want onze wijkende troepen werden op de hielen gevolgd door de spitsen van de koionneri v-iin, het leger van von ifîaeseler, welke zich vol ijver op de zoozeer begeerde prooi meenden te stor-ten, die hen, op het oogenblik zelf dat zij za meenden le bereiken, ontsnappen ging. Het was slechts in den naent van 8e" op 8en Oe-tober dat onze 2* legerdivisie, de laatete, met de Britsche mariniers, Antwerpen vcrliet. En reeds den 3*n, te Lokeren op de Durme, had de 3e dnn-sie het hoofd moeten bieden aan de Duitsche troepen. Haar weerstand liet aan de 2' divisie toe op hare beurt langs de grens weg teeluipen; sommige Britsche groepeeringen, die minder ge-lukkig waren, sagen zich verplicht op Hol-landsoh grondgebied te wijken. Maar den 9'" October was het gros van het leger achter het kanaal van Gent naar Terneu-'zen gegroepeerd. Onze troepen hadden de zoo zwar» moeiliikheden overwonnen van diteerste gedeelte van de beweging waartoe men beslotôn. had. Zeker, zij waren nog niet buiten gevaar, maar zij konden toch reeds vrijer ademen. Het commando stelde zich nu de angstige vraag welk gedrag het Belgisch leger moest vol-gen, Kon het met eenig nut weerstand bieden op de verdedigingslinie die men bereikt had : Het kanaal naar Terneuzen, ten Zuiden van Gent verlengd door de Schelde, of zelfs meer naar achter, op het kanaal van Schipdonck en de Leie? Het zal volstaan met vast te stellen dat op dit oogenblik de Fransche linkervleugel nog slechts tôt aan Atrecht kwam, om het gevaar te bemerken dat men in beide gevallen loopen zou.. Langs het open liggende Ylaanderen, zou ds' vijand, wiens maeht door nieuwe versch ont-sciacepte legerkorpsen was aangegroeid, slechts onzen rechtervleugel moeten omkeeren om ons leger tegen de Hollandsche grens of tegen de zee te dringen. Er bleef dus nog slechts een uitweg over : den aftocht voortzetten tôt op eene linis, waar men kans had met de bondgenooten t« ko men. Deze meest nabije linie werd gevormd' door den Yser. ( Wordt voortgeîcl.) Comm. W. M. I>e Ambtsbevoegdheid van den heer Minister Vandervelde De Mon îVeiirpubliceert een verslag van den heer de Broaueville aan den Koning, en het volgend daarmede in verband staande Koninklijk besluit: « De werkzaamheden van den minister van tKOflog, voor wat de approviandeering âangaat de magazijnen van de Intendantie zoowel te Ha-yre als aan de basis, almede het toezicht over de bostuurlijke verrichtingen en de rekenplich-ïigheioî van de buitendiensten, bij uitzondering van de diensten van het veldleger, van de geneeskundige diensten en van de diensten van ^en af'gevaardigde van den minister van oorlog Parijs, worden uitgeoefend door den heer £raiel Vandervelde, minister van State, lid van yflzen Ministerraad. » 08 Ouitschârs io Âfrika "Wij hebben de ontleding gegeven van de. groote redevoeriug uitgesproken door den heer minister Renkin te Londen. Na de vergadering. hebben voornamfî personen uit de Êritsche koloniale wereld eu l^den van de regeering den minister van koloniën een ontbijt aangeboden. Bij een heildronk ter eere van Koning Albert verklaarde de heer Renkin : « Duitsch-land is verantwoordelijk voor het openen der vijandelijkheden in Midden-Afrika ; het rekende er op zich een welig koloniaal rijk tan koste van België toe te eigenen.. Thans is die sehoone droom verzwonden. Nergens is emog een Duitsche soldaat op Belgischen-Afrikaanschen grond en de troepen der nondgenooten zijn overal in de Duitsche koloniën. » Dezerede werd geestdmtig tosgejuich, Wat ©usa militaire postdienst vermag £ Tn de maand September 1914 stuurde een onzer medeburgers in Frankrijk gevlucht eene postkaart aan een zijner vrienden, soldat hij het ... lansiers. De afzender kon geen vollediger adres opgeveu. Nu, de bestemmeling was van in het, begin van den oorlog overgegaan naar het ver-voerkorps van zijne divisie. Krijgsgevangen géra a a kt bij den val van Namen, vcrbleef hij meer, dan een jaat* bij de Moffen en werd weer naar huis gezonden over enkele dagen. 't Is pas daa dat hij zijn post op het front heeft vervoegd, waar hem ook is komen vinden de kaart van zijn vriend, welke juist voor 17 maanden te Pariis in de bus werd geworpen. «, Zeer goed » voor onze vvakkere postmannea l t 22 Februarî. 1916 Niimmer Ï29 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods