De legerbode

446 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 March. De legerbode. Seen on 02 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55f18p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Bonderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadPoa./4 of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Zeven Maanden later... t 't Is vandaag juist zeven maanden gele-den — 't was inderdaad den aoa Oogst ' dat de Duitschers Brussel zijn binnen ge-vallen.In den geest wonen we nog dat pijnlijk schouwspel bij. De onderhandelingen met burgemeester Max, aangevangen op de baan naar Evere en voortgezet in de kazerne der karabiniers, zijn maar pas afgeloopen, of daar stroomen de Teutonen binnen. Een vloed van afge-matte soldaten en hinkende paarden rolde eensklaps door de hoofdstad. Aan het hoofd van die kolonnen, waar, tusschen uitgeputte troepen in, enkele frissche regimenten mar-cheeren, stappen twee rangen Jijfers, wier gezang verdoofd wordt door het grillig geroffel der tamboerijnen dat er een akelig-wilde begeleiding bij uitmaakt. Het uitzicht van dien stoet is treffend. Het is alsof, sedert de vroegere tijden, toen de prenten ons de aanrukkende overweldigende benden voorstelden, het schouwspel niet is veranderd dan orn het nog ijselijker te maken. , De muziek van het ay* Pruisische linie-regiment belieerscht het rumoer dat opstijgt uit die massa waarvan de morsigheid, zoa ik zeggen, het kenteeken is ; zij speelt een stulc slepend en treurig als een doodmarsch. Daar heffen de regimenten een reeks liede-ren aan, woest van rythme en poesie, waarvan het refrein in koor gefloten wordt. Daarop volgt de stoet kanons, munitie, levensmiddelen, legertros van allen aard geladen op reeds onderweg gestolen wagens ; paarden ook geroofd, er achter aan gebon-den, een arme hinkende oude ezel, volgen met doffen blik en neerhangende ooren die sombere benden, bestemd om overal verwoes-ting en dood te zaaien. Na enkele oogenblikken heeft dat bar-baarsch soldatengebroed bezit genomen van de openbare parken en gebouwen : Paleis van justitie, paleis der Akademiën, Kamer wer-den de prooi van die roofdieren, die hun klauwen overal inslaan waar er iets van ons vleesch, iets van onze ziel is. De vlaggen die aan het stadhnis wapper-den, werden brutaal neergehaald en behandeld als vuile lompen door den officier die op zoo 'n lage wijze liet vaderlandslievend gevoel laat hoonen. Voor de openbare gebouwen, voor de statiën heeft de vijand de kanons gezet en de mitrailleurs opgesteld ; hunne monden, reeds bevlektmet zooveel wandaden, staannog gereed om moord en brand te spuwen. Het paleis der Natie wordt herschapen in 'een afschuwelijk vuilnishol Door de gangen en aan de vensters worden koor den gespanhen, en daar hangt het ondergoed—o zoo morsig— van die barbaren tefladderen in den wind. T roiiiven en meisjes zijn toegesneld uit Berlijn , van uit de balkons van de ministeries wonen ze het voorbijtrekken der troepen bij, die de volgende dagen de hoofdstad door-kruisen, en zich beijveren, als in den legendarischen stoet van La Juive, altijd weer te keeren om den indruk te geven als waren ze zeer talri/k. De zakdoeken dier daines fladderen ; beleedigende jubelkreten weerklinken ; een kranhzinning geworden priester — men zei dat hij van Aarschot was — dwarst de \\ et-straat. gaat op zijne knieën zitten en zegent 1n t wilde met een akelig en koortsachtig gebaar als van een verdwaasde. Diezelfde vrouwen, diezelfde meisjes zullen weldra de hoofdstad verlaten in Wos volgepropt met eenrijken huit ontroqfd niet alleen aan den Staat, maar ook aan partikulieren. 't Is afschuwelijk gemeen. Maar het uur nadert waarop dat ailes zal betaald worden !... J. B. In het Albert Hospitaal 't Is met een aandoenlijke vreugde dat we het menschlieTend en 'edelmoedig gedrag bewonde-ren van de Engelschen en over 't algemeen van de geallieerden. Een vlug bezoek aan het Albert Hospitaal heeft ons eens te meer de oriuitputtelijke edel-moedigheid bewezen van Groot Bretanje ten onzen opzichte. Dat gasthuis, zooals de meeste Engelsche hos-pitalen, ligt midden in Londen, in de Stores Street, in de nabijheid van de overdrukke straat Tottenham < ourt Road. Dat godshuis, in klassieke taal, heeft zijne geschiedenis. Na den flinken aftocht uit Antwerpen, werden de gekwetsten, die van aile punten van het onme-telijke slagveld aankwamen, naar Londen ont-ruimd. Ze kwamen af in aanzienlijk getal. Mogelijk zou men lokalen te kort komen. Er ■Waren zeker niet min dan een duizendtal Belgen. Rond dien tijd was menklaarmet de inrichting van een reusachtig groot gebouw in de Stores Street, dat door de eigenaars bestemd was 0111 als phalansterion te dienen voor de bedienden van een groot handelshuis. a Zoekt ge naar lokalen voor uwe gekwetsten ? » vroeg een der eigenaars aan den vertegenwoor-diger van België in Engeland. <l In dat geval, bied ik U de mijne aan...» En die bewonderenswaardige menschenvriend, die zijn naam verzwegen wil houden, overhan-digde de sleutels van zijn groot gebouw, dat da-delijk met de noodige meubels werd vocrzien, aangepast aan zijne nieuwe bestemming, Dat heerlijk gebouw, wel verlicht en verlucht., zoo gezellig, werd ter herinnering aan het moedig gedrag van den Koning der Belgen het « Albert Hospitaal » geheeten. Toen we het bezochten, herbergde het 450 gekwetsten die daar verzorgd werden als bij hun eigen familie ; allen zeiden ons hoe ze verrukt waren bij zoo'n aandoenlijke en edelmoedigegast-vrijheid — en daardoor uitten ze hunne grenzen-looze dankbaarheid : Hunne verderegenezing be-spoedigen om hunne plaatsaanhet front weer te gaan innemen. En in zijn hart zegende ieder de aandoenlijke goedheid van den Britschen bodem, waar de menschlievendheid zooveel werken tôt stand brengt, waarvan de bescheidenheid een princi-pieele hoedanigheid schijnt te zijn. Het Morse! vas de Msche troepen Vô6r eenigen tijd begaf zich de koning van Eeieren naar Namen ; hij heeft er 1,500 soldaten van den landsturm in oogenschouw genomen ; 's anderendaags vertrokken die naar Maubeuge. Tijdens die revue weenden de meesten der manschappen. Bijna op hetzelfde oogenblik nam Generaal von Bissing te Nijvel 5,000 infanterietroepen in oogenschouw, die weldra naar Rusland moesten vertrekken met drie artilleriebatterijen en een regiment huzaren. Yelen dier manschappen stonden letterlijk te huilen. Ook het moreel van de officieren daalt over 't algemeen. Gedurende de vier laatste weken hebben een zeker getal onder hen zelfinoord gepleegd. Soin-mige van degene die gekwetst zijn verbergen niet dat ze Duitschland verloren achten, vooral tengevolge van het onbezonnen omspringen met manschappen in het begin van den oorlog. De uitrusting van de troepen die België be-zetten is totaal onvolledig. De helft der manschappen hebben geene bajonnet en zijn gewa-pend, 't zij met hermaakte geweren model 1871, 't zij met jaciitgeweren. De meesten onder hen dragen bt:!gische uniioruien. ST AATSBLAD Roemrijke Krijgsdaden Leopoldsorde : Ridders: Luitenant Orban, van het Ie lansierg, om zijne groote dapperheid in het vuur en zijne taaiheid voor den vijand, spijts eene tijdens eene verkenning ontvangen wonde ; De toegevoegde geneesheer Brasseur, van het Ie lanciers, om de toewijding waarvan hij heeft blijk gegeven met zich verscheidene malen bloot te stellen om de gekwetsten ter hulp te snellen ; De luitenant3 : Osselaere, van het 2e, om blijk te hebben gegeven van initiatief, moed en onver-schrokkenheid in menige omstandiglieden, name-lijk den 28 September laat9tleden, met zich uit eigen beweging aan te bieden, om aan het hoofd van enkele manschappen, 's vijands vestings-batterijen te gaan vernielen; Jacques, van het 2e, om de vastberadenheid en de dapperheid waarmede hij, bij menige gevechten, de compagnie welke hij aanvoerde, ten aanval der vijandelijke stelling heeft geleid;1 De onderluitenant Uumetz, van de grenadiers, ; om den 29 October 1914, door zijne vastberadene 1 en kloeke houding, nabij Pervyse, te hebben belet dat eene terugtrekkcnde beweging der neventroepen zich niet uitbreidde tôt zijne een-heid wier stellin» gedurend twee en half uren onderworpen werd aan eene doelzame beschieting van brisantgranaten ; De soldaat Goossens, van de grenadiers, om het flink voorbeeld van moed en karaktersterkte dat hij heeft gegeven met op zijn strijdpost, in de loopgraaf, te blijven, ofschoon hij sinds drie dagen zwaar aan de kuit gewond was; Luitenant Marissal, werkzaam bij de 2e afdee-ling zware houwitsers, voor het initiatief en de krachtmoedigheid waarvan hij blijk heeft gegeven met voor te stellen twee door de Duitschers in den steek gelaten houwitsers uit de onderwa-terzetting weg te halen, en in zijne taak geslaagd te zijn spijts de te overkomen groote moeilijk-heden.Officieren. — De luitenant-kolonel stafadjunct Vanacker, van de artillerie der 4e gemengde brigade, om sedert het begin van den veldtocht, in verschillende moeilijke omstandiglieden, zich te hebben onderscheiden door zijn initiatief, zijne koelbloedigheid en groote dapperheid ; De luitenant-kolonel Mahieu, van het 3°, om den moed dien hij onophoudend aan den dag heeft gelegd, en namelijk om zijn heldhaftig gedrag, den Z October 1914, te Sinte-Kathelijne-Waver, waar hij niet aarzelde zijne troepen tôt de bestorming der statie te drijven, welke hij met de bajonet vermeesterde, terwijl hij den vijand uit zijne loopgraven verdreef. Te dier gelegenheid. heeft luitenant-kolonel Mahieu zijne manschappen aangevuurd met aan hun hoofd ter bestorming aan te rukken , gewond door eenen kogel die liem de bil, nabij het bekken, door-boorde, bleef hij niettemin zijn bataljon aanvoe-ren en liet zich enkel naar de ambulantie leiden, toen de stijfheid van het lid hem aile beweging verbood. Ridders. — De luitenant Thiryn, van het Ie artillerie, om sedert het begin van den veldtocht, namelijk den 22 October 1914, zich door zijne wiiskracht en zijnen moed te hebben onderscheiden bij Tervaete, waar, onder den kogelregen, op het oogenblik van eenen vijande-lijken aanval, hij niet weifelde vooruit te sprin-gen om talrijke geweeren ter linie te houden. Dit moedig optreden liet debatterijen toezich zonder verlies van materieel terug te trekken ; De sergeant Willems, van de spoorwegcompa-gnieder genie,om de blijken van koelbloedighied, krachtdadigheid en moed die hij herhaalde malen heeft gegeven, in den loop van moeilijke en gevaarvolle zendingen waarmede hij belast was; Luitenant Cornelissex, van het 10*, die, na zwaar gekwetst te zijn. onvolkomen genezen, mank en lijdend, ondanks de adviezen zijner oversten en geneesheeren, zijne manschappen bliift naar het vuur vergezeUen, en zelfc yveixe.ot eJO Maart 1915 Nummer 84

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods