De legerbode

708 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 March. De legerbode. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j38kd1rh56/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

14 M a a rt 1«1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschiinende ■WL, Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOT^DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of hfl I fpr i î l"»n fva nerf tion r\f TriiflÎQn PrianisnVio an MarÎQplQnrlanhQ ovom nlofon OP HET BRITSCH FRONT Over de Doitsche Aanialstroepea Herhaalde malen hadden infanterie-ofïicieren Van het Britsche leger in hun gesprekken ver-klaard dat hun soldaten het meesterschap over het niemandsland bezaten. Zif wilden daarmee zeggen dat de mannen van Sir Douglas Haig meester w^ren over de Duitsche sloottroepen belast met het uitvoeren van raids en dat de grauwe palroeljes overal het vetd voor de khaki-patroeljes moesten ruimen. Daar ik mij ongeloovig tooncîe, en onder an» dere het feit deed opmerken dart eens buiten de ïoopgraven, in vollen nacht, eem man den andere waard is, en ook dat de Duitsdiers slechts keur-manschappen, daartoe uitstekeand afgericht, voor hun verkenningen uitkiezen, cleelde men mij de cijfers mede. Deze waren bijzander belangwelc-kend. Van 15 tôt 28 Februari waren er, op het 'front van één Britsch ieger, œgen raids door onze bondgenooten beproefd en allen waren gelukt ; terwijl er, op de acht die de Duitschers ondernomen hadden, slechts 4én enkele gelukt was. Ik moest wel toegeven. Hebben onze dapperen bo\*endien aan den Beverdijk en vooral aan den Reigersvliet, niet jhet noodige gedaan om ons te overtuigen dat de Duitsche stoottroepen slechts bij overlevei'ing ouoverwinbaar ziin? - v Sedert het begin van het jaaar beproeven de Moffen allerlei aanslagen om'htet Britsche front eens te polsen, ten einde vast te stelien welke divisies er in linie staan, en vc>oral om door de gevangenen de plannen van de bondgenooten te vernemen.Over 'talgemeen levteren dezetochten «lechts zeer geringen uitslag op», terwijl die, door le Engelschen ondernomen, me*estalzeer vrucht-dragend zijn. De officieele legerberichten geven echter slechts zeer weinig bijzonderheden over deze goed geslaagde tochten, tem einde den vijand daarover in de onzekerheid te Jaten. Inderdaad, daar de raids b^jna altijd vooraf-gegaan zijn van een kort, maafr vinnig bombardement, gebeurt het dikwijls clat de mannen, of een gedeelte van hen die den in te nemen post bezetten, gedood worden. In <Jît geval weten de Duitschers niet, als zij deze pilaats weer komen bezetten, of hun mannen als or verdwenen » dan wel als « krijgsgevangen d moeten vermeld worden, dus of men de aanwezigheid van de divisie, waarvan zij deel uitmaakten, fyeeft kunnen vast-stellen.Dit jaar hebben de tochten, dtaor de Duitschers ondernomen, dikwijls aan de Britten de gelegen-beid verschalt orna thuis » gevangenen te maken, zooals zij dat noemen. Dat was het wel nietjuist wat de Duitschers zochten. Is de vormin^ van aanvalbaftaljons, bestaande uit jonge en bijzonder krachti^e mannen, overi-gens niet het beste bewijs vani de meerderheid bij de troepen der bondgenoote n ? V66r 1917 deden de Moffen beroep op vrijwil-ligers, soms in heel het regiment gekozen, om een tocht uit te voeren. Sedert dien hebben zij hun toevlucht moeten nemen tôt een andere wijze van kiezen; bovendien moeten zij deze eoldaten op bijzondere wijze voeden en africh-ten ; dat bewijst voox-zeker elen vermindering van de strijdende waarde van het Duitsche voet-volk in het algemeen. De Eereteekens in het Amerilaansch Léger PresidcntWilson heeft besliafc een oorlogskruis (Distinguished Service Cross) en eene militaire medalie (Distinguished Service Medal) in te stel-lrn, om de heldendaden van de soldaten uit het Amerikaansch expeditiekorps in Frankrijk te beloonen Gbevrons, om de» da*ir van den dienst en de oorlogswonden aan te dnàden, werden ter-zclvertijd goedgekeurd door olen Président. De err«te zullen gedragen worden door al de ofti-c - i en soldaten, die gedurende zes ma»mien f n in h>^t legergebied ; «en nieuwe chevron t,.i „ vrden toegekeud eike zea) joaaaudea De bloedige nederlagen door de Duitsch stoottroepen geleden — op vijf dagen heeft he Belgisch front er drie zeer ernstige gezien : Aai den Reigersvliet, aan het bosch van Houthuls en aan den weg naar Meenen — hebben nie slechts voor uitslag den vijand van enkele zij ne beste troepen te berooven. Zij hebben voora voor uitslag het vertrouwen van het Duitsch voetvolk in het olfensief te verminderen, hui moraal te doen zakken en bijgevolg hun waardi te verminderen. Daarentegen begeestert dat onzi troepen. Eens te meer hebben de Moffen zich slecht* psychologen getoond. De Duitschers hebben misschien eveneens ge-meend dat de mannen van de stoottroepen bewij van groote bescheidenheid zouden geven als zi in handen van den vijand moesten vallen, da het vereenzelvigen van de gevangenen zoovee moeilijker zou worden. In wezenlijkheid is er niemand praatlustigei dat een a stootman ». Door deze mannen is mei ta-weet gekomen dat al de divisies die « en re pos » zijn, voortdurende offensief-maneuver: uitvoeren, waaraan de vliegeniers, de veld- ei loopgraafartjllerie samen meedoen. Men heef eveneens vernomen dat èr dikwijls tanks med< deden en dat een zeker getal van deze nog nie op het front aangekomen waren en door karren oî zelfs door kruiwagens vervangen werden. De Engelschen zijn heelemaal niet bang vai deze tanks ; zij kennen ze — en niet zonder redei — genoegzaam om ze te temmen. Men mag ei zeker van zijn dat deze machienen, juist als bi de maneuvers, geen goede kruiwagens zijn on hen aan de overwinning te helpen. A. Matagne. Een grool Brama van fiechterseer Onder den titel « Een groot drama van rechters eer », publiceert een Fransch Akademielid, Rem Bazin, een artikel in L'Echo de Paris, waarin hi, eene welsprekende hulde brengt aan de Belgischc magistratuur. Ik heb eenen ouden rechter gekend, — ze^1 René Bazin, — aan wie eene hoogere overheic voorstelde. en zelfs oplegde iets te doen, dat de rechter voor eene onrcclitvaardigheid aanzag Hij antwoordde : a Ik zal in het gevang gaan ; het zal de bekrO' ning zijn van mijne rechterlijke loopbaan. » Wanneer een land een groot getal rechters bezit, die op zoo'n manier spreken, mag he1 over zijne rechters fier zijn, die weten wat recht vaardigheid is, en over de regeering die ze heefi gekozen. België, in zijne buitengewone beproeving, mag zich verheugen, uit reden van de eer, die zoolang er menschen leven om de geschiedenis van dezen oorlog te lezen, zal voortspruiten uil den moed zijner tribunalen. Deze moed was vac eene bijzondere soort. Men heeft Belgische rechters zien weêrstand bieden, aan den vijand in 'I bezette land na meer dan 3 jaren overheersching, vreeselijker strafTen dan het gevang trotseeren, niet buiten hunne macht gaan, deze heelemaal uitoefenen ; en het schijnt nièt dat er ondei hen overloopers werden gevonden, in deze grootsche zaak van rechtvaardigheid en vader-landsliefde.Vele voorbeelden van burgermoed kwamen eu komen nog uit België. De titels van dit ruw behandeld en uitgeput land, op eene volkmaakte onafhankelijkheid, op de volledigste schadever-goedingen, zijn bevestigd geworden door de bewondering die de Koning, zijne regeering. zijne bisschopp \, zijne rechters, zijn volk sinds 3 1/2 jaren weer stand biedend en getrouw, hebben verdiend. Het is een lange tijd geleden dat men, voor de eer, zulke opoffering en zulk akkoord niet meei had gezien. Voor het Rood-Kruis — Ontvangen 100 fr. van den heer Robert De Leib, Z. B V L : Qpbrengst van den verkoop zijuer muzikale werke» DE T0ESTAND j * Op het Belgisch front heeft een goed gelukte poging tôt overrompeling, ten N. van Dixxaui» lj* aen, enkele gevangenen opgeleverd. Twee pogingen tôt aanval in dezelfde streek, 3 tegen een van onze posten, werden door het spervuur afgeslagen. De vijand, die door zijn tallooze mislukkingen ' zich tegengewerkt zag, heeft onze stellingen met giftgranaten en torpedo-bommen gebombardeerd; i onze artillerie heeft de bovenhand gekregea eu de batterijen geneutraliseerd. 3 Op het Britsch front, heeft een overrompe ling, ten Z. van Sint-Kwintijn en eene bij Mees-t sen, aan onze bondgenooten toegelaten een zeker getal vijanden te dooden of gevangen te nemen en twee machinegeweren buit te maken. . Drie vijandelijke pogingen tôt overrompeling t in de richting van Armentières zijn mislukt; tijdens de gevechten zijn 5 man bij onze boj>d<t } genooten verd venen. , In den sector van Yper hebben de Duitschers ^ ten N.-O. van Passchendaele aangevallen over , een front van 1,000 meters; overal werden zij ; met vej'liezen terug geslagen, na een tijdelijk voordeel te hebben behaald in eeii post ten Z. ' van het Houthulst-bosch. t De Portugeesche sectie, te Laventie, is even- t eens het voorwerp geweest van een vinnigen . aanval over een front van 700 meters; onze j bondgenooten hebben den vijand terug gewor-t pen en hem daarbij zware verliezen toegebracht; gevangenen bleven in hun handen. Andere pogingen te La Bassée en Zonnebeko bekwamen geen beteren uitslag, Op het Fransch front langs den linkerkant van de Maas, na een hevig bombardement, werd een dnbbele aanval, door spéciale stoottroepen uitgevoerd, door den vijand op de stellingen van de Côte de l'Oie en van de Mort-Homme gericht j de aanvallers werden overal teruggeslagen. | In Champagne, leed de vijand eene nederlaag in eenen aanval bij de baan Saint-Hilaire-Saint* ! Souplet ; gevangenen werden genomen. Te N. van Saint-Mihiel werd eenen vijandelij» ; ken groep teruggeslagen. L Onze bondgenooten voerden geslaagde raids i uit bij Fresnes en Courtecon ; de Amerikaanscho troepen, in Lothringen en bij Richecourt, voerden stoutmoedige invalleu uit in de Duitscho liniën. Op het Italiaansch front, onregelmatige artill' riebedrijvigheid van de Stelvio tôt de ' Gard, bestokingsvuur op de hoogvlakte van da ' Asiago, in Val-Astico en op den linkeroever deé Brenta. Italiaansche batterijen zonken vaartui» gen op de Piave en deden brand ontstaan in eene vijandelijke batterij. ! Opverschillende plaatsen werden de vijandô» ; lijke patroeljen en werkers uiteengpdreven. Op het front van Saloniki, was de vijandelijke artillerie tamelijk bedrijvig in de boeht der Cerna en ten N.-O. van Monastir. In Mesopotamië,'hebben de Britsche troepen Hit bezet, op de Eufraat ; het Turksch garnizoen trok zich terug op 22 mijlen van deze plaats. In Palestina, nieuwe Britsche vooruitgang te paard, op de baan van Nauplouse-Jerusalem. op een front van 13 mijlen en eene diepte van 2 tôt 3 mijlen. Verschillende plaatsen werden bezet; de vijand onderging zware verliezen en verschei dene machiengeweren werden genomen. Een Prinselijke Gif! Dank aan de edelmoedigheid van prinses de Caraman Ghimay, heeft de Football en Cross-i Country drie schalen ontvangen, die zullen worden gegeven voor volgende proeven : 1. De eerste(in verguld zilver) zal alschallenge dienen, in eenen Anglo-Belgischen football inatch, tusschen gekozen ploegen aan 't front. 2. De tweede (verguld zilver) voor een Cross-een Coimtry match Anglo-Belgisch, tusschen ploeçen gekozen aan 't front. 3 Dp derde (in iflVer)zat den prijs vormen va% een kaujpioenschap voor verschillende ploegcà.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods