De legerbode

422 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 May. De legerbode. Seen on 09 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kw57d2r03k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschfjnende -m ™£T\ ■ 1 l-'1 '?!" • ,^ 1 1 1 •' !IÏ*,M.W ..'-V'm !• II. i*uj. • il II. 9 ji> v>i«. ™ .. n m r m ujw au. mm m j . ip«M Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. ivan de Vrouwen uit bezet België mwea uit de neutrale Landen tegec eringen en den gedwongen Arbeid ao de Belgische Burgers ider medegedeelde oproep van de Bel-îwen aan de vrouwen uit de neutrale a de ontvoeringen van burgers, werd ;r 1916 geschreven, doch wegens het :icht dat de Duitschers aan de grens n het oorspronkelijk afschrift eerst laa( ran de bestemraelinge, Mevrouw Juliette Viart, bereiken. Carton de Wiart bevestigt persoonlijk :iteit van het dokument en, daar zij de taarsters lient, bevesligt z.ij dat het den wensch uitdrukt van de Belgische vrou- rouwen uit de neutrale Landen (Open Brief) ie niet den nijpenden angst hebt ge-iderland bedreigd, gekneusd en ge-:e zien ; gij, die niet de verterende t gevoeld voor g'eliefde wezens die an vijandelijke lcogels bloot stonden ; gruwelen van den inval niet geleden îrt naar den noodkreet van de vrou-; geschonden België. deze regelen geschreven of er onze g aan geheckt hebben, wij meenen te ken in naam van de Belgische vrou-tene of ongeloovige, moeders van jetrouwden, arbeidsters van het land ters van de stad, kunstenaressen of , bescheiden burgervrouwen en arme îrs ; alien deelen met ons dezelfde en zelfde verontwaardiging over de itvoering van de Belgische arbeiders, ischland tôt den dwangarbeid tegen aderland verplicht worden. n dat in de geheele wereld sympathie t ons lijden gevoeld wordt en toch leutrale landen, na een lcreet van diging die over geheel de wereld sn weerldinken, niet gewend worden ouwspel van dit nieuw onrecht, dat anderen komt; zullen zij niet ont-orden over zooveel protestaties die ;een uitslag hadden, en ten slotte de n de verdrukten vervelend vinden ? in uwe harten nog schatten van me-;oedheid bezit, wendt uw mededoogea s af. ■ toe dat men zich bij het voldongen ge ; laat niet toe dat het gebaar van linder ongerecht zou schijnen omdat oonte is geworden. ë is een gevang, waarin geen geruch-ten meer doordringen en waaruit de oeilijk naar de vrije landen ontsnap-îten niet of gij de roerende protes-cunnen lezen die door onze bisschop-agistratuur, onze senatoren en volks-ordigers, onze provincieraden, onze sturen, onze arbeiderssyndikaton, ars en door zooveel andere geconsti-epen of door aànzienlijke per,«onen tiatief tôt onze tyrannen werden ge. a niet of de aanslag dien wij lijden u elige werkelijkheidbekend is, ofwel r onze vijanden ; want bij al de bitter-> sedert 28 maanden te beurt is geval-iet de minste de schaamtelooze leu-i die in de door de Duitschers in geai de feiten die op ons betrekking aarden. vallers belasteren ons om ons te be-îit het diepste van het gevang waar het stilzwijgen veroordeelt, vragen roostig af of er van zooveel opeenge-gens, niet iets over zal blijven dat bevlekken ? ïenblik tracbten zij te doen gelooven rkeloozen een last voor lien zijn, een îen gevaar voor ons. :e werkeloozen zijn geen last voor ! financiën, vermits zij gevoed en worden door onze nationale hulp-Jle vriige.vi'jrheid van v rcemrtf.lingen. Neen, zij zijn geen gevaar, vermits de open-bare orde nergens gestoord werd. Neen, zij zijn geen schande voor ons, maar wel een blaam voor Duitschland. Want het is Duitschland dat de werkeloozen geschapen heeft. Zij heeft, door haav brutalen aanval, in Augus» tus, onzen buitenlandschen handel geruineerd, zoowel als onze bloeiende nijverheid. Zij heeft tali'ijke fabrieken verwoest ofver-brand.Zij maakt aile dagen nog nieuwe werkeloozen door fabrieken te doen sluiten of ze te plunde-ren, door het opvorderen, tegen bespottelijke prijzen, van de metalen, de machienen, de paar-den, de werktuigen en de grondstoffen. Onze meesters hebben ontdekt dat de Belgische werklieden een afkeer hebben voor het werk : Deze weigeren echter geen eervolle bezigheid, de werkbeurzen en de oorlogsinstellingen zijn niet voldoende om al degenen te voldoen die voor een gering loon, het geluk vez'langen van te kunnen werken. Het is waar dat onze arbeiders van spoorwe-gen en arsenalen, ontberingen hebben gëleden, het gevang en de hatelijkste vervolgingen hebben doorstaan, liever dan den vijand te dienen : Schande aan hen die het hun durven verwijten. De Duitschers wenden voor medelijden met onze armoede te liebben : Waarom laten zij ons niet, volgens eigen goedvinden, onze geringe bulpmiddelen verdeelen, in plaats van de voort-brengsten van onzen bodem naar Duitschland te draineeren en ons met boeten te overstelpen en met oorlogsbelastingen; men denke aan den ver-pletterenden last die voor ons klein land één miljoen belastingen op 2 jaar uitmaken, en 4 miljard opvorderingen van allen aard. Zij beweren ons van onze werkeloozen te ont-lasten voor ons welzijn : Waarom nemen zij dan meer arbeiders die aan het werk zijn dan anderen? Waarom voeren zij de bekwaamste vak-mannen en die welke zij noodig hebben, weg ? Waarom voeren zij in grootgetalde landarbeiders en de boeren weg? Waarom oefenen zij eene soms zoo listige drukking uit en gebruiken zij soms geweld, om zoogezegd vrijwillige verbin-tenissen van hun slâchtofFers te bekomen ? Men moet deze nieuwe slavenmarkten hebben bijgewoond om al het cynismvan dat woord tebegrijpen. « Als gij teekent zult gij een groot loon hebben, goed behandeld worden en verlof krijgen ; uw l'amilie zal een vergoeding krijgen ; als gij niet teekent zult gij van voedsel beroofd en tôt dwangarbeid veroordeeld worden. » Dat is het wat Duitschland vrijwillige verbin-tenissen noemt. De meeste van deze nederigen hebben den heldenmoed deze bekoring af te wijzen. Dan, volgens de uitdrukking van den ma a, wiens valschheid deze misdaad in de oogen van de beschaafde wereld wil vergoelijken, c moet,men ondanks hen zelven het geluk maken van, hen die aarzelen ». (Uitdrukking van een interview door von Bissing, goeverneur generaal van België, toegestaan aan den Berlijner correspondent van de New-York Times en in de Nord-Deutsche Allgemeine Zeitung van 12 November 1916 besproken.) Men stuwt ze naar het station en jaagt degenen die uit de rangen loopen met zweepslagen terug; men stapelt ze op in beestenwagens, men houdt ze uren en soms dagen lang opgesloten zonder lucht, zonder voedsel, in de meest ongezonde voorwaarden, alvorens ze naar het land van de moderne slavernij te sturen. Dat is hetgeen de goeverneur-generaal van België noemt : « Een op de meest mensckelijke wijze mogelijk gedane evacuatie. » Des avonds, in de nabijheid van de spoorwe-gen, hoort men verwenschingen uit de wagens opstijgen en het gekreun vau hen die koude en honger lijden; ofwel, als de zielen weer moed vatten, het lied aan het beminde vaderland waarvoor men lijdt; de geestdriftige, bijna wilde zang van de Brabançonne, die als een uitdaging klinkt voor heu die het liehaam in slavernij kunnen brengen, maar niet vermogen den wil te breken. Waarom laten de Belgen zich als een kudde ♦ fln nfïrtM TT ^ n .< /% v. O «r,,/. .v,î/in/>Uinn rjî,-iU af die weten dat de Belgen zich als leeuwen op het slagveld gedrageu hebben. O ! Als wij konden weerstand bieden ! Hoe-veel borsten zouden er bij deze gedachte alleea trillend opwellen ! Maar wat gedaan? Allen weerstand in massa is onmogelijk, vermits al de wapens werden in beslag genomen : Wat vermag de vuist tegen het bajonet? Meer dan een noclitans zou ondanks ailes willen weerstand bieden en zijn leven ten oftei' brengen ; wat hen tegen houdt is de plicht om niet ter zelfder tijd liun stad of hun streek op te offeren. Want van af het begin heeft de invaller, die door vreesaanjaging en onrecht heeft be-heerseht, met kollektieve ondei-drukking, iedere individueele poging tôt saboteeren of tôt weerstand bedreigd ; en in talrijke gevallen heeft hij niet geaarzeld zijn bedreigingen ten uitvoer te brengen. De Belgen blijven steeds ontembaar ; zij die er in gelukken de noodige hulpmiddelen bij een te brengen en de vijandelijke waakzaarnheid te verschalken, vluchten de grens over en wie zal zeggen hoeveel anderen, die lietzelfde hadden gepoogd, onder de kogels gevallen zijn of héden in de Duitsche gevangenissen zuchten. En hoeveel mannen, vrouwen en teere jonge meisjes in bezet België, dienen zwijgend het vaderland, verschalken cle Duitsche spionnen en zetten hun onbekend offer voort, ondanks de veroordeelingen die de een na de andere da vrienden trelfen die met hen arbeiden. Neen, zeker niet, het vuur van onzen weer» stand is niet uitgedoofd; het blijft broeien, ondanks het bloed, de asch en het slijk waaron-der de verdrukker het heeft willen uitdooven ; maar het kan, helaas, nog geen wrekende gloed worden. En het is alzoo dat, dag voor dag, de sluier van de ellende zich uitbreidt en uitgestrekte streken versombert ; weldra zal hij heel het bezet gebied bedekken. Yerwoeste haarden, waaraan men den vader, de moeder en de zonen heeft ontrukt, deze bijna nog kinderen, genen soms boven de zestig jaar ; gezinnen waarvan de open deur de ellende bin-nen laat, den machteloozen opstand, den onzeg-« gelijken haat. Want het is niet slechts de treurnis van de sclieiding en het schouwspel van de ellende, die deze eenzame vrouwen en kinderen van stoere wanhoop sprakeloos maakt : Het is de vernede-ring te weten dat hun geliefden verplicht zijn den vijand tegen hun eigen broeders aan het front te dienen, het is de schande hen tôt dit vernederend bestaan gedoemd te weten, dat men met reden het gedwongen verraad heeft genoemd. Vruchteloos beweert de Duitscher dat onze gedeporteerden tôt geen militairen dienst verplicht worden ; deze schijnheiligheid zal niemand bedriegen : Zoo onze Belgen in de Duitsche fabrieken de mannen vervangen die naar het Duitsche front kunnen gaan, is dan de uitslag niet dezelfde ? Zoo onze mannen overigens niet nuttig en noodzakelijk aan den vijand waren, zou hij een geldelijken steun beloven aan hen die een vrijwillige verbintenis onderteekenea om voor liem te ai'beiden ? En het is van deze ontvoering, die in strijd ia met al de goddelijke en menschelijke wetten, dat men heeft kunnen zeggen « dat het geen zwaar offer is, noch voor de bevolking nocli voor het land » (aangchaald interview van von Bissing). * * * Waarom willen wij bij al de protestaties dia gedaan werden, de onze nog voegen en ons tôt u wenden ? — Omdat de vrouwen de bewaarsters zijn van de beschaving, waaraan deze krizis een uitdaging is. Deze die, door hun zending, de opvoedsters zijn van de mensehheiden die in hun handen de toekomst van de geslachten voelen berusten, zijn misschien aandachtiger voor de zedelijke gevolgen van deze onwaardige ontvoeringen en maken zich méer ongerust over de verre terug-werking op de toekomst van onze natie. Wij denken aan den pijnlijken tweestrijd die iederen dag kan ontstaan in de ziel van de veroordeelden, tusschen het verlangen om hun ■ollonrlio- toai !.- isahoififtiieii en de vrees voor de 15 Mei 1917 Nnrnmer 421

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods