De legerbode

1160 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 31 July. De legerbode. Seen on 16 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1c1td9nn5h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ) Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nedsrlandsche exemplaren. M Be!gisch Katioaaal Feest De 21« Juli te Brussel 1)e verjaring van de nationale onafhankelijk-fceid van België werd, volgens wij vernenien, tè Brussel in de kalmte des gezins gevierd. En dat om goede reden. Van af den 19" hadden de Duitschers voorzorgsmaatregelen genomen. Zij hadden overal berichten doen aanpiakken, ver-Jilarende dat de personen die de géringste betoo-ging zouden willen doén, streng zouden vervolgd worden, zoowel ais de eigenaars van winkels of kolBehuizen die hun deuren zouden sluiten. Toeh werd er een Te Deum in de Sint-Goedele-keik gezongen. Reeds voôr 8 uur 's morgens wa-ren de koliegiale kerk en omstreken vol van de raenigtedie, ondanks de Duitsche dreigementen, vm'ighet oogenblik verwachtte waarop zij uiting «an haar vaderlandsliefde zou kunnen geven. De Duitsche hak, die ailes zoo onverbiddel-lijk verplettert, had gelukkiglijk geen toegang tôt de Sint-Goedele-kerk, waar onze landgenoo-teD, uithet diepste hunner ziel, Roning en Va-friand hebben tocgejuiclit. Op het Belgisch Front In een mooi dorpje van het nog vrije Vlaande-ren, werd nogmaals dit j <ar de verjaring van 's lands onafhankelijkheid gevierd. Een Te Deum werd gezongen op de ned'-rige pastorij ; daarop, trerd te midden der indrukwekkende stilte, met jprachtige stem, door soldaat Leynen de Brabari' çonne in het Fransch en in liet Vlaamsch gezongen.Onder de lotabelen, naast de leden van den gemeenteraad met burgemeester en sehepenen >an 't hoofd, waren daar luitenant generaal Ru-îuoy, hoofd van den generalen staf, luitenant-eeneraal Bihin, generaals Arnould en Détail, Wellens, voorzitter van het krijgsgerecht, dé BoofdKB van de militaire zendingen van Frank-I njk, Bngeland, Rusland, kolonel Génie, gene-i raal graaf d'Athlone, kapitein Prejbiano, verge-ïeld van talrijke officieren der verbonden landen en van België en namelijk de officieren van het j poot-hoofdkwai'tier. Te Rotisan herdenking van den verjaardag onzer •nafhaiikelijkheid is begonnen met een Te Deum oaun de kathedraal gezongen werd. De Fransche, Engelsche en Amerikaanseh® overheidspersonen hadden de uitnoodiging van gcrièrâal Selliers de Meranville beantwoord. De ®pperoffieieren werden bij kiaroengeschal ont-»ans;en. Onder de aanwezigen bemerkte men : , Generaal Rouvier, bevelhebber van het 3e dis-nkt, en r,i;fa adjunkt generaal Lanquetot ; geiieraal Cheminon, inspekteur der artillerie; ne! bevelhebber van de onderdivisies \oai®n» Blondel, hoofd van den intendancie-enst ; Bire, onderintendant ; luitenant-kolonel j er®' tt>«jeor van het garnizoen ; Gavret de P!ac< <>verste van de escadrons gendarmerie; Graham, commandant van hét 3e En-*e ' j ; generaal Mac Nab, commandant aa de Engelsehe bazis; kapitein Ëlderton ; de t mer*k»ansche luitenant-kolonel Gilchrist ; tal- i Fransche, Eugelscha en Ameri- «sansehe officieren. Labrégères, sekretarïs generaal van de Lt! ; adjunkt van den maire, | f'a'enwoordiger van de municipaliteit, Du- 9e Verjuardag van de Koniniin »il6c?ve^enke^ van ^en verjaardig van Konin-i Eir,; < ' vrouwen van onze fctin' rS en S*;a:a^sininisters aan de Vorstin •r, nc ?evoe'ens van bewondering, erkentenis •o vcrtroirwen nitgedrukt. Yan H are Majesteit volgend anl> aangedam door de zoo patriotische fcii welko vrouwen van de ministers inIJifn Sestuurd, bid ik u zeer hartelijk han ! OTernt«mak6n.ljUe 0prccbtste dankbetuiSm- « ÎLÏSABEXH, 1 frane-Friart, Belgisch senator, en Ramaekers, kamerlid ; Le turc, eerevooizitter van de kamer, Davaine, voorzitter van de burgerlijke recht-bank, Kuntz, prokureur van de Republiek. Mgr Dubois, kadinaal van Rouaan, woonde de plechtigheid bij ; hij had aan zijne zijde Mgr Levnaud, aartsbisschop van Algiers, en Mgr de Fia vigny. Het Symfonisch orkest en de « Schola canto-rum » hebben een praclitig muzikaal program uitgevoerd. Solisten en orkest hebben hnn uit-stekende hoedanigheden doen blijken : Men heeft de uitstekende leiding bewonderd van korporaal Duclos, eerste prijs van het konink-lijk konsetvatorium van Luik, leider van het orkest. Laat ons ook het Te Deum vermelden, voor deze omstandigheid gekonjponeerd door korporaal Chaubet, 1® prijs van het koninklijk konservatorium Van Gent, bestuurder van de « Schola cantorum ■». De heer Chaubet heeft een belangwekkend werk gekomponeerd. Hij heeft zelf de uitvoerîng besluurd, die uitstekend was. De E. H. Sevrauck, aalmoezenier van het kamp van Auvours, heeft een welsprekende l'ede gehouden : « België », zoo heeft hij gezegd, « verdient wel de vrijheid, om de folteringcn die het sedert meer dan drie jaar ondergaat ; maar het weet dat het, dank aan zijn dapperheid, dank aan de medewerking van Frankrijk, van Engeland, van Amerika, van Rusland, van al de bondgenooten in een woord, de vrijheid zal wedervinden. Eens zal het, in aile vrijheid, zijn nationalen feéstdag kunnen vieren en zijn genegenheid kunnen uit-drukken voor Koning Albert, voor Koningin Elizabeth, die de Duitschers, onlangs nog, met den hatelijksten laster hebben willen bezoede-len. » De plechtigheid eindigde met de Gebeden voor den Koning en de Brabançonne. De goddelijke dienst werd opgedragen door den E. H. Van Luyten, Belgisch divisie-aalmoezenier. Om o uur greep een groot openbaar concert plaats in het park van Rouaan, terwijl de Bel-gen, die sedort drie jaar door den h. Jean Fer-rière onthaald worden in de lokalen van de « Recette Générale s, van deze vaderlandslie-vende gelegenheid gebruik maakten om, door het orgaan van den h. F. Meunier, op welsprekende wijze hulde te brengen aan allen die hea zoo gastvrij onthaald hadden* Te Lyon • De Bolgische consul heeft aan den mi ni s ter van buitenlandsche jsaken volgend telegram gestuurd : « Meer betrouwensvol dan ooit en diep geliecht aan het Vaderland, viert de Belgische kolonie te Lyon met aandoening en flei'heid den verjaardag <1, ■" , ■ ... "1", ' ' u —■ De Beraanning van eene Duitsche U-boot door de Beigen gevaogen geaomen Wij laten hier enkele bijzonderheden volgen over die gebeurtenis, welk ons door de Belgische leger-. berichten werd medegedeeld : Donderdag, in den vroegen morgen, strandde eene Duitsche duikboot op de kust niet verre van Kales. De boot werd het eerst opgemerkt door een Franschen tolbeambte, die weldra aan den bovenbouw en aan het omhulsel zag met welk geducht tuig hij te doen had. Een peloton Belgische ruiters, die in den om-trek zich aan 't oefenen waren, werd geroepen. De duikboot trachtte zich vrij te maken, maar men zag dat al die moeite te vergcpfs zou blijven. Het water liep af ; bij lage tij, trokken de ruiters nader, omringden de boot, en de bemanning gaf zich aan hen gevangen. Omringd door ruiters, Werden de zeeschuimers langsheen de straten van Kales, onder de verwonderde blikken der bevolking, naar de bureelen der plaats opge-bracht. Officieren der Fransche marine namen bezit van de duikboot en stelden vast hoe zwaar de Duitschers hun vaartuig hadden beschadigd ; al de machine's warcn met den hamer stuk ge-slagen, en de laalsle officier, die heenging, had het vuur gestoken aan een groote hoeveelheid petroleui» van 's Lands onafhankelijkheid. Gelief, Heep Minister, aan hunne Doorluchtige Majesteiten — aan de leden der Regeering — aan 's lands vertegeijwoordigers — onze vurige wenschen voor de aanstaande, roemvolle toekomst vai) het heldhaftig en rechtschapen België over ta maken. » De minister heeft geantwoord als volgt ï « Zeer gevoelig aan de wenschen, welke gij namens de Belgische koloniehebt geuit.verzoeken Hunne Majesteiten u de tolk van hunne erkentenis te zijn. Ik ben tevens belast u de dankbe-tuigingen van 's Konings regeeriîsg over tè maken. » Te Amiens Zooals overal hebben de Belgen die te Amiens verblijven, de verjaring van onze onafhankelijkheid gevierd door een Te Deum en openbare vergaderingen. Het was in de kathedraal dat de godsdienstige plechtigheid plaats greep. Mgr de la Villerabel zat de plechtigheid voor. De mis werd gelezen door den E. H. Verfaille, Belgisch aalmoezenier. Onder de aanwezigen bemerkte men den h. Jean Desmarquet, konsul van België ; luitenant-kolonel Lef'cvre, commandant Laviolette ; kolonel Gugdon, van het Britsche leger, en ver-scheidene officieren. Luitenant-kolonel Duteil, wapencommandant van Amiens ; luitenant-kolonel Camus ; luitenant-kolonel Raffin. Pater Barrat heeft op het volgende them#ï, een gelegenheidssermoen uitgesproken : « Dood en leveu zijn in een vreemden tweestrijd ge-wikkeld. » De redenaar eindigde met een groet van hoogere vlucht aan België, dat ondanks ailes levend is, gezuiverd, trillend van geestdrift, en verheerlijkt. Vervolgens werd een concert gegeven, dank aan het initiatief van L'Abri du Soldat, waar a an de uitstekende muziek van de Belgische karabi-niers deel nam. Het overhandigen der dekoraties greep plaats door de zorgen van den h. kolonel Lefebvre. * Een rede werd uitgesproken door kolonel Lefebvre, die> tevens het Fransche leger in dit feest vereenigde, en die door kolonel Duteil be-antwoord werd. Het feest eindigde met het uitvoeren van de nationale liederen der bondgenooten. Te Saint-Mars-d Outillé Men schrijft ons : De feestviering onzer onafhankelijkheid was hier voor ons een echt familiefeest. In de met festoenen en vlaggen sierlijk opge-smukte kerk werd door de schola der soldaten een Te Deum gezongen. Bij eene gepaste toespraak heeft de heér aalmoezenier over ons nationaal feest het woord gevoerd. Eene puike groep muzikanten luisterde de plechtigheid op. 's Namiddags had er eene gezellige vergade-ring plaats in den soldatenkring en 's avonds eene cinémavoofstelling gevolgd van eenen fak-keloptocht.Daags nadien, werden spelen ingericht door de zorgen van den kommandant en de officieren der compagnie. De bevolking van het dorp nam er deel aan en verbroederde met de soldaten. Verscheidene prijzen werden aan de overwin-naars overhandigd. Kortom, het was een tweede vaderlandsche feestdag. Qnsplijdeii yan een SuBialistisGhsn plaatsuepusiigendBH Senatop De plaatsvervangende senator, van de socia-listische groep, de heer Prosper Verlinden, eere-consul van de republiek van Ecuador, eigenaar van het hôtel Cosmopolite, is den 30 Juni, op 64-jarigen leeftijd te Brussel overleden. Tijdens de Duitsche bezetting, heeft de over-ledene veel gedaan voor de voedselbezorging der hoofdstad en voor het werk van de volkssoep. Van nederige afkomst, kwam hij dank zij zijnen ijver en volharding tôt een der hoogste maat-schappelijke standea, 31 Juli 1917 Kiimmer J5A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods