De legerbode

474373 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 April. De legerbode. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j678s4kd47/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zatevdag verschijnende Dit blad is. VOOR DE BELGISCHE SOL-DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Boodschap van Voorzitter Wilson Ora de bondige samenvatting aan te vullen, die wij iu ons laatste nunmier geleverd hebben, neraen wij hier enkele voornaamste gedeelten over ait'de hislorische verklaring op het Ivongres van Washington gedaan door den voorzitter -v an de Vereeuigde-Staten van Amerika. Na de voortdnrende schemJin-gen van het menschenrecht, door Oi;itschlan<l bedre-ven, te hebben herinnerd, heeft de heer Wilson gezegd : Zonder aarzelen gehoorzamend aan wat ik aïs mijn konstitutionneelen plicbt aanzie, rand ik het Kongres aan de laatste daad van de kei-zerlijke regeering tegen het volk van de Vereenigde-Staten te onderzoeken, formeel den staat van oorlog aan te neraen die het, werd opgelegd en de onmiddellijke maatregelen te nemeu. niet sleehts om het land in volledigen staat van verdediging te stellen, maar ook om Duitschland te dwingen den oorlog te eindigen tegen onze voorwaarden. De Medewertehtg met de Volkeren van de Entente T5e staat van oorlog zou onze nauwe medewer-fcing voor gevolg hebben, met de andere regee-ringeii die met Duitschland in oorlog zijn, door het verleeneu van zeer uitgebreiden ûnancieelen steun en ook de organisatie en de mobiîisalie van al de stoffelijke hulpaiiddelen van het land, ten einde oorlogsmaterieel te versehaiFen en op de raeest overvloedige en krachtdadige, ter zelver tijd als op de meest voordeelige wijze (nogclijk, te voorzien in de andere behoeften der natiën. De staat van oorlog zou ook voor gevolg hebben liet onmiddellijk en volledig uitrusten van de marine, door haar namelijk de middelen te verschalTen om de vijandeiijke duitbooten te bestrijden en ten slotte het onmiddellijk toevoe-gen aan onze gewapende macht van minstens vijf honderd duizend man die, volgens mijn oordeel, moesten gekozen wwrden volgens het grondbe-ginsel van den algemeenen mililaireii dienst-plicht, met de toelating tôt eene desnoods gelijke vermeerdering. Het zal onzen plicbt zijn, aan de natiën die t'eeds met Duitschland in oorlog zijn, het maternel te lever en dat zij sleehts van ons bekumen kunnen. Deze natiën staan reeds in het strijd-perk. Wij moeten ze uit al onze macht helpen, opdat zij krachlig zouden kunnen handelen. De Neutraliteit is voortaan oamogelijk Na te hebben besloten tôt deze maatregelen die zoo vijk aan gevolgen zijn, laat ons duidelijk het doel bloot leggen dat de verdediging is van de voorschriften van den vrede en het recht tegeu de autokratische on zelfzucbtige mogend-heden, ter Eelfder tijd als het stichten, bij de werkelijk vrije vollteren die zich zelf regeeren, van de eenheid van doel en handeling die voor immer het eerbiedigen van deze voorschriften zallen verzekeren. De neutraliteit is niet langer meer mogelijk noch menschelijk, als de vrede van geheel de Wereld en de vrijheid van de volkeren op het spel staan en als de bedreiging van dezen vrede korat van het bestaan van autokratische re-geeringen die steunen op de macht, die hun wil «pdringen zonder rekenschap te houden van den wil der volkeren. Wij staan aan het hegin van een tijdvak Traarin de regeeringen, zoowel als de enkellin-gen, verantwoordeiiik voor hun daden moeten ajn. De Groet aan Rusland Orsie hoop op toekomstigen vrede vç-erd ver-sterkt door de wonderbare gebeurtenissen die hebben plaats gehad in dat Rusland, dat voor allen die het best kenden, steeds diep demokra-tisch is geweest. De autokratie, die het toppnnt van zijn politiek gebouw bekroonde, hoe lang ze ook is blijven bestaah en hoe verscbrikkelijk haar werkelijke macht was, vertegcnwoor-digde inderdaad zijn nationaal knrakter niet. Heden ligt deze aulokratie verslagen. Ziehier dat het groot en edelmoed'g Russisch volk, met zijn aangefcoren mojesteit en macht. gevoegd "Wordt bij de machten die iu de wereld strijden Voor de vrijheid, het recht eu deu vrede. Het is Leve de Koning ! (8 April 1917) *s Konings verjoardag. In gedachte wenden aile Belgen, ons heldhaftige soldai,en, de landgenooten die onder 's vijands jult zulken heerlijken geest van fierheid, zelfverloochening en onafhan-kelijkheid hebben betoond, zich tôt, den Vorst. Hij vertegenwoordigt, Hij verpersoonlijkt de Natie ! Hij deelt hare smarten, hare vnrwach-tingen.Hij heeft het edelst voorbeeld van kracht-dadigheid, onwrikbaarheid 211 verheven eer-gevoel gegev'en. De Koning, het Léger, het Vaderland, de Vrijheid, malien voor ons een onafscheidbaar geheel uit. Op dezen heugelijken dag, zwellen onze harten van geestdrift. Het uur der bevrijding en der zege naakt. Het heilig verbond der vrije volken zal den vijand, die de wetlen van de gerechtigheid, van de mensehheid heeft geschonden en het Recht aan de kracht heeft opgeojferd, voor immer bedwingen. Paul Kvmans, Minister von Stnte Lid van den Ministewaad. 's Konings Peest in Nederland De Belgische groepen in Den Iïaag en te Scheveniugen richten eene vaderlandsche be-tooging in bij gelegenheid van 's Kontngs feest voor den 17" April aanstaande. De ceremonie. zal in de feestzaal van Artis plaats hebben. een vennoot te meer, een vennoot van adel in onzen bond voor de eer. De Misdadige Handelingen van Duitschland Een van de feiten die hebben medegewerkt om ons te overtuigen dat het Pruisisch autokra-tism onzen vriend niet was en nimmer zijn kon, was dat het, bij het begin van den huidigen oorlog, onze niets argwanende besturen en de bureelen van onze regeering met zijn spionnen had gevuld; het had lartgs allé kanten misdadige kuiperijen aangeknoopt tegeu onze nationale eenheid eu het had onzen vrede bedreigd, zoowel binnen als buiten 's lands, om onze nijver-heid en onzen handel te vernielen. De feiten hebben medegewerkt om ons te overtuigen dat deze regeering ten slotte voor ons geen enkel soort vriendschap -koesterde en dat zij, volgens haar belang, tegen onzen vrede en onze vèiligheid wilde handelen. De nota die wij onderschept hebben en die aan den Duitschen minister in Mexiko gezonden was. bewees dui-delijk dat deze regeering het inzicht had aan onze <*igen deur vijandelijkheden tegen ons te wekken. Amerika zal uit aile macht strijden Welnu, wij neraen deze uitdaging aan, omdat wij weten dat in een regeering van dezen aard, en die der gelijke stelsels aanneemt, wij nimmer een vriend zullen vinden en omdat, in een georganizeerde mogendheid die steeds gereed is ik weet niet welke plannen uit te voeren, er geen enkele waarborg van veiligheid voor de demokratische regeoringen van geheel de wereld kan bestaan. \Vij zijn dus gedwongen den slag te aanvaarden, met den natuurlijken vijand van den vrede en, om dat te doen, zullen wij de kracht van geheel de natie gebruiken. Wij zulleu ons leven, onze fortuiu, ailes wat wij bezitten aan een dergelijken pliclit opoffe-ren, met de fierheid te weten dat eindelijk de dag gekomen is waarop Amerika zijn bloed kan geven voor dezelfdé grondbeginselen waaruit liet is geboreiî, evenals voor het geluk en dea vrede die het heci't kunnen genietea. De Oorzaken van de RoemeenscheTegenslagen Verklafingen van Generaal ïliesco Generaal Ïliesco, die het boofd was van den RoemecnsGhen algemeenen legerstaf tijdens den veldtocht van 191Î5 en die zich tegenwoordig te Parijs bevindt, heeft aan de dagbladen verkla-ringen gedaan volgens dewellte de verantwoor-delijkheid van de Roemeensche nederlagen ia Walachië zou toe te schrijven zijn aan het vroe-ger Russisch kabinet onder voorzitterschap van den heer Sturmer. Sprekend over het tijdstip van Juli 1916, zegde generaal ïliesco : « De Russische regeering onderwierp ons een plan van den veldtocht dat geheel felaar was ; er werd geen rekenschap gehouden van den moge-lijken roi van Bulgarije. Op onze bemerkingen antwoordde de heer Boris Sturmer, loen voor-zitter van den ministerraad, dat Bulgarijenimmer tegen Rusland zou willen strijden. "Wij hebben toen twee honderd duizend man Russische troe-pen voor het Dobroedja-front gevraagd. Men antwoordde ons dat twintig duizend man ruim-schoots voldoende zouden zijn voor een demon-stratie van zuiver politiek karakter. Twee maal achtereen vroeg onze staf aan de Russische regeering om te beginnen met het krijgsbedrijf tegen Bulgarije, dat zou blijken door het bezetten van een strook grond op den rechteroever van den Dotiau. De inneming van Roestsjoek zou een veiligheid voor onze hoofdstad geweest zijn. D0 Fransche staf deelde ten voile onze meer.ing, maar uit Rusland kwam een volstrekt veto. » Generaal ïliesco gaf toen bijzonderhedenover de geschiedenis vau den veldtocht iu Transylvanie, waar het derde Roetneensch leger in verbin» ding met de Russische troepen van Dorna-Vatra moest oprukken. « Helaas, » zegde generaal H iesco, a de Russisohs troepen van Dorna-Vatra zijn nimmer één enke-len meter vooruit gcrukt. Zij bevinden zich hedeu nog op de plaats waar zij stonden op het oogenblik dat wij den oorlog begonnen. Deze werkeloosheid stelde het plan in gevaar dat de Russen zelf bevolen hadden. Want om te geluk-ken moesten wij snel gaau en zoo spoedig mogelijk het reusachtig Transylvaansch front 800 kilometers inkorten door de hypotenus te bezetten van den driehoek die van Doi*na-Yatra naar Orsova loopt. » Na te hebben gesproken over den Bulgaai'-schen aanval op den Donau, over de inneming van Toertoekay en van Silystrië en over den aftocht in Transylvanie, ging generaal ïliesco in deze woordeu voort : œ Onze legers, die verplieht waren terug ta treldcen, moesten veertig dagen lang in de berg-passen strijden tegen een vijand die de over-machtinde bewapeningbezat. Uit hun stcllingen verdreven werden de vijf Roemeensche divisies op de Arges opgesteld om de hoofdstad te dekken. Daar is een van de divisies bezweken. Het is die welke zich onder bevel van generaal Socecu bevond. die sedert dien door den krijgsraad veroordeeld werd. Deze generaal, had zich op een avond. om 9 uur, zonder toelating naar Boekarest begeven. Oui h&lf tien, in voile duis-teruis, viel de vijand deze divisie aan die bezweek. De Arges-linie was gebroken en de hoofdstad aan den vijand overgeleverd. « Ik vat de gebeurtenissen samen. Het in 't strijdperk treden vau Roemeniê beantwoordde ee» dubbel doel, een politiek en een strate^iseh : <r De regeering vau den heer Sturmer heèft ous gedwongen den oorlog te verklaren,want zij had on-ze troepen noodig oui de linkerllank ¥an het Russisch leger in Boekowina te dekken. De troepen die zich in deze streek bevouden waren bestemd, in strijd met de verzekeringen aan Frankrijk en aan Roeraenië gegeven, om ter plaats te blijven. De nederlaag van Roemeniê was voorzien en geoi'ganizeerd door den heer Sturmer, die door dit schitterend feit een eiride aan den oorlog wilde stellen. Zijn plan was Roemeniê tôt aan de Sereth te laten overweldi-gen, de militaire macht van de centrale rijken te doeu uitschijuen, en eeu afzonderlijken vrede te sluiten na eene nederlaag, die geen Russische nederlaag zou zijn eu die bijgevolg noch ziine macht, noch die van don tzaar zou doen waa-kelcn. » T April 1P17 1 I - Nnmmer 405

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection