De legerbode

2144 0
26 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 26 February. De legerbode. Seen on 19 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bv79s1m723/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaîerdag verschijtiende Dit blad is VOOR DE BELGrlSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exempLaren. Tweede Cavalerie-Divisie gedurende dea Aftocht naar den Yser (Slot) In den voormiddag van den 13en October, wa8 de ioestand van het gros der 2e cavalerie-divisie in île oihstreken van Waerschoot gevaarlijk ge-worden. Ofschoon de bedreiging van de samen-trekkende vijandelijke kolonnen, aanzienlijk vertraagd was door den weerstand van de voor-ttitgeschoven eleiuenten, had zij zicli geleidelijk tieer en meer doen voelen. Daar de onzen aldus lun hoofddoel bereikt tiadden, moesl men zorg îragen dat de kring die rondom hen werd ge-irokken, niet op al te gevaarlijke wijze zou wor-den toegehaald. In de richting van het Zuiden, waren er langs de brug van Somerghem reeds ! vijandelijke elementen over het kanaal van Schipdonck getrokken. Het was dringend noodig het gevecht te staken en ten Westen van het lanaal terug te trekken. Het was 11 uur en men kon dezen dag als I vei'loren voor de Duitsehers aanscbouwen, daar I er huri geene kans meer overbleefom den aftocht ,van hèt Belgisch leger naar het Westen te hinde-' i ren. Generaal de Monge gaf dan aan zijne troe-pen bevel, langs Ursel op Oedelem terug te trekken. De beweging werd heschermd door eenige achterhoedselementen, de wielrijders en de gepantserde automobielen. Zij gescliiedde zonder hindernisscn, in volkomen orde. Hoogstens moest het 2teskadron van het 2e régi ment jagers te paard, onder de bevelen van commandant ! Rothennel, in de omstreken van Ursel, de vijandelijke troepen die van Somerghem gekonien waren, in bedwang houden. Zijne krachtige houding maakte zooveei indruk op den vijand, dat de hoofdkolon verder kon trekken zonder verontrust te worden. Den 13"n October, 's avonds, nam de 2" cavalerie-divisie, goed gegroepeerd in de handen I [Van haar aanvoerder, haar kantonnement in de nabijheid van Brugge, waar zij den nacht volkomen rustig doorbracht. De verkenningen, die in voeling gebleven waren met den achtervolger, meldden hoe voorzichtig deze zich toonde. Den ■Weerstand dien hij had ontmoet, had hem waar-schijnlijk overtuigd dat hij een vijand vôôr zich had. vastbesloten hem zoo inaar niet stoutmoedig te laten vooruit rnkken. Misschien vreesde hij ook eenige hinderlaag als hij de onzen zoo vast-[ beraden op Brugge zag aftrekken, juist als wil-den deze hem naar de kust lokken. In ieder geval is het zeker dat onze cavalerie, op 13en October, door hare vastberaden houding, geheel tare opdraeht vervulde. Den volgenden dag, 's morgens heel vroeg, gingen de eenheden van generaal de Monge, die eerst aan het kruispunt Heidelberg, bij den spoorweg van Brugge naar Thorhout verzameld Waren, een weinig meer naar achter eene wacht-stelling nemen, in de vlakte van Snelleghem, halfweg tusschen Brugge en Ghistel. Wamieer? Lijk 't edel ros den breirlel wrïngt Waarmeè de ruilrr 'l traeht te dwingen, En stampt en slaaL langs allen kant, Dat gensters ail zijn hoeven springen; Zoo, Hunk'rend naar den stouten strijd, Ons jongens kloek hun wapens wetten, Om liever heden nog dan straks Den eindekampstrija in te zetten. Geen band die zulke mannen bindt! Geenlood, geen slaal dat ze doet deinzen. Zij wagen 't al, zij wijken niet, Zij slormen fel, w;jl \room zij peinzen Op Vorst en Land. op Vrouw en Ivind. Zij slaan in 't rond en, onder 'l strijden, Zoo schrijven zij met 's vijands blofid : « Nooit zuilen wij uw kluisters lijden. » Dan stijgt de voile zegezon En kroonl met gouden glansen Hun heilig heldentioofd ; 't is feest, En blij de leeuwenvanen dansen. Zoo zinnsn zij, zoo willen zij. 2e doen de grootsche taekom^t spreken, ' Wijl, wakend vroeg en wakend iaat, Je wacbtea " "^chtig aanvalsteeken! J. Hisylen. A i», 3" bat. Groepies bestaande uit ruiters. wielrijders en auto-mitrailleuses, dekken de riclitingen langs-waar de vijand waarschijnlijk naderen zou. Onze stoutmoedige verkenningen, die al zijne bewe-gingen gade sloegen, verloren hem geen oogenblik uit het oog. Overigens legden de Duitsehers, in den loop van den 14en, sleehts eene zeer betrek-kelijke bedrijvigheid aan den dag. Men voelt dat zij ongerust en besluiteloos zijn. Zoodat niet de minste belangrijke gebeurtenis in den loop van den voormiddag plaats greep. Sleehts twee eskadrous, die als hoofdwacht op de baan van Brugge naar Thorhout waren opge-steld, het eene te Heidelberg. het andere te Zuid-wegen, moesten een tamelijk hevig gevecht met sterke vijandelijke verkenningen leveren. Op een vinnig geweervuur onlhaald, dat ongetwij-feld voldoende was om hen te overtuigen dat onze cavalerie nog steeds even waakzaam was als den vorigen dag, verdwenen deze verkenningen onmiddellijk, niet zonder zvvare verliezen le hebben geleden. De inlichtingen die zij aan het Duitsche commando overbrachten, sclxenen er wel toe hebben bijgedragen om hem nog voor-zichtiger dan ooit te maken. Want toen in den loop van den namiddag generaal de Monge, die nu geheel gerust mocht zijn over het lot van het Belgisch leger, aan zijne divisie bevel gaf op Ghistel terug te trekken, toonde de vijand zijne aanwezigheid sleehts door enkele patrouilles te sturen ; zonder veei uit le richten, namen deze de vlucht z 'ohaast de onzen hen ernstig bedreigden. Na den nacht in de omstreken van Ghistel te hebben doorgebraeht, ging de 2e cavalerie-divisie den volgenden dag, 15sn Octpber, ten Oosten van deze plaats stelling nemen op de linie van het M oerdij U-kan aal. Daar bleei'he t ged urende gansch den middag in observatie, en stuurde voortdu-rend verkenningen uit, die voeling met den vijand bleven houden, al detoegangen die hij zoukunnen gebruiken bewaakten, en den weg versperden aan al de elementen die zich te dicht waagden. Steeds vastberaden, vinnig en aanvallend, zal zij voortgaan met den sector die aan hare hoede is toevertrouwd, ongenaakbaar te malien. Van het gros van het leger kwam ondertusschen het meest geruststellende nieuws toe. Onze troepen waren voortaan zoo goed als in veiligheid, en men mocht den moeilijken aftocht naar den Yser als gelukkiglijk volbracht beschouwen. Des na-middags kon generaal de Monge op zijne beurt met zijne divisie achter den kleincn stroom terug trekken, waar ons leger, door een weerstand dien men als een wonder mog aanzien, de bewon-dering van gansch de wereld ging wekken. Dien 15,n October, om 8 uur 's avonds, trok de 2e cavalerie-divisie Veurhe binnen, met het bewustzijn, misschien zonder schitterende glorie, maar met eene hardnekkige wilskracht die haar aile vermoeienissen deed te boven komen, te hebben bijgedragen om ons leger voor het ver-schrikkelijksle gevaar, waaria men voor een oogenblik had kunnen vreezen het te zien onder-gaan, te behoeden. Opgericht in de moeilijke omstandigheden die men kent, in een oogenblik samengesteld, vorm-de zij een al te zwak geheel om een aanzienlijken roi te spelen in den siag, waarvan onze infante-rie-divisies bijna al het gewicht zouden moeten dragén. Het is niet noodig te herinneren hoe deze, begeesterd door de proclamatie van den Koning, den ontzaglijken stoot van den vijand wisten te breken, wel ten koste van zware ver- De Klas van 1917 Eene'ministerraad werd Donderdag te Sainte-Adresse gehouden onder het voorzitterschap van baron de Broqueville, minister van ooi'log en kabinetshoofd. Er werd besloten dat de klas van 1917 eerlang onder de wapens zal geroepen worden, met het oog op hare militaire opleiding. Een wet-besluit dienaangaande zal weldra uitkomen. De raad heef't eene mededeeli ,g gehoord van baron Beyeus, ininister van baitenlandsche zaken, over den d;pl|0mst.ise3ien et: eeonomjschen toestand van België ten overst&ander verbonden niogendheden. Deze mededeelincr werd inet een-paj l«:e stemmen goeduekcurd. liezen, maar dan ook met glanzenden roem. Als reserve aehter Nieuwpoort geplaatst, wist de 2* cavalerie-divisie, op waardige wijze, de eeniga opdraeht te vervullen die, men haar daar koa toevertrouwen. * * * Nadat de Duitsehers de nederlaag hadden geleden en voor ons leger het uur van de verrijzenis gekomen was, kon men er aan denken deze voor» loopige eavalerie-divisie een bîijvend en stevig karakler te geven. Dit was het werk voor de Wintermaanden, gedurende weike de jonge een-lieid al spoedig aan krachten won. Kanonneu, maehinegeweren, eenheden wielrijders, pantser-aulos, pioniers-pontonniers kwamon zich bij de eskadrons voegen, die er zelf geheel nieuw be-gonnen uil te zien. En de 2° cavalerie-divisie, die gedurende de sombere uren van den aftocht was ontsiuan om den neteligen roi van acliterhoede te vervullen, nu geheel volledig, goed uitgerust en van al het noodige vooi zien, was zoo op een goeden dag even machtig gewordenals hare roemrijke oude-re zuster, de 1° divisie. Vol vertrouwen in zich zelf, lenig en sterk, heeft zij voortaan geene andere esrzucht da f. u rijker aandeel in de lauweren te plukken. in anvachting werkt zij, stoer en kalm, achter en wal van onze ongeschonden loopgraven, i iede aan het werk van ons heldhaft.ig voetvolk Zij weet dat haar tegenwoordigen rolbescheiden'is, vergeleken met de taak die op onze leget'divi'iiea rust. Maar zij vervult hem van ganseher harte. En als onze ruiters, met de lange bajonet op hun karabijnen, en met senoppen voorzissi, op liunne beurt de wacht in de loopgraven gaaa nemen, vol vreugde het voetvolk wat in zijn zware taak te verlichten, zijn zij, evenals d> ae, met den hartstochlelijken wil bezield, geheel hun' heldhafligen plieht te volbrengen. Na de wacht in de loopgraven, stijgen do ruiters weer te paard om zich met eenige lange tochten het hart en den geest wat op te frisschen. Als men ze zoo ziet rijden onder net waakiaina oog van hunne oversten, kan men gemakkelijk vabtstellen dat hunne betrekkelijke onbedrij-vigheid. aan onze eskadrons niets van humie mannelijke hoedanigheden, van lmnne stout-xnoedigheid en strijdlust, zonder welke men zich geene flinke cavalerie denken kan, heeft doen verliezen. En allen hopen dat zij weldra; hun eigenlijken roi we.er zuilen vervullen. ÎMp,t hoeveel ingehouden ongeduld, waebten allen, ditmaal als voorhoede, vooruit te stormeu achter de Moffen, om voor onze dappere infanterie den weg tôt de overwinning te banen. Dien dag, zonder eenigen t wij fel, zal onze cavalerie, die heden hare ware opdraeht niet meer kan vervullen, zooals zij dat deed gedurende de eerste dagen van den oorlog, zich met harts-tochtelijke drift op den gehaten vijand storten en zich desnoods opolferen, om de overwinnintf te verhaasten. Comm. W. M. —L~i—! —L 1— L ■ iil» Esfli Sensatiewâkksada Siljaittli Een Belgische verlofganger, heeft van ziia tijdelijk oponthoud te Parijs gebruik gemaakt om legen eenen professer in eene biljàrtmatck uit te komen. Deze laatste heeft het enkel gewonnen met 500 punten tegen 480. De twee knappe biljartspelers hebben veel bij val be-haald.De partij werd gespeeld op het biljart, waar Sutton in 1904 werd gelclopt door Vignaux, met een gemiddfld spel van 10.18 tegen 12.82. Die heerlijke match doet ons gedenken — deze bijzonderheid voor de liefhebberVvan dit edel spel — dat in 1908, de Anierikaan W'illy Hope, door zijne overwinning, den titel van wereldkampioen naar Amerika medevoerde. Voor enkele jaren, werd lict kampioenschap gewonnen door dea Antwerpenaar Piel Sels. De .Moffen, bij gebrek aanlenigheid en behen-digheid. muiîtlen nooit uit in het biljartspel ea hebben het nooit aangedurfd zich te komen me-ten in wedstrijden voor het wereldkampioen-sehap. Zij bleven liever thuis, om niet te pknnp en te onbandig vcor te komen, tôt schande eu beschamins der groote Duitsche « Kultur ». 26 Febrnari 1916 Nnmmer 231

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods