De legerbode

257 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 May. De legerbode. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gh9b56dt1r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN beslemcl ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien oî vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren In eenen Luisterpost (9-10 April 1916) Eenieder herinnert zich nog het ofïîcieel leger-ericht waarbij volgenderwijze de volslagen mislukking van een op onze luisterposten te Ryckenhoek door de Duitschers gevoerden aaa-val vermeld werd : « « In den nacht van 9-to April heeft de vijand in den seclor Ramscapelle wat bedrijoigheid aan den dag gelegd. Hij viel, met een détachement van ongeveer een honderdtal man, eenen luisterpost te Ryckenhoek aan en slaagde er in in dien post voet te krijgen. Bij een tegenaanval' werden de Duitschers er uit geworpen en lieten iien dooden op het terrain achter. Een daags nadièn gevangen genomen Duitscher verielde dat twee-en-veertig gekwctste Duitschers hunne loopgraven terug bereikten. Onze verliezen waren onbsduidend. » Ik woonde die ontmoeting niet bij. Volgend verhaal werd mij 's anderendaags medegedeeld door een knappen kèrpl die aan de actie deei-genomen had. Zijn gelaatblonk nog van vreugde, en ik betreur nïïjné lezers de zoete oritroering niet le kunnen doen deelen, welke dœîe dappere rnij verwêkte, toen hij mij in zijue klevuige ge- Vesttaal liet verioopene verteide. * * * Ge moet weten, xnijn Commandant, dat men ons sinds wat tijd verwittigd had dat de D.iit-schers iels tegen ons in het schild voerden. Er werd dan ook op den luisterpost een oog in !t zeil gehonden. Het was twee ure tien in den morgen toen men plots « vrak. înak, pataat, nondeju ! » te hooren kreeg. Vier sckrapnells kouien in de loopgraaf gespetterd en vier andere tussclièn de loopgraaf en den loerpost. Ik spalk de oogen 'open, oni door den grâuwen donker heen te zien, en il. zie als 't ware grauwe mieren naar oris toe kruipen. Ik roep : « Yrienden, opgepast, ze koiuen !... y> Het duurdé niet lang. Wij zijn inaar enkeîe mannen in den luisterpost, maar wij vuren er duehtig op toe. Het kue< -t onverpoosd. 't Is evenwel verioren moeite. Die vervloekte Moffen komen vooruit en dekken zich met schilden. En onze kogels ketsten op het staal af. De oolijke grauwe mieren naderen meer en raser. Overal komen er — en links, en reéhts, en voor ons — lluks opduiken. Geenen sclirik be-vangt ons, maar wij zijn razend, nu wij met onze geweren niets tegen die grauwe aterlingen vermogen. Sorgeant Toussaint, « de Marokkaan, » — wij Ixebben hem alzoo gedoopt, — voerde het bevel in den post. II j had in zijn leven al andere katten gegceseld, en wanneer, zijns erachtens, de Duit-sebers diclît genoeg nabij waren, tiert hij luid-keels: « De handgranaten ! en lapt er maar on! » Wij grijpeîi naar de « bidons » en, zooveel ■wij maar geven kunnen, vliegen deze snorrend ,in den sm... der Moffen. Dat was een... sport. Maar de smeei'lappen slingeren ook met bommen; 'iiseen helsch lawaai en getier, en het mulle zand spat op onze kleedij als een stofregen uiteen. Daar wordt onze sergeant geraakt en tuimelt »p zijn aehterste. « Jongens, troeft er maar op bruit hij. — « Toe dan, jongens !.... Geeft het hun .. En al razend en tierend, zonder zich om zijne ,vondë te bekreunen, reikt hij ons bommen toe, en slin- Igeren wij de t bidons » met aile krachten naar den vijand. Maar er waren waarempel te vecl Duitschers, Tvel een honderdtal, en wij waren ongelukkiglijk •inaar met tienen tegen al dat gespuis. De <t Marokkaan » beraerkt dat de toestand hachelijk ■wordt, en . « Jongens naar de loopgraaf! n bruit hij, « ik blijf hier ; zoo krijgen ze er maar één in hunne vuile pooten ! » m- viel daarop niet tegen te stribbelen. Maar têt viel ons hard den sergeant in steek te moeten ). r» * A l . . 1 _ . . 1 • * I nant P., ons afwacht, zijn er slechts vier of vijf van ons-ongedeerd gebleven. De commandant wordt onmiddellijk op de , lioogte van het voorval gebracht ; de strijd heeft sleciits enkele minuten geduurd Hij ziet even-wel dat wij al het mogelijke hebben gedaan, zegt ons zonder dralen ' «Wij moeten den luisterpost terug in onae macht krijgen! » engeeft onverwijld aan Je mitrailleurs bevel een helschen kogelregen af te zenden en het terrein schoon te vagen. « Ik ga den majoor telefoneeren, » voegt bij er bij, c< de artillerie gaat eenen stoot geven en dan, vooruit, mijne jongens ! i Wat rien zondvloed, mijn commandant ! . Takatakataka ! Bing ! Boem ! Mitrailleurs, obus-sen, projectielén, Itet groot orkest ! . . Ouderluitenant Mary heeft zijne tnanschappen en eene escouade grenadiers in de loopgrâaf verzameld. Eenieder is op zijnen post, Riiju commandant, ik mag het ti verzekeren. Of men tevreden was er op los te kunnen gaan. Zij die ten aanval gaan snellen, nenien met eenen hand-druk afscheid van de achterblijvende makkers en irekken, met bajonet op 't geweer en 't wa'pen stevig in de vuist vooruit, onder het geleide van onzen luitenant. Ile hoor no« even een Luikerwaal zeggen : « Hier c'était l'fête d'noss Roi, aujourd'hui c'est l'noss !... s Opgelost, met grenadiers in 't midden, trek-ken wij ter verovering van den verioren post. Bij vlugge sprongen, doorloopen wij eenen af-stand van ongeveer honderd vijftig maters, leg-gen ons daarna plat op den buik, en openen lluks een fel vuur op de Moffen die sehijnen van dreef te zijn. De grenadiers zetten zich beurte-lings aan 't werk. eu gooien hun goedje in den lioop ! Plots een kreet : « Hoera ! Leve de Ko-n in g ! » Met een sprong zijn wij ailen recht en met gcvelde bajonet,ten stormen wij in eenen adein ten aanval : De luisterpost wordt terug verrneesterd. , « Granaten in a! de dekkingen ! » roept de luitenant, «en salvo op 100 meters. » Maar er zijn geen Moffen meer te bespeuren : zij liadden zonder dralen het bazenpad gekozen. Wanneer alies weder kalin isgeworden, besta-tigen wij «lechts enkele gekwetsten ouder de makkers. Maar voor ons, integendeel, aan don anderçn kant van de borstweïing, liggen een tiental lijken van Duitschers in onze draadver-gperringen.« En er werd gcjoeld en gcjuicht, mijn Commandant », zoo eindigde zijn dappere verteller, « het ging er toe als op een joliige kermis ! t * ' a: * Maar de brave ziel vergat mij te zeggen dat hij door eene granaatsclierf luj de innanie van den post wei'd gckwetst, en hij dit voor zijn commandant had verzwegen, daar hij vreesde aan den tegenaanval niet te mogeri deelnemen. Toen de zege bevochten was, wilde hij voor niets ter wereld zich laten wegbrengen. Zoo werd in den nacht van 9-10 April, de luisterpost van Ryckenhoek op de Duischers teruggenomen. Het was inaar een eenvoudig standje, als ge wilt, maar onze jongens hebben er zich kranig gedragen. De kolonel overigens is persoonlijk de com-■ pagnie komen geluk wenschen voor hare flinke houding en namens den divisiebevelhebber komen bedanken. Die offieieele betuigenissen hebben onzen dap-peren veel plezier gedaan. Maar zooals een dier plenten zegde, wen hij zijn brandertje stopte : « Dat is niemendal ! Maar wacht maar wanneer wij er voorgoëd zulleu rnogen op kloppén. Wij zuilen ze dan wel vastkrijgen, die "slinkende Moffen... t> Commandant L. T. Voor de Verininkten Ontvangen 30 fr., bedrag van eenen prijs, hehaald c.c.i.r een detachement op eenen prijskatnp van hove-kèr.s, ingericht in bel C. I. M. Van Rechts en Links De soldaten-werkers van het D. O. A. M. vaa Ste-Adresse zullen Zondag aanstaande liunna katitien inhuldigen, met een zang- en muziek-concert.* * * Men deelt ons mede dat de 3/3 van B. 131 eene soni van 70 fr. 65 (6e storting), aan het Rood-Kruis heeft doen geworden, welke op eea feest ten bate onzer gekwetsten werd rondge-haald.* * $ Woensdag namiddag heeft te Parijs eene aau-grijpende ceremonie plaats geliad ter gelegenheid van de inhuldiging der « maquette » van he4 prachtig gedenkteelcen van beeldhouwer Bartbo-lomé, ter nagedachtenis van de leden der Société des Gens de Lettres gesneuveld te velde. Het gedenkteeken verbeeldt eene vrouw neergebogen iu eene houding van smartelijk mêedoogen, het hoofd op de rechterhand, rustend op eenen steen waarop de namen der gestorven lieldeu zu!len gebeiteld worden. De voorzit ter der Republiek en de voorzitter der maatschappij hebben redevoeringen uitge-sproken, die fel werdentoegejuicht. :i: * * De jongste soldaat van Frankrijk is Jacques Villarin, een knaap, geboren te Cholet, den 14 Januari 1899. In November 1014 poogde hij in het leger dienst te nemen, maar liij werd niet aangenomen ; in Januari 1915 steide hij zich opnieuw voor en deed een veldtocht in Marokko,'waar hij net Oorlogskruis won. Voor 't oogenblik is hij op het front der bondgenooten. * ^ De heer Herriot, maire van Lyon, legt daar veel ijver aan den dag, met het oog op de eeono-misehe toekomst der verbonden ianden. Eeriang zal Frankrijk, dank dezes onvermoeibaren ijver, een merkwaardig centrum van vérvaardï^iùg van scheikundige producten en kieurstoiii-n bezitten, iu de stadLyon. De reeds afgeniaaKta ( pî.!n& .:ullen eeriang ten uitvoer gebracht worden. T- * U Volgens den correspondent der Neue Ziin-hep Zeitung te Amsterdam, zou de Paus met de Duitschc regeering in onderhandeling zijn, > ? de verruiling van 800 in Duitsehlaud geïïiler-neerde Franche geestelijken. Drîe belharaels van den Ierschen opstand, Pearse, Clark en Mac Donagh, werden, na ! r< doodveroordeeling door den krijgsraad, Woensdag morgen voor den kop geschoten. Drie andere opro'crlingen werden tôt drie jaar gevaug verwezen. Het krijgsgerecht gaat voort met vou-nissen.Het aantal dooden in de gasthuizen beJra <gt 188, waaronder 60 soldaten en 122 opstandel u-gen en burgers. Het aantal door brand verniei is of beschadigde woningeu is 179. * * Te Londen werd er besloten al de cinernaveî5-tooningen die de openbare zeden schadelijk zijn, zooals moorden, diefstallen, enz., te vernie den. Dit is eene flinke inaatregel. v * Volgens inlichtingen uit zelcere bron, zou den derelletjes die hier en daar gedurende de laolste week in Duitschland, naar aanleiding van de levensduurte, zouden plaats gehad hebben, zeer ernstig zijn geweest. Te Leipzig werden op drie dagen oproer, J3 personen gedood en 70 gckwetst. Te Béfliia werden op zeven dagen gisting, 23 persocèa gedood en ongeveer 200 gekwetst. * sic # De « vleeschzegels? zijn den lcn Mei in Beierea in voege getreden. Zij zijn van 20.50 en 100 grain. Deze. zegels geven recht op hoogsten 800 gr. vleesch per week en per vulwassen persoon en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods