De legerbode

458 0
13 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 13 February. De legerbode. Seen on 07 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rj48p5w407/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vij£tien Fransche en Nederlandsche exemplaren. DE Mannen van het Belgisch Spoor en de Duitsche Overheid Herhaaîdelijk hebben wij gewag gemaakt van het kranig gedrag van de in 't land gebleven mannen van het Belgisch spoor. Velen hebben hun verknochtbeid aan 't land met de dood be-taald ; tal van ben zitten in Duitschland geïntei'-neerd of werden ontvoerd. Allen hebben, rnen mag het te recht verklaren, zich heerlijk sinds het begin van den ooi'log gedragen. In Augustus 1914, naar het blijkt uit een stuk dat ons door het ministerie van spoorwegen, zeewe-zen, posterijen en telegrafen werd medegedeeld, toen de vijand de Belgische grens overstak, waren tal van stoomslepers, rijtuigen en spoorwegen in de staatswerkhnizen oin daar hersteld te worden, terwijl het rollend materieel, dat îiog in degelijken staat was, naar gelang het land ovci"weldigd werd, naar acbteren werd gebracht, in zoover het tôt dan dienst van het leger en tôt de behoeften van het burgerlijk leveu niet kon jbenuttigd worden. Ten einde het in de werkhuizen gebleven materieel en het tuig dezer werkhnizen te benutti-gen, trachtten de Duitschers, dadelijk na hunne intrede te Luik, stielmannen aan te werven, en deden te dien einde berichten op de geschikte plaatsen der stad aanplakken. Maar geen staatsai'beider beantwoordde dien oproep. Overigens werd er bij de mimsterieele onderrichtingen verboden, « zieh vrijlijk ten dianste van den overweldiger te stellen ». Weliswaar nam de Duitsche overheid toen, en dit tôt op het einde van December 1914, geenen toevlucht tôt dwangmiddelen, maar alleen tôt beloften van hooge loonen. Maar daar die belot'ten niemand verlokten, bedacht zij dat die houding der staatsagenten toe te schrijven was aan het feit, dat zij in het geniep werden betaald, met geld dat de regeering af'zond. Daarop, pubîiceerde de bezettende maeht dan ook, den 4 Januari, een bericlit waarbij werd medegedeeld dat de wedden, welke buiten de weet en in tegenstrijd met den wil der Duitsche jregeering, aan de Belgische ambtenaars door de gewezen Belgische overheid zouden uitbetaald worden, in beslag zouden genomen worden. Feitelijk ontvingen de agenten van tijd tôt tijd wat hulpgeld, dat werd in beslag genomen. Te dien tijde, had de leidsdraad die men in het etappengebied van Ylaanderen volgde, vol-Btrekt geen gelijkenis, met die welke in de aan de rechtsmacht van het generaal goëvernement onderworpen provinciên in voege was. la het etappengebied, werden tusschen den 44 en den 19 Januari 19io, 200 arbeiders van Gentbrngge, bij Gent, in hun huis aangehouden, ïiaar het werkhuis opgebracht en daar gehouden tôt dat ze tôt den arbeid toestemden. Nadien Werd de besturende ingenieur opgeëischt om zijn ambt te hernemen, en werd aan ongeveer $00 arbeiders gedwongen arbeid opgelegd. Maar in het gebied van het generaal goeverne-ment werd er nog geen dwang uitgeoelend. Men bepaalde zich met de ambtenaars na te zitten, ■welke hulp aan agenten van aile categorieën uit« deelden en, onder voorwendsel dat bij overtre-ding van voormeîd besluit van 4 Januari 1915, « zij de openbare orde stoorden », werden de ontdekte of vprdachte betalers tôt gevangenis-straffen van drie tôt zes maand verwezen. Met-een lokte men detreinbedienden,statiebedienden en het werkhuizenpersoneel, door het aanbod "Van hoog loon, verre boven het normale. Die middelen bleken nagenoeg vruchteloos, en welhaast zou de krijgsoverheid hetstelsel van schrikaanjaging aanwenden, vooreerst met be-drei?ingen van ontvoering naar Duitschland en, ten slotte, met de ontvoering zelf. Dat al kon niet baten. Die strenge maatrege-len verwekten heerlijken weerstand van wege werklieden en werkoversten.zooals te Mechelen, Lu tire, de voornaamste staatsarsenalen. Men mag, zonder vrees van wederlegging, bevestigen dat het spoornet van bezet België uit-sluitelijk tôt het gebruilt der Duitsche legers wordt aangewend. Het groot Belgisch spoornet is tlians een militair net, zooals het treinboek : Aintliches Kursbuch fur die Eisenbahnen des % î)eutschen MiHTAnBETUiEBES, aiif dem Westli' chen Kriegsschauplatz het aanduidt. Arbeiden bij de uitbating van dit spoor, is dus medewerken aan de Duitsche krijgsverrichtingen. Welnu, dit punt is bepaaldelijk geregeld door de Gonventie van Den Haag. Menkan dus niet aannemen dat de verordening op de werkeloosheid den kreischef de macht toe-kenne een antipatriotisehen arbeid aan een Bel-gischen staatsagent op te leggen ; onmogelijk dan ook de maatregelen te rechtvaardigen, welke de Duitsche overheid tegeu de spoorwegagenten ne men. In waarheid zijn die agenten geene vrijwillige werkeloozen en zijn zij niet ten laste van den openbaren bijstand. Zij zijn enkel in beschik-baarheid en trekken een voorschot op hunne vergelding, berekend op het beloop van hunne wedde. Hoe men ook den dwang beschouwe, welke de Duitsche krijgsoverheid uitoefent, om de agenten van de Belgische staatspoorwegen tôt medewer-kingaan het militair vervoer te dwingen, bevindt men zich steeds tegenover een in 't oog springend misbruik. Ook verkiezen onze wakkere, moedige mannen van het spoor alie lijden en ellende boven de slaafsche onderdanigheid aan de Duitsche dwin-gelandij. Hoe onze officieren sterven Den 2 Februavi 1917 trok de onderluitenant mitraljeur Léo Wielemaris met zijne sectie de waclit op, aan den dijk van het kanaal van Yperen, nabij Boesinghe. De Duitschers gooiën met handgranaten. Eëne scherf treft den officier aan cîe-dij. Hij ploft ten gronde, het bloed stroomt, men draagt hem weg. Alvorens de erbandplaats te bereiken, doet onderluitenant Wielemans de berriedragers stil houden. ontbiedt eenen korporaal enricht dezen volgende heerlijke woorden : « Ik voel mij sterven ; gij zult al mijne sol-daten, die ik zoo liefgehad heb, vaarwel zeggen. » En hij blies den jongsten adem uit. Hij was 22 oud, had heel den veldtocht als vrijwilliger medegemaakt en was kandidaat-mijneningenieur van de Hoogeschool te Luik. BELGIË ! " Uit het bekend dagblad van Rome, Popolo d'Italia : Den dag waarop men afrekenen zal, zal het eolstaan, om aan Duitschland de zwaarste eischen in billijkheid te mogen stellen, het woord " België " uit te spreken. Geene eisch of hij zal gerechtoaardigd zijn door het ontzeglijk lijden van België. De Muziek op het Front Naast de regimentsmuziekkorpsen, kwamen zoo wat overal op het Iront, en in den rug van 't leger, kleine orkesten van liefhebbers tôt stand. Deze musici vinden hunne leute in kamermuziek of liever... barakmuziek. Sommige dier orkesten zijn soms oorspronkelijk, niet alleen door het lokaal waar zij hunne deuntjes laten hooren, maar door de verscheidenheid der rnuziektuigen. In het numraer van 1Q Februari van « La Commère de la II* à Saint-Eloi i>, vertelt Bob als volgt eene repetitie van zulk een groep melo-manen : « Plots stijgen er oorverdoovende tonen nit den zolder. De fanfare geraalct in beweging ; de orkestmeester komt in alleriji een houten trap afgedaald, gevolgd door zijne bende geïm-proviseerde muzikanten, die een helsch lawaai van schrille tonen uit hunne speeltuigen halen, begeleid met scherpe kreten en getier, en door-mengd door ketel- en pottenmuziek, terwijl de orkestmeester, die op een tafel is gesprongen, met een stuk borstelstee! de raaat slaat en daar buiten, de kanonnen buldertu...» Maar wie heeft gezegd dat de Belgische sol-daat zwaarruoedi.ï is ? Van Rechts en Links De Brusselaars wier voorfvarendheid eenia» ders bewondering verdient, zijn zinnens in voile bezette hoofdstad een liefdadigheidsverkoop ia te richten. Zoo zal den 27 Mei de « Bloem onzer dappe* ren » en den 10" Juni de « Bloem van de oor» logswees » verkocht worden. .* * ■» La Croix meldt dat de Paus 10,000 fr. aan Mgr Heylen, bisschop van Namen, heeft overhandigd, als bijdrage tôt de behoeften van het bisdom. ■v A: * Op een groot kunstfeest dat eerlang door de Belgische kolonie te Londen zal gegeven worden. zullen voor de eerste maal Vlaamsche en Waal» sche werken door Belgen, die in de munitie^ fabrieken werken, uitgevoerd worden. # A « De Belgische consul te Saloniki heeft ten bata onzer oorlogsweozen eene inschrijving geopend, die reeds ineer dan 13,000 fr. heeft opgebracht. * * * In de Vereenigde-Staten is onlangs een komi« teit tôt stand gekoinen, dat geld voor de blinde soldaten zal inzamelen. Het staat onder de hoogere beseherming van het Britsch en van het Belgisch Vorstenpaar, van den voorzitter der Fransche Republiek en heeft reeds gewichtige sommen bijeengekregëit'. Het zal te Parijs een uitvoeringskoraiteit aan» stellen. îi: » Ten einde de geboorten in Frankrijk te bevor-deren, gaat de Fransche regeering eerlang voor-. treffelijke maatregelen trell'en. Deze maatregelen zullen het afschuwelijk propaganda bij middel van redevoeringen, schriften, aankondigingen, met tamelijk zware straffen treffen. De bevrnehi-tiging bestrijdende propaganda wordt ook be-doeld door een der artikelen en valt onder de toepassing der wet. Anderzijds zal de misdaad der vruchtafdrij-ving in het gebied vallen van de boetstraflelijke rechtbanken in stede van de assisenhoven, waar het vrijspreken voor dergelijke misdaden dik-wijls de openbare meening heeft in opschudding gebracht. ** * Ter Fransche Iîamer zal binnen kort een ont» werp worden neergelegd, waarbij eene bij voegine van 15 t. h. maïs, gerst of rogge in de sainenstel» ling van het brooddeeg voorzien wordt. « * « De municipaliteit van Fort-de-France heéft een marmeren plaat doen metselen in den gevel van het huis, dat door commandant Gallieni in 1884 werd bewoond, toen deze de troepen van Martinique aanvoerde. Op die plaat staat gebeiteld ï Dit huis werd bewoond van 1884 tôt 1886 door den bataljonsoverste van de koloniale infanterie Gallieni> die in September igitf, generaal'en goeverneur van Parijs, de hoojd* stad van de Duitsche ovenveldiging redde. * * # De afgeloopen Vrijdag was inEngeland aan de oorlogsleening gewijd ; hij begon met meetings die, ten getalle van meer dan 100,000, in geheel Groot-Britanje hebben plaats gehad. Om 2 uur verdrong zich een reusachtige raej> nigte vôôr de Beurs van Londen ; zij juiehte de leening toe, terwijl de municipale garde vader» landsche liederen uitvoerde. De uitslag als inschrijvingen is, van af het bft» gin van de leening, zeer aanzienlijk geweest. » * «s De school voor Oostersche talen te Longes zal eerlang door den koning zelf ingehuldigd worden. De Britsche minister van oorlog heeft schikkingen getrofFen om zekere stafofficiereB toe te laten het Japansch en het Chineesch te leeren, t 43 î^ebrn&^i 1^17 Nnucimer 382

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods