De legerbode

1607 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 August. De legerbode. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rv0cv4ck4q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. jainatmana i wi iihi ■ —g— De Heropleiding der Verminkten Wîj hebhen in een vorig nommer gewaagd van dea praehtigen bijval, welke deu heer Emiel Albert, van net Odeon, bij onze invalieden te Ste-Adresse ten deel viel. Vooraleer eene reeks oorlogspoëzieêa v»«r te dragen, heeft de uitstekende kunstenaar met roerende en gloedvolle stem, een mooien brief voor-felezen, bijzonderlijk door generaal d'Amade voor ne vermiakte soldaten geschreven, waarvan wij hier den tekst Iaten volgen : Waarde Vrienden, Ik zou u willen toonen wat pracîvtig werk de heropleiding van de verminkten daarstelt. Geen man heeft voor dit werk feller geijverd dan den heer senator Herriot, maire van Lyon. De heer Herriot heeft vooreerst gedacht aan Frankrijk's plichten tegenover de zonen die 't land hebben gediend. Hij heeft ook in zijn hooger overheidsambt vin nationale voorzienigheid, waaraan wij de jaarmarkt van Lyon te danken hebben, aan de pèrinrichting van het werk op de Fransche ptafkt na den oorlog gedacht. Uît heide gedachten ontstond het werk van de heropleiding der verminkten. Ik houd er aan onmiddellijk te doen uitschy-Mn dat het hier geen liefdadigheidswerk geldt, noch geenea tempel, op te ricbten ter eere van dç heïdhaftigheid, welke hulde en herdenking deze ook verdient... Het geldt hier een blijvend gedenkteeken aan den arbeid en aan de waardigheid van den «enseh. Daarom verdient het werk van den heer Herriot onze bewondering en vergt dit onze inspan-Jimgen.Onder dit ©ogpunt, beste vrienden verminkten, dient gij het te beschouwen. Onder dit uit-ïieht zal het u ter eere strekken. Moest gij integendeel in uwen staat een recht fji werkeloosheid zlen, dit zou uw roemrijke yerminking tôt een deerniswekkend vertoon en winstgevend ongeluk verlagen. Het neemt uw recht op pensioen niet weg. Dit kemt u van rechte toe. Gij zijt de bevoordeeligde wnuldeischers van den Staàt : Niemand zal v6ôr Il worden betaald ! Maar de mensch leeft niet van een hoopje geld ®Reen, noch van een stnk brood... Hij heeft ook Mnting, eer, Samiliegenot en hoopsbetrachtin-gên van noode, die ons kort bestaan verlengen. Het werk lal u toelaten dit al te verwezenlij-. ten, met een gezin te stichten en met uwen zonen ow roemrijk erfdeel over te laten. i" den huidigen toestand van voornitgang Waarm nijverheid en landbouw verkeeren, weet PI welke aanzienlijke medewerking de macht «an de machine en het schranderbezonnen werk- De Misdaden der Duitschers ®Cîle Belgische Pamilie op ongehoord wreede wijze lerechtgesteld Hetagentschap Havas deelt volgend bericht mede: Debladenpubliceeren een telegram uit Amster-ânj, luidens hetwelk de Duitsche overheden te lik een welbekenden handelaar, met name il?ner,et ' dezes vrouw en beide dochters (20 en l on(ler betichtiging van verspieding, ter ■Mà hebben veroordeeld. »# k Va^er ® m°eder werden voor den kop «tS,,. te.D.'. beide dochters moesten deze terecht-eiimg bijwonen. De officier die het strafpeloton ommandeerde, zegde nadien aan de meisjes nnn leven zou gespaard blijven, bijaldien zij «amen van de medepUchtigen hunner ouders ,/J bekend maken. De arme meisjes weiger-L ' ondste verklaarde, dat, moest zij die "penbaren, zij de oorzaak zou zijn van de o va» Tijftig personen. ^i^nlnrerterSd0nd &efu9ilj€er<i en stertte op de ^•igeiijke belofte van genade werd daarop _t: J0BRst« gedaan. Op hare weigering werd 0 r e." len s lotte terechtgestèld. ^ ï®J'«ttmardiginK ift bet Lui- tuig den mensch vevleenen. Om mijn gedacht verder uit te drukken, en dit zal misschien tegen liet gevoelen van velen indruisschen, zal ik u zeggen, dat wil en verstand bij den mensch de ontbrekende ledematen grootendeels vervangen, wanneer men de machine wil aanwenden. Zoo-als arraen en beenen luistert het werktuig ge-dwee naar 's menschen brein, het vertiendubbelt dezes kracht en inspanning. En wat te zeggen van den landbouw, van dat prachtig voortbrengend tuig, de grond ? Gij zaait een graantje, de grond geeft u een aar terug. Ziedaar uwe arbeidsmiddelen gevonden; het overige is sleehts aanpassing, welke de beroeps-school u zal geven ; en hier te Lyon heb ik echte wonderen gezien. Bij eenen prijskamp van veldbouw, spitten, maaien, delven, enz., heb ik van wege de verminkten eene beteren uitslag gezien dan dien welken door de gewone arbeider gemiddeld wordt verkregen, en dit alleen om den grooten roi welke de wilskracht hier speelde. Ik heb den vader van eenen verminkten, op de uitdeeling van belooningen, zijnen zoon zien om-armen en hem hooren zeggen : « Wat geluk dat gij met mij op het veld nog zult kunnen werken ! » Op dien prijskamp, heb ik nog eenen anderen verminkte gezien, die een verzoekschrift tôt het verkrijgen van een tabakswinkel of eene onder- feschikte bedieningstukscheurde,zeggende : «Ik eb dat ding niet meer noodig... nu ik mijn veld bewerken, mijn hooi maaien, mijnen wijngaard snoeien, mijnen honing inzamelen kan en dit al aan mij ne zonen kan leeren, zooals mijnevade-ren het mij geleerd hebben. Leve mijne vrij-beid ! Leve mij ne Fransche grond ! » Gij.de levenden, weest aan die goede aarde gehecht, zooals uwe broeders, die ze met uw zweet besproeid, daarna met hun bloed hebben gedrenkt en haar trouw tôt den dood waren. Zij rusten thans in den schoot van moeder aarde en sluimeren den roemrijken slaap. Na den vrede zullen er wellicht meer perceelen gronds zijn dan armen om ze te behouwen... Eveneens zullen er vrouwen ten overtalle zijn. Welnu, wat zeggen die vrouwen? « Voor de weezen, zuUen wij als moeders niet overtfdlig zijn ! » Wat zal de aarde zeggen ? « Ik zal milder zijn voor u, verminkten, en edelmoediger uwe inspan-ningen bekronen ; mijne oogsten zullen over-vloediger zijn ; om uwen terugkeer te vieren, zal ik mij met mijn mooiste kleed van groen en bloemen tooien. Van verre zult gij reeds mija bosschen ontwaren ; hun geur zal u toewalmen en zoodra gij uwen dorpstoren zult zien, zullen u stemmen gemeenzaam toeklinken : « Kom terug... Kom terug naar den duurbaren grond, nu tweemaal Fransch en bij geboorterecht en bij de dapperheid, waarmede gij dezen zoo flink verdedigd heb. Keer terug naar* me. Al het goud is uit Frankrijk gegaan, tôt het aankoopen van de werktuigen van de Overwinning, al dit goud zal ik u terug schenken. j> Ziedaar de stem van den arbeid ! Ziedaar de stem van de Aarde. Beantwoordt dien oproep ! Gij zijt geene verminkten... Verminkten ja, zij de nutteloozen en ledig-gangers. Verminkten ja, zij die hunnen tijd verspilien en niets voortbrengen. Verminkten zij, die hun leven in koffiehuizen slijten, bij ijdel gezwets, verstomping in den drank en ontaarding. Verminkten zij, die geen moed hebben om den strijd van morgen aan te wagen, die misschien stroever zal zijn dan de huidige. Gij zult zoo niet handelen ! De vijand.die u zware wonden heeft geslagen, heeft voor enkele dagen dappere soldaten van het slagveld kunnen verwijderen ; aan u zal het liggen dat die soldaten zullen opstaan en goede burgers aan het Vader land en handige arbeiders aan den Franschen bodem geven. Eere aan dezen, die u een hand zullen toege-reikt hebben voor die fiere opstanding, en om die uitdaging te aanvaarden van den vijand, die u meende geveld te hebben ! Eere aan de roemrijke soldaten van heden î Eere aan de dappere arbeiders van morgen i Generaal A. o'àmacb. Verjaring van 's Lands Onafhankelijkheid Ter gelegenheid van de verjarîng onzer onaG hankelijkheid heeft Sir Douglas Haig volgend^ telegram aan den Koning der Belgen gestuurd i « Ter gelegenheid van België's nationaal feest, heb ik de eer aan Uwe Majesteit dat onwrikbaar besluit mede te deelen van de onder mijn bevel staande Britsche troepen, te strijden naast onze dappere bondgenooten tôt den dag van België's vrijmaking en 's vijands neerlaag. » Ziehier Koning Albert's antwoord : « Mijn oprechten dank, wegens de wenschen welke gij mij hebt gestuurd, ter gelegenheid van België's nationaal feest. Ik mag u verzekeren dat het Belgisch leger zal blijven strijden in nau-we medewerking met de verbonden légers, in dezen krijg, welken men tôt de algeheele bevrij-ding van België's grondgebied besloten heeft door te drijven. s * * * Te Rome, werd den 21 Juli een plechtige mis in de kerk St-Julien-der-Belgen, gezongen door Mgr Vaes. De uitstekende prelaat heeft eene toespraak gehouden, zindererd van vaderlands-liefde en betrouwen ; hij heeft vervolgens, na het Te Deum, de hulde van onze landgenooten in het Belgisch college ontvangen. 's Avonds, ver-gaderden de Belgen op het Belgisch gezantschap, waar de heer graaf van den Steen de Jehay hea had uitgenoodigd. * * * Te Nice, werd in de met de Belgische driekleur bevlagde kathedraal een plechtig Te Deum gezongen. Talrijke notabelen waren op de ceremo-nie aanwezig, waaronder de prefekt, generaal Gorran, maire te Nice, senator Koch, de heer Maistre, Belgische consul, enz. * * * Te Clermont-Ferrand, werd eene plechtige mis met Te Deum gezongen door den Ë. H. Segers, aalmoezenier van de Belgen in het département van de Haute-Loire, Cantal en Corrèze. De heer Paul Auger, Belgische consul, bracht eene heer-lijke hulde aan ons roemrijk leger. Om de plech-tigheid te besluiten werd de Brabançonne gezongen.**# Te Criel-sur-Mer, werd door de bemiddeling van generaal Daufresne de la Chevalerie en van den kolonel S.-A. Delmaere een landelijk feest gegeven. Een thee werd aangeboden door den kring van de officieren van het C. I. M., waarop de overheden van Criel en van de omliggenda gemeenten en talrijke Amerikaansche, Britscha en Fransche officieren waren uitgenoodigd. Van Rechts en Links Bij K. B. van 26 Juli 1917, wordt kapiteitt* commandant van de genie Biaise aangesteld im hoedanigheid van hoofdingenieur der artillerie. * * # Tijdens den wedloop met hindernissen, dis deel uitmaakte van het groot militair sportieest, ingericht te Beau-Marais, heeft luitenant Cloo-ten, bij een steigering van zijn paard, een zoo ongelukkigen val gedaan, dat hij een dubbela breuk van het linkerbeen bekwam. Volgens da laatste berichten was de toestand van den sym-pathieken sportsman zeer bevredigend. Wij vormen de beste wenschen voor een spoe» dige herstellimg. * * # De koene vliegenier, adjudant ThiefFry, die den 3 Juli zijn 5* en 6" vijandelijk vliegtuig op twee minuten tijds neerschoot, werd voor enkela dagen tôt onderluitenant bevorderd. *** In den loop van eenen luchtrit over Amiens en omgeving, hebben Duitsche vliegeniers bora-men gegooid, die op een kamp van Duitsche gevangenen neerkwamen. Er wareo verschei-deue slachtoffiers» 1 AugTLsttLB 4 94 7 N'immpr ^56

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods