De legerbode

413 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 10 July. De legerbode. Seen on 14 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2b8v98056g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Dotiderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. SCflITSSN VAN BET BBLGISCH FRONT De Verlofganger A un den makker-sportsman M. De Brtçyne, oorlogsvrijwilliger. Jas kanonnier, man van de genie, ruiter, van '1 vervoerkorps of werkman, hij is altijd dezelfde : Blinkend en buiten ordonnans. Vier maanden lang, en soms langer nog, heeft j ce verlofgânger zijn heurt afgewaebt. Hoe dit vrij ls heeft hij een van de talrijke ra-I (derwerken van de adininistratieve maçhien tien | langzamen gang van zijn verîofbrief nog zien j vertragen. Zal hij hem eindelijk bekomen ? De afgevaar-[ digde beweert dat hij naar de divisie vertrokken is en heden zal weerkeeren. Reeds bij het ontwaken heeft de koorts van betvertrek zich van den verloi'ganger meester | gemaakt. Wel vertrekt de tram eerst otn 16 u. 30. Maar al heel vroeg begiût hij met zijn voorbe-[ reidingen. Hij wei'd vrij gesteld van de pefening ; hij ver-| trekt immers met verlof !... Sedert veertien dagen heeft de toekomstige ; verlofgânger zijn haar w'eter laten groeien. Zijn oversten hebben een oog gesloten : 't Is immers om met verlof te gaan ! Aan den eerstea sergeant, die hem vraagt of hij een fatsoenlijken tenue bezit, antwoordt hij j Tan ait de hoogte : et Iîom eens kijken, chef ! s De verlofgânger is schoon, al te sehoon ! De j iftakkers, die gedaan hebben gelijk hij, of ten t Biinste gelijk hij zullen doen, bevestigen het : « Ze gaan u voor 'nen embusqué aemeh ! » Wat geefl dat ! Een soldaat van den Yser, met | Verlof, dat is België dat voorbij komt. Daar de t «ndelijkheid een nationale hoedanigheid is, moet | liij zindelijk zijn. Het was een traditie in vre-I destijd, de oorlog mag ze niet uitroeien. Heel de eenheid is 't over dit punt eens, en de i makkers hebben mede gewerkt aan het keurig I pak van den verlofgânger. I i De sierlijke politiemuts met zijden kwast, de ■ jis met hoogen kraag, de « getten » of kuitbanden, I de geel bottienen hooren hem niet toe. t'Is een I aadere traditie : Het leenen van de chikke voôr-I werpen om met verlof te gaan. Rond den uiiddag wordt de verîofbrief, voor-I nen van talrijke handteekeningen, bont van I roode, groene en violette stempels, vol vingeraf-K drukken, met voorschriften in het Fransch, in cet Vlaamsch en in het Engelsch, met vakken voor de zegels van de stations van aankomst en Vêrtrek, hem eindelijk overhandigd met de I jebruikelij ke aanbeveiingen over tucht, tenue, I jeïondheids'.eer... die allen eer verstrooid wor-8 «en aanhoord. Maar de tram vertrekt eerst om 16 u 30. Wat i gedaan in afwachting ? De verlofgânger wascht I Bch voor den derden keer ; en voor den vijIV!ea I «eer legt hij een nieuwe streep in zijne gepom-| Oadeerde haren. I » ^an ^oet tij een laatste inspectie van zijn I v!aP?ak> 'waarin de talrijke oorlogssoêvenirs I oij elkander opgestapeld zijn : Granaatbnis, inkt-I gW. pennehouder, papierines, waarin de roem-| ïïke namen Dixmuide, Ramscappelle, Het-Sas, I 1 gtgrzveerd zij n. oms bevat de knapzak ook nog bloemen, »oms een weinig grond zelfs en — lach er niet «m, de eenvondige jassen alleen hebben van E °letTe gfedach'ten — een fleSchje met Yzer-: ater, en dat niet te Rousbrngge geschept, maar I je van dixmuide, op 25 meters afstand I de Moffen! I *1 'a or(*e" wijzers op het uurwerk I traag vooruit. Dan kan I »n niel nSer meer volhouden en de verlof- K maa'tt z'c^ gereed. En twee drie uur te I , g«at hij naar de tramhalte. i *s sonatij<ïs lang. Het stof dat de voor- I iKni kTu e au'os °Pjagen, of de nationale regen- I tmn e î1 ,a ^en liister van den schoonen t U\st?"4- Maar wat geven regen of i ■ » j ^oe vau den verlofgânger wordt I 't "art j geschaad : De zon schijnt immers in I .der «>4»™ — Waar naar toe ? — Naar Engeland, naar vluclitelingenuit mijn dorp. — En gij ? — Naar Parijs, naar mijn marraine ! Maar geen kan antwoorden met het gezegend "woord : Naar Huis ! Een bevriend dak, home of Tehuis voor der soldaat, het moge wezen te Londen, te Havre oi te Parijs, hoe gastvrij gij dan ook wezen moogt, nimmer zult gij helaas de nederige hut vervan-gen met het kieine harde bed, waaraan iedei verlofgânger toch altijd denkt en die zijn huis is, De trein gaat langzaam, heel langzaam. On-danks ailes bereikt hij toch zijn bestemming. Na verscheidene malen zijn verîofbrief te hebben getoond waar ailes nu begint te verdwijnen onder de steeds talrijker wordende stempels, is de verlofgânger eindelijk vrij. Zeven dagen lang zal hij zich iederen avond mogen ontkleeden, en in een bed slapen zoo lang hij wil, met de zekerheid den volgenden morgen nog in leven te zijn. Vaarwel, granaten, torpédos en stikgassen ! J3ij zijn terugkomst, nog vooï dat hij over monumenten, theaters en zoo al meer begint te praten, zal hij zeggen : « Wat lieb ik goed geslapen î » En hij levert zich geheel over aan de genoe-gens van het groote stadsleven. Hoeveel genot, boeveel vreugde, maar ook hoeveel ontgooehe-lingen soms ! Die eindelooze oorlog heeft allen krijgsi'oem verduisterd. Chevrons, eereteekens, wonden, zijn banale dingen geworden. De bur-ger merkt ze zelfs niet meer op ; overigens, is hij somber gestemd. De holbewoners van de loopgraven zijn er wel wat verwonderd over ; en om daarover maar niet al te zeer te moeten nadenken, amuzeert hij zich zooveel hij kan. Hij keert naar het front terug en verneemt, als hij uit den trein stapt, dat zijn divisie van secteur veranderd is, wat hem verplicht in den donkeren nacht nog 20 kilometers af te leggen om zijn eenheid terug te vinden. Hij wordt met vragen overstelpt. Hij stoeft, hij maakt voordeclige, fluisterenae toespelingen. Hij komt met sensatie-nieuws voor den dag, kondigt het groot offensief aan, stelt den dag vast waarop wij thuis zullen zijn en besluit met te zeggen : « Goed verinaakt. Wanneer liet volgende? » Gomra. L. T. 0p lieî BeSgisch Front Prschlig Wapenfsi! van den Vliegenier Ttiieffry die 2 Duitsche Vliegtuigen op min datl 2 minuten naar beneden haalt Wekelijksck legerbericht (3o Juni-6 Jali igiy) Op het BelgiSeh front, vooral bij Dixmuide, en bij Woesten, Lizerne, Steenstraete, Pype-gaele, waar de strijd bij stonden ongewoon hef-tig was, is de artillerie fel in touw geweest. Vijandelijke patroeljes hebben meermaals ge-poogd onze posten naar de kanten van het Veerhuis en Het-Sas te gënaken. Een dezer ge-raakte in een onzer vooruitgeschoven loopgraven, maar werd na een vinnig haùdgemeen door de inzittenden er uitgedreven. 's Vijands ove-rige pogingéin werden door het geschutsvuur verijdeld. Onze vliegeniers waren fel in de weer. Den 3" Juli werden drie vijandelijke vliegtuigen naar omlaag gehaald, waaronder twee door adjudant Thieffry, en dit qp min dan twee minuten tijds, wat het eerste dubbel viiegeniers-succes op 't Belgisch front daarstelt. Een ander vliegtuig werd door ons afweergeschut neerge-baald.Duitschiand heeft resds andarhalf mlljosn Gesnsuv&lisn Blijkens eene inlichting gegeven door het Fransch groût-hoofdkwartier, laat de studie der bescheiden toe het tôt in Màart 1917 gesneu-veld aantal Dnitschers vast te stellen op minstens anderhalf miljoea. Benoemingen in het Leger ( Vervolg.) BIJ DE ARTILLERIE : Tôt majoors. — De kapiteins-commandanten : Franck (reserve), Marchand, Rénaux, Verstraete (St.-adj.), Hulpiaux (St.-adj.), Schaar. Tôt kapiteins-commandanten. — De tweode kapi-teins : FJameng, Terlinden, Gocthals, Vanneste, Huyghe, Magnus. Tôt luitenants. — De onderluitenants : Boycns, Dewulf, Piehler, Lambermont, Rosseels, baron Cop-pens d'Eeckenbrugge, Robert, Dereck, Placet (reserve), De Smet (reserve), Carpay (reserve), Luvii ti (reserve), Lagrange (reserve), Liénar! (reserve), Glaudot (reserve),"De Gueldre (reserve), Raick (reserve), Palante (reserve). BIJ DE GENIE : Tôt majoors. — De kapiteins-commandanten : Le-fèbvre, Grenson (reserve). Tôt luitenants. — De onderluitenants : Hermant (reserve), Van Belle (reserve), Castermans (réserve). Dame (reserve), Vanniesbecq, Leffipereur, Panne (reserve), Gailly (reserve), Jadoul (reserve), Salez (reserve), Bouvier (reserve). BIJ HET VERVOERKORPS : Tôt luitenants. — De onderluitenants : Hannecart (reserve), Werner (reserve), Presau (reserve), Ho-land (reserve), Slangen (reserve), Van de Poel (iv-serve>, Brogneaux (reserve), Thienpont (reserve), Deschamps (reserve). BIJ DE IMENDANTIE : Tôt onderintendanten der i" Masse. — De onder* intendanten der 2" klasse : Fils, Vanderreken. BIJ HET KADER VAN DE REKEXPLICHTIGEN DER TRGEPEXKORPSEN : Tôt kapiteins-kwarliernieesters. — De tweede kapiteins betaalmeesters : Labiau, Souka, Gosmc (kolonie), Michel, Wyseur, Bourlier, Schmitz. Tôt tweede kapiteins betaalmeesters — De luitenants betaalmeesters : Francis (kolonie), Dewai't, Marichal, Berguet, Petit, D'Août, Denis. Tôt luitenants betaalmeesters. — De onderluitenants : Vuylsteke, Debienne, Duquaiae, Bieghs, Dr-bru, Soudant, Murlot, Van Heule, Freys, Souinoy, Boisée, Binanie, Cougnet. Morseau, Dassom'iile, Somers, Lemmens, Polet, Conte, Desruelles, Petit-jean.Tôt eerste hapitein administrateur van kleedi.u;; en (vapening. — De tweede kapitein der infanterie Lefèvre. Tôt tweede kapitein administrateur van kleeding en bewapening. — De luitenant der infanterie De Vos. BIJ HET KADER DER OFFICIEREN VAX ADMIXISTRATIE : Tôt eerste kapitein. — De tweede kapitein Me-laerts.Tôt tweede kapitein. — De luitenant de St-Remy, BIJ HET KADER DER OFFICIEREN STAFSECRETARISSEX : Tôt eerste kapiteins. — De tyveede kapitein Ma-suy en de tweede kapitein der infanterie Franck Tôt tweede kapiteins. — De luitenants : Noël, Ghesquiere. BIJ DEN GENEESKL'NDIGEN DIENST î Tôt geneesheeren principaal der s3 klasse. — De regimentsgeneesheeren der Ie klasse : Hainaut, SNc-mery, Van Nieuwenhuysen. Tôt regimentsgeneesheer der i" klasse. — De regimeîitsgeneesheer der 2e klasse Hollenfeltz. Tôt regimentsgeneesheer der 2e klasse. — De bataljonsgeneesheer der 1« klasse Lisin. Tôt bataljonsgeneesheer en der 2° klasse. — De adjunct-geneesheeren : De Kock (reserve), Mutsaai s (reserve). BIJ DEN DIENST DER PAARDENARTSEN : Tôt regimentspaardenartsen. — De paavdenartsea der i° klasse : Capelle, Olivier, Peckel, Pauwels. Toi paardenarts der 2* klasse. — De paardenai i® der 3e klasse Toussaint (reserve). BIJ DE GENDARMERIE- Tôt kapiteins-commandanten. — De tweede kapiteins : Dilferding, Mottry. Tôt tweede kapiteins.—De luitenants: Buschmac, Leduc. BIJ DE MUZIEKMEESTERS : Gelijkgesteld met de luitenants. — De muziek-meestèr gelijkgesteldmet de onderluitenants Michel. Gelijkgesteld met de onderluitenants — De mu-ziekmeester gelijkgesteld met de hulpoffîciercu Vercauter. *** De regimentsgeneesheer der 2" klasse Lambrette wordt benoemd lot regimentsgeneesheer der i" klasse De luitenant stafsecretaris Ramon wordl bcùoeajd . tôt tweede kapitein stafsecretaris. 10 Juli 1917 Nnmraer 445

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods